Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Коригуємо дані бухобліку та фінансової звітності

На жаль, від помилок ніхто не застрахований. Але, якщо помилку виявлено, її треба обов'язково виправити. Про правила виправлення помилок у бухобліку та фінзвітності читайте в цій консультації.

Які бувають помилки в обліку

Під помилкою у бухгалтерському обліку розуміють ненавмисне порушення достовірності даних обліку та звітності в результаті:

- арифметичних або логічних погрішностей в облікових записах;

- неповного або неправильного відображення господарських операцій.

Зверніть увагу: йдеться саме про ненавмисні дії бухгалтера, а не про фальсифікацію.

Помилки в бухобліку та фінзвітності можуть призвести до перекручення:

- даних про майновий стан підприємства;

- сум розрахунків із контрагентами (дебіторами і кредиторами);

- сум отриманих доходів або здійснених витрат;

- даних податкового обліку тощо.

Наслідками таких помилок можуть бути штрафні санкції. Крім того, помилки у фінзвітності можуть негативно відобразитися на прийнятті управлінських рішень про плановані господарські операції та вплинути на думку користувачів фінансової звітності.

До того ж, якщо ваша фінзвітність повинна бути підтверджена аудиторами, існує ризик отримати умовно-позитивний або негативний аудиторський висновок, якщо сума помилки виявиться досить істотною.

Як бачимо, помилки можуть мати досить серйозні наслідки.

Порядок виправлення помилок у бухобліку

В облікових регістрах, створених ручним способом, помилки виправляються коректурним способом (п. 4.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88, далі- Положення № 88), методом «сторно» або додатковим записом.

При використанні комп'ютерних програм для ведення обліку помилку можна виправити таким чином:

- виконати запис, якщо відповідний запис не був зроблений;

- сторнувати попередній запис (записавши його зі знаком «–») і зробити правильний запис. Пам'ятайте, помилка за минулий період виправляється тільки методом «сторно» (п. 4.3 Положення № 88).

Первинним документом, на підставі якого в бухобліку здійснюється виправлення, є бухгалтерська довідка. Ця довідка оформляється відповідно до вимог ст. 9 Закону від 16.07.99 р. № 996- XIV та п. 4.3 Положення № 88.

Скажемо декілька слів про поняття «минулий період». Для оперативного обліку кожне підприємство може самостійно встановити пе-ріод, за який не можна виправити помилки без оформлення бухгалтерської довідки. Це може бути місяць або квартал. Такий період уважається закритим. Саме такий закритий період уважається минулим.

Якщо помилка вплинула на фінансовий результат, тоді має значення рік, у якому її допущено. У поточному році помилка за минулий період виправляється методом «сторно». А ось при виправленні помилок, допущених у попередні роки, здійснюються коригування рахунка 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)». Такий висновок можна зробити на підставі п. 4 П(С)БО 6.

Приклад

ТОВ «Мрія» у ході своєї господарської діяльності допустило ряд помилок. Наведемо ці помилки з огляду на їх вплив на облік і фінансову звітність.

Помилка 1. У жовтні 2013 року було перераховано передоплату контрагентові – ТОВ «Бузок» за маркетингові послуги в сумі 320 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 53 333,33 грн.). На цю суму отримано податкову накладну та відображено податковий кредит із ПДВ.

У грудні 2013 року від контрагента отримано акт виконаних робіт на суму 320 000 грн.У регістрах бухгалтерського обліку ТОВ «Мрія» помилково зазначено суму 3 200 000 грн. і, відповідно, неправильно визначено суму податкового кредиту.

У результаті помилки завищено:

- витрати на збут за 2013 рік (Дт 93) на 2 400 000 грн.;

- кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги (Дт 371) на 2 880 000 грн.;

- дебетове сальдо за субрахунком 644 на 480 000 грн.

Згідно з даними оборотно-сальдової відомості за 2013 рік:

- сума витрат на збут – 18 000 000 грн.;

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 196 800 000 грн.;

- сума інших оборотних активів – 7 300 000 грн.;

- нерозподілений прибуток – 795 000 000 грн.

Помилку виявлено в січні 2014 року на підставі акта звіряння з контрагентом (подія відбулася після закриття періоду, але до затвердження і подання річної фінзвітності). Для її виправлення було підготовлено бухгалтерську довідку (див. нижче зразок). Фінансову звітність за 2013 рік складено з урахуванням виправленої помилки.

Помилка 2. У листопаді 2012 року контрагентові «Вимпел» за несвоєчасне постачання продукції недосвідченим бухгалтером ТОВ «Мрія» був нарахований передбачений договором штраф у сумі 135 000 грн. Таким чином, було порушено вимоги п. 5 П(С)БО 15, і дохід визнано передчасно.

У результаті помилки завищено:

- іншу поточну дебіторську заборгованість станом на 31.12.12 р.;

- показник іншого операційного доходу за 2012 рік.

У червні 2013 року цю помилку було виявлено та виправлено. У цьому ж місяці суму виставленого штрафу контрагент визнав і перерахував на розрахунковий рахунок підприємства.

Помилка 3. У грудні 2012 року ТОВ «Мрія» перерахувало на придбання основного засобу 50 % передоплати в сумі 260 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 43 333,33 грн.)

Підприємство помилково відобразило цю суму у формі № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» за 2012 рік у складі руху коштів від операційної діяльності.

Помилку було виявлено при складанні фінансової звітності за 2013 рік, і на підставі бухгалтерської довідки до порівняльної інформації за 2012 рік унесено відповідні поправки. У бухгалтерському обліку нічого виправляти не потрібно.

Помилка 4. У серпні 2013 року від постачальника Б отримано сировину на суму 3 600 грн. (у т. ч. ПДВ – 600 грн.), а заборгованість виставлено постачальникові А.

Помилку (заміна кредитора) виявлено у цьому ж місяці та своєчасно виправлено в бухгалтерському обліку. На показники податкового обліку та фінзвітності за 2013 рік вона не вплинула.

У бухгалтерському обліку вищезазначені операції відображаються таким чином:

(грн.)

№п/п

Зміст операції

Первинні документи

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Помилка 1

Жовтень 2013 року

1

Перераховано передоплату контрагентові ТОВ «Бузок»

Банківська виписка

371

311

320 000,00

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

644

53 333,33

Грудень 2013 року

1

Списано на витрати вартість маркетингових послуг

Акт наданих послуг

93

631

2 666 666,67

2

Закрито передоплату

Регістри бухгалтерського обліку

631

371

320 000,00

3

Закрито розрахунки з ПДВ

644

631

533 333,33

Січень 2014 року

1

Проведено методом «сторно» коригування:

– витрат на збут*

Бухгалтерська довідка

44

631

2 400 000,00

– податкового кредиту з ПДВ

644

631

480 000,00

Помилка 2

Листопад 2012 року

1

Нараховано штрафні санкції

Договір; лист, направлений контрагентові

374

715

135 000,00

Червень 2013 року

1

Виконано методом «сторно» коригування штрафних санкцій за 2012 рік

Бухгалтерськадовідка

44

374

135 000,00

Помилка 3

Грудень 2012 року

1

Перераховано передоплату на придбання ос-новного засобу

Банківська виписка

371

311

260 000,00

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

644

43 333,33

Помилка 4

Серпень 2013 року

1

Оприбутковано матеріали від постачальника А

Прибуткова накладна

201

631/А

3 000,00

2

Відкориговано в аналітичному обліку методом «сторно» вартість матеріалів при виявленні помилки

Бухгалтерська довідка

201

631/А

3 000,00

3

Віднесено заборгованість на постачальника Б

Бухгалтерська довідка, прибуткова накладна

201

631/Б

3 000,00

4

Відображено податковий кредит за розрахунками з контрагентом Б

Податкова накладна

641

631/Б

600,00

* Згідно п. 16 П(С)БО 6. Відображається у грудні 2013 року. Відмітимо, що на практиці підприємства відображають такі помилки шляхом коригування рахунка 44 у місяці їх виявлення.


Наведемо зразок бухгалтерської довідки, згідно з якою здійснено виправлення помилки 1в обліку.

ТОВ «Мрія»

<...>

Бухгалтерська довідка від 31.01.14 р.

Згідно з договором від 01.10.13 р. № 001 ТОВ «Мрія» отримало від ТОВ «Бузок» у грудні 2013 року маркетингові послуги, що підтверджено актом виконаних робіт. Проте у бухобліку замість правильної суми 320 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 53 333,33 грн.) було зазначено 3 200 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 533 333,33 грн.).

Унаслідок цього було завищено:

витрати на збут у 2013 році на 2 400 000 грн. [(3 200 000,00 грн. – 533 333,33 грн.) – – (320 000,00 грн. – 53 333,33 грн.)];

сума ПДВ на 480 000 грн. (533 333,00 грн. – 53 333,00 грн.).

Для коригування прибутку за 2013 рік необхідно здійснити такі проведення:

(грн.)

№п/п

Зміст операції

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

1

Коригування витрат на збут

93

631

–2 400 000,00

2

Коригування розрахунків із ПДВ

644

631

–480 000,00


У податковому обліку помилок не було.

Виконавець (підпис) Л. Л. Тимофєєва

Головний бухгалтер (підпис) О. О. Сидорчук

Порядок виправлення помилок у фінзвітності

Згідно з вимогами НП(С)БО 1 звітним періодом для складання фінансової звітності є поточний рік. Проміжна фінзвітність складається наростаючим підсумком із початку звітного року (п. 1 розд. 2 НП(С)БО 1). Отже, помилки, допущені та виправлені в поточному році, на показники річної фінзвітності не впливають. Коригування проміжної фінзвітності законодавством не передбачено. Отже, у цьому випадку виправляти нічого не треба.

А що робити, якщо помилку виявлено та виправлено після закриття звітного року, але до складання і затвердження річної фінансової звітності? У цьому випадку в бухгалтерському обліку треба здійснити коригування рахунка 44, а у статтях фінзвітності за звітний рік зазначити правильні дані з урахуванням виправленої помилки (п. 15 П(С)БО 6).

Якщо ж виправляється помилка, що була допущена в попередні роки і вплинула на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), бухгалтер відповідно до П(С)БО 6 повинен:

- відкоригувати суму нерозподіленого прибутку на початок звітного року (п. 4);

- повторно відобразити у фінзвітності відповідну порівняльну інформацію (п. 5);

- розкрити інформацію про виправлення у примітках до фінансової звітності (п. 20).

Висновки

Виправляти виявлені помилки потрібно обов'язково. Залежно від періоду виявлення помилку можна виправити, або зробивши правильний додатковий запис, або застосувавши метод «сторно».

Якщо виправляються помилки, допущені в попередніх звітних роках, показники фінансової звітності перераховуються ретроспективно (коригуються порівняльні дані за минулі періоди).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали