Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Життя директора ТОВ від призначення до звільнення

08.04.2021 1572 0 8

Із цієї статті ви дізнаєтеся: якими повноваженнями наділений директор товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) і які встановлено для нього обов’язки, обмеження і заборони; який порядок призначення, делегування повноважень директора на час його відсутності; як слід звільняти директора ТОВ.


Діяльність ТОВ (від створення до припинення), у тому числі права й обов’язки його учасників, регулюється Законом від 06.02.18 р. № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю» (далі – Закон № 2275). Органами ТОВ є: загальні збори учасників, наглядова рада (у разі її створення) і виконавчий орган. Виконавчий орган керує поточною діяльністю товариства.

Виконавчий орган ТОВ: одноосібний чи колегіальний?

Згідно зі ст. 39 Закону № 2275 виконавчий орган може бути:

  • одноосібним (директор). Утім, статутом може бути передбачене й інше найменування цієї посади. Тільки прослідкуйте, щоб це найменування відповідало Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28.07.10 р. № 327. Наприклад, якщо йдеться про спортивний комлекс, то найменування посади може звучати так: «Директор спортивного комплексу» (КП 1210.1);
  • колегіальним (дирекція на чолі з генеральним директором). Якщо ви хочете інакше назвати свій колегіальний виконавчий орган, можете це зробити. Наприклад, його можна назвати рада директорів або правління. Назву слід зафіксувати у статуті товариства.

Як формується колегіальний виконавчий орган?

Якщо учасники вирішили, що у ТОВ функціонуватиме колегіальний орган, то у статуті ТОВ слід відобразити кількісний склад, а також порядок обрання його членів і голови. За загальним правилом за кожного кандидата голосують окремо (ч. 6 ст. 39 Закону № 2275). Проте статутом можна передбачити інший порядок, наприклад голосування списком або кумулятивне голосування тощо.

Кумулятивне голосування – спосіб голосування, при якому число голосів кожного учасника умножається на кількість осіб, які повинні бути вибрані до колегіального органу. Отримане таким шляхом число голосів учасник має право віддати за одного кандидата або розподілити між декількома. Наприклад, учасник має 2 голоси, а вибрати треба 8 членів правління, тобто у нього всього 16 голосів. Він може віддати всі ці голоси одному кандидатові або розподілити їх, наприклад, так: 10 голосів – одному, по 3 голоси – ще двом.

Як приймає рішення колегіальний виконавчий орган?

Рішення колегіального виконавчого органу приймаються більшістю голосів усіх його членів. Статут товариства може містити перелік питань, прийняття рішення за якими потребуватиме більшої кількості голосів (наприклад, не менше 2/3).

Чи буде член правління відповідати за рішення, якщо за це рішення голосував тимчасово виконуючий його обов’язки?

Припустимо, член виконавчого органу на час своєї відсутності призначив тимчасово виконуючого обов’язки, а той проголосував за невдале рішення. У цьому випадку такий член виконавчого органу несе солідарну відповідальність перед товариством разом із призначеною ним особою.

Повноваження директора

Згідно з ч. 2 ст. 39 Закону № 2275 до компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю ТОВ, за винятком питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників і наглядової ради товариства (у разі її створення).

Довіреність не потрібна! Одноосібний виконавчий орган товариства або голова колегіального виконавчого органу товариства може діяти від імені товариства без довіреності.

Чи можуть діяти без довіреності члени колегіального виконавчого органу?

Можуть, якщо дозволяє статут. А в статуті можна передбачити:

  • або можливість кожного чи окремих членів колегіального виконавчого органу діяти від імені товариства без довіреності;
  • або можливість усіх або окремих членів виконавчого органу вчиняти дії від імені товариства без довіреності виключно разом.

Що треба знати про зв’язки директора?

При обранні на посаду директор зобов’язаний подати ТОВ перелік своїх афілійованих осіб (ч. 4 ст. 42 Закону № 2275). Подавати такий перелік зобов’язані й інші посадові особи ТОВ. До посадових осіб товариства належать члени виконавчого органу (якщо це колегіальний орган), наглядової ради та інші особи, установлені статутом ТОВ (ч. 1 ст. 42 Закону № 2275).

Хто належить до афілійованих осіб директора?

Слово «афілійований» означає «з’єднаний, пов’язаний» (від лат. filialis – синівський). Це поняття закріплене в п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону від 17.09.08 р. № 514-VI (далі – Закон № 514). Саме до цієї норми нас відсилає ч. 9 ст. 42 Закону № 2275.

Зокрема, до афілійованих осіб директора можуть належати:

  • члени його сім’ї – чоловік (дружина), а також батьки (усиновлювачі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їх чоловіки (дружини);
  • юрособи, контрольовані директором або членами його сім’ї. Поняття «контроль юрособи» роз’яснюється у ст. 1 Закону от 12.07.01 г. № 2664-III. Зокрема, контроль над юрособою припускає, що фізособа може надавати вирішального впливу на управління та/або діяльність юрособи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою в юрособі. Розмір такої частки має становити 50 або більше відсотків СК.

Чи зобов’язаний директор інформувати про зміни у складі афілійованих осіб?

Так, зобов’язаний. У разі зміни складу афілійованих осіб (наприклад, якщо у директора нова дружина (чоловік) або одружилися його (її) син чи дочка) директор протягом 5 днів з дня, коли йому стало відомо про таку зміну, зобов’язаний повідомити про це ТОВ (ч. 4 ст. 42 Закону № 2275).

Установленої форми повідомлення про перелік афілійованих осіб або його зміни, як і самого порядку повідомлення, немає. Це означає, що подати таку заяву директор може в довільній формі, зазначивши в ній перелік афілійованих осіб.

Обмеження і заборони для директора

Законом № 2275 установлено обмеження та заборони для керівників ТОВ, а саме:

1) не можна сидіти одночасно на двох стільцях. Фізособа, яка є членом колегіального виконавчого органу товариства (наприклад, член ради директорів) або діє як одноосібний виконавчий орган (наприклад, директор), не може бути членом наглядової ради цього товариства (ч. 9 ст. 39);

2) не можна виступати у статусі «конкурента» без згоди товариства. Член виконавчого органу товариства не може без згоди загальних зборів учасників або наглядової ради товариства (ч. 5 ст. 40):

  • провадити госпдіяльність як фізособа-підприємець у тій самій сфері, що й товариство;
  • бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, яке провадить діяльність у тій самій сфері, що й товариство;
  • бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб’єкта господарювання, який провадить діяльність у тій самій сфері, що й товариство.

Як отримати згоду товариства, щоб подолати обмеження, зазначені в ч. 5 ст. 40 Закону № 2275?

Наприклад, директор має намір займатися діяльністю як підприємець у тій самій сфері, що й ТОВ. Щоб не порушувати вимогу закону, йому достатньо отримати згоду загальних зборів учасників товариства, оформлену протоколом.

Увага, значний правочин!

Правочини можуть визнаватися значними залежно від їх суми або інших критеріїв. Статутом товариства може бути встановлено особливий порядок надання згоди на провадження таких операцій (ч. 1 ст. 44 Закону № 2275).

Чи потрібно директорові отримувати згоду загальних зборів для укладення значного правочину?

У ч. 2 ст. 44 Закону № 2275 як значний зазначено правочин, предмет якого (вартість майна, робіт або послуг) перевищує 50 % вартості чистих активів ТОВ за даними останньої затвердженої фінзвітності. І сказано, що рішення про надання згоди на провадження такого правочину приймається виключно загальними зборами учасників, якщо інше не передбачено статутом.

Тобто норма не імперативна (не наказова). А значить, учасники ТОВ можуть на загальних зборах обговорити це питання і передбачити інший порядок. Наприклад, зазначити у статуті, що директор має право укладати значні операції від імені ТОВ без отримання окремого рішення загальних зборів учасників. При цьому треба чітко сформулювати, який правочин уважається значним. У такому разі директор укладатиме значні правочини на підставі статуту.

Або у статуті можна зафіксувати, які саме значні правочини (сума, предмет, статус контрагента тощо) директор не має права укладати від імені ТОВ без окремого рішення загальних зборів. У такому разі директор повинен буде отримувати згоду загальних зборів на укладення цих правочинів.

А що робити, коли у статуті нічого не сказано з приводу здійснення значних правочинів?

У такому разі директор зобов’язаний виконати вимогу ч. 2 ст. 44 Закону № 2275, тобто отримати згоду загальних зборів на здійснення правочину на суму, яка перевищує 50 % вартості чистих активів ТОВ за даними останньої затвердженої фінзвітності товариства. Адже інше статутом не передбачено.

Відносини ТОВ з директором: від призначення до звільнення

При створенні ТОВ вирішується питання про виконавчий орган товариства. Для управління поточною діяльністю слід вибрати директора і встановити йому зарплату.

Хто обирає директора ТОВ?

Питання про обрання директора і розмір його винагороди належить до компетенції загальних зборів учасників (п. 7 ч. 2 ст. 30 Закону № 2275). Оформити таке рішення слід протоколом (див. зразок у кінці консультації).

Не забудьте, що відомості про виконавчий орган включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань (п. 13 ч. 2 ст. 9 Закону № 755) і статуту (п. 2 ч. 5 ст. 11 Закону № 2275). Документи для держреєстрації ТОВ подає засновник (засновники) або вповноважені ним (ними) особи. Дані про директора вносяться до форми 2, затвердженої наказом Мін’юсту від 18.11.16 р. № 3268/5 (далі – Наказ № 3268), якщо створюється підприємство і якщо міняється директор на вже діючому підприємстві.

Чи обов’язково укладати трудовий договір (контракт) з директором (членами виконавчого органу) ТОВ?

Так, з директором або головою правління обов’язково укладається трудовий договір (контракт). У Законі № 2275 не конкретизовано, як оформляти відношення з директором ТОВ. У ч. 1 ст. 42 цього Закону лише згадується про те, що члени виконавчого органу є посадовими особами госптовариства. Тому в цьому випадку необхідно керуватися ч. 4 ст. 65 Господарського кодексу, де чітко передбачено, що з керівником укладається трудовий договір (контракт).

Отже, з директором ТОВ потрібно укласти трудовий договір (контракт). При цьому порядок оформлення відносин з членами виконавчого органу (на яких умовах з ними укладається трудовий договір, розмір оплати, додаткові пільги тощо) бажано передбачити у статуті.

Таким чином, директор/генеральный директор ТОВ є:

1) найманим співробітником, з яким укладено трудовий договір або трудовий контракт. На відносини з ним поширюються загальні вимоги КЗпП;

2) особа, яка виступає від імені ТОВ без довіреності при взаємодії з контрагентами (шляхом ведення переговорів і підписання договорів від імені ТОВ тощо), з державними органами (підписання від імені ТОВ звітності, заяв, інших офіційних документів) та іншими особами.

Чи потрібно повідомляти податкову про прийняття на роботу директора ТОВ і членів правління?

Ні. Згідно з постановою КМУ від 17.06.13 р. № 413 подавати повідомлення про прийняття на роботу директора або члена виконавчого органу ТОВ – не потрібно.

Чи можна укласти з директором цивільно-правовий договір (далі – ЦПД)?

Ми настійно не радимо укладати з директором ТОВ ЦПД, щоб уникнути штрафів, які зараз застосовують органи Держпраці. Адже в разі визнання ЦПД трудовим договором на ТОВ можуть накласти штраф згідно з абзацом другим ч. 2 ст. 265 КЗпП у розмірі 10 мінімальних зарплат (на сьогодні це 60 000 грн).

Директор ТОВ пішов на лікарняний, тимчасово виконувати обов’язки директора буде його заступник. Чи може ТВО директра підписувати договори і первинні документи, а також підписувати звітність електронним ключем директора?

Щоб ТВО директора мав право підписувати договори і первинні документи, директор повинен видати йому довіреність. Тоді ТВО директора зможе діяти від імені підприємства.

Виняток! Якщо йдеться про колегіальний виконавчий орган, то статутом може бути передбачено, що член (члени) колегіального органу (наприклад, виконавчий директор) діє без довіреності (ч. 10 ст. 39 Закону № 2275). Тоді довіреність можна не оформляти.

Якщо ТВО директора підписуватиме податкову звітність, для нього необхідно отримати окремий кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП), а ось користуватися КЕП директора – йому не можна. Тобто підприємству слід отримати ще один ключ.

Також необхідно направити до органу ДПС в електронному вигляді повідомлення про новий сертифікат відкритих ключів для ТВО директора (п. 3 розд. III Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 06.06.17 р. № 557, далі - Порядок № 557). Форма такого повідомлення наведена в додатку 2 до Порядку № 557.

Чи можна звільнити директора, якщо на його місце ще немає кандидата?

Ми не радимо так чинити.

За законом повноваження одноосібного виконавчого органу (директора) або голови колегіального виконавчого органу можуть бути припинені тільки шляхом обрання нового директора або голови (або тимчасово виконуючих їх обов’язки) (ч. 13 ст. 39 Закону № 2275).

Іншими словами, як тільки директор подав заяву про звільнення, йому терміново потрібно знайти заміну. Проте це не обов’язково має бути новий директор. Заміною може бути особа, яка тимчасово виконуватиме його обов’язки, тобто ТВО директора. І тоді можете сміливо відпускати директора.

Чи загрожують ТОВ якісь санкції, якщо директор звільнився, але місце поки що вакантне?

Спішимо заспокоїти: якщо все-таки старий директор буде звільнений без призначення нового директора, штрафні санкції до ТОВ не застосовуються. Проте якщо ТОВ залишиться без керівника, це ускладнить роботу товариства. Адже нікому буде підписувати податкову звітність, касові документи, накази та інші документи. Тому, якщо якийсь час ТОВ не планує призначати постійного директора, необхідно призначити ТВО директора.

Директор ТОВ звільнився, поки на 2 місяці призначений ТВО директора. Чи потрібно вносити відомості до ЄДР про цю особу?

Так, потрібно. У Законі № 755 нічого не сказано про необхідність унесення до ЄДР відомостей про ТВО директора, але ми вважаємо, що це треба зробити виходячи з вимоги ч. 13 ст. 39 Закону № 2275 (див. вище). Адже повноваження директора припинилися з моменту обрання ТВО директора. Отже, у ТОВ є законні підстави для внесення до ЄДР відомостей про ТВО директора. Держреєстратора потрібно повідомити про звільнення директора і призначення ТВО директора за формою 2, затвердженою Наказом № 3268.

Зразок

Протокол № 1
загальних зборів засновників
товариства з обмеженою відповідальністю «Квітка»

м. Харків

15.04.21 р.

Присутні:

1. Камишна Катерина Сергіївна.

2. Морошенко Павло Іванович.

Головою зборів обрано Камишну К. С., секретарем – Морошенко П. І.

Порядок денний:

1. Про створення товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ).

2. Про формування статутного (складеного) капіталу ТОВ.

3. Про затвердження статуту ТОВ.

4. Про обрання директора ТОВ.

Слухали: <...>

4. Із четвертого питання: Камишну К. С. щодо обрання директора ТОВ «Квітка».

Ухвалили: <...>

4.1. За результатами голосування призначити директором ТОВ «Квітка» Короленка Павла Леонідовича з обсягом повноважень, визначених статутом товариства.

4.2. Короленку П. Л. вступити на посаду директора з дня реєстрації ТОВ «Квітка», але не раніше укладення з ним трудового договору.

4.3. Уповноважити Камишну К. С. укласти трудовий договір із Короленком П. Л.

Голосували: «за» – одностайно.

Зразок протоколу.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали