Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Конкурс 2016 питання 6. Облік запасів: вивчаємо на прикладах

У консультації розглянемо порядок обліку запасів при їх надходженні на підприємство, ремонті та вибутті.

Отримання запасів

Запаси обліковуються на балансі підприємства за первісною вартістю, яка формується відповідно до п. 9–13 П(С)БО 9. 

Не включаються до первісної вартості запасів, а відносяться на витрати періоду (п. 14 П(С)БО 9 „Запаси”):

 • понаднормові втрати та нестачі запасів;
 • проценти за кредитами і позиками (за винятком запасів, включених до собівартості кваліфікаційних активів згідно з п. 2.3, 6.1 Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну України від 10.01.07 р. № 2; п.4 П(С)БО 31 «Фінансові витрати»);
 • адміністративні та збутові витрати;
 • загальногосподарські та інші подібні витрати, безпосередньо не пов'язані із придбанням і доставкою запасів і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях;
 • курсові різниці, які виникають при розрахунках з іноземними постачальниками;
 • вартість одноразової тари, яка була виділена в супровідних документах й оплачена окремо від вартості безповоротної тари багаторазового використання.

ПРИКЛАД 1
Підприємством були здійснені такі операції:

 • придбано товари за кошти в сумі 18 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 3 000 грн) на умовах 100%-ї передоплати. Вартість витрат на їх доставку становить 360 грн. (у т. ч. ПДВ – 60 грн.). Підприємство відображає транспортно-заготівельні витрати на окремому субрахунку;
 • придбано запаси за кошти в сумі 18 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 3 000 грн) на умовах оплати після постачання. Вартість витрат на їх доставку становить 360 грн. (у т. ч. ПДВ – 60 грн.). Підприємство відображає транспортно-заготівельні витрати на окремому субрахунку;
 • оприбутковано матеріали, отримані як внесок до статутного капіталу. Інвестором є юрособа – платник ПДВ. Вартість запасів за договором між засновниками – 84 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 14 000 грн.);
 • безплатно отримано матеріали справедливою вартістю 5 000 грн.;
 • оприбутковано запаси, отримані в результаті розбирання об'єкта основних засобів. Запаси передбачається використовувати як запчастини, тому вони прибуткуються на баланс підприємства за ціною можливого використання – 2 100 грн.

Облік цих операцій ведеться так:
 


п / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Придбання товарів за кошти на умовах передоплати

1

Перераховано передоплату постачальнику

Виписка банку

371

311

18 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

644

3 000

3

Перераховано передоплату за транспортні послуги

Виписка банку

371

311

360

4

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

643

644

60

5

Оприбутковано придбані товари

Накладна типової форми № М-11*

281

631

15 000

6

Закрито розрахунки за ПДВ

644

631

3 000

7

Відображено витрати на транспортування

Товарно-транспортна накладна (далі – ТТН) за формою № 1-ТН**

289/ТЗР

631

300

8

Закрито розрахунки за ПДВ

644

631

60

9

 

Здійснено зарахування заборгованостей у частині:

– отриманих товарів

Бухгалтерська довідка

631

371

18 000

– транспортних витрат

360

Придбання товарів за кошти (перша подія – отримання товарів)

1

Отримано товари від постачальника

Типова форма № М-11

281

631

15 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

3 000

3

Відображено витрати на транспортування

ТТН

289/ТЗВ

631

300

4

Відбражено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

60

5

Оплачено постачальникам вартість:

– товарів

Виписка банку

631

311

18 000

– витрат на транспортування

360

Отримання матеріалів як внесок до статутного капіталу

1

Відображено заборгованість учасника за внесками до статутного капіталу

Статут підприємства

46

40

84 000

2

Оприбутковано матеріали, отримані як внесок до статутного капіталу підприємства

Типова форма № М-11

201

46

70 000

3

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

46

14 000

Безплатне отримання матеріалів

1

Оприбутковано безплатно отримані матеріали

Типова форма № М-11

20

718

5 000

Отримання запчастин у результаті розбирання об'єкта основних засобів

1

Оприбутковано запчастини, отримані від розбирання об'єкта основних засобів***

Акт типової форми № ОЗ-3****

207

746

2 100

* Затверджена Наказом Мінстату України від 21.06.96 р. № 193.
** Додаток 7 до Правил, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.97 р № 363 (далі - Правила № 363). ТТН може бути заповнена і в довільній формі за умови наявності в ній усіх обов'язкових реквізитів, перелічених у п. 11.1 Правил № 363.
*** Запаси, отримані в результаті ліквідації основних засобів, оцінюються відповідно до п. 2.12 Методрекомендацій № 2:
– або за чистою вартістю реалізації – якщо їх планується продати;
– або за ціною можливого використання, яка визначається виходячи із ціни наявних на підприємстві подібних запасів, – якщо їх планується використовувати для потреб підприємства.
**** Затверджена Наказом Мінстату України від 29.12.95 р. № 352.

Вибуття запасів

При відпуску запасів у виробництво, із виробництва, продажу та іншому вибутті їх оцінка здійснюється за одним із методів, передбачених п. 16 П(С)БО 9. Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, які мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується один метод вибуття.

ПРИКЛАД 2
Підприємством були здійснені такі операції:

 • реалізовано товари іншому підприємству на умовах 100%-вої передоплати за договірною вартістю 165 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 27 500 грн.). Собівартість реалізованих товарів – 101 000 грн.;
 • реалізовано товари іншому підприємству на умовах оплати після постачання за договірною вартістю 165 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 27 500 грн.). Собівартість реалізованих товарів – 101 000 грн.;
 • відвантажено напівфабрикати покупцю за договірною вартістю 36 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 6 000 грн.), їх собівартість – 24 500 грн. Після відвантаження напівфабрикатів покупцю була надана знижка в розмірі 3 %;
 • передано сировину як внесок до статутного капіталу іншого підприємства. Погоджена засновниками вартість сировини – 60 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 10 000 грн.). Собівартість сировини – 45 000 грн.;
 • безплатно передано іншому підприємству будматеріали. Вартість їх придбання – 15 000 грн. (без урахування ПДВ). При придбанні запасів підприємством був відображений податковий кредит;

В обліку ці операції відображаються так:


п / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Реалізація товарів (перша подія – передоплата)

1

Отримано аванс від покупця

Виписка банку

311

681

165 000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

643

641

27 500

3

Відвантажено товари

Типова форма № М-11

361

702

165 000

4

Закрито розрахунки за ПДВ

Не оформляються

702

643

27 500

5

Списано собівартість проданих товарів

Типова форма № М-11

901

281

101 000

6

Відображено зарахування заборгованостей

Бухгалтерська довідка

681

361

165 000

Реалізація товарів (перша подія – відвантаження)

1

Відвантажено товари

Типова форма № М-11

361

702

165 000

2

Закрито розрахунки за ПДВ

Не оформляються

702

643

27 500

3

Списано собівартість проданих товарів

Типова форма № М-11

901

281

101 000

4

Отримано оплату від покупця

Бухгалтерська довідка

311

361

165 000

Реалізація напівфабрикатів із подальшою знижкою

1

Відвантажено покупцю напівфабрикати

Типова форма № М-11

361

712

36 000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

712

641

6 000

3

Списано собівартість відвантажених напівфабрикатів

Типова форма № М-11

943

25

24 500

4

Отримано кошти за відвантажені напівфабрикати

(за мінусом наданої знижки в сумі 1 080 грн.)

Виписка банку

311

361

34 920

5

Списано суму знижки

Бухгалтерська довідка

704

361

1 080

6

Відображено зменшення податкових зобов'язань

(методом «сторно»)

Розрахунок коригування

704

641

-180

Передача сировини як внесок до статутного капіталу іншого підприємства

1

Передано сировину як внесок до статутного капіталу

Типова форма № М-11

377

712

60 000

2

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

712

641

10 000

3

Списано собівартість переданої сировини

Бухгалтерська довідка

943

201

45 000

4

Відображено собівартість фінансових інвестицій

143

685

60 000

5

Відображено зарахування заборгованостей

685

377

60 000

6

 

Списано на фінрезультат:

– дохід від реалізації сировини

712

791

50 000

– собівартість переданої сировини

791

943

45 000

Безплатна передача будматеріалів

1

Відображено безплатну передачу будматеріалів

Типова форма № М-11

949

205

15 000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

949

641

3 000*

3

Списано на фінансовий результат витрати

Бухгалтерська довідка

791

949

18 000

* У цьому випадку податкові зобов’язання нараховуються згідно з п. 188.1 ПК та складаються дві податкові накладні – одна покупцю, друга (з типом причини 15) на різницю між ціною придбання та ціною продажу (Лист ДФС України від 04.04.16 р. № 7286/6/99-99-19-03-02-15).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали