Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Амортизація основних засобів: методи нарахування

30.06.2016 45111 1 4

У консультації розглянемо методи нарахування амортизації об'єктів ОЗ (далі – ОЗ) і визначимо найбільш підходящі з них для різних випадків.


Загальні положення

У бухгалтерському обліку нарахування амортизації на об'єкти ОЗ регламентується п. 22–30 П(С)БО 7.

Що таке амортизація та які ОЗ підлягають амортизації?

Амортизацією є систематичний розподіл амортизовуваної вартості необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Зверніть увагу: амортизації підлягають усі об'єкти ОЗ, за винятком земельних ділянок, природних ресурсів і капітальних інвестицій (п. 22 П(С)БО 7).

Як визначається об'єкт амортизації і коли він починає амортизуватися?

Об'єктом амортизації є амортизовувана первісна або переоцінена вартість об'єктів ОЗ, зменшена на ліквідаційну вартість. Нарахування амортизації починається з місяця, що настає за місяцем уведення об'єктів в експлуатацію, і здійснюється щомісяця протягом усього строку корисного використання об'єкта. Однак у випадку застосування виробничого методу амортизація починає нараховуватися з дати, що настає за датою, на яку об'єкт ОЗ став придатним для експлуатації.

У яких випадках нарахування амортизації може бути припинене?

Амортизація призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації об'єктів ОЗ. У цих випадках нарахування амортизації припиняється з місяця, що настає за місяцем переведення об'єкта ОЗ на реконструкцію, консервацію, модернізацію.

У разі вибуття об'єкта ОЗ амортизація припиняє нараховуватися з місяця, що настає за місяцем виведення об'єкта ОЗ з експлуатації.

Зверніть увагу: якщо підприємство обрало виробничий метод, нарахування амортизації припиняється з дати, що настає за датою вибуття об'єкта ОЗ (у т. ч. і на реконструкцію, консервацію, модернізацію).

Як нараховується амортизація в податковому обліку?

Розрахунок податкової амортизації об'єктів ОЗ здійснюється відповідно до положень бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів. Тобто застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені П(С)БО, за винятком виробничого методу (пп. 138.3.1 ПК). Однак є й деякі особливості. Так, не підлягають амортизації (пп. 138.3.2 ПК):

 • вартість гудвілу;
 • витрати на придбання (самостійне виготовлення) і ремонт, реконструкцію, модернізацію, інші поліпшення невиробничих ОЗ. Нагадаємо, для цілей податкового обліку під невиробничими розуміються ОЗ, які не використовуються в господарській діяльності підприємства.

Мінімально допустимі строки амортизації встановлено пп. 138.3.3 ПК. При цьому слід урахувати, що якщо строки мінімального використання об'єктів ОЗ у бухгалтерському обліку:

 • менші від мінімально допустимих строків, установлених пп. 138.3.3 ПК, використовуються строки, визначені в податковому обліку;
 • більші або дорівнюють строкам, установленим пп. 138.3.3 ПК, тоді для розрахунку амортизації беруться строки, визначені в бухгалтерському обліку.

Щоб уникнути виникнення податкових різниць, рекомендуємо встановлювати однакові строки використання об'єктів ОЗ у бухгалтерському та податковому обліку.

Методи нарахування амортизації ОЗ

П(С)БО 7 передбачено такі методи нарахування амортизації об'єктів ОЗ (п. 26):

 • прямолінійний;
 • зменшення залишкової вартості;
 • прискореного зменшення залишкової вар-тості;
 • кумулятивний;
 • виробничий.

Підприємство самостійне обирає метод нарахування амортизації та фіксує його в наказі про облікову політику. При цьому для різних груп ОЗ можна використовувати різні методи амортизації.

Розглянемо на прикладі порядок нарахування амортизації.

Приклад

Підприємство придбало обладнання (група 4 ОЗ) первісною вартістю 250 000 грн. Передбачуваний строк корисного використання – 5 років (дорівнює мінімально допустимому строку, установленому пп. 138.3.3 ПК). Ліквідаційна вартість об'єкта – 10 000 грн. (виходячи з можливої ціни реалізації).

Покажемо, як нарахувати амортизацію на об'єкт ОЗ за допомогою різних методів.

Прямолінійний метод

Згідно із цим методом річна сума амортизації річ) визначається шляхом розподілу амортизовуваної вартості (АВ) на строк корисного використання (СКВ):

Аріч = АВ : СКВ.

Нагадаємо, згідно з п. 4 П(С)БО 7 амортизовуваною вартістю об'єкта ОЗ є первісна (ПВ) або переоцінена вартість активів за вирахуванням ліквідаційної вартості (ЛВ). Тобто амортизаційна вартість визначається за формулою

АВ = ПВ – ЛВ.

Використовуючи умови нашого прикладу, розрахуємо річну суму амортизації річ):

(250 000 грн. – 10 000 грн.) : 5 років = 48 000 грн.

Наведемо в табл. 1 розрахунок амортизації за допомогою зазначеного методу.

Таблиця 1. Нарахування амортизації прямолінійним методом

(грн.)

Період (роки)

Первісна вартість об'єкта

Річна сума амортизації

Сума накопиченої амортизації

 Залишкова вартість об'єкта ОЗ
(гр. 2 – гр. 4)

Сума щомісячної амортизації
(гр. 3 : 12)

1

2

3

4

5

6

1-й

250 000

48 000

48 000

202 000

4 000

2-й

250 000

48 000

96 000

154 000

4 000

3-й

250 000

48 000

144 000

106 000

4 000

4-й

250 000

48 000

192 000

58 000

4 000

5-й

250 000

48 000

240 000

10 000

4 000

Як бачимо, при прямолінійному методі сума щомісячної амортизації не змінюється, а ліквідаційна вартість об'єкта ОЗ може дорівнювати нулю. Розрахунок суми амортизації досить простий, що є безсумнівною перевагою цього методу. Однак прямолінійний метод не враховує, що найбільша віддача обладнання припадає на перші роки його експлуатації.

Метод зменшення залишкової вартості

При застосуванні цього методу річна сума амортизації річ) визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року (ЗалВ) або первісної вартості (ПВ) на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації (НАріч) у відсотках.

У свою чергу, річна норма амортизації обчислюється як різниця між одиницею та результатом добування кореня в ступеню, що дорівнює кількості років корисного використання об'єкта ОЗ, із результату розподілу ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість. Формула матиме такий вигляд:

НАріч = (1 – СКВ √(ЛВ : ПВ) х 100 %.

Річна сума амортизації визначається за фор-мулою:

Аріч = ЗалВ (ПВ) х НАріч.

Визначимо річну норму амортизації за умовами нашого прикладу:

НАріч = 1 – 5√ 10 000 грн. : 250 000 грн. = (1 – 0,525) х 100 % = 47,5 %.

Розрахунок амортизації даним методом наведемо в табл. 2.

Таблиця 2. Нарахування методом зменшення залишкової вартості

(грн.)

Період (роки)

Первісна вартість об'єкта ОЗ

Річна сума амортизації

Сума накопиченої амортизації

Залишкова вартість об'єкта ОЗ (гр. 2 – гр. 4)

Сума щомісячної амортизації (гр. 3 : 12)

1

2

3

4

5

6

1-й

250 000

118 750,00
(250 000 х 47,5 %)

118 750,00

131 250,00

9 895,83

2-й

250 000

62 343,75
(131 250 х 47,5 %)

181 097,75

68 906,25

5 202,90

3-й

250 000

32 730,47
(68 906,25 х 47,5 %)

213 828,19

36 171,81

2 727,54

4-й

250 000

17 181,61
(36 171,81 х 47,5 %)

231 009,80

18 990,20

1 431,80

5-й

250 000

8 990,20
(18 990,20 – 10 000,00)*

240 000,00

10 000,00

749,18

* Сума амортизації за останній рік експлуатації розраховується як різниця між залишковою вартістю на початок звітного року та ліквідаційною вартістю об'єкта.

Зверніть увагу: використання методу зменшення залишкової вартості передбачає наявність ліквідаційної вартості, адже якщо ця вартість дорівнюватиме нулю, річна норма амортизації також буде нульовою.

Варто зазначити, що найбільша сума амортизаційних відрахувань припадає на перші роки експлуатації об'єкта ОЗ.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості

При використанні цього методу річна сума амортизації річ) визначається як добуток залишкової вартості об'єкта (ЗалВ) на початок звітного року або первісної вартості (ПВ) на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації (НАріч). У вигляді формули це буде так:

Аріч = ЗалВ (ПВ) х НАріч.

При цьому річна норма амортизації обчислюється виходячи зі строку корисного використання об'єкта (СКВ) і подвоюється:

НАріч = 100 % : СКВ х 2.

Розрахуємо річну норму амортизації для нашого прикладу:

НАріч = 100 % : 5 років х 2 = 40 %.

Розрахунок амортизації за допомогою даного методу наведемо в табл. 3.

Таблиця 3. Нарахування амортизації методом прискореного зменшення залишкової вартості

(грн.)

Період (роки)

Первісна вартість об'єкта ОЗ

Річна сума амортизації

Сума накопиченої амортизації

 Залишкова вартість об'єкта ОЗ
(гр. 2 – гр. 4)

Сума щомісячної амортизації
(гр. 3 : 12)

1

2

3

4

5

6

1-й

250 000

100 000
(250 000 х 40 %)

100 000

150 000

8 333,33

2-й

250 000

60 000
(150 000 х 40 %)

160 000

90 000

5 000,00

3-й

250 000

36 000
(90 000 х 40 %)

196 000

54 000

3 000,00

4-й

250 000

21 600
(54 000 х 40 %)

217 600

32 400

1 800,00

5-й

250 000

22 400
(32 400 – 10 000)

240 000

10 000

1 866,67

* Сума амортизації за останній рік визначена як різниця між залишковою вартістю об'єкта на початок року та ліквідаційною вартістю.

При цьому методі більша частина вартості об'єкта ОЗ амортизується протягом перших років експлуатації. Також зазначимо, що даний метод може застосовуватися і для об'єктів, ліквідаційна вартість яких дорівнює нулю.

Кумулятивний метод

Згідно із цим методом річна сума амортизації річ) визначається як добуток амортизовуваної вартості (АВ) і кумулятивного коефіцієнта (К):

Аріч = АВ х К.

Нагадаємо, що амортизовувана вартість – це первісна вартість за вирахуванням ліквідаційної вартості:

АВ = ПВ – ЛВ.

У свою чергу, кумулятивний коефіцієнт розраховується шляхом розподілу кількості років, які залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта р), на суму чисел років його корисного використання (Ч):

К = Кр : Ч.

Розрахуємо коефіцієнт для кожного року використання об'єкта ОЗ за даними нашого прикладу. Для цього спочатку визначимо число років корисного використання з урахуванням того, що строк корисного використання об'єкта – 5 років:

Ч = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.

Виходячи із цього коефіцієнти становитимуть:

К1 = 5:15 = 0,3333;

К2 = 4:15 = 0,2667;

К3 = 3:15 = 0,2;

К4 = 2:15 = 0,1333;

К5 = 1:15 = 0,0667.

Розрахунок амортизації за допомогою даного методу наведемо в табл. 4.

Таблиця 4. Нарахування амортизації кумулятивним методом

(грн.)

Період (роки)

Первісна вартість об'єкта ОЗ

Річна сума амортизації

Сума накопиченої амортизації

 Залишкова вартість об'єкта ОЗ
(гр. 2 – гр. 4)

Сума щомісячної амортизації
(гр. 3 : 12)

1

2

3

4

5

6

1-й

250 000

79 992
(240 000 х 0,3333)

79 992

170 008

6 666

2-й

250 000

64 008
(240 000 х 0,2667)

144 000

106 000

5 334

3-й

250 000

48 000
(240 000 х 0,2)

192 000

58 000

4 000

4-й

250 000

31 992
(240 000 х 0,1333)

223 992

26 008

2 666

5-й

250 000

16 008
(240 000 х 0,0667)

240 000

10 000

1 334

Цей метод амортизації також дозволяє замортизувати більшу частину вартості об'єкта ОЗ у перші роки його експлуатації. Застосовувати його можна і у випадку, коли ліквідаційна вартість об'єкта дорівнює нулю.

Виробничий метод

При застосуванні цього методу місячна сума амортизації міс) визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) (V) і виробничої ставки амортизації (C):

Аміс = V х С.

Виробнича ставка амортизації обчислюється шляхом розподілу амортизовуваної вартості на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство планує виробити з використанням об'єкта ОЗ (Vзаг):

С = АВ : Vзаг.

Нагадаємо, амортизовувана вартість у нашому прикладі – 240 000 грн. (250 000 грн. – 10 000 грн.). Припустимо, що за період корисного використання обладнання (5 років) буде виготовлено 1 000 000 одиниць продукції. У цьому випадку:

С = 240 000 грн. : 1 000 000 од. = 0,24 грн/од.

Розрахунок амортизації за допомогою даного методу наведемо в табл. 5.

Таблиця 5. Нарахування амортизації виробничим методом

(грн.)

Період (місяць)

Первісна вартість об'єкта ОЗ

Фактичний місячний обсяг продукції, од.

Місячна сума амортизації
(гр. 3 х 0,24)

Сума накопиченої амортизації

 Залишкова вартість
(гр. 2 – гр. 5)

1

2

3

4

5

6

1-й

250 000

25 000

5 760

5 760

244 240

2-й

250 000

19 000

4 560

10 320

239 680

3-й

250 000

24 500

5 880

16 200

233 800

...

...

...

...

...

...

60-й

250 000

1 000

240

240 000

10 000

Виробничий метод дозволяє підприємству найбільш точно розрахувати та включити у витрати суму амортизації об'єктів ОЗ, що беруть участь у виробництві продукції. Але, оскільки цей метод не застосовний для податкової амортизації, підприємствам, що використовують його в бухгалтерському обліку, для цілей податкового обліку слід обрати інший метод амортизації. У цьому випадку сума амортизації об'єкта за даними бухгалтерського та податкового обліку буде різною, і в підприємств із річним доходом понад 20 млн грн. виникають різниці при нарахуванні амортизації в обох видах обліку.

Документальне оформлення

Розрахунок сум амортизації оформляється такими типовими формами, затвердженими Наказом № 352:

 • № ОЗ-14 «Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)»;
 • № ОЗ-15 «Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)»;
 • № ОЗ-16 «Розрахунок амортизації по автотранспорту».

Застосування цих форм не є обов'язковим, і підприємство може розробити зручну для себе форму розрахунку амортизації. Однак при цьому потрібно пам'ятати про обов'язкові реквізити, установлені ст. 9 Закону № 996 для первинного документа.

Висновки

Метод нарахування амортизації об'єктів ОЗ підприємство обирає самостійно. При виборі методу слід урахувати, що:

 • прямолінійний метод є найпростішим у розрахунку;
 • при нарахуванні амортизації за методом зменшення залишкової вартості ліквідаційна вартість об'єкта не повинна дорівнювати нулю.
Таблиця 1. Нарахування амортизації прямолінійним методом.doc
Завантажити
Таблиця 2. Нарахування методом зменшення залишкової вартості.doc
Завантажити
Таблиця 3. Нарахування амортизації методом прискореного зменшення залишкової вартості.doc
Завантажити
Таблиця 4. Нарахування амортизації кумулятивним методом.doc
Завантажити
Таблиця 5. Нарахування амортизації виробничим методом.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 1

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали