Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Вирощування сільгосппродукції за договором підряду: правовий аспект

17.06.2022 113 0 1

Бувають ситуації, коли власник або користувач земельної ділянки не може її обробляти самостійно. Сьогодні, з огляду на воєнний стан, ця проблема постала особливо гостро. Якщо у власника землі немає необхідної техніки або працівників, він може звернутися за допомогою до стороннього підприємства, яке має ресурси для надання таких послуг. Для цього треба укласти договір підряду. У консультації розглянемо юридичні тонкощі, на які слід зважити під час укладення договору підряду на вирощування сільгосппродукції.


Суть договору підряду на вирощування сільгосппродукції

У Цивільному кодексі (далі – ЦК) договір підряду на вирощування сільськогосподарської продукції окремо не прописаний. Це означає, що в разі його укладення необхідно керуватися загальними положеннями про підряд (ст. 837–864 ЦК).

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на власний ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник, у свою чергу, повинен прийняти й оплатити виконану роботу (ч. 1 ст. 837 ЦК). Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з передачею її результату замовникові.

Отже, якщо у будь-якої особи є земельна ділянка, але немає матеріалів і техніки для її обробки/засівання, то вона може звернутися за допомогою до стороннього підприємства, яке надає такі послуги. Тоді підрядник виконає роботу, яка буде оплачена, а замовник отримає оброблене поле і прибуток від урожаю. Результатом буде засіяне поле або вирощена сільгосппродукція.

Зверніть увагу! Вирощений урожай належатиме замовникові, а не підрядникові. Підрядник же отримає плату за виконану роботу. Право на зібрану продукцію (результат робіт) у нього не виникає. Власником продукції є замовник, який володіє або користується ділянкою на законних підставах.

Форма та істотні умови договору підряду

Договір підряду укладається у простій письмовій формі та за бажанням однієї зі сторін може бути посвідчений нотаріально. Реєструвати цей договір у будь-яких держорганах не потрібно (див. зразок у кінці консультації).

Договір підряду повинен містити такі істотні умови, як предмет, ціна і строк дії (ст. 180 Господарського кодексу).

1. Предмет договору (ст. 837 ЦК). Зазначається, які конкретно роботи виконуватимуться (їх склад та обсяг), наприклад, роботи з вирощування сільськогосподарської продукції.

2. Ціна договору (ст. 843, 844 ЦК). Замовник і підрядник у договорі можуть визначити ціну роботи або способи її визначення. Ціна роботи включає відшкодування витрат підрядника і безпосередньо плату за виконану ним роботу. Зазвичай ціна договору зазначається в кошторисі, який є невід’ємною частиною договору. Кошторис може бути:

 • твердим, тобто ціна остаточно узгоджена і не підлягає змінам. Кошторис уважається твердим, якщо інше не встановлено договором. Твердий кошторис може змінитися тільки за взаємною згодою сторін, оформленій письмово (наприклад, у вигляді додаткової угоди до договору) (ч. 3 ст. 844 ЦК);
 • приблизним, тобто ціна може мінятися в ході виконання робіт за договором.

Сторони можуть передбачити, що оплата за договором здійснюватиметься не у грошовій сумі, а, наприклад, вирощеною продукцією, оскільки ціна і способи її визначення за договором підряду встановлюються сторонами (ч. 1 ст. 843 ЦК). Якщо договором передбачена натуральна форма оплати в еквіваленті до грошової, підрядник за результатами роботи отримає вирощену продукцію, вартість якої еквівалентна встановленій сторонами сумі.

3. Строки початку і завершення робіт (ст. 846 ЦК). У договорі потрібно чітко прописати дати початку (етапи) і закінчення робіт. При поетапному виконанні робіт для зручності складається календарний план, який можна оформити як окремий додаток до договору. Крім того, у договорі можна передбачити ситуації, за яких строки виконання робіт можуть бути змінені.

Інші умови договору

Також у договорі підряду бажано прописати й інші умови, які не є істотними, але в майбутньому дозволять сторонам уникнути спірних ситуацій.

1. Вимоги до якості виконуваних робіт

У договорі необхідно зазначити конкретні вимоги до якості робіт, які виконуватиме підрядник. Згідно з ч. 2 ст. 857 ЦК виконана робота повинна відповідати якості, визначеній у договорі підряду. А якщо в договорі про якість нічого не сказано, то робота повинна відповідати вимогам, які зазвичай пред’являють на момент передачі її результатів замовникові.

2. Порядок забезпечення матеріалами для виконання робіт

Підрядник виконує роботи зі свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не передбачено договором (ч. 1 ст. 839 ЦК). Якщо замовник бажає, щоб роботи виконувалися з його матеріалів, то він повинен надати їх підрядникові. Тоді в договорі потрібно зафіксувати, що роботи здійснюватимуться з матеріалів замовника, і зазначити витрату матеріалів, строки повернення їх залишків та основних відходів (ч. 2 ст. 840 ЦК). У такому разі право власності на матеріали до підрядника не переходить.

3. Можливість залучення субпідрядників

Відповідно до ч. 1 ст. 838 ЦК підрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників. При цьому за результати роботи таких субпідрядників перед замовником відповідатиме все одно підрядник. У цьому випадку по відношенню до замовника підрядник виступає як генпідрядник, а по відношенню до субпідрядників – як замовник (ч. 1 ст. 838 ЦК).

Важливо: якщо замовник бажає, щоб конкретний підрядник виконав роботи сам, тоді до договору слід включити умову про заборону залучати субпідрядників або про те, що підрядник має право залучати субпідрядників тільки для здійснення певних видів робіт (зазначити, яких саме).

4. Порядок здачі-приймання виконаних робіт

Як правило, приймання-передача виконаних робіт оформляється актом. Сторони повинні визначити в договорі порядок і строки складання такого акта, механізм узгодження розбіжностей (якщо вони виникнуть) та усунення виявлених недоліків.

Такий акт повинен відповідати вимогам, що пред’являються до первинного документа, і містити обов’язкові реквізити, а саме (ч. 2 ст. 9 Закону від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»):

 • назву, дату і місце складання документа (форми);
 • назву підприємства, від імені якого складений документ;
 • зміст та обсяг господарської операції;
 • одиницю виміру операції (у натуральному та/або вартісному вираженні);
 • посади осіб, відповідальних за здійснення операції та правильність її оформлення;
 • підпис (особистий або електронний, якщо документ складений в електронній формі; у деяких випадках допустимий факсимільний) або інші дані, що дозволяють ідентифікувати особу, яка брала участь в операції.

Ми також рекомендуємо у цьому розділі договору викласти порядок підписання акта виконаних робіт. Зокрема, потрібно прописати алгоритм дій за ситуації, коли одна зі сторін ухиляється від його підписання. У зв’язку із цим можна назвати в договорі можливі випадки одностороннього підписання акта.

Пам’ятайте: згідно з ч. 4 ст. 849 ЦК замовник має право у будь-який час до закінчення робіт відмовитися від договору підряду, сплативши підрядникові за виконану частину роботи і відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору, навіть якщо з боку підрядника не було порушень.

5. Права та обов’язки сторін договору

Замовник за договором підряду:

1) має право (ст. 849 ЦК):

 • у будь-який час перевірити хід та якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника;
 • відмовитися від договору і зажадати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим;

2) зобов’язаний:

 • сприяти підрядникові у виконанні роботи у випадках, обсязі та в порядку, установлених договором підряду (ст. 850 ЦК);
 • прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її та в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові (ст. 853 ЦК).

Підрядник:

1) має право не починати роботу, а розпочату роботу зупинити, якщо замовник не надав матеріали або необхідне обладнання і цим унеможливив виконання договору підрядником (ст. 851 ЦК).

2) зобов’язаний попередити замовника (ст. 847 ЦК):

 • про непридатність або недоброякісність матеріалу, отриманого від замовника;
 • про те, що дотримання вказівок замовника загрожує якості або придатності результату роботи;
 • наявніть інших обставин, що не залежать від підрядника, які загрожують якості або придатності результату роботи.

Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи

Якщо підрядник неякісно виконає роботу, замовник на власний вибір може вимагати від нього (ч. 1 ст. 858 ЦК):

 • безплатного усунення недоліків у роботі в розумний строк;
 • пропорційного зменшення ціни роботи;
 • відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замовника усувати їх передбачене договором.

Якщо ж відступи в роботі від умов договору або інші недоліки в роботі є істотними і такими, які не можуть бути усунені або не були усунені в установлений замовником розумний строк, замовник має право відмовитися від договору і зажадати відшкодування збитків (ч. 3 ст. 858 ЦК). Завважимо, що в договорі можна передбачити й інші види відповідальності для підрядника. Наприклад, установити штраф за здачу робіт пізніше визначеного в договорі строку.

Замовник має право пред’явити позов щодо неналежної якості виконаної підрядником роботи протягом року з дня приймання роботи і підписання акта виконаних робіт (ч. 1 ст. 863 ЦК). Для будов і споруд такий строк становить три роки. Якщо робота приймалася частинами, строк позовної давності починає обчислюватися з моменту приймання роботи в цілому (ст. 864 ЦК).

Зразок

Договір підряду № 14

м. Ковель

15.06.2022

Фермерське господарство «Бандура» в особі директора Сороченка Павла Олександровича, який діє на підставі статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Сопілка» в особі голови Олексенка Сергія Олеговича (далі – Підрядник), з іншої сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Підрядник зобов’язується на свій ризик виконати роботи з вирощування сільськогосподарської продукції на земельній ділянці, яка належить Замовнику на праві постійного користування на підставі державного акта серії АЯ № 121212 та розташована за адресою: Волинська область, Ковельський район, м. Ковель (далі – об’єкт), кадастровий номер 3434343434:34:343:3434, згідно із затвердженим кошторисом.

1.2. Точний перелік робіт із зазначенням їхньої вартості, а також вартість матеріалів, що використовуються Підрядником у процесі, вказуються у кошторисі (додаток 1*), що є невіддільною частиною Договору.

1.3. Узгоджений та підписаний сторонами кошторис є підставою для складання рахунка. Цей кошторис є твердим та підлягає зміні виключно за погодженням сторін.

1.4. Підрядник виконує роботи власними якісними матеріалами та технікою.

2. Строки виконання робіт

2.1. Підрядник приступає до виконання робіт наступного дня після підписання Договору.

2.2. Початок та закінчення окремих видів робіт затверджено сторонами в календарному графіку виконання робіт (додаток 2*), що є невіддільною частиною Договору.

2.3. Підрядник зобов’язаний виконувати роботи в строк, зазначений у календарному графіку виконання робіт.

2.4. Датою закінчення роботи вважається дата, коли Замовник прийняв її у Підрядника за актом приймання-передачі виконаних робіт.

3. Ціна та порядок розрахунків

3.1. Ціна роботи за Договором указується у кошторисі.

3.2. Ціна роботи включає в себе відшкодування витрат Підрядника на використані ним у процесі виконання Договору пально-мастильні матеріали, інші допоміжні матеріали та плату за виконану роботу.

3.3. Сторони узгодили, що оплата виконаної Підрядником роботи може здійснюватися як у грошовому, так і в натуральному вигляді (вирощеною продукцією). Розрахунок у натуральній формі повинен відповідати грошовому еквіваленту вартості продукції за ринковими цінами на дату розрахунку.

3.4. Оплата робіт проводиться на підставі письмової заяви Підрядника (форма заяви наведена в додатку 3*):

 • або шляхом перерахування Замовником коштів у безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Підрядника;
 • або шляхом видачі Підряднику продукції, яка відповідає грошовому еквіваленту вартості продукції за ринковими цінами на дату розрахунку.

3.5. Авансовий платіж Договором не передбачено. Повний розрахунок здійснюється із Підрядником протягом трьох робочих днів після підписання сторонами акта приймання-передачі виконаних робіт.

4. Порядок приймання-передачі робіт

4.1. Закінчення робіт на певному етапі або цілком фіксується Підрядником в акті приймання-передачі виконаних робіт. Акт складається у двох примірниках та передається Замовнику на підписання.

4.2. Протягом трьох робочих днів із дня отримання акта виконаних робіт Замовник повинен:

 • за відсутності зауважень погодити та підписати акт, після чого повернути один примірник Підряднику;
 • за наявності зауважень викласти їх у письмовому вигляді та надіслати Підряднику;
 • надати обґрунтовану відмову в підписанні.

4.3. У разі порушення строку, установленого п. 4.2 Договору, та за відсутності будь-якої відповіді від Замовника вказані в акті роботи вважаються прийнятими без зауважень.

5. Права та обов’язки сторін

5.1. Замовник має право:

 • у належному вигляді отримати результат робіт за Договором;
 • відмовитися від оплати витрат, які не визначені кошторисом та не погоджені з ним;
 • відмовитися від підписання акта приймання-передачі виконаних робіт у разі виявлення недоліків та використання неналежних матеріалів під час виконання робіт;
 • відмовитися від оплати робіт та використаних матеріалів у разі неналежного виконання Підрядником своїх обов’язків;
 • на відшкодування збитків, понесених ним через невиконання чи неналежне виконання Підрядником роботи за Договором.

5.2. Замовник зобов’язаний:

 • на період дії Договору надати Підряднику безперешкодний доступ до об’єкта для належного виконання ним договірних обов’язків;
 • оплатити Підряднику виконану роботу та використані матеріали згідно з кошторисом;
 • за відсутності зауважень погодити та надіслати Підряднику акт приймання-передачі виконаних робіт протягом трьох робочих днів із дня його отримання або надіслати зауваження у письмовому вигляді чи обґрунтовану відмову від підписання акта.

5.3. Підрядник має право:

 • отримати належну плату за роботу, виконану відповідно до календарного графіка робіт (додаток 2), запитів Замовника та за відсутності його зауважень;
 • відмовитися від виконання робіт чи зупинити їх виконання за наявності перешкод із боку Замовника в доступі до об’єкта, вказаного в п. 1.1 Договору;
 • подати Замовнику обґрунтоване звернення щодо зміни положень кошторису;
 • залучати для виконання робіт інших осіб – субпідрядників, але тільки за умови завчасного отримання письмової згоди Замовника.

5.4. Підрядник зобов’язаний:

 • виконати роботи в необхідних обсягах та за календарним планом (додаток 2);
 • під час виконання робіт використовувати якісні матеріали та техніку, що зазначені в кошторисі;
 • не перешкоджати Замовнику контролювати процес і стан виконання робіт;
 • у разі виявлення Замовником недоліків усунути їх за власний рахунок протягом семи робочих днів із дня виявлення;
 • після виконання роботи на певному етапі або цілком, керуючись календарним планом (додаток 2), подавати Замовнику на погодження та підписання акт приймання-передачі виконаних робіт.

6. Відповідальність сторін

6.1. За порушення строків виконання робіт більш ніж на десять робочих днів Підрядник повинен сплатити Замовнику штраф у розмірі 3 % загальної вартості робіт за кошторисом.

6.2. За порушення зобов’язань з оплати робіт більш ніж на сім робочих днів Замовник сплачує на користь Підрядника пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день такого прострочення.

7. Строк дії Договору та інші умови

7.1. Дія Договору розпочинається з моменту його підписання сторонами та закінчується 31.12.2022.

7.2. Дія Договору може бути продовжена за взаємною згодою сторін.

7.3. Розірвання Договору можливе тільки за згодою обох сторін. У разі недосягнення згоди питання вирішується у суді.

7.4. Усі правовідносини, які виникають у зв’язку з виконанням умов Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

7.5. У разі недосягнення згоди сторони повинні спробувати врегулювати спір досудовим (претензійним) порядком. За неможливості такого врегулювання спір вирішується у суді.

8. Реквізити та підписи сторін

<...>

__________

* Додатки тут не публікуються.

Договір підряду. Зразок.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали