Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Правила виправлення помилок у бухобліку та фінзвітності

23.12.2020 22926 0 12


При отриманні (або складанні) первинних документів бухгалтер перевіряє їхню форму (у т. ч. наявність обов’язкових реквізитів) і зміст. Потім він переносить інформацію про господарську операцію із цих документів в облікові регістри – паперові або електронні носії у вигляді відомостей (ордерів, книг, журналів і т. д.), у яких дана інформація систематизується на рахунках бухобліку. При цьому бухгалтер, як і будь-яка інша людина, може помилитися – відобразити госпоперацію не на тих рахунках, не в тій сумі, не в тому періоді і т. д. і т. п. У консультації розглянемо, як виправити такі помилки в бухобліку та фінзвітності.


Загальні положення про порядок виправлення помилок

Чи обов’язково потрібно виправляти помилки в бухобліку?

Обов’язково. Адже фінансова, податкова, статистична та інші види звітності підприємства, які використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухобліку (ч. 2 ст. 3 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV, далі - Закон  № 996). Тому помилки в бухобліку призводять як мінімум до помилок у фінансовій і податковій звітності.

При цьому помилки у фінзвітності роблять її недостовірною. А це чревате прийняттям неправильних рішень її користувачами та негативними наслідками для підприємства. Наприклад, у результаті помилки в бухобліку був завищений фінрезультат звітного року та чистий прибуток товариства. На підставі даної інформації, відображеної у фінзвітності, учасники товариства прийняли рішення щодо виплати дивідендів у завищеній сумі, що могло призвести до недонарахування ПДФО, військового збору і, відповідно, накладення фінансових санкцій на підприємство.

Крім того, за помилки в бухобліку, які «перетекли» до податкової звітності, можуть нарахувати штраф і пеню.

Чи є строк давності для виправлення бухоблікової помилки?

Ні, нормативні документи бухобліку не містять ніяких обмежень щодо строку виправлення бухгалтерських помилок. Тому навіть дуже стару помилку потрібно виправити в періоді її виявлення. Тим більше що такі помилки можуть мати далекосяжні наслідки, які, у свою чергу, впливають на поточні звітні періоди та призводять до податкових донарахувань.

Наприклад, у 2014 році до первісної вартості споруджуваної будівлі помилково включили вартість передоплати за доопрацювання її проекту, який так і не був доопрацьований. У результаті первісна вартість будівлі виявилася завищеною, як і суми щомісячної амортизації цієї будівлі. Якщо податківці прийдуть перевіряти підприємство в 2019 році або пізніше, вони можуть виявити триваюче дотепер завищення витрат поточних звітних періодів і донарахують зобов’язання з податку на прибуток, та й до того ж застосують фінансові санкції.

Що вважати помилкою?

Національні стандарти бухобліку не містять визначення поняття «помилка». А як випливає з § 5 МСБО 8 помилками в бухобліку вважаються помилки, що виникли при застосуванні облікової політики, проведенні математичних підрахунків, через неуважність або неправильне тлумачення фактів, а також у результаті шахрайства.

Зверніть увагу: зміна облікової оцінки не вважається помилкою!

Нагадаємо, облікова оцінка – це попередня оцінка, яка використовується підприємством із метою розподілу доходів і витрат між відповідними звітними періодами (п. 3 П(С)БО 6). Наслідки зміни облікової оцінки не впливають на результати обліку минулих звітних періодів, а відображаються у фінзвітності, починаючи з того звітного періоду, у якому така зміна відбулася (п. 8 П(С)БО 6).

До змін облікової оцінки відносяться, наприклад, зміни вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, методу нарахування амортизації та строку корисного використання основних засобів і нематеріальних активів (п. 5.12 Методрекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 16.11.09 р. № 1327; Листи Мінфіну від 02.11.09 р. № 31-34000-20-23-5535/5708, від 14.05.12 р. № 31-08410-07-25/12004).

Виправлення бухгалтерських помилок в облікових регістрах

Положенням, затвердженим наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88, (п. 4) і Методрекомендаціями, затвердженими наказом Мінфіну від 29.12.2000 р. № 356 (далі - Методрекомендації № 356) (п. 9) передбачено три способи виправлення бухгалтерських помилок в облікових регістрах: коректурний, «сторно» і додатковий запис (див. табл. 1).

Таблиця 1. Способи виправлення помилок в облікових регістрах

№ з/п

Назва способу

Суть способу

Умови застосування

1

2

3

4

1

Коректурний

Неправильний текст та/або цифри закреслюються й над ними пишеться правильний текст та/або цифри. Закреслювання здійснюється однієї рискою так, щоб можна було прочитати закреслене. Крім того, виправлення помилки повинне супроводжуватися написом «виправлено» і засвідчуватися підписами осіб, які підписали даний обліковий регістр, із зазначенням дати виправлення

Якщо в поточному звітному періоді потрібно анулювати помилкові записи, зроблені в паперових облікових регістрах за такий поточний період

2

«Сторно»

У місяці виявлення помилки складається бухгалтерська довідка*, у якій відображається суть помилки та порядок її виправлення. При цьому в паперових облікових регістрах помилка (сума, кореспонденція рахунків) записується червоним чорнилом (пастою кулькової ручки і т. п.) або в дужках, а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) вноситься темним чорнилом (пастою кулькової ручки і т. п.). Крім того, довідка повинна містити причину помилки, посилання на документи та облікові регістри, у яких допущено помилку. Довідка підписується працівником, який її склав, а після перевірки – головним бухгалтером. Дані бухгалтерської довідки в місяці її складання відображаються у відповідному регістрі бухобліку та Головній книзі

Якщо в поточному звітному періоді потрібно анулювати записи, зроблені в облікових регістрах за минулий звітний період

3

Додатковий запис

У місяці виявлення помилки складається бухгалтерська довідка (див. вище), у якій робиться додаткове бухгалтерське проведення на повну суму необлікованої операції або на різницю між правильною сумою операції та сумою, відображеною в обліковому регістрі

Якщо в результаті помилки в облікових регістрах не відобразили будь-яку операцію або відобразили в меншій сумі

* Форму бухгалтерської довідки наведено в Методрекомендаціях № 356, але підприємство, у разі необхідності, може доповнити її своїми реквізитами.

Як правильно застосовувати способи виправлення бухоблікових помилок?

Застосування різних способів виправлення бухгалтерських помилок залежить від виду таких помилок (див. табл. 2).

Таблиця 2. Класифікація помилок і способи їх виправлення в бухобліку

№ з/п

Характеристика помилки

Види помилок

Спосіб виправлення

1

2

3

4

1

Період виникнення помилки

Помилки попередніх періодів (років)

Коригується нерозподілений прибуток на початок року (тобто в кореспонденції рахунків замість дохідних/витратних рахунків використовується субрахунок 441 «Прибуток нерозподілений». Виправлення помилки відображається у фінзвітності

Помилки звітних періодів поточного року

Виправляються коректурним способом, «сторно» або додатковим записом. У фінзвітності за наступні звітні періоди інформація відображається наростаючим підсумком з урахуванням виправленої помилки.

2

Вплив помилки на нерозподілений прибуток і фінрезультат

Помилки, що вплинули на нерозподілений прибуток і фінрезультат

Залежно від періоду виникнення помилки застосовуються способи виправлення, наведені в ряд. 1 таблиці

Помилки, що торкнулися тільки сальдо рахунків активів і пасивів балансу

Коректурним способом, методом «сторно» або додатковим записом коригується сальдо тих рахунків активу та пасиву, які пов’язані з виправленням помилки

3

Період виявлення помилки

Помилка вже існувала на дату балансу, але була виявлена до затвердження фінзвітності за поточний звітний період

Виправлення помилки способами, наведеними в рядках 1 і 2 таблиці, відображається у фінзвітності за поточний звітний період

Помилка вже існувала на дату балансу, але була виявлена після затвердження фінзвітності за поточний звітний період

Виправлення помилки способами, наведеними в рядках 1 і 2 таблиці, відображається у фінзвітності за звітний період, у якому була виявлена помилка

4

Суттєвість

Помилки, які можуть вплинути на рішення користувачів фінзвітності

Помилки виправляються способами, наведеними в рядках 1 і 2 таблиці, залежно від періоду їх виникнення та впливу на нерозподілений прибуток і фінрезультат. Виправлення суттєвої помилки відображається у фінзвітності

Несуттєві помилки, що не впливають на рішення користувачів фінзвітності

Відображення виправлення помилки в бухобліку та фінзвітності

Порядок відображення виправлень бухоблікових помилок у фінзвітності залежить від періоду їх виникнення.

Помилка поточного року

Звітним періодом для складання фінзвітності є календарний рік (ч. 1 ст. 13 Закону № 996). Але є ще й проміжна звітність, яка складається наростаючим підсумком за рік за підсумками кварталу, півріччя та трьох кварталів.

Звертаємо увагу! Якщо помилка виникла в поточному році, то результати її виправлення автоматично відобразяться у фінзвітності за той звітний період року, у якому вона була виправлена. Тому ніяких спеціальних виправлень до фінзвітності можна не вносити.

Зазначимо, що підприємствам, які згідно з обліковою політикою розраховують відстрочені податкові зобов’язання та активи (далі – ВПЗ та ВПА), на дату проміжної звітності, можливо, доведеться провести коригування відстрочених податків та відобразити її у фінзвітності.

У бухобліку таке коригування супроводжується записами: Дт 98 «Податок на прибуток» – Кт 17 «Відстрочені податкові активи», 54 «Відстрочені податкові зобов’язання»; Дт 17, 54 – Кт 98.

Коригування ВПЗ, пов’язане з помилкою при відображенні операцій із дооціненим необоротним активом, проводиться через рахунки 41 «Капітал у дооцінках» та/або 42 «Додатковий капітал».

На замітку! Законом № 996 (ч. 6 ст. 14) передбачено подання уточненої фін звітності замість раніше поданої з метою виправлення самостійно виявлених помилок.

Таким чином, підприємство після виправлення помилки може скласти уточнену фінзвітність за «помилковий» період:

Приклад 1

У листопаді 2019 року підприємство (платник податку на прибуток із базовим річним звітним періодом) виявило в бухобліку помилку, допущену в березні цього року. А саме: нарахування амортизації нового комп’ютера розпочато в місяці його введення в експлуатацію, тобто в березні замість квітня. Сума зайво нарахованої амортизації становить 200 грн. Підприємство складає фінзвітність щокварталу за формами № 1-м, № 2-м, веде облікові регістри та подає фінзвітність в електронному вигляді.

У результаті помилки в I кварталі, півріччі та трьох кварталах 2019 року на 200 грн:

 • занижено залишкову балансову вартість комп’ютера, фінрезультат і нерозподілений прибуток;
 • завищено суму зносу комп’ютера.

У листопаді підприємство виправляє помилку:

 • складає бухгалтерську довідку;
 • на підставі запису в бухгалтерській довідці вносить виправлення до облікових регістрів (сторнує проведення березня щодо нарахування амортизації).

Наведемо приклад складання бухгалтерської довідки (див. зразок).

Зразок

ТОВ «Селен»

Бухгалтерська довідка від 11.11.19 р.

У березні 2019 року бухгалтером О. А. Васько було допущено помилку. Під час відображення в обліку введення в експлуатацію комп’ютера (інв. № 1078, Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів типової форми № ОЗ-1 від 01.03.19 р.) на його вартість була нарахована амортизація в сумі 200 грн (Дт 92 – Кт 131 – 200 грн). Тобто нарахування амортизації було розпочато на місяць раніше, ніж передбачено п. 29 П(С)БО 7.

Внаслідок цього в березні 2019 року було завищено адміністративні витрати на суму 200 грн.

Для виправлення помилки в обліку необхідно здійснити такий запис:

(грн)

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сумма

1

2

3

4

5

1

Скориговано методом «сторно» суму амортизації, нарахованої в березні 2019 року

92

131

200

Виконавець    (підпис)    О. А. Васько

Головний бухгалтер    (підпис)    К. М. Манько

Якщо потрібно, складається уточнена фінзвітність за I квартал, півріччя та три квартали 2019 року. Але в будь-якому разі виправлення, зроблені в бухобліку в листопаді, будуть ураховані у фінзвітності за 2019 рік.

У формі № 2 за I квартал 2020 у графі 4 потрібно буде відобразити правильну інформацію за цей період 2019 року.

Приклад 2

У листопаді 2019 року при звірянні з постачальниками товару було виявлено, що товар вартістю 240 000 грн (у т. ч. ПДВ – 40 000 грн) у вересні цього року оприбуткували як поставлений постачальником А. Насправді товар отримано від постачальника Б. При цьому на дату постачання товару за підприємством А числилася дебіторська заборгованість за перерахованою передоплатою в сумі 240 000 грн. У результаті помилкового оприбуткування товару дебіторська заборгованість підприємства А в обліку закрилася. На дату виявлення помилки приходу товару від постачальника А не було. Підприємство веде облікові регістри та подає фінзвітність в електронному вигляді.

У даному випадку помилка не вплинула ні на фінрезультат звітного періоду, ні на нерозподілений прибуток підприємства. «Постраждав» стан розрахунків із постачальниками та достовірність фінзвітності за три квартали 2019 року. Адже із графи 4 форми № 1 «Баланс» за даний звітний період випливає, що заборгованостей за розрахунками з постачальниками А і Б немає: з постачальником А – заборгованість із передоплати закрита, а з постачальником Б – взагалі не виникала.

Помилку потрібно виправити в листопаді методом «сторно». У бухобліку підприємства на підставі бухгалтерської довідки дане виправлення відобразиться так:

(грн)

№ з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Відкориговано методом «сторно» розрахунки з постачальником А:

– на вартість товару

Бухгалтерська довідка

281

631/А

200 000

– суму податкового кредиту з ПДВ

644/А

631/А

40 000

– суму взаємозаліку заборгованостей

631/А

371/А

240 000

2

Відображено правильні розрахунки з постачальником Б

Бухгалтерська довідка, накладна

281

631/Б

200 000

3

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

631/Б

40 000

Якщо до моменту затвердження фінзвітності за 2019 рік нічого в розрахунках підприємства з постачальниками А і Б не зміниться, то в графі 4 форми № 1 «Баланс» повинні відобразитися:

 • у рядку 1130 активу – сума дебіторської заборгованості постачальника А з передоплати (240 тис. грн);
 • рядку 1615 пасиву – сума кредиторської заборгованості від постачальника Б за товар (240 тис. грн).

Помилка минулих років

Порядок виправлення помилки, допущеної при складанні фінзвітності в попередніх роках, залежить від того, вплинула вона на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) минулих років чи ні.

Варіант 1. Помилка не вплинула на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

У такому випадку коригується тільки сальдо на початок року тих рахунків активу та пасиву, які пов’язані з виправленням помилки.

Приклад 3

Вихідні дані візьмемо із прикладу 2. Тільки припустимо, що помилку виявлять у березні 2020 року.

Записи в бухгалтерській довідці та облікових регістрах будуть такими самими, як і в прикладі 2. Але відкориговані показники статей активу та пасиву (1130 і 1615) будуть відображатися вже в графі 3 форми № 1 «Баланс» за I квартал 2020 року. Тобто станом на 1 січня 2020 року.

Варіант 2. Помилка вплинула на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

Згідно з П(С)БО 6 при виправленні такої помилки у фінзвітності:

 • коригується сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року (п. 4);
 • повторно відображається відповідна порівняльна інформація (п. 5);
 • у примітках розкривається інформація про помилку (п. 20).

Розглянемо цю процедуру докладніше.

1. Коригування сальдо. Коригування сальдо нерозподіленого прибутку відображається в бухобліку на підставі бухгалтерської довідки в кореспонденції з відповідним рахунком активу або пасиву. Потім суми коригувань відображаються в графі 3 Балансу (форми № 1, № 1-к, № 1-м, № 1-мс) у статтях нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), активів, зобов’язань і власного капіталу, які змінилися внаслідок виправлення помилки.

Крім того, сума помилки минулих років, яка вплинула на статті капіталу підприємства (у т. ч. на нерозподілений прибуток (непокритий збиток), відображається у відповідних графах рядка 4010 «Виправлення помилок» Звіту про власний капітал (форма № 4).

2. Порівняльна інформація. У Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) (форма № 2, № 2-к, № 2-м, № 2-мс) і Звіті про рух грошових коштів (форма № 3, № 3-н, № 3-к, № 3-кн) за поточний звітний період у графі «За аналогічний період попереднього року» потрібно відобразити правильні дані з урахуванням виправленої помилки.

Розкриття інформації про помилку. Згідно з п. 20 П(С)БО 6 у примітках до фінзвітів потрібно розкривати:

 • зміст та суму помилки;
 • статті фінзвітності минулих періодів, які були перераховані з метою повторного подання порівняльної інформації;
 • факт повторного оприлюднення виправлених фінзвітів або недоцільність повторного оприлюднення.

Слід знати! Тут маються на увазі не Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5), а доповнення до фінзвітності, складене в довільній формі.

Повторне оприлюднення. Згідно із ч. 3 ст. 14 Закону № 996 окремі підприємства зобов’язані оприлюднити свою фінзвітність, а саме: підприємства-емітенти, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах, публічні акціонерні товариства, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у добувних галузях, великі та середні підприємства.

Якщо таке підприємство виявило помилку у вже оприлюдненій фінзвітності, воно зобов’язане оприлюднити виправлену фінзвітність повторно. Але тільки якщо йдеться про істотну помилку.

Як випливає з роз’яснень Мінфіну в листі від 13.01.05 р. № 31-04200-20-10/508, істотність помилки та доцільність повторного оприлюднення фінзвітності визначає саме підприємство. При цьому воно враховує поріг суттєвості, який установлюється обліковою політикою підприємства згідно з методрекомендаціями, наведеними в листі від 29.07.03 р. № 04230-04108. Крім того, ознаки суттєвості статей фінзвітності наведено в пп. 2.20.3 Методрекомендацій № 635.

Для довідки. Повторне оприлюднення виправленої фінзвітності здійснюється в тому ж порядку, що й оприлюднення фінзвітності, у якій була допущена помилка (ч. 6 ст. 14 Закону № 996).

Приклад 4

У листопаді 2019 року підприємство виявило в бухобліку помилку, допущену в грудні 2018 року. А саме: не була списана кредиторська заборгованість перед постачальником товару в сумі 6 000 грн (у т. ч. ПДВ – 1 000 грн) у зв’язку із закінченням строку позовної давності. Підприємство є платником податку на прибуток із базовим річним звітним періодом і не зобов’язане оприлюднювати фінзвітність.

Помилка вплинула на фінрезультат до оподаткування за 2018 рік і суму нерозподіленого прибутку, оскільки був занижений дохід 2018 року.

У листопаді 2019 року підприємство виправляє помилку:

 • складає бухгалтерську довідку;
 • на підставі записів у бухгалтерській довідці вносить виправлення до облікових регістрів (способом додаткового запису) (див. ряд. 3 табл. 1);
 • подає до податкового органу уточнюючий розрахунок (далі – УР) із податку на прибуток за 2018 рік та уточнену фінзвітність за 2018 рік, яку складає додатково, а також УР із ПДВ за грудень 2018 року.

При складанні фінзвітності за 2019 рік підприємство:

 • коригує показники статей активу та пасиву форми № 1 станом на 1 січня 2019 року;
 • відображає порівняльну інформацію у формі № 2 та наводить інформацію про помилку у формі № 4 і примітках до фінзвітності.

У бухобліку підприємства виправлення помилки відображається так:

(грн)

№ з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Відкориговано нерозподілений прибуток за 2018 рік на суму доходу від списання кредиторської заборгованості у зв’язку із закінченням строку позовної давності

Бухгалтерська довідка

631

441

6 000

2

Нараховано компенсуючі податкові зобов’язання із ПДВ згідно з п. 198.5 ПК

Бухгалтерська довідка,
зведена податкова накладна

441

641/ПДВ

1 000

3

Донараховано податок на прибуток за 2018 рік [(6 000 – 1 000) х 18 %]

Бухгалтерська довідка

441

641/НП

900

4

Відображено нарахування штрафів і пені у зв’язку з донарахуванням податкових зобов’язань із податку на прибуток і ПДВ

948

641/ПДВ, 641/НП

850

Виправлення помилки у фінзвітності за 2019 рік:

 1. У графі 3 форми № 1 показник: рядка 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий убуток)» збільшується на 4,1 тис. грн (6 000 грн – – 1 000 грн – 900 грн); рядка 1615 «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» зменшується на 6 тис. грн; рядка 1620 «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» збільшується на 1,9 тис. грн; рядка 1621 «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, у тому числі з податку на прибуток» збільшується на 0,9 тис. грн.
 2. У графі 4 форми № 2 наводять дані за 2018 рік з урахуванням виправлених показників доходу (рядки 2120, 2190), фінрезультату до оподаткування (ряд. 2290), витрат на податок на прибуток (ряд. 2300) і чистого фінрезультату (ряд. 2350).
 3. У графі 7 рядка 4010 «Виправлення помилок» форми № 4 вказується сума помилки (4,1 тис. грн).
 4. У примітках до фінансової звітності в довільній формі відображають інформацію про виправлення помилки.

Висновки. Ошибки за отчетный период и за предыдущие годы: как исправить правильно

 1. Помилки в бухобліку призводять як мінімум до помилок у фінансовій і податковій звітності. При цьому нормативні документи бухобліку не містять ніяких обмежень щодо строку виправлення бухгалтерських помилок.
 2. Якщо помилка виникла в поточному році, то результати її виправлення автоматично відобразяться у фінзвітності за той звітний період, у якому вона була виправлена. Тому ніяких спеціальних виправлень до фінзвітності можна не вносити.
 3. Порядок виправлення помилки, допущеної в попередніх роках, залежить від того, вплинула вона на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) минулих років чи ні.
Зразок_Бухгалтерська довідка.docx
Завантажити
Таблиця_Приклад4.docx
Завантажити
Таблиця_Приклад2.docx
Завантажити
Таблиця 2. Класифікація помилок і способи їх виправлення в бухобліку.docx
Завантажити
Таблиця 1. Способи виправлення помилок в облікових регістрах.docx
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали