• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Визнання окремих операцій контрольованими: думка ДФС

20.09.2018 1509 0 2


Звіт із ТЦУ за 2017 рік: основні правила складання і подання
Які зміни в правилах ТЦУ потрібно врахувати при складанні Звіту за 2017 рік
Як податкова буде моніторити операції, що підпадають під правила ТЦУ?
Джерела для цілей ТЦУ: реальна бухгалтерська практика й аналітика


Учасник-нерезидент збирається зробити внесок у розмірі 11 млн грн. до статутного капіталу (далі – СК) платника-резидента. Чи є така операція контрольованою?

Усе залежить від форми внеску.

Якщо до СК вносяться:

  • кошти – така операція відображається в обліку записом Дт 31 – Кт 46 і не може вплинути на фінансовий результат. Тому вона не є контрольованою (див., наприклад, Індивідуальна податкова консультація ДФС від 29.06.17 р. № 904/6/99-99-15-02-02-15/ІПК);
  • товари або основні засоби – то операція, на думку ДФС, уважається контрольованою (лист від 09.03.17 р. № 5898/7/99-99-14-01-02-17). Адже в подальшому можуть визнаватися доходи і витрати від реалізації товарів, а на основні засоби буде нараховуватися амортизація. Ці суми вплинуть на фінансовий результат.

Платник проводить реструктуризацію заборгованості перед нерезидентом за договором позики: основна сума позики піде як додатковий внесок нерезидента до СК підприємства. Чи буде така операція контрольованою?

Ні, не буде (Індивідуальна податкова консультація ДФС від 09.08.18 р. № 3481/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Підстава: ні погашення основної суми позики, ні інвестиція в СК у грошовій формі не впливають на фінрезультат платника. Тому й зарахування заборгованостей за такими операціями не вплине на суму податку на прибуток платника. У бухобліку зарахування відображається записом Дт 685 (631) – Кт 46.

Чи вважається контрольованою операція з нарахування роялті, якщо в податковому обліку такий платіж або не вважається роялті, або його сума не включається до витрат?

Операція може бути контрольованою (при дотриманні необхідних критеріїв), якщо платіж буде визнаний роялті в бухобліку.

Тобто якщо сума платежу в бухобліку потрапить до складу витрат і таким чином вплине на фінансовий результат (лист ДФС від 26.04.17 р. № 9015/6/99-99-15-02-02-15, Індивідуальна податкова консультація ДФС від 19.10.17 р. № 2295/ІПК/28-10-01-03-11). Така операція може вважатися контрольованою й повинна бути включена до Звіту про контрольовані операції в період нарахування роялті. Навіть якщо при визначенні об'єкта оподаткування на суму роялті (повністю або частково) буде збільшений фінрезультат згідно з п. 140.5 Податкового кодексу (далі – ПК).

Чи може вважатися контрольованою операція з безплатної передачі товару нерезиденту?

Так, може.

Адже вартість товару, безплатно переданого нерезиденту, у бухобліку потрапляє до складу витрат, а значить, впливає на фінансовий результат дарувальника-резидента (Індивідуальна податкова консультація ДФС від 17.07.17 р. № 1233/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). При цьому ціна таких товарів для цілей ТЦУ розглядається з урахуванням умов усіх договорів, пов'язаних із цією операцією, які можуть впливати на об'єкт обкладення податком на прибуток резидента.

Платник нарахував дивіденди на користь нерезидента. Чи вважається така операція контрольованою?

Так, уважається – на думку ДФС.

Наша думка. Зазначимо, що така операція не впливає на фінансовий результат резидента, оскільки нараховуються такі дивіденди проведенням Дт 44 – Кт 671 (тобто рахунки класів 7 і 9 не зачеплені).

Проте ДФС уважає (Індивідуальна податкова консультація від 09.08.18 р. № 3481/6/99-99-15-02-02-15/ІПК): оскільки при виплаті дивідендів слід сплачувати податок із доходів нерезидентів за правилами п. 141.4 ПК («податок на репатріацію»), який є частиною податку на прибуток, це якимось чином пов'язане з оподаткуванням прибутку резидента.

Очевидно, тому ДФС уважає, що операції з нарахування дивідендів слід визнавати контрольованими при дотриманні інших критеріїв контрольованості зі ст. 39 (див. Індивідуальні податкові консультації від 12.01.18 р. № 119/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, від 04.09.18 р. № 3845/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

За яких умов посередницькі операції можуть контролюватися?

Купівля-продаж товарів/послуг через посеред­ників-резидентів не буде контрольованою, якщо не дотримуються інші загальні критерії «контрольованості» операції. Іншими словами, ні операція з передачі товару на комісію від комітента-резидента комісіонеру-резиденту, ні операція із продажу товару комісіонером-резидентом покупцю-нерезиденту не будуть контрольованими.

При цьому операції між комітентом-резидентом і покупцем-нерезидентом можуть бути контрольованими, якщо дотримуються критерії їх пов'язаності та/або це нерезидент із Переліку, затвердженого постановою КМУ від 04.07.17 р. № 480, і Переліку, затвердженого розпорядженням КМУ від 16.09.15 р. № 977-р (Індивідуальна податкова консультація ДФС від 14.11.17 р. № 2613/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Все зависит от формы вклада.

Если в УК вносятся:

  • денежные средства – такая операция отражается в учете записью Дт 31 – Кт 46 и не может повлиять на финансовый результат. Поэтому она не является контролируемой (см., например, Индивидуальную налоговую консультацию ГФС от 29.06.17 г. № 904/6/99-99-15-02-02-15/ІПК);
  • товары или основные средства – то операция, по мнению ГФС, считается контролируемой (письмо от 09.03.17 г. № 5898/7/99-99-14-01-02-17). Ведь в дальнейшем могут признаваться доходы и расходы от реализации товаров, а на основные средства будет начисляться амортизация. Эти суммы повлияют на финансовый результат.

Плательщик проводит реструктуризацию задолженности перед нерезидентом по договору займа: основная сумма займа пойдет как дополнительный вклад нерезидента в УК предприятия. Будет ли такая операция контролируемой?

Нет, не будет (Индивидуальная налоговая консультация ГФС от 09.08.18 г. № 3481/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Основание: ни погашение основной суммы займа, ни инвестиция в УК в денежной форме не влияют на финрезультат плательщика. Поэтому и зачет задолженностей по таким операциям не окажет влияния на сумму налога на прибыль плательщика. В бухучете зачет отражается записью Дт 685 (631) – Кт 46.

Считается ли контролируемой операция по начислению роялти, если в налоговом учете такой платеж либо не считается роялти, либо его сумма не включается в расходы?

Операция может быть контролируемой (при соблюдении необходимых критериев), если платеж будет признан роялти в бухучете.

То есть если сумма платежа в бухучете попадет в состав расходов и таким образом повлияет на финансовый результат (письмо ГФС от 26.04.17 г. № 9015/6/99-99-15-02-02-15, Индивидуальная налоговая консультация ГФС от 19.10.17 г. № 2295/ІПК/28-10-01-03-11). Такая операция может считаться контролируемой и должна быть включена в Отчет о контролируемых операциях в период начисления роялти. Даже если при определении объекта налогообложения на сумму роялти (полностью или частично) будет увеличен финрезультат согласно п. 140.5 Налогового кодекса (далее – НК).

Может ли считаться контролируемой операция по бесплатной передаче товара нерезиденту?

Да, может.

Ведь стоимость товара, бесплатно переданного нерезиденту, в бухучете попадает в состав расходов, а значит, влияет на финансовый результат дарителя-резидента (Индивидуальная налоговая консультация ГФС от 17.07.17 г. № 1233/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). При этом цена таких товаров для целей ТЦО рассматривается с учетом условий всех договоров, связанных с этой операцией, которые могут влиять на объект обложения налогом на прибыль резидента.

Плательщик начислил дивиденды в пользу нерезидента. Считается ли такая операция контролируемой?

Да, считается – по мнению ГФС.

Наше мнение. Отметим, что такая операция не влияет на финансовый результат резидента, поскольку начисляются такие дивиденды проводкой Дт 44 – Кт 671 (т. е. счета классов 7 и 9 не затронуты).

Тем не менее ГФС считает (Индивидуальная налоговая консультация от 09.08.18 г. № 3481/6/99-99-15-02-02-15/ІПК): поскольку при выплате дивидендов следует уплачивать налог с доходов нерезидентов по правилам п. 141.4 НК («налог на репатриацию»), который является частью налога на прибыль, это каким-то образом связано с налогообложением прибыли резидента.

Очевидно, поэтому ГФС полагает, что операции по начислению дивидендов следует признавать контролируемыми при соблюдении других критериев контролируемости из ст. 39 (см. Индивидуальные налоговые консультации от 12.01.18 г. № 119/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, от 04.09.18 г. № 3845/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

При каких условиях посреднические операции могут контролироваться?

Купля-продажа товаров/услуг через посредников-резидентов не будет контролируемой, если не соблюдаются другие общие критерии «контролируемости» операции. Иными словами, ни операция по передаче товара на комиссию от комитента-резидента комиссионеру-резиденту, ни операция по продаже товара комиссионером-резидентом покупателю-нерезиденту не будут контролируемыми.

При этом операции между комитентом-резидентом и покупателем-нерезидентом могут быть контролируемыми, если соблюдаются критерии их связанности и/или это нерезидент из Перечня, утвержденного постановлением КМУ от 04.07.17 г. № 480, и Перечня, утвержденного распоряжением КМУ от 16.09.15 г. № 977-р (Индивидуальная налоговая консультация ГФС от 14.11.17 г. № 2613/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали