Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Додаток АВ за 2018 рік

14.02.2019 2825 0 0

Декларація з податку на прибуток за 2018 рік


Загальні положення

Хто заповнює додаток АВ та яка інформація там відображається?

Додаток АВ заповнюють усі підприємства – платники податку на прибуток, які виплачували у звітному періоді дивіденди (у т. ч. у негрошовій формі) і прирівняні до них платежі.

Увага! Обов’язковість заповнення додатка АВ не залежить від того, застосовує підприємство коригування на різниці з розд. III ПК чи ні, а також від того, сплачуються при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) авансові внески з податку на прибуток чи ні.

У додатку АВ відображається інформація:

 • про виплачені підприємством суми дивідендів і прирівняних до них платежів;
 • суми дивідендів і прирівняних до них платежів, з яких у звітному періоді повинні бути сплачені авансові внески;
 • сумах авансових внесків, які повинні бути сплачені підприємством у звітному періоді.

Увага! Платіж у вигляді частини чистого прибутку (доходу) (далі – ЧЧПД) також прирівнюється до дивідендів (абзац восьмий пп. 57.11.2 ПК).

ЧЧПД сплачується (ст. 11, 111 Закону від 21.09.06 р. № 185-V):

 • державними унітарними підприємствами (їх об'єднаннями);
 • підприємствами з держчасткою (якщо до 1 травня наступного за звітним року вони не прийняли рішення щодо виплати держдивідендів);
 • комунальними унітарними підприємствами (їх об'єднаннями), якщо порядок і нормативи відрахувань ЧЧПД установлені для них відповідними місцевими радами.

Нагадаємо, що з 1 січня 2018 року єдинники звільнені від сплати авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів юрособам (абзац сьомий пп. 57.11.2 ПК).

Що потрібно знати для того, щоб правильно заповнити додаток АВ?

Правила сплати авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів юрособам (у т. ч. нерезидентам) наведено в пп. 57.11.2 ПК. Згідно з такими правилами:

 • авансовий внесок сплачується до виплати дивідендів або одночасно з їх виплатою;
 • сума дивідендів до виплати не зменшується на суму авансового внеску за ставкою 18 %;
 • авансовий внесок сплачується до бюджету і в разі реінвестиції дивідендів шляхом їх унесення до статутного капіталу (у т. ч. і нерезидентом) (ЗІР, категорія 102.18);
 • базою для нарахування авансового внеску у випадку виплати дивідендів натурою є вартість виплати, зазначена в рішенні про виплату дивідендів.

Не сплачується авансовий внесок при виплаті дивідендів:

 • фізособам, у тому числі й нерезидентам (пп. 57.11.3 ПК);
 • інститутом спільного інвестування – ІСІ (пп. 57.11.6 ПК);
 • платником, прибуток якого звільнено від оподаткування, у розмірі звільненого від оподаткування прибутку (пп. 57.11.3 ПК);
 • материнською компанією – власникам корпоративних прав, якщо дивіденди виплачуються в межах сум дивідендів, отриманих компанією від інших осіб. Нагадаємо, що під материнською компанією розуміється юрособа, яка є власником інших юросіб або здійснює контроль над пов'язаними юрособами (пп. 14.1.103, 57.11.3 ПК).

Заповнення додатка АВ для різних ситуацій

Загальні правила

Найменування показника рядка додатка та пояснення

Код рядка

1

2

Сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів), у тому числі:

1

– сума дивідендів, виплачена фізичним особам

1.1

– сума дивідендів, виплачена інститутом спільного інвестування

1.2

– сума дивідендів, виплачена платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень Податкового кодексу України, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди

1.3

Пояснення. У рядках 1.1–1.3 відображаються дивіденди, з яких не сплачуються авансові внески

– частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до статті 111 Закону України «Про управління об'єктами державної власності»

1.4

– cума дивідендів, що виплачена материнською компанією

1.5

Пояснення. Показник ряд. 1.5 не бере участі в розрахунку суми дивідендів, з якої повинні бути сплачені авансові внески (див. формулу в ряд. 5). Однак показник цього рядка є складовим ряд. 1

Cума дивідендів, що отримана материнською компанією

2

Cума перевищення отриманих над виплаченими материнською компанією дивідендів у попередньому звітному (податковому) році

3

Пояснення. Показники рядків 2 і 3 беруть участь у зменшенні об'єкта обкладення авансовим внеском у звітному періоді (див. формулу в ряд. 5). Нагадаємо: якщо сума виплачених дивідендів перевищує суму отриманих, то материнська компанія повинна сплачувати авансові внески у звітному періоді. Тому для цілей оподаткування (тобто для визначення суми перевищення виплачених дивідендів над отриманими) материнська компанія повинна самостійно вести наростаючим підсумком облік і отриманих, і сплачених дивідендів (пп. 57.11.3 ПК)

Сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний(і) податковий(і) (звітний(і)) рік (роки), за результатами якого(их) виплачуються дивіденди, позитивне значення (сума позитивних значень) (сума виплачених дивідендів – (рядок 04 + рядок 07 – рядок 07.2 + рядок 09 + рядок 11 + рядок 13 – рядок 14 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств))

4

Пояснення. У ряд. 4 відображається сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті (Д), над значенням об'єкта оподаткування за звітний рік, за результатами якого виплачуються дивіденди (ОО). Сума перевищення розраховується за формулою, наведеною в цьому рядку. Спрощено вона має такий виглядає:

Сума перевищення = (Д – ОО).

Це гранична величина об'єкта обкладення авансовим внеском.

Важливо! Перевищення визначається тільки якщо грошові зобов'язання з податку на прибуток, нараховані за звітний рік (роки), за підсумками якого (яких) виплачуються дивіденди, погашені. У противному разі перевищення не визначається. Тоді в ряд. 4 вказується вся сума дивідендів, що підлягає виплаті, – вона є граничною величиною для нарахування авансового внеску.

Якщо дивіденди виплачуються відразу за декілька років, тоді сума перевищення обчислюється за наведеною формулою окремо за кожним роком і в ряд. 4 проставляється сума додатних значень відповідних перевищень

Сума дивідендів, з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді (рядок 1 – рядок 1.1 – рядок 1.2 – рядок 1.3 – рядок 2 – рядок 3 додатка АВ), але не більше значення рядка 4 додатка АВ

5

Пояснення. У ряд. 5 розраховується сума дивідендів, з якої у звітному періоді необхідно сплатити авансові внески (така сума не повинна перевищувати показник ряд. 4). Важливо: при автоматичному заповненні додатка АВ перевіряйте ще раз показник ряд. 5. Він може бути автоматично розрахований без урахування обмеження показника в ряд. 4. У такому випадку ряд. 5 потрібно заповнити в ручному режимі.

Сума авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді (рядок 5 додатка АВ х ____2/100) (переноситься в рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

6

Пояснення. У ряд. 6 визначається сума авансових внесків, які повинні бути сплачені у звітному періоді при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів). Ставка для нарахування авансових внесків у 2018 році становила 18 %

Виплата дивідендів за неповний календарний рік

У деяких випадках власники підприємства можуть прийняти рішення щодо виплати дивідендів за будь-який період року. Така можливість повинна бути передбачена статутом підприємства. В абзаці третьому пп. 57.11.2 ПК зазначено, як для неповного звітного року розрахувати суму перевищення дивідендів до виплати над значенням об'єкта оподаткування. У цьому випадку використовується значення об'єкта оподаткування, розраховане пропорційно до кількості місяців, за які виплачуються дивіденди. І треба пам'ятати про основну умову, яка повинна дотримуватися при розрахунку суми перевищення: сума податку на прибуток за звітний рік повинна бути задекларована та погашена.

Приклад 1

За підсумками 9 місяців 2018 року ТОВ отримало прибуток, але в IV кварталі очікувався великий збиток. Тому учасники ТОВ у листопаді 2018 року прийняли рішення щодо виплати дивідендів за підсумками трьох кварталів звітного року. Сума дивідендів становить 5 000 000 грн. Усі учасники ТОВ – юрособи. Більше дивіденди в 2018 році не виплачувалися.

На момент виплати дивідендів зобов'язання з податку на прибуток за 2018 рік не були задекларовані і сплачені. Тому підприємству довелося сплатити авансовий внесок з усієї суми дивідендів у день їх виплати. Таким чином, у додатку АВ до декларації за 2018 рік підприємство повинне вказати: у рядках 1, 4, 5 – 5 000 000 грн.; у рядку 6 – 900 000 грн. (5 000 000 грн. х 18 %).

Приклад 2

У березні 2018 року ТОВ нарахувало дивіденди за підсумками півріччя 2017 року в сумі 800 000 грн. і виплатило їх. Усі учасники ТОВ є юрособами. Більше дивіденди в 2018 році не виплачувалися.

Оскільки в березні 2018 року декларація з податку на прибуток за 2017 рік уже була подана, а податкові зобов'язання погашені, то підприємству для визначення авансового внеску слід розрахувати суму перевищення. Для цього визначимо об'єкт оподаткування за півроку (див. ЗІР, категорія 102.09; лист ДФС від 03.10.16 р. № 21414/6/99-99-15-02-02-15). Показник об'єкта оподаткування за 2017 рік (ряд. 04 декларації за 2017 рік) дорівнює 1 000 000 грн. Розрахуємо за півроку:

1 000 000 грн. : 12 міс. х 6 міс. = 500 000 грн.

У цьому випадку в додатку АВ до декларації за 2018 рік треба вказати: у рядку 1 – 800 000 грн.; у рядку 4 – 300 000 грн. (800 000 грн. – 500 000 грн.); у рядку 5 – 300 000 грн.; у рядку 6 – 54 000 грн. (300 000 грн. х 18 %).

Виплата нарахованих дивідендів частинами

Використовуючи принцип пропорційності, можна визначати суму авансових внесків для ситуації, коли оголошені дивіденди виплачуються частинами, а не відразу в повній сумі.

Приклад 3

ТОВ у грудні 2018 року нарахувало дивіденди за підсумками 2017 року в сумі 1 500 000 грн. Але виплатило тільки 700 000 грн. Усі учасники ТОВ – юрособи.

Показник об'єкта оподаткування за 2017 рік (ряд. 04 декларації за 2017 рік) дорівнює 900 000 грн. Розрахуємо суму авансового внеску, яку слід сплатити при виплаті частини дивідендів.

Кількість місяців, які припадають на частину виплачених дивідендів:

700 000 грн. х 12 міс. : 1 500 000 грн. = 5,6 міс.

Значення об'єкта оподаткування (ОО), що припадає на ці місяці:

900 000 грн. : 12 міс. х 5,6 міс. = 420 000 грн.

Сума перевищення виплачених дивідендів (Д) над ОО:

700 000 грн. – 420 000 грн. = 280 000 грн.

У цьому випадку в додатку АВ треба вказати:
у рядку 1 – 700 000 грн.; у рядку 4 – 280 000 грн.; у рядку 5 – 280 000 грн.; у рядку 6 – 50 400 грн. (280 000 грн. х 18 %).

Виплата дивідендів фізособам та юрособам одночасно

При виплаті дивідендів фізособам об'єкт для нарахування авансового внеску не виникає, а от виплата дивідендів юрособам супроводжується сплатою авансового внеску. Як же визначити об'єкт для нарахування авансового внеску? У цьому випадку при розрахунку суми перевищення потрібно порівнювати повний об'єкт оподаткування (ряд. 04 декларації за відповідний рік) із сумою дивідендів, які належать до виплати юрособам.

Приклад 4

Учасниками ТОВ є юридичні та фізичні особи (частки 20 % і 80 % відповідно). У жовтні 2018 року ТОВ оголосило дивіденди за 2016 рік у сумі 1 000 000 грн.: юрособам – 200 000 грн.; фізособам – 800 000 грн.

Показник об'єкта оподаткування (ряд. 04 декларації за 2016 рік) – 450 000 грн., зобов'язання з податку за 2016 рік погашено. Розрахуємо суму перевищення для визначення авансового внеску:

200 000 грн. – 450 000 грн. = –150 000 грн.

У нас від’ємне значення перевищення (ОО > Д), тобто підприємству не доведеться сплачувати авансовий внесок. У цьому випадку в додатку АВ до декларації за 2018 рік треба вказати: у рядку 1 – 1 000 000 грн; у рядку 1.1 – 800 000 грн; у рядках 4, 5, 6 – прочерк.

Виплата дивідендів за декілька звітних періодів

Як ми вже зазначили вище, для визначення суми дивідендів, з якої сплачується авансовий внесок, потрібно розрахувати суму перевищення дивідендів над об'єктом оподаткування за кожний рік окремо.

Приклад 5

Засновниками ТОВ є фізособа і юрособа із частками 10 % і 90 % відповідно. ТОВ – платник податку на прибуток із річним звітним періодом. У грудні 2018 року були нараховані та виплачені дивіденди в сумі 1 300 000 грн., у тому числі:

 • за 2015 рік – 1 000 000 грн. (із них 100 000 грн. – фізособі, 900 000 грн. – юрособі). Об'єкт оподаткування за 2015 рік становить у декларації 50 000 грн.;
 • за I квартал 2018 року – 300 000 грн. (із них 30 000 грн. – фізособі, 270 000 грн. – юрособі).

Розрахуємо суму авансового внеску, що підлягає сплаті при виплаті дивідендів.

Дивіденди за 2015 рік. Декларацію за 2015 рік подано, зобов'язання з податку на прибуток повністю погашено. Розрахуємо суму перевищення дивідендів до виплати юрособі над об'єктом оподаткування:

900 000 грн. – 50 000 грн. = 850 000 грн.

Сума авансового внеску становитиме 153 000 грн. (850 000 грн. х 18 %).

Дивіденди за I квартал 2018 року. Об'єкт оподаткування за 2018 рік у грудні в декларації ще не визначався і, відповідно, не був сплачений податок на прибуток. Тому авансовий внесок сплачується з усієї суми дивідендів, які виплачені юрособам.

Сума авансового внеску становитиме 48 600 грн. (270 000 грн. х 18 %).

У додатку АВ до декларації за 2018 рік треба вказати: у рядку 1 – 1 300 000 грн.; у рядку 1.1 – 130 000 грн.; у рядку 4 – 1 120 000 грн. (850 000 грн. + 270 000 грн.); у рядку 5 – 1 120 000 грн.; у рядку 6 – 201 600 грн. (850 000 грн. х 18 %).

Перевірка:

153 000 грн. + 48 600 грн. = 201 600 грн.

Платіж ЧЧПД

Нагадаємо, що державні унітарні підприємства та їх об'єднання (крім підприємства «Украерорух», Українського дитячого центру «Молода гвардія», а також деяких інших підприємств) зобов'язані щокварталу направляти до держбюджету ЧЧПД у строки, передбачені для квартального звітного періоду (ст. 111 Закону № 185). Сума ЧЧПД розраховується на підставі даних щоквартальної звітності, складеної наростаючим підсумком, а сплачується в строк, установлений для сплати податку на прибуток (абзац перший п. 2 Порядку № 138). Форму Розрахунку ЧЧПД затверджено наказом ДПАУ від 16.05.11 р. № 285 (далі – Розрахунок). Розрахунок ЧЧПД разом із фінзвітністю подається до органу ДПС у строк, передбачений для подання декларації (п. 3 Порядку № 138).

Таким чином, Розрахунок за 2018 рік, у якому визначається сума ЧЧПД за IV квартал 2018 року, подається до органу ДПС не пізніше 1 березня 2019 року. При цьому ЧЧПД за IV квартал сплачується не пізніше 11 березня 2019 року.

Сума ЧЧПД, сплаченої в 2018 році, відображається в додатку АВ до декларації за такий рік. Це ЧЧПД, виплачена за IV квартал 2017 року та за І–ІІІ квартали 2018 року.

Як розрахувати суму авансового внеску при сплаті ЧЧПД?

Припустимо, до моменту сплати ЧЧПД за IV квартал 2017 року була подана декларація за 2017 рік, а відображене в ній зобов'язання з податку на прибуток було погашене. Тоді авансовий внесок слід сплатити не з усієї суми ЧЧПД, а тільки із суми перевищення згідно з абзацом третім пп. 57.11.2 ПК (див. вище).

Так, щоб визначити суму авансового внеску, потрібно було суму ЧЧПД за IV квартал 2017 року (ряд. 09 Розрахунку) порівняти з розрахунковою величиною об'єкта оподаткування за цей період (див. вище приклад 2). Така розрахункова величина дорівнює 1/4 об'єкта оподаткування за весь звітний 2017 рік.

Отримана додатна різниця (сума перевищення) є складовою рядка 2 додатка АВ до декларації за 2018 рік і базою для сплати авансових внесків.

Якщо ж показник рядка 04 декларації за 2017 рік був від’ємним (наприклад, за рахунок збитків минулих років), тоді підприємству доведеться сплатити авансовий внесок з усієї суми ЧЧПД.

При виплаті ЧЧПД за підсумками І–ІІІ кварталів 2018 року базою для нарахування авансових внесків служить уся сума ЧЧПД (ЗІР, категорія 102.09). Податківці пояснюють такий підхід тим, що для розрахунку суми перевищення береться значення об'єкта оподаткування за весь звітний рік (абзац другий пп. 57.11.2 ПК). А до моменту сплати ЧЧПД за зазначені періоди об'єкт оподаткування за 2018 рік ще не був визначений. Відповідно, не були задекларовані й погашені податкові зобов'язання за цей рік.

Авансовий внесок із суми ЧЧПД за IV квартал 2018 року виплачується в 2019 році, його сума буде залежати від того, чи встигне платник до моменту виплати ЧЧПД подати декларацію за 2018 рік і сплатити задекларований податок. Якщо встигне, то авансовий внесок буде визначатися виходячи із суми перевищення. Якщо ні, тоді з усієї суми ЧЧПД. Сума авансових внесків із ЧЧПД за IV квартал 2018 року буде відображатися в додатку АВ до декларації за наступний звітний період (за І квартал 2019 року або за 2019 рік – залежно від того, є підприємство квартальним платником податку на прибуток чи річним).

Зазначимо ще два нюанси, що стосуються розрахунку і сплати ЧЧПД:

 • якщо за результатами IV кварталу 2018 року за даними фінзвітності сума збитків перевищує прибуток попереднього звітного періоду поточного року (трьох кварталів), то показник ЧЧПД (ряд. 09 Розрахунку) буде мати від’ємне значення. Відповідно ні ЧЧПД, ні авансові внески за цей період не сплачуються. Однак суми переплати ЧЧПД за попередні періоди 2018 року не можуть бути повернуті платнику на підставі ст. 43 ПК, оскільки ЧЧПД не є податковим зобов'язанням у розумінні пп. 14.1.156 ПК (ЗІР, категорія 102.09). Немає також підстав для повернення платнику податків авансових внесків (абзац шостий пп. 57.11.2 ПК);
 • якщо підприємство неправильно визначило розмір ЧЧПД, то штрафні санкції, передбачені ст. 126 ПК, контролюючий орган відносно ЧЧПД застосувати не має права (причина – ЧЧПД не є податковим зобов'язанням у розумінні пп. 14.1.156 ПК). Водночас якщо платник податків при цьому не доплатив авансовий внесок, то будуть застосовуватися штрафні (фінансові) санкції: згідно з п. 50.1 ПК – при самостійному виявленні помилки та згідно зі ст. 126 – якщо помилки були виявлені контролюючим органом, а також згідно зі ст. 129 ПК – в обох випадках (пеня). Це випливає з ІПК ДФС від 20.04.18 р. № 1798/6/99-99-15-02-02-15/ІПК і роз'яснень у ЗІР (категорія 102.23.02).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали