• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Аналіз грошових потоків підприємства

05.09.2019 6931 2 4

Спецпроект «Фінансова звітність як результат облікової політики та її роль в управлінні підприємством»


Управління грошовими потоками, тобто оцінка притоку та відтоку грошових коштів, дозволяє підприємству визначити обсяг грошових (ліквідних) коштів, які залишаються в розпорядженні підприємства на конкретний момент. Наявність достатньої кількості грошових коштів дозволить підприємству здійснювати господарський оборот, погашати своєчасно поточні зобов’язання та запозичення, вкладати кошти в розвиток бізнесу (оновлення виробничої бази, модернізація, освоєння нових технологій та інше), що забезпечить економічне зростання підприємства.


Інформація про потоки грошових коштів підприємства формується у Звіті про рух грошових коштів. Метою складання звіту є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулись у грошових потоках підприємства та їх еквівалентах за звітний період. Для аналізу ефективності використання грошових потоків використовуються показники Балансу, Звіту про фінансові результати та дані аналітичного обліку грошових коштів підприємства.

Аналіз ефективності використання грошових коштів здійснюється за допомогою коефіцієнтів грошових потоків, які показують достатність грошових коштів для здійснення діяльності: поточної (операційної), інвестиційної, фінансової (кредити та позики). Види коефіцієнтів та методику їх розрахунку підприємство обирає для себе залежно від інформації, яку воно бажає отримати від проведених розрахунків. У цій статті наведено розрахунок декількох видів коефіцієнтів.

Аналіз грошових потоків здійснюється на підставі форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів»

Таблиця 1. Рух грошових потоків по підприємству

(тис. грн.)

Показник

Звітний період

Попередній період

Зміна

1

2

3

4

Надходження

Від операційної діяльності

Від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3 421 548

3 771 010

-349 462

Цільове фінансування

87

192

-105

Інші надходження

8 823

7 082

+1 741

Всього надходження від операційної діяльності

3 430 458

3 778 284

-347 826

Від інвестиційної діяльності

Всього надходження від інвестиційної діяльності

-

-

-

Від фінансової діяльності

Отримання позик

2 452 399

1 994 461

+457 938

Всього надходження від фінансової діяльності

2 452 399

1 994 461

+457 938

Всього надійшло коштів

5 882 857

5 772 745

+110 112

Витрачання

На операційну діяльність

На оплату товарів (робіт, послуг)

2 712 623

3 185 410

-472 787

Оплату праці

192 244

169 848

+22 396

На відрахування на соціальні заходи

102 619

90 293

+12 326

На сплату податків і зборів

242 733

314 324

-71 591

Інші витрачання

60 670

47 990

+12 680

Всього витрачання на операційну діяльність

3 310 889

3 807 865

-496 976

На інвестиційну діяльність

На придбання фінансових інвестицій

1 551

-

+1 551

На придбання необоротних активів

128 838

49 194

+79 644

Всього витрачання на інвестиційну діяльність

130 389

49 194

+81 195

На фінансову діяльність

Погашення позик

2 444 822

1 907 211

+537 611

Виплата дивідендів

7 728

6 619

+1 109

Всього витрачання на фінансову діяльність

2 452 550

1 913 830

+538 720

Всього витрачено коштів

5 893 828

5 770 889

+122 939

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

119 569

-29 581

+149 150

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

-130 389

-49 194

-81 195

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

-151

80 631

-80 782

Усього чистого руху коштів

-10 971

+1 856

-12 827

 

Залишок коштів на початок року (р. 1165 форма № 1)

13 316

11 984

+1 332

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

+359

-524

+883

Залишок коштів на кінець року

2704

13 316

-10612

Таблиця 2. Аналіз ефективності руху грошових потоків по підприємству

№ з/п

Показник

Розрахунок

За звітний період

За попередній період

Зміна

1

2

3

4

5

6

Вихідні дані

1

Приток грошових коштів, всього

Форма № 3

5 882 857

5 772 745

+110 112

2

Приток грошових коштів від операційній діяльності

Форма № 3

3 430 458

3 778 284

-347 826

3

Відтік грошових коштів, всього

Форма № 3

5 893 828

5 770 889

+122 939

4

Відтік ГК по операційній діяльності

Форма № 3

3 310 889

3 807 865

-496 976

5

Відтік ГК по інвестиційній діяльності

Форма № 3

130 389

49 194

+81 195

6

Відтік ГК по фінансовій діяльності

Форма № 3

2 452 550

1 913 830

+538 720

7

Середній залишок грошових коштів

(р. 1165 г3 + р. 1165 г4) / 2

8010

21 650

-13 640

8

Поточні зобов’язання

Р. 1695 форма № 1

1 520 014

1 662 865

-142 851

9

Чистий прибуток

р. 2350 форма № 2

341 356

142 254

+199 102

10

Середньорічна сума ДЗ

(∑(р. 1125 – р. 1155)г3 + ∑(р. 1125 – р. 1155)г4) / 2

771 027

691 190

+79 837

11

Чистий грошовий потік, всього

р. 1 – р. 3

-10 971

+1 856

-12 827

12

Чистий ГП від поточної діяльності

р. 2 – р. 4

119 569

-29 581

+149 150

13

Виплата за позиками

Форма № 3

2 444 822

1 907 211

+537 611

14

Виплата дивідендів

Форма № 3

7 728

6 619

+1 109

15

Зміна залишків матеріальних оборотних активів

р. 1100 г4 – р. 1100 г3

+124 876

+101 241

+23 635

16

Чистий дохід від реалізації

р. 2000

2 906 658

3 466 252

-559 594

17

Приток грошових коштів від інвестиційної діяльності

Форма № 3

-

-

-

18

Приток грошових коштів від фінансової діяльності

Форма № 3

2 452 399

1 994 461

+457 938

Розрахунок

1

Коефіцієнт ліквідності грошового потоку

р. 1 / р. 3

норматив ≥1

0,998

1,000

-0,002

2

Коефіцієнт поточної платоспроможності

р. 2 / р. 4

1,036

0,992

+0,044

3

Коефіцієнт абсолютної платоспроможності

р. 7 / р. 8

0,005

0,013

-0,008

4

Достатність грошового потоку від операційної (поточної) діяльності для погашення зобов’язань

(р. 2 – р. 4) / р. 6

0,049

0,015

+0,034

5

Достатність ГК для самофінансування

(р. 2 – р. 4) / р. 5

0,917

0,601

+0,316

6

Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку

р. 12 / (р. 13 + р. 14 + р. 15)

0,046

-0,015

+0,061

7

Коефіцієнт забезпеченості грошовими коштами, всього

(Залишок ГК на п. р. + р.1) / р. 3

1,000

1,002

-11 495

8

Коефіцієнт забезпеченості грошовими коштами за поточною діяльністю

(Залишок ГК на п.р. + р.2) / р.4

1,040

0,995

+150 482

9

Коефіцієнт оборотності грошових коштів, оборотів

р. 16 / р.7

362,88

160,10

+202,78

10

Період обороту грошових коштів, днів

365/к-т оборотності

1

2

-1

11

Коефіцієнт ефективності грошових потоків

(р. 1 – р. 3) / р. 3

-0,002

0,0003

-0,002

12

Коефіцієнт рентабельності притоку грошових коштів

р. 9 / р. 1

0,058

0,025

+0,033

13

Коефіцієнт рентабельності відтоку грошових коштів

р. 9 /р. 3

0,058

0,025

+0,033

14

Коефіцієнт рентабельності залишку грошових коштів

р .9 / р.7

42,62

6,57

+36,05

15

Коефіцієнт рентабельності грошових витрат за операційною (поточною) діяльністю

р. 12 / р. 4

0,036

0,008

+0,028

16

Фінансовий цикл, у днях

Період обороту (запасів + ДЗ – КЗ)

52

18

+34

17

Коефіцієнт інвестиційного притоку

р. 17 / (р. 17 + р. 18)

-

-

-

18

Коефіцієнт фінансового притоку

р. 18 / (р. 17 + р. 18)

1

1

-

19

Коефіцієнт грошового покриття дивідендних виплат

р. 12 / р. 14

15,47

-4,47

+19,94

20

Грошова рентабельність продажу

р. 12 / р. 16

0,041 (або 4,1 %)

-0,009 (-0,9 %)

+0,05

Висновок

  1. Коефіцієнт ліквідності грошового потоку показує, наскільки позитивний грошовий потік покриває відтік грошових коштів. Його норма – більше 1. З таблиці вбачається погіршення ліквідності (0,998).
  2. Коефіцієнт поточної платоспроможності показує, наскільки надходження від операційної (поточної) діяльності покривають витрати на господарський оборот – за 2018 рік спостерігається покращення (1,036 проти 0,992 у 2017 році).
  3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, що грошових коштів (абсолютно ліквідних активів) недостатньо для негайного погашення всіх поточних зобов’язань (0,005 та погіршення на 0,008 пунктів за 2018 рік). За 2018 рік збільшився приток грошових коштів на 1,9 % або 110 112 тис. грн., але зменшився від операційної діяльності на 9,2 % (347 826 тис. грн.).
  4. Показники рентабельності грошових потоків за поточний рік покращилися. Збільшився фінансовий цикл на 34 дні за рахунок збільшення оборотності запасів на 48 днів, дебіторської заборгованості – на 23 дні та кредиторської заборгованості – на 37 днів, що потребує прийняття заходів щодо зниження оборотності запасів, скорочення періоду погашення дебіторської заборгованості та пошук резервів для своєчасного погашення поточних зобов’язань для скорочення оборотності кредиторської заборгованості.
1 из 1

Таблиця 1.docx

Завантажити

Таблиця 2.docx

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 2

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали