• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Інвентаризація НМА

Акценти цієї статті:

 

  • указано, які документи слід застосувати при проведенні інвентаризації НМА;
  • розглянуто, як відобразити в бухобліку нестачу та надлишки НМА.

Відповідно до П(С)БО 8 нематеріальний актив (далі – НМА) — це немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством із метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи для надання в оренду іншим особам.

НМА не мають фізичної форми, тому їх наявність установлюється або за документами, що були підставою для оприбуткування, або додатково за документами, які підтверджують майнові права. Таким чином, інвентаризаційна комісія повинна перевірити наявність документів, що підтверджують права власності підприємства на НМА, та відповідність НМА тому, що зазначено в документації.

За результатами інвентаризації може бути виявлено, що НМА не використовується в діяльності підприємства та одержання економічних вигід від його використання (експлуатації, продажу тощо) неможливе. Тоді НМА має бути списаний із балансу підприємства. Така інформація повинна зазначатись інвентаризаційною комісією в інвентаризаційному описі.

Оформлення результатів інвентаризації НМА

Для оформлення результатів інвентаризації заповнюється в одному примірнику типова форма № НА-4 «Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів», затверджена наказом Мінфіну від 22.11.04 р. № 732 (далі – Наказ № 732).

Опис складається за місцями знаходження об’єктів та за особами, відповідальними за використання об’єктів права інтелектуальної власності, тобто окремо за кожним місцем зберігання та за окремо кожною матеріально відповідальною особою. В інвентаризаційний опис включається кожний окремий об’єкт права інтелектуальної власності.

Під час інвентаризації наявність НМА встановлюється або за документами, що були основою для їхнього оприбуткування, або додатково за документами, якими оформлені (тобто підтверджуються) майнові права (п. 4.3 Порядку, затвердженого Наказом № 732).

До інвентаризаційного опису заносяться такі дані про НМА: назва, технічна характеристика, первісна вартість, сума зносу, дата придбання, термін корисного використання. При цьому перевіряється обґрунтованість зазначених сум.

Якщо під час інвентаризації виявлено НМА, що не обліковані, інвентаризаційна комісія включає їх до інвентаризаційного опису із зазначенням необхідних даних (характеристик) про об’єкт.

Оформлений належним чином інвентаризаційний опис передається до бухгалтерії підприємства. Там опис доповнюється даними про кількість та вартість НМА, а також про суму нарахованої амортизації за показниками бухгалтерського обліку. Також у бухгалтерії проводять перевірку всіх підрахунків в інвентаризаційному описі, про що робиться відповідна відмітка (тим працівником, який здійснив таку перевірку). Виявлені помилки в підрахунках виправляються та засвідчуються підписами всіх членів інвентаризаційної комісії та особи, відповідальної за використання НМА.

Нестача НМА

Бухгалтерський облік. Нестача НМА підлягає списанню проведенням Дт 976 «Списання необоротних активів», 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів» – Кт 12 «Нематеріальні активи». Сума нестачі відображається також на позабалансовому рахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей».

У разі компенсації збитків від нестач НМА винними особами робиться проведення Дт 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» – Кт 746 «Інші доходи».

Податок на прибуток. Якщо винна особа компенсує збиток, вибуття НМА прирівнюється до продажу такого об’єкта за залишковою вартістю, але не нижче від звичайної ціни такого об’єкта на дату продажу (п. 146.14 Податкового кодексу, далі – ПК). Якщо підприємством не були віднесені до складу податкових витрат затрати від ліквідації об’єкта НМА, то суми компенсації, отримані від винних осіб, до складу доходів не включаються (пп. 136.1.5 ПК).

ПДВ. Ліквідація необоротних активів за власним бажанням платника податків прирівнюється до їх продажу (пп. «д» пп. 14.1.191 ПК). Тому за такими операціями в загальному порядку нараховується податкове зобов’язання з ПДВ виходячи зі звичайної ціни таких активів. Слід зазначити, що при списанні НМА (наприклад, морально застарілої комп’ютерної програми) варто документально підтвердити, що звичайна ціна об’єкта дорівнює нулю й тому податкове зобов’язання з ПДВ при такому списанні нараховувати не треба.

Надлишки НМА

Бухгалтерський облік. Тут слід користуватись Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затвердженими наказом Мінфіну від 16.11.09 р. № 1327 (далі – Меторекомендації № 1327). Згідно з п. 3 додатка до Методрекомендацій № 1327 оприбуткування надлишків НМА, на які відсутні первинні документи для оприбуткування, у бухгалтерському обліку відображається такими проведеннями:

1. Дт 12 – Кт 746 – оприбуткування за результатами інвентаризації раніше не зарахованих на баланс об’єктів нематеріальних активів.

2. Дт 12 – Кт 69 «Доходи майбутніх періодів» – оприбуткування за результатами інвентаризації об’єктів нематеріальних активів, що створені за рахунок коштів цільового фінансування або належать державі та не були зараховані на баланс підприємства.

3. Дт 12 – Кт 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» – оприбуткування за результатами інвентаризації об’єктів нематеріальних активів, що були отримані підприємством безоплатно.

4. Оприбуткування за результатами інвентаризації розробок (незавершених або завершених, щодо яких оформлюються або не оформлюються правовстановні документи – патенти, свідоцтва, ліцензії тощо), які виконані підприємством за рахунок:

 

  • власних коштів: Дт 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів» – Кт 746;
  • коштів цільового фінансування: Дт 154 – Кт 69;
  • безоплатно одержаних коштів: Дт 154 – Кт 424.

 

Для того щоб визначитися, якими саме проведеннями відображати надлишки НМА, потрібно провести кропітку роботу з виявлення причин раптового «виникнення» таких НМА у підприємства.

Оприбутковуються надлишки НМА, виявлені при інвентаризації, за справедливою вартістю (п. 13 П(С)БО 8).

Податок на прибуток. У податковому обліку вартість безоплатно отриманих НМА (або отриманих без документів, що підтверджують їх придбання або виготовлення) амортизації не підлягає (п. 144.1 ПК). Такі об’єкти не включаються до відповідної групи об’єктів НМА (пп. 145.1.1 ПК). Їх вартість включається до складу доходу в сумі не нижче від звичайної ціни в періоді їх оприбуткування (пп. 135.5.4, п. 137.16 ПК).

ПДВ. При відсутності податкової накладної права на податковий кредит підприємство не має (п. 198.6 ПК).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2268 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали