• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Інвентаризація кредиторської та дебіторської заборгованості

Акценти цієї статті: наведено алгоритм дій бухгалтера при проведенні звірянь із контрагентами, на прикладах розглянуто врегулювання розбіжностей в обліку.

Проводимо звіряння взаєморозрахунків

Інвентаризація розрахунків із дебіторами і кредиторами має одну цікаву особливість. Виявленою в процесі інвентаризації сумою заборгованості вважається та, що звірена (погоджена) обома сторонами – учасниками розрахунків (дебітором і кредитором). А в обліку розрахунків із покупцями і замовниками, постачальниками і підрядниками, іншими дебіторами та кредиторами повинні відображатися лише погоджені суми.

Тобто в процесі інвентаризації (станом на дату, на яку проводиться інвентаризація) слід провести звіряння з контрагентами, керуючись п. 11.11 Інструкції, затвердженої наказом Мінфіну від 11.08.94 р. № 69 (далі – Інструкція № 69).

Зазначимо, що наразі немає затвердженої форми акта звіряння взаєморозрахунків із контрагентами. На практиці підприємства розробляють таку форму самостійно або використовують форми з бухгалтерських облікових програм. Проте для надання таким актам доказової сили слід подбати про наявність усіх обов’язкових реквізитів, передбачених Законом від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі – Закон № 996) та Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88 (далі – Положення № 88).

Крім обов'язкових реквізитів вважаємо за доцільне також указати: дату й номер укладеного між підприємствами договору; дату й номер розрахункових документів; суму заборгованості за даними дебітора і кредитора; суму розбіжностей тощо. Отже, розглянемо, як звірити взаєморозрахунки з контрагентами на підставі п. 11.11 Інструкції № 69.

Крок 1. Надсилаємо виписки дебіторам

Підприємство-кредитор передає всім своїм дебіторам виписки про їх заборгованість (акти звіряння розрахунків із дебіторами і кредиторами, далі – акт звіряння), які пред’являються інвентаризаційній комісії для підтвердження існування заборгованості.

Підприємство-дебітор протягом 10 днів із дня отримання повинне повернути кредитору підписаний акт із підтвердженням заборгованості або з обґрунтованими запереченнями. Якщо контрагент у цей строк не поверне акт, указану суму заборгованості можна вважати узгодженою.

В окремих випадках, коли до кінця звітного року розбіжності (при їх наявності) залишилися неврегульованими або нез’ясованими, кожна зі сторін може відобразити розрахунки з дебіторами і кредиторами у своєму балансі в сумах, сформованих за даними свого бухобліку. Це допустимо. Але при цьому зацікавлена сторона зобов’язана передати матеріали про такі розбіжності для прийняття відповідного рішення до господарського суду.

Крок 2. Перевіряємо наявність розрахунково-платіжних документів на невідфактуровані поставки та в разі необхідності проводимо коригування

Невідфактуровані поставки – це надходження товарно-матеріальних цінностей на підприємство без розрахункових документів постачальника. У такому разі товарно-матеріальні цінности беруться до обліку на підставі акта приймання за обліковими цінами, але гроші за товари не перераховуються постачальнику доти, доки від нього не надійдуть розрахунково-платіжні документи.

Зверніть увагу: коли документи надійдуть від постачальника, отримувач невідфактурованих товарів – у разі зміні їхньої ціни або кількості – проводить відповідні коригування.

Крок 3. Погоджуємо взаєморозрахунки з контрагентами-нерезидентами

Для підтвердження сум заборгованості (у т. ч. по отриманих або наданих позиках) можна обмінятись із контрагентами-нерезидентами факсовими (сканованими) копіями актів звірки взаєморозрахунків (інших аналогічних документів) – за умови, що згодом ви обміняєтесь оригіналами цих документів.

Крок 4. Погоджуємо суми розрахунків із банками та контролюючими органами

Суми за розрахунками з установами банків та контролюючими органами (найчастіше це органи Міндоходів) повинні бути погоджені з ними. Залишати в обліку неврегульовані суми за такими заборгованостями не допустимо. Для проведення звіряння взаєморозрахунків із бюджетом слід звернутись до органів Міндоходів (докладно див. на с. 24 цього номера).

Звіряння щодо кредитних коштів, отриманих в установах банку, доцільно проводити станом на перше число місяця. Це пов’язано з тим, що відсотки за кредитами нараховуються переважно раз на місяць. Документом, що підтверджує розмір боргу, може бути виписка банку по кредитному рахунку підприємства або довідка банку про стан заборгованості на певну дату.

Складаємо акт інвентаризації

Інвентаризаційна комісія підприємства включає до Акта інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами (форма № инв-17, затверджена постановою Держкомстату СРСР від 28.12.89 р. № 241, далі – Постанова № 241) дані про суми заборгованості, які підтверджені та які не підтверджені актами звіряння.

Підставою для заповнення Акта інвентаризації розрахунків є Довідка (додаток до форми № инв-17). Довідка складається в розрізі синтетичних рахунків бухгалтерського обліку. Наприклад, щодо заборгованості за субрахунком 361 «Розрахунки з покупцями і замовниками» складається одна довідка, за субрахунком 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» – інша довідка й т. д.

До Акта інвентаризації розрахунків додається:

 

  • довідка про дебіторську і кредиторську заборгованість, термін позовної давності якої минув, із зазначенням винних осіб, котрі не вжили заходів щодо вчасного погашення заборгованості;
  • реквізити дебіторів або кредиторів (їх назви й адреси, суми, причини, дати і підстави виникнення заборгованості).

 

Акт інвентаризації розрахунків складається в одному екземплярі інвентаризаційною комісією, підписується і передається до бухгалтерії.

Зазначимо, що на підставі затвердженої форми підприємство може самостійно розробити та затвердити наказом про облікову політику власну, більш зручну для використання форму Акта інвентаризації розрахунків.

Стикаємося з проблемами

Під час інвентаризації розрахунків підприємства найчастіше стикаються із двома проблемами, вирішити які, особливо на великих підприємствах із значним колом постачальників та покупців, не завжди вдається:

Проблема перша – підприємство-дебітор не відповідає на акт звіряння розрахунків.

На жаль, обов’язково знайдеться хоч одне підприєм­ство-дебітор, що не відповість на надісланий йому акт. Причини можуть бути різними, але особливо часто це трапляється з тими дебіторами, заборгованість яких є простроченою.

Проблема друга – не збігаються дані про заборгованість у підприємства-дебітора і підприємства-кредитора, що здійснює інвентаризацію розрахунків.

Щоб знайти причину невідповідності даних про заборгованість, іноді необхідно провести звіряння за всіма операціями з таким дебітором за кілька років. А якщо таких операцій – тисячі і підприємство-дебітор розташоване в іншому місті або в іншій країні? Тоді на звіряння може піти не один місяць. У такому випадку досягти цілей, які ставляться перед інвентаризаційною комісією, практично неможливо.

Проте в будь-якому разі вимагати від дебіторів акти звіряння взаєморозрахунків – корисно. Адже перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов’язку (ч. 1 та 3 ст. 264 Цивільного кодексу). Після цього перебіг позовної давності починається заново. Як свідчить судова практика, підписання акта звіряння взаєморозрахунків говорить про те, що дебітор визнав свою заборгованість перед кредитором, принаймні в неоспорюваній в акті сумі.

Перевіряємо правильність обліку заборгованостей

Інвентаризація проводиться також із метою перевірити правильність кваліфікації заборгованості та відображення її сум на рахунках бухгалтерського обліку.

Так, дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову, поточну, сумнівну та безнадійну (п. 4 П(С)БО 10), а кредиторська – на довгострокову і поточну (п. 6 П(С)БО 11). Облік таких заборгованостей має свої особливості. Наприклад, коли дебіторська заборгованість визнається безнадійною, необхідно нарахувати резерв сумнівних боргів, за рахунок якого може бути списана сума безнадійної заборгованості. При наявності довгострокової кредиторської заборгованості перед постачальниками (наприклад, при фінансовій оренді), термін погашення якої становить менше 12 місяців, така заборгованість із довгострокової переводиться в поточну.

Правильний облік розрахунків із контрагентами дозволить скласти достовірну фінансову звітність підприємства за будь-який звітний період.

Для наочності розглянемо на прикладі, як відобразити в обліку підприємства результати інвентаризації розрахунків із контрагентами.

Приклад

За результатами інвентаризації розрахунків із контрагентами у підприємства виникли розбіжності, які ним визнані. Згідно з протоколом засідання інвентаризаційної комісії підприємству потрібно виконати такі операції:

 

  • для виправлення зробленої раніше помилки відобразити в бухгалтерському обліку кредиторську заборгованість за придбаний у ПП «Боровик» основний засіб у сумі 2 000 грн. (ПДВ відображено у періоді придбання);
  • відобразити суму кредиторської заборгованості за отримані матеріали від ТОВ «Аверс» у розмірі 1 500 грн. (без ПДВ), що виникла в результаті неоприбуткування матеріалів. При цьому вартість матеріалів, отриманих від ТОВ, включена до складу адміністративних витрат у періоді їх використання;
  • відобразити дебіторську заборгованість, яку виявлено під час інвентаризації, що виникла в результаті такої події: працівником не надано авансовий звіт із підтвердними документами, у результаті в бухгалтерському обліку не проведено суму авансу, виданого ТОВ «Жовтень» за юридичні послуги, у розмірі 120 грн. (у т. ч. ПДВ – 20 грн.);
  • списати кредиторську заборгованість за отримані від ПП «Квазар» товари в сумі 13 500 грн. (без ПДВ), за якою минув строк позовної давності.

 

Наведемо бухгалтерський та податковий облік у таблиці.

(грн.)

 

№ п/п

Зміст операції

Первинний документ

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

Донарахування кредиторської заборгованості за основними засобами

1

Донараховано кредиторську заборгованість перед ПП «Боровик» за основними
засобами

Бухгалтерська
довідка

151

631

2 000

2

Збільшено первісну вартість основних засобів

109

151

2 000

3

Донараховано амортизаційні відрахування*

91

131

150

4

Донараховано суму амортизаційних відрахувань у складі собівартості продукції

901

91

150

5

Віднесено на фінансовий результат

791

901

150

150

* Сума амортизаційних відрахувань умовна. Підприємству в разі виникнення таких обставин потрібно розрахувати суму амортизації, що підлягає включенню до витрат, за період із дати введення такого основного засобу в експлуатацію.

Донарахування кредиторської заборгованості за матеріалами

1

Донараховано кредиторську заборгованість перед ТОВ «Аверс» за матеріали

Бухгалтерська
довідка

20

631

1 500

2

Відображено вартість матеріалів у складі адміністративних витрат

92

20

1 500

3

Віднесено на фінансовий результат

791

92

1 500

1 500

Донарахування дебіторської заборгованості за виданим авансом

1

Донараховано дебіторську заборгованість ТОВ «Жовтень» за надані юридичні
послуги

Бухгалтерська
довідка

371

719

120

2

Включено до податкового кредиту суму ПДВ*

641/ПДВ

644

20

Списання кредиторської заборгованості із закінченим строком позовної давності

1

Списано суму кредиторської заборгованості перед ПП «Квазар» за товари, строк позовної давності якої минув

Бухгалтерська
довідка

631

717

13 500

13 500

2

Віднесено на фінансовий результат

717

791

13 500

* ПДВ включається до податкового кредиту звітного періоду тільки за наявності податкової накладної, складеної не пізніше 365-го дня після закінчення звітного періоду (п. 198.6 ПК).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2268 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали