Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Облік ефективної ставки відсотка на прикладах

Із цієї статті ви дізнаєтеся: про вплив методу розрахунку ефективної ставки відсотка на фінансовий результат діяльності компанії та прийняття рішення про вибір такого методу. У попередній публікації (Приклад обліку гібридних фінансових інструментів) ми вже розглядали особливості бухгалтерського обліку операцій із гібридними фінансовими інструментами та один із варіантів розрахунку ефективної ставки.

Вибір методу ефективної ставки

Нагадаємо, відповідно до вимог міжнародних стандартів на облік вартості фінансових інструментів, що придбаваються і числяться в обліку, впливають два основних фактори: вартість і час розміщення цінних паперів (далі – ЦП). Для оцінки та відображення в обліку впливу цих факторів на фінансові результати підприємства при розрахунку поточної вартості фінансових інструментів застосовують метод ефективної ставки відсотка (п. 10 П(С)БО 12, § Б3.2.13 МСФЗ 9) – це метод обчислення амортизовуваної собівартості фінансового активу або фінансового зобов'язання (або їх групи) і розподілу доходу або витрат від відсотків на період володіння ними. Даний метод використовується, якщо ЦП реалізовано за вартістю, відмінною від номіналу.

Зауважимо, що на практиці подібна ситуація розподілу премії та дисконту від номіналу ЦП є свого роду інструментом податкової оптимізації як для інвестора, так і для емітента. Так, якщо ЦП продано нижче від номіналу, то в емітента при списанні дисконту з'являються додаткові витрати, а в інвестора – доходи. І навпаки, при продажу із премією в емітента виникає додатковий дохід, а в інвестора – витрати.

Наприклад, номінальна вартість ЦП, випущених на 5 років, – 1 000 000 грн., ціна реалізації – 800 000 грн. Це значить, що при їх продажу підприємство одержало менше коштів, а повернути доведеться більше – за номінальною вартістю. Виниклу різницю в сумі 200 000 грн. необхідно відобразити у витратах підприємства. Завданням бухгалтера є правильний систематичний розподіл таких збитків протягом усього періоду обігу ЦП (тобто 5 років). Причому робити це потрібно економічно обґрунтовано та достовірно.

Метод ефективної ставки відсотка передбачає поступове списання сум дисконту або премії, що утворилися при продажу випущених ЦП, на доходи або витрати від фінансових операцій конкретного періоду. Сума, що підлягає списанню протягом певного звітного періоду, обчислюється як різниця між відсотками, розрахованими за купонною ставкою, і відсотками, розрахованими за ефективною ставкою.

Обраний метод розрахунку ефективної ставки відсотка безпосередньо впливає на визначення розміру доходів і витрат учасників правочину. У МСБО 39 немає ні точного механізму, ні методики розрахунку ефективної ставки, крім вказівки на необхідність забезпечувати достовірне та повне розкриття діяльності компанії. Таким чином, вибір методу розрахунку ефективної ставки прямо залежить від цілей емітента. У свою чергу, інвестор вибирає зручні умови інвестування. Адже вартість ЦП при купівлі та подальші потенційні доходи можуть забезпечити потрібний рівень ліквідності та рентабельності.

Розрахунок ефективної ставки відсотка

Ефективну ставку відсотка можна розрахувати за допомогою різних методик, зокрема:

варіант 1 – за методикою усередненого значення, наведеною в додатку 1 до П(С)БО 12 і в Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку фінансових витрат, затверджених наказом Мінфіну від 01.11.10 р. № 1300 (далі – Методрекомендації № 1300). Зауважимо, що сума амортизації премії/дисконту, обчислена за даною методикою, буде дуже приблизною і необхідної величини номіналу так і не досягне. У цьому випадку згідно з Методрекомендаціями № 1300 суму округлення слід списати в останньому розрахунковому періоді, що значно скоригує фінансовий результат;

варіант 2 – за формулою ЧИСТВНДОХ з додатка Excel. В аргументі функції (значення) указується масив грошових потоків, що складається з вартості продажу ЦП, виплачених відсотків і погашеної суми номіналу. В аргументі функції (дати) наводиться масив із датами, що відповідають даному ряду грошових потоків. Зауважимо, що в цьому випадку, на відміну від варіанта 1, отримана величина ефективної ставки буде більш оптимальною;

варіант 3 – за допомогою формули чистого дисконтованого доходу (NPV):

1 из 1

де Rm – платежі за ЦП в m-тому році, включаючи погашення номіналу в кінці строку обігу;

К – інвестований капітал або ціна продажу ЦП;

IRR – ефективна ставка дисконтування;

m – кількість років.

Зверніть увагу: рішення про вибір відповідного методу потрібно закріпити в Положенні про облікову політику. Основою вибору стане необхідне для податкової оптимізації значення амортизації премії/дисконту. Із цією метою порівняємо результати розрахунку премії за допомогою зазначених вище методів, узявшу за основу дані прикладу з публікації Приклад обліку гібридних фінансових інструментів.

Приклад

З метою освоєння нових видів діяльності керівництво ПАТ «Радість» у листопаді 2012 року прийняло рішення випустити облігації номіналом 20 грн. на суму 2 000 000 грн. зі строком погашення 5 років, купонна ставка – 20 %. Облігації розміщено протягом січня 2014 року на суму 2 100 000 грн., тобто вище від номіналу. Відсотки виплачуються в кінці кожного року в сумі 400 000 грн.

Визначимо ефективну ставку за допомогою розглянутих вище методів.

Варіант 1

Розрахуємо ефективну ставку відсотка за методикою П(С)БО:

(400 000 грн. – 100 000 грн. : 5 років) :
: [(2 100 000 грн. + 2 000 000 грн.) : 2] = 18,5 %.

Таблиця 1. Розрахунок амортизації премії за варіантом 1         

(тис. грн.)

Дата

Номінальна
сума відсотка

Сума відсотка
за ефективною ставкою

Сума
амортизації премії

Амортизовувана
вартість облігацій

1

2

3

4

5

Листопад 2012 рок

2 100,00

31.12.13 р.

400

388,50
 (2 100,00 х 18,5 %)

11,50
 (400,00 – 388,50)

2 088,50

31.12.14 р.

400

386,37
 (2 088,50 х 18,5 %)

13,63
 (400,00 – 386,37)

2 074,87

31.12.15 р.

400

383,85
 (2 074,87 х 18,5 %)

16,15
 (400,00 – 383,85)

2 058,72

31.12.16 р.

400

380,86
 (2 058,72 х 18,5 %)

19,14
 (400,00 – 380,86)

2 039,59

31.12.17 р.

400

360,41*
 (400,00 – 39,59)

39,59
 (2 039,59 – 2 000,00)

2 000,00

* В останній рік сума відсотка за розрахованою ставкою повинна становити 377,32 тис. грн. (2 039,59 тис. грн. х 18,5 %). Однак при такому розрахунку в кінці п'ятого року ми не дійдемо до номіналу в сумі 2 000 тис. грн.:

2 039,59 тис. грн. – (400,00 тис. грн. – 377,32 тис. грн.) = 2 016,91 тис. грн.

Помилка округлення становить 16,91 тис. грн. (377,32 тис. грн. – 360,41 тис. грн.).

 

Слід урахувати, що при збільшенні суми інвестицій помилка округлення також буде збільшуватися та зменшувати поточні витрати емітента в перші роки інвестування.

Варіант 2

Ефективна ставка за методикою Excel становитиме 18,37818 %.

1 из 1

Таблиця 2. Розрахунок амортизації премії за варіантом 2

          (тис. грн.)

Дата

 

Номінальна
сума відсотка

Сума відсотка
за ефективною ставкою

Сума амортизації премії

Амортизовувана
вартість облігацій

1

2

3

4

5

Листопад 2012 року

2 100,00

31.12.13 р.

400

385,94

14,06

2 085,94

31.12.14 р.

400

383,38

16,62

2 069,32

31.12.15 р.

400

380,32

19,68

2 049,65

31.12.16 р.

400

376,71

23,29

2 026,35

31.12.17 р.

400

372,43

27,57

1 998,78

Необхідно зазначити, що розрахований за математично обґрунтованою формулою відсоток більш точний. Причому помилка округлення не така суттєва, як у варіанті 1, і становить 1,22 тис. грн. (2 000 тис. грн. – 1 998,78 тис. грн.).

Підприємствам, у яких найближчим часом плануються невеликі витрати, слід використовувати варіант 1 (табл. 1). У цьому випадку найнижчий рівень прибутку припадає на п'ятий рік, оскільки саме в останній рік витрати будуть у декілька разів вищими.

При використанні ставки, визначеної за формулою з додатка Excel, одержуємо більш рівномірне зростання витрат і, відповідно, більш поступове зниження фінансового результату.

Варіант 3

Ефективна ставка за методикою NPV становитиме 18,3871 %:

1 из 1

Таблиця 3. Розрахунок амортизації премії за варіантом 3 

   (тис. грн.)

Дата

 Номінальна
сума відсотка

Сума відсотка
за ефективною ставкою

Сума
амортизації премії

Амортизована
вартість облігацій

1

2

3

4

5

Листопад 2012 року

2 100

31.12.13 р.

400

386,13

13,87

2 086,13

31.12.14 р.

400

383,58

16,42

2 069,71

31.12.15 р.

400

380,56

19,44

2 050,27

31.12.16 р.

400

376,98

23,02

2 027,25

31.12.17 р.

400

372,75

27,25

2 000,00

Усього

2 000

1 900,00

100,00

Зверніть увагу: у цьому варіанті помилка округлення відсутня.

Відобразимо отримані показники в бухгалтерському обліку:

                (тис. грн.)

№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Листопад 2012 року

1

Розміщено облігації ПАТ «Радість»

Виписки банку

311

521

2 000

311

522

100

2013–2017 рр.

2

Нараховано відсотки за облігаціями

Бухгалтерська довідка

952

684

2 000

3

Нараховано амортизацію премії за всі 5 років

522

733

100

4

Виплачено відсотки за облігаціями

Виписки банку

684

311

2 000

5

Погашено облігації

521

311

2000

Висновки

При організації бухгалтерського обліку операцій із гібридними фінансовими інструментами слід пам'ятати, що умови випуску, погашення та фінансового обслуговування зазначених ЦП є потужним інструментом податкової оптимізації. Вибір методу амортизації дисконту або премії допомагає встановити необхідний рівень фінансового результату, який повністю підпорядковується фінансовій стратегії підприємства.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали