Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Облік надходження товарів

03.09.2019 107400 0 8


На торговельне підприємство товари зазвичай надходять у результаті їх придбання за кошти. У консультації розглянемо, як правильно визначити первісну вартість таких товарів для оприбуткування на баланс, а також як сформувати в обліку їх продажну вартість.


Товар куплено: як відобразити в обліку

Куплені товари зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю (п. 8 П(С)БО 9).

Як визначити первісну вартість товару?

Первісною вартістю товарів, придбаних за плату, є їх собівартість, що складається з таких фактичних витрат (п. 9 П(С)БО 9; п. 2.2, 5.7 Методрекомендацій № 2):

 • сум, що сплачуються за договором постачальникові (продавцеві), за вирахуванням непрямих податків;
 • ввізного мита;
 • непрямих податків у зв’язку із придбанням товарів, що не відшкодовуються підприємству (наприклад, якщо підприємство – неплатник ПДВ, то сума ПДВ включається до вартості придбаного товару);
 • транспортно-заготівельних витрат (далі – ТЗВ). Це затрати на оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи та транспортування товарів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування;
 • інших витрат, які безпосередньо пов’язані із придбанням товарів і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доробку та підвищення технічних-якісно-технічних характеристик товарів;
 • втрати та недостачі товарів у межах норм природних втрат (за умови, що такі втрати та недостачі відбулися при транспортуванні товарів і виявлені при їх оприбуткуванні).

Які витрати підприємства не включаються до первісної вартості товару?

Не включаються до первісної вартості товарів, а відносяться на витрати того періоду, у якому були здійснені (визнані) (п. 14 П(С)БО 9, п. 2.3 Методрекомендацій № 2):

 • проценти за користування позиками;
 • витрати на утримання відділів постачання та інших служб підприємства з аналогічними функціями;
 • курсові різниці, що виникають при проведенні розрахунків з іноземними постачальниками за отримані товари;
 • витрати, пов’язані із придбанням іноземної валюти для оплати вартості товарів;
 • наднормативні втрати та недостачі товарів;
 • витрати на збут;
 • адміністративні та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов’язані із придбанням і доставкою товарів та доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях.

Як визначити первісну вартість одиниці товару?

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид) (п. 7 П(С)БО 9).

Первісна вартість одиниці придбаних товарів, за якою вони відображаються в бухгалтерському обліку, визначається розподілом фактичних витрат, пов’язаних із придбанням однорідних запасів, що надійшли однієї партією, на загальну кількість придбаних запасів (п. 2.4 Методрекомендацій № 2).

До відома! Зіпсовані товари, виявлені при оприбуткуванні, а також наднормативні втрати та недостачі товарів, які відбулися при їх транспортуванні, оцінюються виходячи з первісної вартості одиниці придбаних запасів.

Як оцінити вартість товару, придбаного за інвалюту?

Згідно з п. 2.5 Методрекомендацій № 2 товари, придбані за інвалюту, оцінюються у валюті звітності із застосуванням валютного курсу на дату їх оприбуткування (дату визнання активів).

Якщо ж товари придбавалися на умовах передоплати, то вони прибуткуються виходячи з валютного курсу НБУ, який діяв на дату перерахування інвалюти постачальникові.

Якими документами супроводжується надходження товару на підприємство?

Підставою для оприбуткування товару, що надійшов, є первинні документи, подані постачальником:

 • Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів за типовою формою № М-11, затвердженою Наказом № 193;
 • товарно-транспортні накладні (далі – ТТН);
 • залізнична накладна та вантажна квитанція, якщо товар надійшов залізницею;
 • сертифікати, якщо надходять товари, що підлягають обов’язковій сертифікації.

Для отримання товарів працівникові видається довіреність (якщо це передбачене договором).

На складі матеріально відповідальна особа заповнює на товари, що надійшли, відповідні складські документи, форми яких затверджені Наказом № 193:

 • Прибутковий ордер типової форми № М-4;
 • Акт приймання матеріалів типової форми № М-7 – при розбіжностях між товарами, що фактично надійшли, та тими, що зазначені в документах постачальника.

Внутрішнє переміщення товарів з основного складу до торговельних точок, переміщення між торговельними точками оформляється накладною типової форми № М-11. Якщо на роздрібному підприємстві облік товарів ведеться в продажних цінах (див. нижче), то при передачі товару в точки продажу в цій накладній указується продажна вартість і сума торговельної націнки кожного найменування товару.

Крім того, будь-який рух товарів фіксується в Картці складського обліку матеріалів типової форми № М-12. На складах до кожного виду товару прикріплюється Матеріальний ярлик типової форми № М-16. Обидві ці форми також затверджені Наказом № 193.

На замітку! Для оформлення товарів, що надійшли, підприємство також може використовувати самостійно розроблені форми первинних документів за умови, що вони будуть містити всі обов’язкові реквізити, передбачені Законом № 996.

Надходження запасів від фізичних осіб, не зареєстрованих як суб’єкти підприємницької діяльності, торговельні підприємства та установи ресторанного господарства оформляють закупівельним актом (п. 3.10 Методрекомендацій № 2).

У закупівельному акті фіксуються: дата та місце складання; назва підприємства; одиниця виміру господарської операції; зміст та обсяг (кількісний і вартісний) господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дозволяють ідентифікувати посадову особу підприємства, яка брала участь у господарській операції.

Як визначити первісну вартість товару, який надійшов без документів?

Якщо на момент оприбуткування товарів неможливо достовірно визначити їх первісну вартість, вони можуть оцінюватися та відображатися в бухобліку за справедливою вартістю (п. 9 П(С)БО 9, п. 2.8 Методрекомендацій № 2). Після отримання документів на товар у бухобліку підприємства проводиться відповідне коригування вартості такого товару.

На замітку! Приймання товару, що надійшов без документів (невідфактуроване постачання), здійснюється спеціальною комісією, призначеною керівником підприємства.

При цьому складається акт приймання товару в трьох примірниках: перший відправляється постачальнику із проханням подати документи на товар, другий разом із товарним звітом передається до бухгалтерії, третій – матеріально відповідальній особі. Якщо ж товар надійшов залізницею, складається комерційний акт за формою, затвердженою Наказом № 334.

А як бути, якщо якість та/або кількість товару не відповідає даним, зазначеним у супровідних документах?

Якщо при оприбуткуванні товарів виявлено невідповідність їх якості та кількості даним супровідних документів, то складається акт приймання товарів (матеріалів) за участю матеріально відповідальної особи та представника відправника (постачальника) або представника незаінтересованої організації (п. 3.7 Методрекомендацій № 2). Якщо такі товари надійшли залізницею, складається комерційний акт.

Товари, що надійшли від постачальника, які не відповідають критеріям визнання активом у зв’язку з невідповідністю стандартам, умовам угод, технічним умовам і т. п., до узгодження ціни з постачальником відображаються на позабалансових рахунках підприємства (п. 2.6 Методрекомендацій № 2):

 • або за справедливою вартістю;
 • або за ціною, зазначеною в документах постачальника.

Які особливості обліку ТЗВ та інших витрат, пов’язаних із придбанням товару?

Сума ТЗВ та інших витрат може враховуватися двома методами:

 • методом прямого розподілу, коли сума ТЗВ включається до первіснох вартості конкретних товарів при їх оприбуткуванні на субрахунок 281 «Товари на складі». Цей метод доцільно застосовувати у випадку, якщо можна достовірно визначити, що суми таких витрат відносяться безпосередньо до придбаних товарів (п. 5.5 Методрекомендацій № 2);
 • методом розподілу за середнім відсотком, при якому облік ведеться на окремому субрахунку запасів, наприклад 289 «Транспортно-заготівельні витрати». Даний метод застосовується, якщо витрати пов’язані з доставкою та доведенням до запланованого стану декількох найменувань (груп, видів) товарів. У такому випадку ТЗВ щомісяця розподіляються між сумою залишку товарів на кінець звітного місяця та вартістю товарів, які вибули (використані, реалізовані, безплатно передані і т. п.) за звітний місяць.

Важливо! Метод обліку ТЗВ та інших витрат, пов’язаних із придбанням товару, повинен бути закріплений у наказі про облікову політику підприємства.

Зазначимо, що торговельні підприємства, як правило, використовують метод розподілу ТЗВ за середнім відсотком (див. приклад 1).

Приклад 1

Підприємство торгівлі за договором купівлі-продажу придбало партію мінеральної води на загальну суму 13 824 грн (у т. ч. ПДВ – 2 304 грн). А саме:

 • «Боржомі» – 60 паковань за ціною 158,40 грн (у т. ч. ПДВ – 26,40 грн) за паковання. Усього на суму 9 504 грн (у т. ч. ПДВ – 1 584 грн). В одному пакованні міститься 12 пляшок, ціна 1 пляшки – 13,20 грн (у т. ч. ПДВ – 2,20 грн). Тобто придбано 720 пляшок;
 • «Моршинська» – 40 паковань за ціною 108 грн (у т. ч. ПДВ – 18 грн) за паковання. Усього на суму 4 320 грн (у т. ч. ПДВ – 720 грн). В одному пакованні – 12 пляшок, ціна 1 пляшки – 9 грн (у т. ч. ПДВ – 1,50 грн). Тобто придбано 480 пляшок.

Вартість послуг із перевезення партії води становить 1 500 грн (без ПДВ). При отриманні товару виявлено бій 86 пляшок «Боржомі». Був складений акт приймання товару, підписаний матеріально відповідальною особою підприємства та представником перевізника. Установлено, що бій виник із вини перевізника. Перевізникові була виставлена претензія на суму, до якої ввійшла вартість наднормативного бою, вартість перевезення бою та штраф.

Розрахуємо, яка частина бою знаходиться в межах норм природних втрат (згідно з додатком 12, п. 5 додатка 15 до Наказу № 88):

(720 пл. + 480 пл.) х 0,07 = 84 пл.

Звідси наднормативний бій – 2 пл. (86 пл. – 84 пл.).

Визначимо первісну вартість одиниці товару за двома методами обліку ТЗВ (див. вище).

Метод 1. Сума ТЗВ включається до первісної вартості партії товару й обліковується на субрахунку 281 разом із договірною вартістю товару (див. табл. 1).

Таблиця 1. Розрахунок ТЗВ за методом 1

(грн)

№ з/п

Найменування товару

Кількість, бут.

Договірна ціна одиниці товару
(без ПДВ)

Договірна ціна партії товару (без ПДВ)
(гр. 3 х гр. 4)

ТЗВ

% ТЗВ від договірної вартості
(гр. 6 : (ряд. 1 + ряд. 3) гр.5 ) х 100

Сума ТЗВ, що припадає на кожний вид товару
(гр. 7 х гр. 5) : 100

Первісна вартість товару

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Вода «Боржомі», у т. ч:

720

11,00

7 920,00

1 500,00

13,02

1 031,18

8 951,18*

1.1

Бій у межах норм

84

11,00

924,00

   

120,31

1 044,31*

1.2

Наднормативний бій

2

11,00

22,00

   

2,86

24,86*

2

Оприбутковано води «Боржомі» за фактом

634

х

х

   

1 028,32**

8 926,32***

3

Вода «Моршинська»

480

7,50

3 600,00

   

468,82

4 068,82*

4

Разом (ряд. 2 + ряд. 3)

1 497,14

12 995,14

* Гр. 5 + гр. 8.
** 1 031,18 грн – 2,86 грн = 1 028,32 грн. Вартість перевезення наднормативного бою не включається до первісної вартості товару.
*** 8 951,18 грн – 24,86 грн = 8 926,32 грн. Вартість наднормативного бою не включається до первісної вартості товару.

Із табл. 1 видно, що первісна вартість одиниці оприбуткованих товарів з урахуванням ТЗВ на субрахунку 281 становить:

 • «Боржомі» (1 пляшка) – 14,08 грн (8 926,32 грн : 634 пл.);
 • «Моршинська» (1 пляшка) – 8,48 грн (4 068,82 грн : 480 пл.).

Метод 2. ТЗВ обліковуються на окремому однойменному субрахунку 289.

Визначимо первісну вартість товарів, оприбуткованих без урахування ТЗВ на субрахунку 281:

 • вода «Боржомі»: ціна партії товару – 7 898,00 грн (7 920 грн – 22 грн); ціна одиниці товару – 12,46 грн (7 898 грн : 634 пл.);
 • вода «Моршинська»: ціна партії товару – 3 600 грн; ціна одиниці товару – 7,50 грн (3 600 грн : 480 пл.).

Операції з отримання товарів відображаються в обліку підприємства так:

(грн)

№ з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Перераховано передоплату за товар постачальникові

Виписка банку

371/П

311

13 824,00

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

644/П

2 304,00

3

Оплачено перевізнику вартість послуг перевезення

Виписка банку

371/Т

311

1 500,00

4

Оприбутковано на склад фактично отриманий товар (без урахування наднормативного бою) (11 520 – 22)

Накладна, акт приймання товару, ТТН, довіреність

281

631/П

11 498,00

5

Відображено розрахунки за ПДВ

644/П

631/П

2 304,00

6

Відображено вартість товару, що припадає на наднормативний бій, виставлену в претензії перевізникові

Бухгалтерська довідка, претензія

374

631/П

22,00

7

Закрито взаємні розрахунки з постачальником товару

Бухгалтерський регістр

631/П

371/П

13 824,00

8

Відображено вартість доставки товару без урахування вартості перевезення, яке припадає на наднормативний бій (ряд. 4 гр. 8 табл. 1)

Акт про надання послуг перевезення

281* (289**)

631/Т

1 497,14

9

Відображено вартість ТЗВ, що припадає на наднормативний бій (виставлено претензію перевізникові)

Акт про надання послуг перевезення,
акт приймання товару,
бухгалтерська довідка, претензія

374

631/Т

2,86

10

Відображено суму штрафу, виставлену перевізникові

374

715

500,00

11

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ на суму виставленої претензії

[(22,00 + 2,86) х 20 %]

374

643/Т***

4,97

12

Списано на позабалансовий субрахунок суму збитку, що підлягає відшкодуванню перевізником (22,00 + 2,86)

Акт приймання товару,
бухгалтерська довідка

072

29,83

13

Отримано суму компенсації від перевізника

Виписка банку

311

374

529,83

14

Списано з позабалансового субрахунка отриману суму відшкодування

Виписка банку,
бухгалтерська довідка

072

29,83

15

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ у зв’язку з отриманням компенсації

Податкова накладна***

643/Т

641

4,97

* Запис для випадку коли ТЗВ ураховується за методом 1 (у складі первісної вартості товару).
** Запис для випадку коли ТЗВ ураховується за методом 2 (на окремому субрахунку).
*** Податкові зобов’язання з ПДВ нараховуються на вартість наднормативного бою та його перевезення (без урахування штрафних санкцій і пені) згідно з п. 188.1 ПК у зв’язку з виставлянням претензії перевізникові на цю суму. При цьому податкова накладна на суму відшкодування збитків складається на дату отримання компенсації збитків (див., наприклад, ІПК ДФС від 12.07.19 р. № 3250/6/99-99-15-03-02-15/ІПК). При цьому, оскільки вартість бою товару в межах природних втрат та його перевезення включається до первісної вартості товару, податкові зобов’язання з ПДВ згідно з п. 198.5 ПК (негосподарська діяльність) нараховувати не потрібно (див., наприклад, ІПК ДФС від 29.03.18 р. № 1286/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

Формування продажної ціни товарів

При реалізації товарів покупцям кожне підприємство торгівлі (оптове та роздрібне) має право самостійно визначити рівень продажних цін (за винятком випадків, коли ціни на товари регулюються державою).

Продажна ціна товару складається з первісної вартості придбання товару та торговельної націнки. При цьому торговельна націнка повинна покрити:

 • ПДВ та акциз, що закладаються в ціну продажу (якщо продавець – платник ПДВ, акцизу);
 • поточні (планові) витрати даного підприємства (адміністративні, збутові та інші операційні);
 • планову суму ТЗВ на реалізований товар, яка списується при його реалізації (якщо ТЗВ ураховуються на окремому субрахунку);
 • запланований рівень прибутку. Планований прибуток визначається виходячи із прийнятого на підприємстві відсотка рентабельності, який може бути загальним по підприємству, а може бути встановлений для кожного виду товарів.

Зазначимо, що при формуванні продажної ціни товарів слід ураховувати:

 • граничну продажну ціну – ціну, нижче від якої продаж даного товару стає нерентабельним;
 • фактичну продажну ціну – ціну товарів, установлювану підприємством з урахуванням знижок або націнок. Система знижок стимулює збут товарів. Торговельна націнка встановлюється торговельними підприємствами самостійно на підставі наказу керівника підприємства.

Зверніть увагу! Сума торговельної націнки відображається в бухобліку тільки тими підприємствами роздрібної торгівлі, які вибрали метод оцінки вибуття товарів за цінами продажу (див. у матеріалі «Облік реалізації товарів на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі в Україні, повернення гарантійного товару»). У такому випадку торговельна націнка відображається на однойменному субрахунку 285, а продажна ціна товару – на субрахунку 282 «Товари в торгівлі».

Інші підприємства, у тому числі підприємства оптової торгівлі, фіксують продажні ціни тільки в прайс-листах та інших документах.

Приклад 2

Підприємство роздрібної торгівлі, яке веде облік за цінами продажу, установило торговельну націнку на мінеральну воду в розмірі 50 % до первісної вартості.

Припустимо, що облік ТЗВ підприємство веде на окремому субрахункуДані про первісну вартість товару візьмемо із прикладу 1. Визначимо продажну вартість товару.

Таблиця 2. Розрахунок продажної вартості товару

(грн)

№ з/п

Найменування товару

Кількість, пл.

Первісна вартість одиниці товару
(без ПДВ)

Торговельна націнка одиниці товару
(гр. 4 х 50 %)

Продажна вартість одиниці товару (із ПДВ) (гр. 4 + гр. 5)

Продажна вартість (із ПДВ) партії товару
(гр. 3 х гр. 6)

Первісна вартість партії товару (без ПДВ)
(див. приклад 1, метод 2)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Вода «Боржомі»

634

12,46

6,23

18,69

11 849,46

7 898,00

2

Вода «Моршинська»

480

7,50

3,75

11,25

5 400,00

3 600,00

3

Разом

17 249,46

11 498,00

4

Сума торговельної націнки на партію товару (гр. 7 – гр. 8) ряд. 3

5 751,46

Операції з формування продажної ціни товарів відображаються в обліку підприємства так:

(грн)

№ з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Передано на реалізацію зі складу в магазин партію мінеральної води:

– «Боржомі»

Накладна типової форми № М-11

282/Б

281/Б

7 898,00

– «Моршинська»

282/М

281/М

3 600,00

2

Відображено суму торговельної націнки на воду:

– «Боржомі»

Бухгалтерська довідка

282/Б

285

3 951,46*

– «Моршинська»

282/М

285

1 800,00**

* 11 849,46 грн – 7 898,00 грн = 3 951,46 грн.
** 5 400 грн – 3 600 грн = 1 800 грн.

Висновки

Первісна вартість товарів формується за правилами п. 9 П(С)БО 9 і п. 2.2, 5.7 Методрекомендацій № 2. При цьому сума ТЗВ може включатися до первісної вартості товару, а може обліковуватися на спеціальному субрахунку. Товари в сумі продажної вартості (з урахуванням торговельної націнки) відображають у бухобліку тільки роздрібні торговельні підприємства, які обрали метод оцінки вибуття товарів за цінами продажу.

Операції з отримання товарів.docx
Завантажити
Розрахунок продажної вартості товару.docx
Завантажити
Розрахунок ТЗВ.docx
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали