Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Оформлення номенклатури справ юридичної особи

05.12.2023 336 0 1

У статті розглянемо, що таке номенклатура справ, чи кожна юридична особа має її складати, які підстави для розроблення та оформлення номенклатури справ, як зробити підсумковий запис та створити номенклатуру справ в електронній формі. Також наведемо зразок форми номенклатури та її підсумкового запису.


Що таке номенклатура справ

Згідно з визначенням, наведеним у ст. 1 Закону від 24.12.1993 № 3814-XII «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (далі – Закон № 3814), номенклатура справ – це обов’язковий для кожної юридичної особи систематизований перелік заголовків справ, що формуються в її діловодстві, із зазначенням строків зберігання справ.

Як передбачено ст. 32 Закону № 3814, усі юрособи зобов’язані:

  • забезпечити збереженість документів, що нагромадилися за час їхньої діяльності, до проведення експертизи цінності документів у порядку, установленому цим Законом;
  • погодити свою номенклатуру справ з однією з державних архівних установ або архівним відділом міської ради чи райдержадміністрації залежно від місця реєстрації цієї особи протягом року з дня реєстрації юрособи в установленому законодавством порядку.

Наголосимо, що центральні державні архіви, місцеві державні архівні установи, архівні відділи міськрад у межах своїх повноважень мають право, зокрема, перевіряти роботу архівних підрозділів і служб діловодства підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності для здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд (далі – НАФ) та архівні установи. І роблять це вони шляхом проведення планових і позапланових перевірок (ст. 42 Закону № 3814).

Законодавчі підстави для складання номенклатури справ

Вимоги до розроблення та оформлення номенклатури справ установлено гл. 1 розд. ІV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5 (далі – Правила № 1000/5).

Особливості складання номенклатури справ в електронній формі за умов запровадження юрособою системи електронного документообігу (далі – СЕД) визначено Порядком роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затвердженим наказом Мін’юсту від 11.11.2014 № 1886/5 (далі – Порядок № 1886/5).

Під час оформлення номенклатури справ для визначення строків зберігання документів юрособи слід користуватися Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом Мін’юсту від 12.04.2012 № 578/5 (далі – Перелік № 578/5).

Також для правильного оформлення номенклатури справ необхідно застосовувати Типову інструкцію з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затверджену постановою КМУ від 17.01.2018 № 55.

Порядок оформлення номенклатури справ

Юрособа складає та веде номенклатури справ структурних підрозділів і зведену номенклатуру справ. Спочатку розробляються номенклатури справ структурних підрозділів, а вже на їх підставі – зведена (п. 8 гл. І розд. IV Правил № 1000/5).

Номенклатура справ структурного підрозділу складається особою, відповідальною за діловодство в підрозділі, не пізніше 15 листопада поточного року (детальніше про це читайте в статті «Номенклатура справ структурного підрозділу: встигніть до 15 листопада!»).

Як заповнити графи номенклатури справ установи?

У графі 1 проставляється індекс кожної справи. Індекс справи структурного підрозділу містить індекс структурного підрозділу юрособи (за штатним розписом) та порядковий номер справи в межах підрозділу. Наприклад, 05-10, де 05 – індекс самостійного відділу, 10 – порядковий номер справи, або 04.1-08, де 04.1 – індекс відділу в складі управління, 08 – порядковий номер справи.

У графі 2 наводяться заголовки справ (томів, частин), які повинні чітко, у стислій узагальненій формі відображати склад і зміст документів справи.

Звертаємо увагу! Не дозволяється вживати в заголовках справ неконкретні формулювання («матеріали», «загальне листування», «вхідна кореспонденція», «вихідна кореспонденція», «фінансова документація» тощо), а також вставні слова і складні синтаксичні звороти.

Графа 3 номенклатури заповнюється наприкінці календарного року, коли відома кількість сформованих томів, частин справи.

У графі 4 вказуються строки зберігання справ, номери статей за типовими, відомчими (галузевими) переліками документів із зазначенням строків їх зберігання (далі – переліки документів), типовими і примірними номенклатурами справ. Допускається посилання на низку статей переліку документів (у т. ч. різних переліків, якщо застосовуються типовий і галузевий). При цьому строк зберігання зазначається відповідно до статті, що встановлює найбільший строк зберігання.

Для справ, сформованих із тиражованих копій документів, установлюється строк зберігання «Доки не мине потреба» незалежно від строку зберігання оригіналів документів (у т. ч. і для документів постійного строку зберігання) без посилання на статтю відповідного переліку документів.

Строк зберігання справи «Для службового користування» не встановлюється, а у відповідній графі номенклатури справ проставляється позначка «ЕК» (експертна комісія).

У графі 5 «Примітка» робляться позначки:

  • про перехідні справи;
  • форму створення документів справи (електронна, паперова, змішана);
  • посадових осіб, відповідальних за формування справ;
  • передання справ до архіву установи чи інших установ для їх продовження тощо.

Для документів, не передбачених Переліком № 578/5, строки зберігання встановлюють на підставі їх вивчення експертною комісією (далі – ЕК) юрособи.

Зведену номенклатуру справ юрособи наприкінці кожного року (щорічно) переглядають й уточнюють. Затверджена керівником юрособи номенклатура вводиться в дію з 1 січня нового року.

З ким та як часто погоджується номенклатура справ юрособи?

Номенклатура справ юрособи підлягає погодженню з відповідним держархівом або схваленню органом вищого рівня один раз на п’ять років або невідкладно в разі істотних змін у власності майна, структурі, функціях та характері роботи юрособи, втрати чинності типовим (галузевим) переліком документів (п. 15 гл. І розд. IV Правил № 1000/5).

У скількох примірниках складається зведена номенклатура?

Зведена номенклатура справ юрособи складається у чотирьох примірниках:

  • перший примірник зберігається у службі діловодства;
  • другий – використовується службою діловодства як робочий;
  • третій – передається до архіву установи для здійснення контролю за формуванням справ у структурних підрозділах;
  • четвертий – надсилається до державної архівної установи, архівного відділу міської ради або органу вищого рівня.

До відома: установи, у процесі діяльності яких не створюються документи НАФ, складають номенклатуру справ у трьох примірниках, якщо вони не мають органу вищого рівня.

Зведена номенклатура справ установи складається за уніфікованою формою, наведеною в додатку 10 до Правил № 1000/5 (див. зразок 1).

Зразок 1

Найменування установи

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Посада керівника установи

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

БОЙКО    Іван БОЙКО

  (підпис)    Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

21

28 грудня 2022 року

на 2023 рік

М. П. (за наявності)

Індекс справи

Заголовок справи
(тому, частини)

Кількість справ
(томів, частин)

Строк
зберігання справи (тому, частини)
і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

Адміністративний відділ

01-01

Накази директора підприємства з основної діяльності

15

Постійно,

ст. 16 а

Директор

01-02

Листування про оформлення відряджень

20

5 р.,

ст. 523

Змішана форма

...

...

...

...

...

Відділ кадрів

05-01

Положення про відділ кадрів

1

До заміни новим

Інспектор з кадрів

05-02

Посадові інструкції працівників підприємства

10

Постійно

Інспектор з кадрів

...

...

...

...

...

_________________________________________________________

(назва розділу)

Посада
особи відповідальної за діловодство діловодства

ХОМЕНКО

(підпис)

Олеся ХОМЕНКО

ім’я ПРІЗВИЩЕ

10 січня 2023 року

   

Посада особи, відповідальної за архів

_________ –______________

    (підпис)             ім’я ПРІЗВИЩЕ

___ ____________ 20___ року

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕК установи

_______ № ________

Підсумковий запис номенклатури справ

Згідно з п. 20 гл. І розд. IV Правил № 1000/5 наприкінці року номенклатури справ структурного підрозділу та номенклатури юридичної особи закриваються підсумковими записами про фактичну наявність заведених за рік справ (див. зразок 2).

Підсумкові записи номенклатури справ структурних підрозділів підписують особи, відповідальні за організацію діловодства у своїх підрозділах, і передають їх до cлужби діловодства (у разі її відсутності – до відділу кадрів) юрособи.

Керівник відділу зводить усі відомості разом, підписує підсумковий запис і повідомляє керівника архівного підрозділу (або особу, відповідальну за архів юрособи) про фактичну наявність справ, заведених за рік. Форму повідомлення не визначено, тому її оформляють довільно.

Зразок 2

Підсумковий запис про категорії та кількість справ,
заведених у 2023 році у відділі кадрів

За строками зберігання

Разом

У тому числі

таких, що переходять

з відміткою «ЕПК»

1

2

3

4

Постійного

3

2

Тривалого
(понад 10 років)

15

10

1

Тимчасового
(до 10 років включно)

8

5

1

Разом

26

17

2

Начальник відділу діловодства                          (підпис)                                 Олеся ХОМЕНКО

25.12.2023

Номенклатура справ електронного документообігу

На сьогодні більшість юросіб здійснює документування в електронній формі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису, кваліфікованої електронної печатки та кваліфікованої електронної позначки часу. Номенклатура справ у разі запровадження СЕД складається згідно з гл. 5 розд. IV Правил № 1886/5.

До зведеної номенклатури справ установи включаються справи, що формуються лише з оригіналів електронних документів. Для цього в графі «Примітка» номенклатури справ установи проставляється відмітка «ЕД».

Графи таблиці заповнюються так само, як і в паперовій формі, за винятком того, що в графі 5 робляться позначки додатково про справи, що ведуться в паперовій формі.

Зведена номенклатура справ, підготовлена в електронній формі, друкується відповідними засобами ІАС установи для її схвалення ЕК установи, погодження експертно-перевірною комісією держархіву чи схвалення ЕК органу вищого рівня (за наявності) та затвердження керівником установи.

Щороку (не пізніше грудня) служба діловодства проводить уточнення (зміни) зведеної номенклатури справ установи в електронній формі за допомогою автоматизованих засобів, що функціонують в установі, на підставі підготовлених до того часу електронних номенклатур справ структурних підрозділів (п. 5 гл. 5 розд. IV Правил № 1886/5).

Висновки

Номенклатура справ є обов’язковим документом для кожної юридичної особи незалежно від форми власності. Зведена номенклатура справ юрособи складається на основі номенклатури структурних підрозділів. Наприкінці діловодного року до зведеної номенклатури справ необхідно внести підсумковий запис.

Зразок 1. Номенклатура справ.doc
Завантажити
Зразок 2. Підсумковий запис.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Кадровик»

«КАДРОВИК» UTEKA.UA для інспекторів з кадрів, менеджерів персоналу, або ж начальник відділу кадрів, тобто в професійному житті пов’язані із роботою з кадрами, Розділ «КАДРОВИК» - саме для вас! Великий банк кадрових знань із щоденним оновленням, генератор рішень, який допоможе витрачати мінімум часу на вирішення задач.

4596 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали