Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Облік короткострокового кредиту в національній валюті

Нормативна база:

П(С)БО 11 «Зобов'язання», затверджене наказом Мінфіну від 31.01.2000 р. № 20;

П(С)БО 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну від 31.12.99 р. № 318;

П(С)БО 31 «Фінансові витрати», затверджене наказом Мінфіну від 28.04.06 р. № 415;

Методичні рекомендації, затверджені наказом Мінфіну від 01.11.10 р. № 1300 (далі – Методрекомендації № 1300).

Теоретичний мінімум

Короткостроковим уважається кредит зі строком погашення протягом 12 місяців із дати балансу. Це випливає з п. 4 П(С)БО 11.

Якщо підприємству відкрито кредитну лінію на строк, що перевищує 12 місяців, але водночас договором передбачено обов'язкове періодичне повне погашення кредиту через проміжки часу, які не перевищують 12 місяців, то кожна сума, отримана в межах такої лінії, уважається короткостроковим кредитом.

Облік суми кредиту

При отриманні короткостроковий кредит відображається на субрахунку 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті» у сумі його погашення (п. 12 П(С)БО 11). При цьому на цьому субрахунку ведеться аналітичний облік за кредиторами (банками) у розрізі кожного кредиту і за строками його погашення.

Якщо кредит зараховується відразу на поточний рахунок позичальника, то робиться запис Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті» – Кт 601. Якщо ж згідно з умовами договору банк перераховує кредитні кошти безпосередньо контрагентам позичальника, то в обліку останнього ця операція відображається проведенням Дт 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» – Кт 601.

Якщо строк погашення кредиту за договором із банком продовжується, то сума такого кредиту переводиться на субрахунок 603 «Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті».

Облік процентів

Проценти за користування кредитом нараховуються банком за кожний день такого користування. Нарахування починається з першого дня, коли позичальник отримав кредит, а закінчується днем, що передує дню погашення всієї суми кредиту. Тобто день повернення кредиту при нарахуванні процентів не враховується.

Проценти відносяться до фінансових витрат.

Юрособи – суб'єкти малого підприємництва, іноземні представництва та юрособи, які не провадять підприємницьку діяльність (крім бюджетних установ), визнають в обліку витрати на проценти в періоді нарахування таких процентів.

У цьому випадку нараховані проценти відображаються записом Дт 951 «Проценти за кредит» – Кт 684 «Розрахунки за нарахованими процентами». Такий запис робиться на підставі щомісячної інформації банку про суму процентів або бухгалтерської довідки, у якій бухгалтер самостійно розраховує проценти згідно з умовами кредитного договору.

Юрособи, які не належать до вищезазначених категорій, повинні розділяти нараховані проценти на ті, які:

  • відносяться на витрати періоду (Дт 951 – Кт 684);
  • капіталізуються, тобто включаються до вартості активу, для створення (придбання) якого був узятий кредит. Такий актив називається кваліфікаційним, а період, протягом якого він створюється, повинен перевищувати три місяці (п. 27 П(С)БО 16, п. 3 П(С)БО 31, п. 1.6 Методрекомендацій № 1300). Капіталізація процентів в обліку відображається проведенням Дт 15 «Капітальні інвестиції», 23 «Виробництво» – Кт 684.

Облік інших витрат, пов'язаних із запозиченнями

Для того щоб отримати кредит, позичальник попутно здійснює витрати, пов'язані з укладенням кредитного договору. Це, наприклад, плата за послуги оцінки заставного майна, оплата нотаріусові за оформлення договорів застави і поруки, страховий внесок за договором страхування заставного майна, комісія банку тощо.

Усі ці витрати відносяться до фінансових як витрати, пов'язані із запозиченнями (п. 3 П(С)БО 31). Такі витрати визнаються в періоді їх виникнення (за винятком витрат на страхування) і відображаються на субрахунку 952 «Інші фінансові витрати». Суму сплаченого страхового внеску правильно буде спочатку облікувати на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів», а потім, протягом строку страхування, поступово (на кожну дату балансу) списувати на субрахунок 952.

Відображення у фінансовій звітності

У Балансі (форми № 1 та № 1-м) відобража­ються:

  • суми короткострокових кредитів – у ряд-ку 1600;
  • суми непогашених процентів – у рядку 1690.

Завдання 1

Підприємство в березні 2016 року отримало від банку короткостроковий кредит (строком на 6 місяців) у сумі 200 000 грн. на поповнення оборотних коштів. У заставу було надано будівлю офісу заставною вартістю 500 000 грн. Крім того, був укладений договір поруки з фізособою – власником підприємства. Витрати на оформлення кредиту (разова комісія банку, послуги оцінювача, послуги нотаріуса при укладенні договору застави і поруки, послуги страхової компанії зі страхування предмета застави) становлять 10 000 грн. Процентна ставка за кредитом – 28 % річних.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

Відобразити в обліку отримання і повернення кредиту, а також розрахунки за процентами.

РІШЕННЯ

Покажемо, як розрахувати суму процентів. Проценти за певний період обчислюються за формулою:

П = К х С : 366 х Д,

де        П – сума процентів за період, грн.;

            К – сума кредиту, що підлягає повернен-ню, грн.;

            С – процентна ставка за кредитом згідно з договором, %;

            366 – кількість календарних днів у році (2016 рік – високосний). Для звичайного року беруть 365 днів;

            Д – кількість днів користування кредитом.

Операції з отримання та повернення кредиту, а також розрахунки за процентами відображаються в обліку таким чином:

(грн.)

№п/п

 

Зміст операції

 

Первинні документи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

01.03.16 р. – 04.03.16 р. Оплачено витрати, пов'язані з оформленням кредиту

 

Виписки банку

 

685

 

311

 

10 000

 

2

 

Відображено витрати на нотаріуса, оцінювача і комісійні банку

 

Кредитний договір, акт оцінювача, довідки нотаріуса

 

952

 

685

 

6 000

 

3

 

Відображено страховий платіж

 

Договір страхування

 

39

 

685

 

4 000

 

4

 

Відображено передачу як заставу офісної будівлі

 

Договір застави

 

05

 

 

500 000

 

5

 

10.03.16 р. Отримано кредит на поточний рахунок

 

Виписки банку

 

311

 

601

 

200 000

 

6

 

11.03.16 р. Оплачено товари, роботи і послуги за рахунок кредитних коштів

 

631, 685

 

311

 

200 000

 

7

 

31.03.16 р. Відображено проценти, нараховані за період з 10.03.16 р. по 31.03.16 р.

 

Бухгалтерська довідка

 

951

 

684

 

3 366*

 

8

 

Сплачено проценти

 

Виписка банку

 

684

 

311

 

3 366

 

9

 

Відображено та сплачено проценти за кредит, нараховані за період з 01.04.16 р. по 31.08.16 р.

 

Бухгалтерська довідка,виписка банку

 

951

 

684

 

23 410**

 

684

 

311

 

23 410

 

10

 

12.09.16 р. Повернено суму кредиту

 

Виписка банку

 

601

 

311

 

200 000

 

11

 

Відображено та сплачено проценти за кредит, нараховані за період з 01.09.16 р. по 11.09.16 р.

 

Бухгалтерська довідка,виписка банку

 

951

 

684

 

1 836***

 

684

 

311

 

1 836

 

12

 

Відображено повернення із застави офісної будівлі

 

Договір застави

 

 

05

 

500 000

 

13

 

Списано витрати на страхування об'єкта застави

 

Договір страхування

 

39

 

952

 

4 000

 

* 200 000 грн. х 28 % : 366 к. д. х 22 к. д. = 3 366,12 грн.

** 200 000 грн. х 28 % : 366 к. д. х 153 к. д. = 23 409,83 грн.

*** 200 000 грн. х 28 % : 366 к. д. х 12 к. д. = 1 836,06 грн.

Завдання 2

У березні 2016 року підприємство уклало кредитний договір про виділення поновлюваної кредитної лінії в сумі 1 000 000 грн. на поповнення оборотних коштів строком на 2 роки. Процентна ставка – 28 %. Договором передбачено повне погашення кредитних коштів кожні 3 місяці. У період із 10.03.16 р. по 11.06.16 р. підприємство кілька разів отримувало кредитні транші та погашало їх. Графік отримання і погашення кредитних траншів підприємством наведемо в таблиці.

(грн.)

№п/п

 

Дата

 

Сума кредиту

 

Отримання

 

Погашення

 

1

 

2

 

3

 

4

 

1

 

10.03.16 р.

 

200 000

 

 

2

 

22.03.16 р.

 

300 000

 

 

3

 

01.04.16 р.

 

500 000

 

 

4

 

11.04.16 р.

 

 

200 000

 

5

 

01.06.16 р.

 

100 000

 

 

6

 

10.06.16 р. (повне погашення)

 

 

900 000

 

7

 

11.06.16 р.

 

800 000

 

 

8

 

Залишок непогашеного кредиту на 11.06.16 р.

 

800 000

 

 

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

Відобразити операції в обліку підприємства.

Рішення

Для спрощення не наводяться операції, пов'язані з оформленням кредитної лінії.

(грн.)

№п/п

 

Зміст операції

 

Первинні документи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

10.03.16 р. Отримано кредит

 

Виписка банку

 

311

 

601

 

200 000

 

2

 

22.03.16 р. Отримано кредит

 

311

 

601

 

300 000

 

3

 

31.03.16 р. Відображено та сплачено проценти за кредит, нараховані за період з 10.03.16 р. по 31.03.16 р.

 

Бухгалтерська довідкавиписка банку

 

951

 

684

 

5 661*

 

684

 

311

 

5 661

 

4

 

01.04.16 р. Отримано кредит

 

Виписка банку

 

311

 

601

 

500 000

 

5

 

11.04.16 р. Погашено частину кредиту

 

601

 

311

 

200 000

 

6

 

29.04.16 р. Відображено та сплачено проценти за кредит, нараховані за період з 01.04.16 р. по 30.04.16 р.

 

Бухгалтерська довідка,виписка банку

 

951

 

684

 

19 891**

 

684

 

311

 

19 891

 

7

 

31.05.16 р. Відображено та сплачено проценти за кредит, нараховані за період з 01.05.16 р. по 31.05.16 р.

 

951

 

684

 

18 973***

 

684

 

311

 

18 973

 

8

 

01.06.16 р. Отримано кредит

 

Виписка банку

 

311

 

601

 

100 000

 

9

 

10.06.16 р. Погашено (обнулено) кредит

 

601

 

311

 

900 000

 

10

 

10.06.16 р. Відображено та сплачено проценти за кредит, нараховані за період з 01.06.16 р. по 09.06.16 р.

 

Бухгалтерська довідкавиписка банку

 

951

 

684

 

6 197****

 

684

 

311

 

6 197

 

11

 

11.06.16 р. Отримано кредит

 

Виписка банку

 

311

 

601

 

800 000

 

* За період з 10.03.16 р. по 31.03.16 р. нараховуємо проценти на суму 200 000 грн. Сума процентів становитиме 3 366,12 грн. (200 000 грн. х 28 % : 366 к. д. х 22 к. д.). За період з 22.03.16 р. по 31.03.16 р. нараховуємо проценти на суму 300 000 грн. Сума процентів становитиме 2 295,08 грн. (300 000 грн. х 28 % : 366 к. д. х 10 к. д.). Разом сума процентів за березень становитиме 5 661,20 грн. (3 366,12 грн. + 2 295,08 грн.).

** Проценти нараховуємо за період з 01.04.16 р. по 10.04.16 р. на суму 1 000 000 грн. (500 000 грн. + 500 000 грн.). Сума процентів становитиме 7 650,27 грн. (1 000 000 грн. х 28 % : 366 к. д. х 10 к. д.).

За період з 11.04.16 р. по 30.04.16 р. проценти нараховуємо на суму 800 000 грн. (1 000 000 грн. – 200 000 грн.).

Сума процентів становитме 12 240,44 грн. (800 000 грн. х 28 % : 366 к. д. х 20 к. д.).

Разом сума процентів за квітень становитиме 19 890,71 грн. (7 650,27 грн. + 12 240,44 грн.).

*** За період з 01.05.16 р. по 31.05.16 р. проценти нараховуємо на суму 800 000 грн. Сума процентів становитиме 18 972,68 грн. (800 000 грн. х 28 % : 366 к. д. х 31 к. д.).

**** За період з 01.06.16 р. по 09.06.16 р. проценти нараховуємо на суму 900 000 грн. (800 000 грн. + 100 000 грн.). Сума процентів становитиме 6 196,72 грн. (900 000 грн. х 28 % : 366 к. д. х 9 к. д.).

 

 

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали