Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Продаж, купівля, відступлення частки в ТОВ

21.10.2021 428 0 1

Облік операцій зі статутним капіталом ТОВ: формування, зміна, купівля-продаж часток


Учасник ТОВ має право передати свою частку іншим учасникам товариства або третім особам. Таке передання може здійснюватися як за плату, так і безплатно. Про оформлення таких операцій і йтиметься в цій консультації.


Правила відступлення частки

Яким чином чином учасник може розстатися зі своєю часткою в статутному капіталі (далі – СК)?

Процедура відступлення частки регулюється ст. 20, 21 і 25 Закону від 06.02.2018 № 2275-VIII (далі - Закон № 2275).

Відповідно до ст. 21 Закону № 2275 учасник товариства має право відчужувати свою частку (частина частки) у статутному капіталі (далі – СК) товариства платно (наприклад, продати за договором купівлі-продажу, див. зразок) або безплатно (наприклад, подарувати за договором дарування) іншим учасникам товариства або третім особам.

Зразок

Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі

Товариства з обмеженою відповідальністю «Навколо світу»

<...>

1. Предмет Договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця частку, що становить 10 % статутного капіталу Товариства, що в грошовому вираженні становить 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) грн 00 коп., а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити цю частку.

1.2. Відомості про Товариство:

<...>

2. Гарантії Продавця

2.1. Продавець гарантує Покупцю, що:

 • Товариство належним чином створене та зареєстроване згідно із чинним законодавством;
 • на момент укладення Договору частка в розмірі 10 % статутного капіталу Товариства, що в грошовому вираженні становить 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) грн 00 коп., повністю оплачена, нікому іншому не продана, не заставлена, в управлінні, під забороною та арештом не перебуває, щодо неї не існує спорів та претензій третіх осіб;
 • Товариство є законним власником майна, що відображено в балансі Товариства на дату укладення Договору;
 • Товариство не має простроченої заборгованості зі сплати податків (податкового боргу) та внесків на всі види державного соціального та пенсійного страхування;
 • відсутні відкриті виконавчі провадження щодо Товариства та/або в разі, коли Товариство є боржником;
 • щодо Товариства немає справи про банкрутство;
 • у Товариства відсутні будь-які грошові або майнові зобов’язання, що виникли у зв’язку з обігом цінних паперів (векселів, облігацій тощо);
 • Товариство не є учасником судових процесів, у яких розглядаються грошові або майнові вимоги до нього, кредиторської заборгованості у Товариства немає;
 • у Товариства відсутні будь-які грошові або майнові зобов’язання, що виникли або можуть виникнути в майбутньому за договорами поруки, застави (майнової поруки), надання гарантій та/або переведення боргу.

3. Порядок оформлення купівлі-продажу частки

3.1. Покупець вважається повноправним власником та набуває відповідних прав та обов’язків з моменту підписання акта приймання-передачі.

3.2. У день підписання Договору Сторони зобов’язуються підписати всі документи, необхідні для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР). Витрати, пов’язані з реєстрацією змін до відомостей, які містяться в ЄДР, несе Покупець.

4. Ціна Договору та порядок розрахунків

4.1. За відступлення частки Покупець зобов’язується сплатити Продавцю 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) грн.

4.2. Оплата за Договором здійснюється шляхом безготівкового перерахування суми на поточний рахунок Продавця.

4.3. Усі витрати на оформлення та посвідчення Договору несе Покупець.

<...>

7. Строк дії Договору та інші умови

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та нотаріального посвідчення і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

7.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

7.3. Зміни в Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до Договору.

7.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до Договору є його невіддільною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі, нотаріально посвідчені та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

7.5. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

7.6. Договір складено українською мовою у чотирьох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8. Реквізити та підписи Сторін:

<...>

Якщо частка відступається на підставі договору купівлі-продажу або міни, то ціну договору сторони визначають самостійно. І не обов’язково, щоб ця ціна була прив’язана до ринкової вартості частки, як це відбувається при класичному виході учасника з ТОВ, або до розміру вкладу до СК.

Чи може ТОВ самостійно придбати частку свого учасника?

Так, ТОВ як юрособа може придбати частку учасника, але тільки на платній основі. Під час оформлення такої операції слід дотримуватися ряду вимог законодавства, про які ми розповімо нижче.

Чи передбачено будь-які обмеження, які слід урахувати при відступленні частки в ТОВ?

Так, при відчуженні частки діють такі обмеження:

 • статут товариства може встановлювати обмеження щодо відчуження товариством частки (частини частки) у власному СК;
 • частка в ТОВ може бути передана тільки в оплаченій частині (ч. 3 ст. 21 Закону № 2275). Наприклад, учасникові належить частка в розмірі 20 %, але він здійснив вклад у СК тільки в розмірі 10 %, решта 10 % залишилися неоплаченими. У такому випадку він зможе відступити тільки частину частки в розмірі 10 % СК;
 • статут ТОВ може передбачати, що відчуження учасником своєї частки можливе тільки за узгодженням з іншими учасниками ТОВ. Таке правило може бути внесене до статуту або виключене з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників. Причому бути присутніми на цих зборах повинні всі учасники ТОВ (ч. 2 ст. 21 Закону № 2275).

Процедура продажу та дарування частки

Розглянемо покроково процедуру документального оформлення продажу та дарування частки в СК ТОВ.

Крок 1. Інформування інших учасників про продаж частки

Згідно зі ст. 20 Закону № 2275 учасники ТОВ мають переважне право на придбання частки в СК товариства. Тому спочатку свою частку потрібно запропонувати іншим учасникам. І тільки якщо вони не захочуть скористатися своїм правом, можна буде продавати частку третім особам.

Тому, якщо учасник ТОВ має намір продати свою частку третій особі, він повинен письмово проінформувати про це всіх інших учасників ТОВ. На сьогодні форму такого повідомлення законодавством не встановлено. Згідно із ч. 3 ст. 20 Закону № 2275 у листі необхідно вказати:

 • вартість (ціну) частки;
 • розмір частки, яка продається (адже учасник може продати, наприклад, не всю свою частку, а тільки її частину);
 • інші умови продажу.

Кожному з учасників потрібно вручити таке повідомлення особисто або відправити поштою з повідомленням про вручення.

Протягом якого строку учасники повинні приймати рішення щодо купівлі частки в СК?

Для прийняття такого рішення учасникам надається 30 днів із дати отримання повідомлення. Якщо протягом цього строку ніхто з учасників не повідомив учасника-продавця про свій намір купити частку, то на 31-й день буде вважатися, що кожний учасник дав свою згоду на продаж частки третім особам.

Якщо ж хтось із учасників забажав купити частку на запропонованих умовах, тоді він повинен письмово повідомити про це продавця. Договір купівлі-продажу в цьому випадку повинен бути укладений протягом місяця із дня повідомлення про купівлю частки. Але якщо в подальшому покупець буде ухилятися від здійснення купівлі, то продавець має право реалізувати свою частку третім особам.

Чи завжди за учасниками ТОВ зберігається переважне право на придбання частки?

Ні, не завжди. Переважне право не діє, якщо:

1) частка учасника ТОВ відчужується безоплатно (наприклад, за договором дарування);

2) у статуті ТОВ закріплено інший порядок реалізації переважного права учасників ТОВ на купівлю частки (частини частки) (ч. 6 ст. 20 Закону № 2275). Наприклад, у статуті прописано, що учасники ТОВ не мають переважного права на купівлю частки в ТОВ.

Крім того, учасник ТОВ втрачає переважне права на викуп частки, якщо (ч. 7, 8 ст. 20 Закону № 2275):

 • частка (частина частки) у СК продається на аукціоні;
 • це передбачено в корпоративному договорі, стороною якого є учасник (учасники) ТОВ (ч. 3 ст. 7 Закону № 2275).

Як діяти, якщо відразу декілька учасників ТОВ повідомили про своє бажання купити частку?

У цьому випадку кожний із них придбаває частину реалізованої частки – пропорційно до розміру своєї частки в СК ТОВ (ч. 2 ст. 20 Закону № 2275).

Що робити, якщо учасник-продавець порушив переважне право іншого учасника ТОВ на купівлю частки та продав її відразу третій особі?

У цьому випадку учасникові, який хотів купити частку, слід звертатися до суду. У позовній заяві треба вимагати переведення на себе прав та обов’язків покупця частки (частини частки). За такими вимогами строк позовної давності становить 1 рік (ч. 5 ст. 20 Закону № 2275).

Крок 2. Документальне оформлення

Договір відступлення (продажу) частки укладається в письмовій формі. Згідно із ч. 5 ст. 21 Закону № 2275 істотними умовами такого договору є:

 • розмір частки в СК товариства, яка відчужується;
 • ціна договору;
 • обставини, які обумовили відступлення частки;
 • строк дії договору.

Обов’язкове нотаріальне посвідчення договору не потрібне, але за бажанням сторони можуть це зробити. Учасник товариства може встановити вимогу про необхідність нотаріально засвідчувати договір із відчуження частки (ч. 4 ст. 21 Закону № 2275). Така вимога учасника підлягає нотаріальному посвідченню й відомості про нього включаються до ЄДР.

Чи залежить вартість продаваної частки від розміру вкладу в СК на цю частку?

Ні, не залежить. Під час продажу частки покупець і продавець домовляються про ціну договору, не прив’язуючись до цієї обставини.

Якщо учасник вирішив подарувати свою частку, як це оформити?

У даному випадку укладається договір дарування в простій письмовій або письмовій нотаріальній формах (якщо одна зі сторін договору наполягає на його нотаріальному посвідченні або якщо встановлена вимога про необхідність нотаріально засвідчувати договір із відчуження частки).

Договір дарування повинен містити такі істотні умови:

 • розмір частки в СК товариства, яка відчужується;
 • обставини, які обумовили відступлення частки;
 • строк дії договору.

Оскільки договір дарування укладається на безплатній основі, у ньому не повинно бути зустрічних дій майнового або немайнового характеру.

Крок 3. Оформлення акта приймання-передачі частки

На підставі укладеного договору необхідно скласти акт приймання-передачі частки (частини частки) у СК ТОВ. Такий акт складається між учасниками договору (продавцем і покупцем або дарувальником та обдаровуваним). Цей акт потрібен буде для реєстрації змін в ЄДР (див. крок 4) (п. «ґ» ч. 5 ст. 17 Закону від 15.05.2003 № 755-IV, далі - Закон № 755).

Підписи на акті приймання-передачі повинні бути нотаріально засвідчені з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів (ч. 5 ст. 17 Закону № 755).

Крок 4. Державна реєстрація змін в ЄДР

Усі документи повинні бути складені українською мовою (ст. 15 Закону № 755). Для держреєстрації змін в ЄДР держреєстратору потрібно подати (ч. 5 ст. 17 Закону № 755):

 • заяву за формою 2, затвердженою наказом Мін’юсту від 18.11.2016 № 3268/5;
 • документ, що підтверджує сплату адміністративного збору. Розмір адмінзбору визначається відповідно до ст. 36 Закону № 755 і становить 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня року, у якому подаються документи, округленого до найближчих 10 грн. Цього року – 680 грн (2 270 грн х 0,3 = 681);
 • акт приймання-передачі частки (частини частки) у СК ТОВ;
 • структуру власності за формою та змістом, які затверджені наказом Мінфіну від 19.03.2021 № 163. Зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднено на офіційному вебсайті Мінфіну («Головна», «Діяльність», «Фінансовий моніторинг», «Зразки складання схематичного зображення структури власності»);
 • нотаріально засвідчену копію документа, що засвідчує особистість особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юрособи (для фізосіб-нерезидентів, а також для фізосіб-резидентів, якщо документ оформлено без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру). Дані ID-карток держреєстратор може перевірити за даними Єдиного демографічного реєстру. Тому їх нотаріальне посвідчення не потрібне.

ТОВ викуповує частку учасника

У ст. 25 Закону № 2275 прописано ряд правил для цього випадку, а саме:

 1. Одноголосна згода. Оплатний договір про придбання товариством частки у власному СК може бути укладений тільки у випадку прийняття одноголосного рішення загальними зборами учасників, на якому були присутні всі учасники товариства. Таке рішення необхідно оформити протоколом.
 2. Резервний капітал. Якщо товариство купує частку у власному СК без його зменшення на розмір такої частки, необхідно сформувати резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки. Такий резервний капітал не можна використовувати для здійснення виплат на користь учасників ТОВ.
 3. Обов’язкове відчуження викупленої частки. Якщо частка була викуплена товариством без зменшення СК, то товариство зобов’язане не пізніше ніж через рік із дати придбання здійснити платне відчуження цієї частки. Тобто продати її новому або іншим учасникам.
 4. Викуплені товариством частки не беруть участі в голосуванні. Частки, викуплені товариством, не враховуються під час визначення результатів голосування на загальних зборах учасників із питань розподілу прибутку товариства, а також розподілу майна товариства у випадку його ліквідації.

Зразок_Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі.docx

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали