• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як оцінити інвестиційну привабливість компанії та залучити кошти

19.05.2020 549 1 2

Карантин та, як наслідок, суттєве скорочення виробництва а то й вимушене його призупинення можуть призвести до негативних наслідків для підприємства. Адже постійні витрати (на оренду, зарплату працівникам тощо) можуть бути непосильними в умовах відсутності доходу. Одним із варіантів утримання фінансової рівноваги може стати залучення інвестора. Звісно, зацікавити його вкласти гроші саме у ваше це підприємство – справа не з легких. Тож поговоримо, які документи слід підготувати та на які показники звернути особливу увагу для переконання потенційного інвестора, що така інвестиція буде для нього найбільш вигідною.


Що має побачити потенційний інвестор

Щоб вкласти свої кошти в підприємство, інвестору може бути достатньо інформації про:

 • теперішній стан підприємства;
 • перспективи розвитку та строки окупності інвестиції.

Інформацію про стан підприємства містить фінансова звітність, а про перспективи розвитку – бізнес-план.

Важливо: показники бізнес-плану зазвичай формуються на даних фінансової звітності. Щоправда, для цього також враховуються прогнозні показники продажів (з урахуванням історичної тенденції), специфіка формування воронки продажів для окремих товарів чи послуг тощо. У будь-якому разі, на першому місці завжди буде фінансова звітність та розраховані на її підставі показники.

Інвестор – це один із користувачів фінансової звітності. А тому для нього слід підготувати її повний пакет (форми № 1-4 та примітки). На які дані фінзвітності звертатиме увагу інвестор? Передусім, він хоче зрозуміти, наскільки підприємство є інвестиційно привабливим. З цією метою розглядають показники, які свідчать про стабільність компанії, її вміння продукувати прибуток та про наявність потенційних ризиків Критеріями інвестиційної привабливості є:

 1. Зростання балансової вартості чистих активів.
 2. Збільшення обсягів виробництва та продажів.
 3. Стабільний прибуток.
 4. Висока фінансова стійкість.
 5. Довгострокова платоспроможність.

Для оцінки стану підприємства за тим чи іншим критерієм застосовується низка показників (коефіцієнтів). Деяким інвесторам достатньо лише пару показників, а деякі воліють оцінювати компанію в комплексі.

Розглянемо ці показники детальніше.

Оцінка фінансового стану підприємства

Для оцінки фінансового стану найчастіше використовуються такі показники:

 1. Коефіцієнт фінансової незалежності або, як його ще називають, коефіцієнт забезпеченості власним капіталом. Він відображає частку власного капіталу в сукупному капіталі. Що більше значення цього показника, то більш фінансово не залежною від кредиторів є компанія. Мінімальна частка власного капіталу має становити не менш як 50 % сукупного капіталу. Фактично цей показник свідчить про здатність підприємства погасити борги власними коштами.
 2. Коефіцієнт фінансової стійкості – показує співвідношення різних джерел фінансування діяльності підприємства (позикового і власного капіталу). До позикового капіталу входять довгострокові та поточні зобов’язання підприємства. Для стабільних підприємств, які рентабельно працюють і можуть забезпечити самофінансування, значення коефіцієнта фінансової стійкості є економічно доцільним у межах від 0,5 до 1.
 3. Коефіцієнт інвестування – показує, чи достатньо власного капіталу для покриття необоротних активів і участі власного капіталу у формуванні оборотних активів. Економічно доцільне значення цього показника – >1. Це свідчить про наявність власного оборотного капіталу.
 4. Коефіцієнт маневрування – показує, яка частка власного капіталу використовується для формування оборотних активів. Оптимальне його значення залежить від структури капіталу та галузі, до якої належить підприємство. Утім, економічно доцільним вважається значення в межах 0,40,6. Якщо показник зростає, то це говорить про позитивні зміни у фінансовому стані підприємства, адже фактично розширюється можливість вільно маневрувати власними коштами.
 5. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом. Цей показник використовують, щоб з’ясувати частку власного оборотного капіталу в оборотних активах. Адже що більша частка власного оборотного капіталу, то кращий фінансовий стан підприємства. Зростання з кожним роком значення такого коефіцієнта може свідчити про збільшення робочого капіталу, підвищення платоспроможності та ліквідності боргових зобов’язань, зміцнення фінансової незалежності. Економічно доцільне значення цього показника – 0,5, що означає формування не менше 50 % оборотних активів за рахунок власного капіталу.

Оцінка платоспроможності компанії

Ліквідність підприємства – це його здатність розраховуватися за своїми фінансовими зобов’язаннями шляхом перетворення активів на гроші.

Платоспроможність визначає фінансовий стан підприємства, тобто також є одним із критеріїв оцінки його інвестиційної привабливості. Зниження рівня платоспроможності фактично свідчить про збільшення ризику банкрутства підприємства.

Для погашення своїх зобов’язань (кредитів, позик) підприємство може використовувати як кошти, так і різні види активів, які мають різну ступінь ліквідності. Тобто платоспроможність підприємства формується за рахунок двох факторів:

 • наявності у нього активів різних видів;
 • рівня ліквідності активів, який визначається ступенем можливості їх реалізувати.

Зрозуміло, що найбільш ліквідними є грошові кошти на рахунку, у касі, короткострокові депозити в банку тощо. До найменш ліквідних активів належить нерухомість, земля, нематеріальні активи тощо. Що більше підприємство має високоліквідних активів, то вище його платоспроможність.

Для оцінки платоспроможності підприємства використовують такі показники:

 1. Коефіцієнт поточної ліквідності – показує спроможність підприємства за рахунок наявних оборотних активів виконувати свої грошові зобов’язання, передусім погашати борги. Про належну платоспроможність свідчить значення цього показника в межах 1,5–2,5. А саме якщо величина оборотних активів в 1,5–2,5 рази більша від величини боргових зобов’язань. Тоді за рахунок грошових коштів від поточної реалізації оборотних активів забезпечується своєчасне погашення поточних зобов’язань.
 2. Коефіцієнт швидкої ліквідності – показує можливість погашення короткострокових зобов’язань за рахунок швидколіквідних і високоліквідних активів.
 3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності – відображає здатність підприємства завдяки високоліквідним активам розплачуватися за своїми короткостроковими зобов’язаннями.
 4. Загальний показник ліквідності – показує можливість підприємства повністю розплатитися за своїми зобов’язаннями активами всіх видів. Цей показник включає не лише короткострокові, але й довгострокові зобов’язання.

Оцінка рентабельності

Для оцінки фінансового стану підприємства крім перелічених вище показників використовуються ще показники ефективності використання капіталу:

 1. Рентабельність обороту – відображає результативність діяльності підприємства загалом, прибутковість конкретних напрямів його роботи (інвестиційної, підприємницької або виробничої), окупність витрат. Крім того, коефіцієнт показує залежність між сукупною виручкою та витратами. Цей показник визначають різними способами. Що більший прибуток порівняно з виручкою, то вище рентабельність обороту. Зазвичай вважається, що для забезпечення самофінансування підприємство має забезпечувати рівень рентабельності >5 % до обороту.
 2. Фондовіддача активів – характеризує величину обороту з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 1 гривню активів. Що більша фондовіддача, то менша фондомісткість і більш ефективно використовується капітал, вкладений в активи підприємства.
 3. Рентабельність сукупного капіталу (Рск) – показує операційну ефективність підприємства. Цей показник залежить від рентабельності обороту та фондовіддачі активів.
 4. Рентабельність власного капіталу – показує, наскільки ефективно використовується власний капітал та які тенденції його примноження. Великою мірою така рентабельність забезпечується отриманням чистого прибутку в результаті господарської діяльності. Власний капітал вважається ефективно використаним, якщо його рентабельність відповідає дохідності довгострокових фінансових інвестицій в банку.

Оцінка ділової активності

Оцінюючи якість інвестицій, важливо розуміти ділову активність підприємства. Для цього зазвичай обчислюють такі коефіцієнти:

 1. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості – показує, наскільки ефективно вибудовано взаємодію між підприємством та його контрагентами.
 2. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості – показує, скільки разів у звітному періоді (зазвичай це рік, але може бути й місяць, квартал) підприємство погасило свої борги перед кредиторами. Цей показник використовується передусім для визначення шляхів підвищення ліквідності підприємства та є цікавим для власників і кредиторів підприємства.
 3. Коефіцієнт оборотності запасів – визначає ефективність управління запасами на підприємстві.

Примірний перелік показників, які характеризують фінансовий стан і економічну ефективність функціонування підприємства, та методику їх обчислення наведемо в таблиці:

Таблиця. Перелік показників, які характеризують фінансовий стан і економічну ефективність функціонування підприємства

№ з/п

Назва показника

Методика обчислення

Економічно доцільне значення

1

Коефіцієнт фінансової незалежності (забезпеченості власним капіталом)

Власний капітал (розділ І пасиву Балансу)
----------------------------------------------------------------------
Сукупний капітал (підсумок пасиву Балансу) 

Не менше 0,5

2

Коефіцієнт фінансової стійкості

Довгострокові+поточні зобов'язання
(р. 1500 + р. 1510 + р. 1515 + розділ ІІІ пасиву Балансу-р. 1665)
----------------------------------------------------------------------
Власний капітал (розділ І пасиву балансу) 

0,5–1

3

Коефіцієнт інвестування

Власний капітал+Довгострокові зобов'язання
(Розділ І пасиву Балансу + р. 1500 + р. 1510 + р. 1515 Балансу)
----------------------------------------------------------------------
Необоротні активи (розділ І активу Балансу) 

>1

4

Коефіцієнт маневрування

Власні оборотні кошти*
----------------------------------------------------------------------
Власний капітал (розділ І пасиву Балансу)

0,4–0,6

5

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом

Власний оборотний капітал*
----------------------------------------------------------------------
Оборотні активи (розділ ІІ активу Балансу) 

Не менше 0,5

6

Коефіцієнт поточної ліквідності

Оборотні активи
-------------------------------
Поточні зобов'язання 

1,5–2,5

7

Коефіцієнт швидкої ліквідності

р. 1165 + р. 1160 + р. 1125 + р. 1155 + р. 1130 + р. 1190 Балансу
----------------------------------------------------------------------
Поточні зобов'язання 

>0,7–0,8

8

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

р. 1165 + р. 1160 Балансу
-----------------------------------
Поточні зобов'язання 

>0,2

9

Коефіцієнт загальної ліквідності

Оборотні активи
--------------------------------------------------------
Довгострокові+Поточні зобов'язання 

>1

10

Рентабельність обороту з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Операційний прибуток-Відсотки сплачені
-----------------------------------------------------------------------------
Оборот з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

>5

11

Фондовіддача активів

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
----------------------------------------------------------------------
Активи (підсумок активу Балансу) 

>4

12

Рентабельність сукупного капіталу

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування
----------------------------------------------------------------------
Сукупний капітал 

>10

13

Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток
--------------------------
Власний капітал 

>10

14

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості**

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
----------------------------------------------------------------------
Середня сума дебіторської заборгованості 

Оцінка динаміки

15

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості**

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
----------------------------------------------------------------------
Середня сума кредиторської заборгованості 

Оцінка динаміки

16

Коефіцієнт оборотності запасів**

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
----------------------------------------------------------------------
Середня величина запасів 

Оцінка динаміки

* Величина власних оборотних коштів (власного оборотного капіталу) визначається як різниця між оборотними активами та короткостроковими зобов’язаннями. Таке саме значення можна отримати іншим способом: Власні оборотні кошти = Власний капітал + Довгострокові зобов’язання – Необоротні активи.
** У знаменнику зазвичай беруться середні дані, тобто до значення показника на початок звітного періоду додається значення на кінець періоду і результат ділиться на 2.

Висновок

Перш ніж шукати інвестора, вивчіть фінансову звітність свого підприємства та визначте основні показники, які характеризують фінансовий стан і економічну ефективність. Якщо ви володієте інформацією про фінансовий стан, чітко знаєте, з якою метою залучатимуться кошти та коли буде отримано від них економічний ефект, знайти та переконати інвестора в надійності підприємства буде набагато простіше.

Таблиця. Перелік показників, які характеризують фінансовий стан і економічну ефективність функціонування підприємства.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 1

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали