Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Переробка української сировини за кордоном: облік

Коротко про суть: підставою для обліку готової продукції, яка вироблена із сировини замовника, є митна декларація на ввезення такої продукції; під час ввезення продукції сума ПДВ розраховується як додатна різниця між сумою податку, розрахованого від бази оподаткування готової продукції, та сумою податку, обчисленого від бази оподаткування вивезеної сировини.

Бухгалтерський облік

Давальницька сировина, передана виконавцю для переробки, обліковується замовником на субрахунку 206 «Матеріали, передані в переробку».

Спочатку за дебетом цього субрахунку відображається вартість переданої на переробку сировини. Підставою для цього буде вивізна митна декларація (далі – МД) та акт приймання-передачі давальницької сировини, підписаний замовником та виконавцем.

Аналітичний облік доцільно вести в розрізі місць виконання переробки, замовлень на переробку та виконавців.

У подальшому суми, відображені за дебетом субрахунка 206, формуватимуть собівартість виготовленої з давальницької сировини продукції. Проведення будуть такими: Кт 206 – Дт 15, 20, 23, 26, 28 – залежно від призначення та подальшого використання готової продукції.

За дебетом названих рахунків відображаються також суми, які підлягають сплаті виконавцеві за переробку.

Підставою для оборотів за Кт 206 є акт приймання-передачі виконаних робіт та акт приймання-передачі готової продукції, а також МД на ввезення готової продукції.

Суми наданих митному органу фінансових гарантій обліковуються на позабалансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані» – за кожним випадком надання гарантії.

Суми мита, сплачені під час вивезення сировини та/або ввезення в Україну готової продукції, формують собівартість готової продукції (п. 9 П(С)БО 9 «Запаси»).

Податок на прибуток

Право власності на давальницьку сировину та готову продукцію належить замовнику. Тому операції з передачі сировини замовнику та одержання готової продукції в податковому обліку замовника не відображаються.

Вартість давальницької сировини, вартість її переробки, суми вивізного чи ввізного мита формуватимуть собівартість готової продукції. Вона буде віднесена до складу витрат у періоді її реалізації.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2013 року ст. 39 Податкового кодексу (далі – ПК) містить положення про трансфертне ціноутворення. Контролю підлягають операції з деякими контрагентами в обсязі, що дорівнює або перевищує 50 млн грн. (без урахування ПДВ) за календарний рік. Нова редакція п. 153.2 ПК стосується виключно контрольованих операцій. І тепер витрати на переробку давальницької сировини і дохід від операцій із продажу готової продукції відображаються в податковому обліку за загальними правилами, тобто виходячи з договірної вартості (за винятком контрольованих операцій, оподаткування яких передбачає визначення звичайної ціни згідно зі ст. 39 ПК).

Витрати на переробку сировини в інвалюті та курсові різниці відображаються за загальними правилами, установленими п. 138.12, 153.1 ПК.

Сплачені суми збору в Пенсійний фонд та суми комісійної винагороди банку за операцію з купівлі іноземної валюти та її переказу за кордон відносяться до складу адміністративних витрат (пп. 138.10.2, абзац третій пп. 153.1.4 ПК), як і в бухобліку (п. 18 П(С)БО 16 «Витрати»).

ПДВ

Право на податковий кредит по придбаних товарах, які в подальшому були вивезені як сировина в митному режимі переробки, виникає на загальних підставах, визначених розд. V ПК.

Відповідно до п. 206.13 ПК до давальницької сировини, що вивозиться для її переробки в готову продукцію, застосовується умовне повне звільнення від сплати ПДВ – за умови дотримання вимог гл. 24 Митного кодексу (далі – МК).

Під час ввезення в Україну готової продукції ПДВ нараховується та сплачується в порядку, визначеному пп. 206.2.3 ПК. А саме: сплаті підлягає додатна різниця між сумою податку, розрахованою виходячи з бази оподаткування продуктів переробки, та сумою податку, обчисленою від бази оподаткування давальницької сировини, вивезеної для переробки.

Податкові зобов’язання виникають на дату подання МД для оформлення (п. 187.8 ПК). А право на податковий кредит з’явиться на дату сплати податкових зобов’язань (п. 198.2 ПК). Підтвердженням права на податковий кредит буде ввізна МД із зазначеними сумами податку.

Вартість послуг з переробки іноземного виконавця не є об’єктом обкладення ПДВ – адже місцем надання послуг нерезидентом не є митна територія України (пп. «г» пп. 186.2.1 ПК).

Відображення в обліку

Приклад

ТОВ «Імекс», платник податку на прибуток на загальних підставах та платник ПДВ, придбало матеріали вартістю 240 000 грн. (у т. ч. ПДВ 20 % – 40 000 грн.). Ці матеріали були вивезені в митному режимі переробки та передані іноземному виконавцю 2 червня 2014 року. Курс НБУ станом на 0-ву годину цього дня становив 15 грн. за 1 євро. Митні органи надали дозвіл на переробку строком 30 календарних днів, тобто готова продукція мала бути ввезена в Україну не пізніше 1 липня 2014 року. Вивезена сировина не підлягає оподаткуванню вивізним митом та підлягає повному умовному звільненню від сплати ПДВ на підставі п. 206.13 ПК.

ТОВ «Імекс» надало фінансову гарантію митним органам у розмірі вартості вивезеної сировини (200 000 грн.).

Вартість переробки становить 3 000 євро. Акт приймання виконаних робіт підписаний 25 червня, того ж дня товар був ввезений в Україну та випущений у вільний обіг, курс НБУ станом на 0-ву годину був 15,05 грн. за 1 євро.

Оплата іноземному виконавцю здійснена в повному обсязі 27 червня, курс НБУ на цю дату – 15,10 грн. за 1 євро. Іноземна валюта була придбана по курсу МВРУ – 15,12 грн. за 1 євро, курс НБУ на дату придбання валюти становив 15,10 грн. за 1 євро.

Сума фінансової гарантії за заявою ТОВ «Імекс» була повернена митним органом на поточний рахунок товариства.

Готова продукція була реалізована ТОВ «Імекс» в Україні за 360 000 грн. (у т. ч. ПДВ 20 % – 60 000 грн.).

Для спрощення та наочності прикладу транспортні витрати не розглядаємо. Курси НБУ, ставки мита та розміри фінансової гарантії – умовні.

Бухгалтерський та податковий облік операцій показано в таблиці.

Облік операцій з переробки давальницької сировини за кордоном

(євро/грн.)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Придбано матеріали на митній території України (далі – МТУ)

Прибуткова
накладна

201

631

200 000,00

2

Відображено податковий кредит

Податкова накладна

641

631

40 000,00

3

Оплачено вартість придбаних матеріалів

Виписка банку

631

311

240 000,00

4

Надано фінансову гарантію митному органу шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок митниці

Виписка банку,
регістри
бухобліку

377

311

200 000,00

05

200 000,00

5

Вивезено за межі МТУ та передано іноземному виконавцю давальницьку сировину 02.06.14 р.

(вартість сировини, зазначена у МД, становить 200 000 грн., в іноземній валюті (євро) €13 333,33 (200 000 : 15)

Акт
приймання-передачі
сировини, МД

206

201

200 000,00

6

Підписано акт приймання-передачі виконаних робіт 25.06.14 р.

(€3 000 х 15,05)

Акт приймання-передачі виконаних робіт

23

632

3 000,00

45 150,00

7

Списано на собівартість готової продукції вартість сировини

Регістри
бухобліку

23

206

200 000,00

8

Сплачено митним органам суму ввізного мита*

Митна декларація, виписка банку

377

311

16 805,83

9

Сплачено митним органам
суму ПДВ*

МД, платіжне
доручення

377

311

12 391,16

10

За заявою підприємства на його поточний рахунок повернуто фінансову гарантію в повному
обсязі

Заява підприємства, банківська
виписка, регістри бухобліку

311

377

200 000,00

05

200 000,00

11

Сума ввізного мита віднесена на собівартість готової продукції

Регістри бухобліку

23

377

16 805,83

12

Суми сплаченого ПДВ віднесені до складу податкового кредиту

МД

641

377

12 391,16

13

Відображено випуск готової продукції(200 000,00 + 45 150,00 + 16 805,83)

Регістри бухобліку

26

23

261 955,83

14

Перераховано кошти для придбання іноземної валюти, сплати збору в ПФУ та за послуги банку згідно із заявою

Виписка
банку

333

311

45 888,80

15

Іноземна валюта надійшла на поточний рахунок підприємства 27.06.14 р.** (€3 000 х 15,10)

312

333

3 000,00

45 300,00

16

Різницю між курсом МВРУ та НБУ віднесено до витрат звітного періоду**

942

333

60,00

60,00

17

Перераховано та віднесено до складу адміністративних витрат суми збору в ПФУ***

651

333

226,80

226,80

92

651

226,80

18

Оплачено послуги банку за купівлю валюти та переказ коштів за кордон

92

333

302,00

302,00

19

На дату здійснення розрахунків відображено курсову різницю

[(15,10 – 15,05) х €3 000]

Регістри
бухобліку

945

632

150,00

150,00

20

Перераховано кошти нерезиденту за виконані роботи 27.06.14 р.

(€3 000 х 15,10)

Виписка
банку

632

312

3 000,00

45 300,00

21

Реалізовано готову продукцію
на МТУ

Видаткова
накладна

361

701

360 000,00

300 000,00

22

Відображено податкові зобов’язання

Податкова
накладна

701

641

60 000,00

23

Списано на витрати собівартість реалізованої продукції

Регістри
бухобліку

901

26

261 955,83

261 955,83

24

Отримано оплату від покупця

Виписка банку

311

361

360 000,00

* Як ми зазначали вище, готова продукція підлягає обкладенню ввізним митом та ПДВ у порядку, установленому ч. 3 ст. 168 МК та пп. 206.2.3 ПК. Для розрахунку сум ввізного мита та ПДВ необхідно мати інформацію про суми цих платежів, що підлягали б сплаті:

а) під час ввезення в режимі імпорту сировини. Умовно вважатимемо, що ставка ввізного мита становила б 10 % митної вартості сировини. Митна вартість сировини зазначена у вивізній МД – 13 333,33 євро, або за курсом НБУ на дату ввезення готової продукції (15,05 грн. за 1 євро) – 200 666,62 грн.

Отже, сума мита: 20 066,66 грн. (200 666,62 грн. х 10 %).

Сума ПДВ: 44 146,66 грн. [(200 666,62 грн. + 20 066,66 грн.) х 20 %];

б) під час ввезення в режимі імпорту готової продукції. Умовно вважатимемо, що ставка ввізного мита становила б 15 % від митної вартості. Митна вартість готової продукції визначена митними органами як сума митної вартості сировини (13 333,33 євро) та послуг із переробки (3 000 євро), тобто 16 333,33 євро, або за курсом НБУ на дату митного оформлення (15,05 грн. за 1 євро) – 245 816,62 грн.

Отже, сума мита: 36 872,49 грн. (245 816,62 грн. х 15 %).

Сума ПДВ: 56 537,82 грн. [(245 816,62 грн. + 36 872,49 грн.) х 20 %].

Відповідно до ч. 3 ст. 168 МК та пп. 206.2.3 ПК сплаті підлягає додатна різниця між умовно нарахованими сумами ввізного мита та ПДВ на готову продукцію та сировину:

сума мита, що підлягає сплаті: 16 805,83 грн. (36 872,49 грн. – 20 066,66 грн.);

сума ПДВ, що підлягає сплаті: 12 391,16 грн. (56 537,82 грн. – 44 146,66 грн.).

** За умовою прикладу фактичний курс придбання інвалюти – 15,12 грн. за 1 євро, курс НБУ на дату придбання валюти – 15,10 грн. за 1 євро. Проте в бухгалтерському та податковому обліку ми відображаємо зарахування інвалюти за курсом НБУ. Різниця між курсом придбання інвалюти та курсом НБУ – 60 грн. [(15,12 – 15,10) х €3 000], ця сума відображається у складі витрат звітного періоду.

*** Сума збору становить 0,5 % суми, фактично сплаченої під час купівлі інвалюти. За умовою прикладу це 226,80 грн. [(15,12 х €3 000) х 0,5 %].

ВИСНОВКИ

1. Передача давальницької сировини на переробку не є реалізацією, тому доходи та витрати у цей момент замовником не визнаються. Доходи та витрати в бухгалтерському та податковому обліку виникають у загальному порядку, наприклад під час реалізації готової продукції, виробленої з давальницької сировини.

2. У разі переробки сировини за кордоном слід пам’ятати, що під час ввезення в Україну готової продукції замовник-резидент повинен сплатити митному органу ПДВ. Суму податку він матиме право включити до податкового кредиту в наступному звітному періоді.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали