Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Обираємо метод амортизації

03.06.2020 1233 0 0


У консультації розглянемо методи амортизації основних засобів (далі – ОЗ), передбачені правилами бухгалтерського обліку.


Які бувають методи амортизації

Підприємство самостійне обирає метод амортизації об’єкта ОЗ з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигід від його використання та може переглянути його у випадку зміни такого способу (п. 28 П(С)БО 7).

Обрані методи амортизації для різних груп ОЗ фіксуються в наказі про облікову політику (п. 2.1 розд. ІІ Методрекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 27.06.13 р. № 635).

Методи амортизації об’єктів ОЗ викладено в п. 26 і 27 П(С)БО 7.

При цьому для амортизації повноцінних ОЗ, наведених у п. 5.1 даного стандарту (крім земельних ділянок і капітальних інвестицій – вони не амортизуються), застосовуються такі методи:

 • прямолінійний;
 • зменшення залишкової вартості;
 • прискореного зменшення залишкової вартості;
 • кумулятивний;
 • виробничий.

Для амортизації інших необоротних матеріальних активів, перелічених у п. 5.2 П(С)БО 7 (крім природних ресурсів – вони не амортизуються), застосовуються тільки два методи:

 • прямолінійний;
 • виробничий.

При цьому амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (далі – МНМА) і бібліотечних фондів може нараховуватися так:

 • або відразу 100 % амортизовуваної вартості об’єкта в першому місяці його використання;
 • або 50 % вартості – у першому місяці використання, а решта 50 % – у місяці списання об’єкта з балансу.

Важливо! Усі названі методи амортизації з 23.05.20 р. можуть застосовуватися при розрахунку амортизації та для цілей податку на прибуток. До цієї дати виробничий метод був заборонений пп. 138.3.1 ПК. Крім того, МНМА та бібліотечні фонди не вважаються ОЗ для цілей податкового обліку. Тому суми їх амортизації не відображаються в рядках 1.1.1 та 1.2.1 додатка РІ до звітної декларації з податку на прибуток.

Як застосовувати методи амортизації

Розглянемо на практичному прикладі особливості застосування зазначених методів амортизації.

Приклад

Підприємство придбало та ввело в експлуатацію вантажний автомобіль із такими характеристиками:

 • первісна вартість (далі – ПВ) – 1 525 000 грн;
 • ліквідаційна вартість (далі – ЛВ) – 25 000 грн (виходячи з можливої ціни реалізації);
 • амортизовувана вартість (далі – АВ) – 1 500 000 грн (1 525 000 грн – 25 000 грн);
 • строк корисного використання (далі – СКВ) – 5 років.

Покажемо, як нарахувати амортизацію на об’єкт ОЗ за допомогою різних методів.

Прямолінійний метод

Згідно із цим методом річна сума амортизації (Аріч) визначається так:

Аріч = АВ : СКВ.

Використовуючи умови нашого прикладу, розрахуємо річну суму амортизації (Аріч):

1 500 000 грн : 5 років = 300 000 грн.

Сума щомісячної амортизації (Аміс) визначається за формулою (п. 29 П(С)БО 7):

Аміс = Аріч : 12 міс.

У нашому випадку Аміс становитиме 25 000 грн (300 000 грн : 12 міс.).

Переваги методу: простота розрахунку місячної суми амортизації; рівномірний розподіл витрат на амортизацію протягом усього СКВ об’єкта ОЗ; можна обійтися без установлення ЛВ об’єкта.

Недоліки: цей метод не враховує, що найбільші вигоди від експлуатації об’єкта ОЗ і мінімальні затрати на його ремонт припадають на перші роки його експлуатації.

Метод зменшення залишкової вартості

При застосуванні цього методу річна сума амортизації (Аріч) визначається за формулою:

Аріч = ЗалВ х НАріч,

де

 • ЗалВ – залишкова вартість об’єкта на початок звітного року;
 • НАріч – річна норма амортизації у відсотках.

На замітку: у перший рік нарахування амортизації як ЗалВ береться ПВ.

У свою чергу, річна норма амортизації у відсотках розраховується за формулою:

1 из 1

Визначимо цей показник для нашого прикладу:

1 из 1

Сума щомісячної амортизації (Аміс) обчислюється розподілом суми амортизації за повний рік корисного використання (Аріч) на 12 (п. 29 П(С)БО 7).

Розрахунок амортизації даним методом наведемо в табл. 1.

Таблиця 1. Нарахування амортизації методом зменшення залишкової вартості

грн

Період
(роки)

Первісна вартість
об’єкта ОЗ

Річна сума
амортизації

Сума накопиченої
амортизації

Залишкова вартість об’єкта ОЗ
(гр. 2 – гр. 4)

Сума щомісячної амортизації
(гр. 3 : 12)

1

2

3

4

5

6

1-й

1 525 000

854 762,50
(1 525 000,00 х 56,05 %)

854 762,50

670 237,50

71 230,21

2-й

1 525 000

375 668,12
(670 237,50 х 56,05 %)

1 230 430,62

294 569,38

31 305,68

3-й

1 525 000

165 106,14
(294 569,38 х 56,05 %)

1 395 536,76

129 463,24

13 758,84

4-й

1 525 000

72 564,15
(129 463,24 х 56,05 %)

1 468 100,91

56 899,09

6 047,01

5-й

1 525 000

31 899,09
(56 899,09 – 25 000,00)*

1 500 000,00

25 000,00

2 658,26

* Сума амортизації за останній рік експлуатації розраховується як різниця між ЗалВ і ЛВ об’єкта.

Переваги методу: ураховується моральний знос об’єкта ОЗ і фактор підвищення затрат на його ремонт (найбільша сума амортизаційних відрахувань припадає на перші роки експлуатації). Даний метод доцільно застосовувати до об’єктів ОЗ, які мають високий ступінь морального зносу або які планується продати до закінчення їх СКВ.

Недоліки методу: відносна складність розрахунку та обов’язкова наявність ЛВ.

Увага! Якщо ЛВ об’єкта досить значна, його амортизація може закінчитися раніше від мінімально допустимого строку експлуатації, установленого пп. 138.3.3 ПК. Тому платникові, який зобов’язаний вести податковий облік ОЗ, потрібно бути обережним із застосуванням цього методу.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості

При використанні цього методу річна сума амортизації (Аріч) визначається так само, як і при методі зменшення залишкової вартості (див. вище):

Аріч = ЗалВ (ПВ) х НАріч.

Однак річна норма амортизації в цьому випадку обчислюється за формулою:

НАріч = 100 % : СКВ х 2.

Розрахуємо цей показник для нашого прикладу:

НАріч = 100 % : 5 років х 2 = 40 %.

Сума щомісячної амортизації (Аміс) визначається шляхом розподілу суми амортизації за повний рік корисного використання (Аріч) на 12 (п. 29 П(С)БО 7).

Розрахунок амортизації за допомогою даного методу наведемо в табл. 2.

Таблиця 2. Нарахування амортизації методом прискореного зменшення залишкової вартості

грн

Період
(роки)

Первісна вартість
об’єкта ОЗ

Річна сума
амортизації

Сума накопиченої
амортизації

Залишкова вартість
об’єкта ОЗ
(гр. 2 – гр. 4)

Сума щомісячної
амортизації
(гр. 3:12)

1

2

3

4

5

6

1-й

1 525 000

610 000
(1 525 000 х 40 %)

610 000

915 000

50 833,33

2-й

1 525 000

366 000
(915 000 х 40 %)

976 000

549 000

30 500,00

3-й

1 525 000

219 600
(549 000 х 40 %)

1 195 600

329 400

18 300,00

4-й

1 525 000

131 760
(329 400 х 40 %)

1 327 360

197 640

10 980,00

5-й

1 525 000

172 640
(197 640 – 25 000)*

1 500 000

25 000

14 386,67

* Сума амортизації за останній рік визначена як різниця між ЗалВ об’єкта на початок року та ЛВ.

Переваги методу: такі ж, як і методу зменшення залишкової вартості (див. вище). Крім того, даний метод може застосовуватися і для об’єктів, ЛВ яких дорівнює нулю.

Недоліки: такі ж, як і методу зменшення залишкової вартості (див. вище), за винятком того, що можна обійтися без установлення ЛВ.

Кумулятивний метод

Згідно із цим методом річна сума амортизації (Аріч) визначається як добуток амортизовуваної вартості (АВ) і кумулятивного коефіцієнта (К):

Аріч = АВ х К.

У свою чергу, кумулятивний коефіцієнт розраховується шляхом розподілу кількості років, що залишилися до кінця СКВ об’єкта (Кр), на суму чисел років його корисного використання (Ч):

К = Кр : Ч.

Визначимо число років корисного використання для нашого прикладу з урахуванням того, що СКВ становить 5 років:

Ч = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.

Сума щомісячної амортизації (Аміс) – це результат розподілу суми амортизації за повний рік корисного використання (Аріч) на 12 (п. 29 П(С)БО 7).

Розрахунок амортизації за допомогою даного методу наведемо в табл. 3.

Таблиця 3. Нарахування амортизації кумулятивним методом

грн

Період
(роки)

Первісна вартість
об’єкта ОЗ

Кумулятивний
коефіцієнт

Річна сума
амортизації

Сума накопиченої
амортизації

Залишкова вартість
об’єкта ОЗ
(гр. 2 – гр. 5)

Сума щомісячної амортизації
(гр. 4 : 12 міс.)

1

2

3

4

5

6

7

1-й

1 525 000

0,3333
(5 : 15)

499 950
(1 500 000 х 0,3333)

499 950

1 025 050

41 662,50

2-й

1 525 000

0,2667
(4 : 15)

400 050
(1 500 000 х 0,2667)

900 000

625 000

33 337,50

3-й

1 525 000

0,2
(3 : 15)

300 000
(1 500 000 х 0,2)

1 200 000

325 000

25 000,00

4-й

1 525 000

0,1333
(2 : 15)

199 950
(1 500 000 х 0,1333)

1 399 950

125 050

16 662,50

5-й

1 525 000

0,0667
(1 : 15)

100 050
(1 500 000 х 0,0667)

1 500 000

25 000

837,50

Переваги методу: дозволяє замортизувати більшу частину вартості об’єкта ОЗ у перші роки його експлуатації. Підходить для об’єктів ОЗ, які мають високий ступінь морального зносу, і може застосовуватися у випадку, коли ЛВ об’єкта дорівнює нулю.

Недоліки: такі ж, як методу прискореного зменшення залишкової вартості (див. вище).

Виробничий метод

Згідно із цим методом місячна сума амортизації (Аміс) визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) (V) і виробничої ставки амортизації (C):

Аміс = V х С.

Виробнича ставка амортизації обчислюється шляхом розподілу амортизовуваної вартості (АВ) на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство планує виробити з використанням об’єкта ОЗ (Vзаг):

С = АВ : Vзаг.

Нагадаємо, у нашому прикладі АВ – 1 500 000 грн. Припустимо, що продуктивність вантажного автомобіля за період його корисного використання (5 років або 60 міс.) становитиме 500 000 т•км. У цьому випадку:

З = 1 500 000 грн : 500 000 т•км = 3 грн/т•км.

Розрахунок амортизації за допомогою даного методу наведемо в табл. 4.

Таблиця 4. Нарахування амортизації виробничим методом

грн

Період
(місяць)

Первісна вартість
об’єкта ОЗ

Фактичний місячний
обсяг перевезень, т•км

Місячна сума
амортизації
(гр. 3 х 3)

Сума накопиченої
амортизації

Залишкова вартість
(гр. 2 – гр. 5)

1

2

3

4

5

6

1-й

1 525 000

10 000

30 000

30 000

1 495 000

2-й

1 525 000

10 200

30 600

60 600

1 464 400

3-й

1 525 000

10 100

30 300

90 900

1 434 100

...

...

...

...

...

...

60-й

1 525 000

1 000

3 000

1 500 000

25 000

Переваги методу: дозволяє з більшою точністю включити до витрат суму амортизації об’єктів ОЗ, які беруть участь у виробництві або доставці продукції, і не нараховувати амортизацію в період простою обладнання (тобто не накопичувати збитки).

Недоліки: можливі труднощі при визначенні загального обсягу продукції.

Висновки

Підприємство обирає метод амортизації, передбачений правилами бухобліку для різних груп ОЗ, і фіксує його у своїй обліковій політиці. Усі методи застосовуються також і для розрахунку податкової амортизації.

Таблиця 1. Нарахування амортизації методом зменшення залишкової вартості.docx
Завантажити
Таблиця 2. Нарахування амортизації методом прискореного зменшення залишкової вартості.docx
Завантажити
Таблиця 3. Нарахування амортизації кумулятивним методом.docx
Завантажити
Таблиця 4. Нарахування амортизації виробничим методом.docx
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали