Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Дивіденди в обліку емітента

У консультації розповімо, як відображаються операції з виплати дивідендів в обліку підприємства, що виплачує дивіденди - емітента.

Загальні положення

Дивіденди – це частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) згідно
з частками їх участі у власному капіталі підприємства (п. 4 П(С)БО 15).

Чистий прибуток підприємства є основним джерелом нарахування дивідендів. Його сума відображається:

  • або в рядку 2350 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2, затверджена наказом Мінфину від 07.02.13 р. № 73),
  • або в рядку 2350 Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форма № 2-м, затверджена наказом Мінфину від 25.02.2000 р. № 39).

Якщо у звітному році отримано збитки, то дивіденди не виплачуються. Виняток становлять дивіденди за привілейованими акціями, які виплачуються незалежно від результатів господарської діяльності у фіксованому розмірі, установленому статутом акціонерного товариства за рахунок (у порядку черговості використання):

  • чистого прибутку звітного року (якщо він є) або невикористаного прибутку минулих років (кредитове сальдо за рахунком 44);
  • резервного капіталу (кредитове сальдо за рахунком 43);
  • спецфонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Фонд створюється за рішенням загальних зборів акціонерів і формується за рахунок щорічних відрахувань із чистого прибутку. Обліковується на спеціальному субрахунку, наприклад 426 «Фонд для виплати дивідендів за привілейованими акціями».

Завважимо, що наявність у підприємства податкових збитків не є підставою для невиплати дивідендів (пп. 153.3.1 Податкового кодексу, далі - ПК).

Дивіденди нараховуються і виплачуються на підставі рішення зборів акціонерів (рішення ради директорів, зборів учасників ТОВ) коштами або натурою (майном). Дивіденди можуть бути також спрямовані на збільшення статутного капіталу підприємства-емітента шляхом збільшення часток власників у статутному капіталі. Така операція називається реінвестицією дивідендів.

Дивіденди, що виплачуються підприємством-власником, не включаються до складу його витрат ні в бухгалтерському, ні в податковому обліку (пп. 14.1.27, 139.1.8 ПК; п. 6 П(С)БО 16).

Крім того, платник податку на прибуток, який приймає рішення про виплату дивідендів, повинен нарахувати і внести до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі діючої ставки такого податку. У 2014 році така ставка становить 18 % суми дивідендів. Авансовий внесок перераховується до бюджету до виплати дивідендів або одночасно з такою виплатою.

Відображення дивідендів в обліку розглянемо на прикладах.

Виплата дивідендів коштами


Приклад 1

Підприємство 22.04.14 р. прийняло рішення виплатити власникам дивіденди за рахунок частини чистого прибутку 2013 року в сумі 240 000 грн. Частки власників у статутному капіталі підприємства (відповідно, і суми дивідендів) розподіляються таким чином:

ТОВ «Резидент» (платник податку на прибуток) – 51 %, сума дивідендів –
122 400 грн. (240 000 грн. х 51 %);

фізособа-резидент – 9 %, сума дивідендів –
21 600 грн. (240 000 грн. х 9 %);

компанія «Нерезидент» (резидент Польщі) –
30 %, сума дивідендів – 72 000 грн.
(240 000 грн. х 30 %). Виплата проводиться в євро за курсом НБУ на дату оголошення дивідендів (15,56 грн. за 1 євро на 00 годин 22.04.14 р.). Таким чином, сума дивідендів становить 4 627,25 євро. Компанія подала довідку про те, що вона
є резидентом Польщі;

фізособа-нерезидент (резидент Польщі) –
10 %, сума дивідендів – 24 000 грн.
(240 000 грн. х 10 %). Сума дивідендів становить 1 542,42 євро (24 000 грн. :
: 15,56). Фізособа не подала довідку про те,
що вона є резидентом Польщі.

Дивіденди виплачено 22.07.14 р. (курс НБУ – 15,76 грн. за 1 євро на 00 годин 22.07.14 р.).

В обліку емітента виплата дивідендів відображається таким чином:

(євро/грн.)

№ п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Оголошено дивіденди

Протокол
загальних зборів підприємства

441

443

240 000

2

Нараховано дивіденди:

– компанії «Нерезидент»

Відомість
нарахування
дивідендів


443


671

€4 627

72 000– фізособі-нерезиденту

443

671

€1 542

24 000

– ТОВ «Резидент»

443

671

122 400

– фізособі-резиденту

443

671

21 600

3

Стягнуто податки:

– з компанії «Нерезидент»

Бухгалтерська
довідка


671


641/пдн

€2311

3 6001– фізособи-нерезидента

671

641/ПДФО

€772

1 2002

– фізособи-резидента

671

641/ПДФО

1 0803

1 При виплаті дивідендів юрособам-нерезидентам емітент-резидент зобов'язаний утримати з них і перерахувати до бюджету податок на доходи нерезидентів (пп. «б» п. 160.1 ПК). Такий податок утримується за ставкою 15 %, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких виплачуються дивіденди (п. 160.2 ПК). Зазначений податок може утримуватися і сплачуватися за зниженими ставками (або взагалі не утримуватися і не сплачуватися), якщо одночасно виконуються такі умови (п. 3.2, 160.2, 103.2, 103.4 ПК):

– отримувач дивідендів є їх фактичним отримувачем (бенефіціаром) і резидентом країни, з якою Україна уклала міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування. У цьому випадку застосовуються правила оподаткування дивідендів і ставки, установлені таким договором;

– отримувач дивідендів повинен подати підприємству-емітенту довідку про те, що він є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір. Оскільки компанія «Нерезидент» є бенефіціарним отримувачем дивідендів і подала довідку про своє резидентство в Польщі, для оподаткування таких дивідендів підприємство може скористатися положеннями Конвенції від 12.01.93 р. Згідно з пп. «а» п. 2 ст. 10 зазначеної Конвенції податок на дивіденди, отримані компанією, не повинен перевищувати 5 % загальної суми таких дивідендів. При цьому компанія повинна мати фактичне право на дивіденди і володіти не менше 25 % капіталу підприємства, яке виплачує дивіденди. У нашому випадку зазначені умови виконуються, тому дивіденди оподатковуються за ставкою, передбаченою Конвенцією, тобто 5 %
(п. 103.2 ПК). Сума дивідендів становить 3 600 грн. (72 000 грн. х 5 %), що відповідає €231,36 (3 600 грн. : 15,56).

2 Оскільки фізособа-нерезидент не подала довідку про своє резидентство в Польщі, дивіденди, що виплачуються їй, потрібно оподаткувати за ставкою 5 %, установленою ПК (п. 167.1 ПК, розд. II Закону України від 10.04.14 р. № 1200-VII, далі - Закон № 1200). Сума дивідендів становитиме 1 200 грн. (24 000 грн. х 5 %), що відповідає €77,12 (1 200 грн. : 15,56).

3 Згідно з п. 167.1 ПК, розд. II Закону № 1200 застосовуємо ставку 5 %.

Сума дивідендів – 1 080 грн. (21 600 грн. х 5 %).

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Перераховано до бюджету податки:

– податок на дохід нерезидента

Виписка банку641/пдн3113 600

– ПДФО (1 200 + 1 080)

641/
ПДФО

311

2 280

– авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів:

а) компанії «Нерезидент»

(72 000 х 18 %)

641/пп

311

12 960

б) ТОВ «Резидент»

(122 400 х 18 %)

641/пп

311

22 032

5

Перераховано дивіденди:

– власникам компанії «Нерезидент»

Виписка банку


671


312

€4 3961

69 279– фізособі-нерезиденту

671

312

€1 4652

23 093

– ТОВ «Резидент»

671

311

122 400

– фізособі-резиденту

(21 600 – 1 080)

671

311

20 520

6

Відображено курсову різницю із заборгованості, пов'язаної з виплатою дивідендів:

– компанії «Нерезидент»

Бухгалтерська
довідка
974
671
87938794

– фізособі-нерезиденту

974

671

2935

2934

1 Сума до виплати – €4 395,89 (€4 627,25 – €231,36), що відповідає 69 279,23 грн. (€4 395,89 х 15,76).

2 Сума до виплати – €1 465,30 (€1 542,42 – €77,12), що відповідає 23 093,13 грн. (€1 465,30 х 15,76).

3 Курсова різниця – 879,18 грн. [€4 395,89 х (15,76 – 15,56)].

4 Курсову різницю включено до витрат згідно з пп. 153.1.3 ПК.

5 Курсова різниця – 293,06 грн. [€1 465,30 х (15,76 – 15,56)].


Виплата дивідендів натурою

Виплачувати дивіденди натурою можуть усі підприємства-емітенти, крім акціонерних товариств, які здійснюють цю операцію тільки
в грошовій формі (ч. 1 ст. 30 Закону України від 17.09.08 р. № 514-VI).

Виплата дивідендів натурою припускає здійс­нення одночасно двох операцій:

  • безпосередньо виплату дивідендів;
  • продаж (постачання) майна, у вигляді якого виплачуються дивіденди. Таке постачання має бути оформлене договором і відповідними первинними документами (накладними, товарно-транспортними накладними тощо).

При виплаті дивідендів натурою рекомендуємо фізособам і нерезидентам у договорі постачання зазначати суму, яка відповідає нарахованій сумі дивідендів за вирахуванням утриманих податків (ПДФО і податку на доходи нерезидентів). Інакше підприємству-емітен

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали