Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Послуги та роботи: основні правила обліку

Для обліку робіт і послуг у сфері ЗЕД установлено особливі правила, відмінні від обліку товарів. У консультації ми розповімо, у якому порядку ведеться облік із податку на прибуток із 1 січ-ня 2015 року, а також у яких випадках постачання робіт і послуг підлягає обкладенню ПДВ.

Постачання послуг резидентом

Продажем уважаються будь-які операції господарського або цивільно-правового характеру з виконання робіт (надання послуг) за умови компенсації їх вартості, а також операції з безоплатного надання робіт (послуг) (пп. 14.1.203 ПК).

Бухгалтерський облік

Дохід від надання послуг визнається виходячи зі ступеня завершеності операції на дату балансу та за умови, що результат операції може бути достовірно оцінений (п. 10 П(С)БО 15).

Під час визначення доходу від операцій в інвалюті необхідно враховувати норми П(С)БО 21. Так, операції в інвалюті при первісному визнанні відображаються шляхом перерахунку інвалюти у гривні за курсом НБУ на початок дня дати здійснення операції (п. 5 П(С)БО 21). При отриманні авансу в інвалюті в рахунок оплати робіт (послуг) дохід розраховується за курсом НБУ, що діє на початок дня дати отримання авансу (п. 6 П(С)БО 21). Якщо передоплату отримано частинами, дохід від реалізації робіт (послуг) визнається в сумі авансових платежів із застосуванням валютних курсів з урахуванням послідовності отримання таких платежів.

Податковий облік

Податок на прибуток. До 1 січня 2015 року облік здійснювався згідно з п. 137.4, 153.1, пп. 153.1.3 ПК. Починаючи із зазначеної дати об'єкт оподаткування визначається за правилами бухгалтерського обліку (пп. 134.1.1 ПК). При цьому коригувати фінансовий результат не потрібно. Загалом, правила обліку з податку на прибуток у разі експорту робіт (послуг) не змінилися.

ПДВ. Платники ПДВ під час надання послуг нерезиденту повинні керуватися низкою правил:

1. Об'єктом обкладення ПДВ є постачання послуг на території України (пп. «б» п. 185.1 ПК). Це означає, що якщо місце постачання послуг буде визначено за межами України, об'єкт обкладення ПДВ не виникає. Місце постачання визначається відповідно до п. 186.2–186.4 ПК.

2. Якщо місцем постачання є територія Украї-ни, базою оподаткування є договірна вартість послуг, але не нижча за їх собівартість (п. 188.1 ПК).

3. Датою виникнення податкових зобов'язань є дата першої з подій: отримання оплати вартос-ті послуг або оформлення документа, що підтверджує факт надання послуги (п. 187.1 ПК). Якщо першою подією є передоплата в інвалюті, податкові зобов'язання виникають на дату зарахування коштів на поточний рахунок резиден-та – платника ПДВ.

4. При постачанні послуг нерезиденту необхідно оформити податкову накладну (далі – ПН). Нагадаємо, із 1 січня 2015 року всі ПН оформляються в електронному вигляді. Під час запов-нення ПН потрібно врахувати такі нюанси (п. 9, 12 Порядку № 957):

у лівому верхньому кутку ПН зазначається тип причини 02 «Постачання неплатнику ПДВ»;

у рядку «Особа (платник податків) – покупець» пишеться «Неплатник»;

у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» наводиться умовний ІПН «100000000000».

Із 1 лютого 2015 року така ПН підлягає обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

5. Якщо місцем постачання послуг є територія за межами України, ПН не оформляється. У декларації з ПДВ таке постачання відображається в рядку 4, і заповнюється таблиця 2 додатка 6 до декларації.

6. Право резидента на податковий кредит при придбанні товарів, послуг, необоротних активів, що використовуються для надання послуги нерезиденту, зберігається у випадку, якщо постачання послуг обкладається ПДВ.

приклад 1

Українське підприємство виконує для нерезидента роботи з ремонту обладнання, яке знаходиться в Україні. Вартість робіт – 5 000 дол. США. Розрахунки проводяться на підставі підписаного акта виконаних робіт. Курс НБУ на дату підписання акта – 23 грн. за 1 дол. США, а на дату оплати – 24 грн. за 1 дол. США.

В обліку ці операції відображаються так:

(дол. США/грн.)

№з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Відображено дохід на дату підписання акта виконаних робіт

Акт виконаних робіт

362

703

$5 000,00

115 000,00

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкові зобов'язання

703

641

19 166,67*

3

Отримано оплату від нерезидента в інвалюті

Виписка банку

312

362

$5 000,00

120 000,00

4

Відображено дохід від операційних курсових різниць [$5 000 х (23 – 24)]

Бухгалтерська довідка

362

714

5 000,00

5

Сформовано собівартість наданих послуг

Відомість калькуляції

903

131, 377, 661

92 000,00

6

Віднесено на фінансовий результат:

– дохід від виконаних робіт

Бухгалтерськадовідка

703

791

98 833,33

– дохід від операційної курсової різниці

714

791

5 000,00

– собівартість наданих послуг

791

903

92 000,00

* Місцем постачання відповідно до пп. «г» пп. 186.2.1 ПК є територія України.

Постачання послуг нерезидентом

У цьому випадку резидент виступає в ролі отримувача послуг. Послуги в нерезидента можуть придбаватися як для використання в Україні, так і за її межами.

Бухгалтерський облік

Вартість отриманих від нерезидента послуг (робіт) включається до витрат звітного періоду чи відноситься на собівартість виробництва відповідно до п. 7 П(С)БО 16. Вартість послуг в інвалюті перераховується у гривні за курсом НБУ на початок дня дати здійснення операції (дату визнання витрат) (п. 5 П(С)БО 21).

Якщо перераховано аванс (передоплата) в інвалюті в рахунок оплати послуг, їх вартість визначається за курсом НБУ на початок дня дати сплати авансу (передоплати) (п. 6 П(С)БО 21).

Податковий облік

Податок на прибуток. До 1 січня 2015 року витрати, пов'язані з придбанням робіт (послуг) у нерезидента, обліковувалися згідно з п. 138.4, 138.5 ПК. Починаючи з 1 січня 2015 року об'єкт оподаткування визначається за правилами бух-обліку (пп. 134.1.1 ПК). При цьому коригувати фінансовий результат не потрібно. Також із зазначеної дати знято обмеження на відображення витрат у розмірі 85 % вартості робіт, послуг, оплаченої на користь нерезидента з офшорним статусом, а також обмеження витрат платника податків на послуги консалтингу, маркетингу, реклами, інжинірингу, придбані в нерезидента.

Податок на доходи нерезидента. Дохід, отриманий нерезидентом в Україні, підлягає оподаткуванню (детальніше читайте на с. 91 цього видання).

ПДВ. Якщо місцем постачання послуг нерезидента згідно з п. 186.2–186.4 ПК є територія України, такі послуги обкладаються ПДВ. При цьому отримувачу послуг – резиденту потрібно керуватися такими правилами:

1. Отримувач послуг – резидент повинен нарахувати і сплатити податок до бюджету. Причому незалежно від того, є він платником ПДВ чи ні. Нагадуємо, неплатник ПДВ зобов'язаний подати до податкового органу за місцем реєстрації Розрахунок податкових зобов'язань отримувачем послуг нерезидента (форму затверджено Наказом № 966) за звітний період.

2. Базою оподаткування при придбанні послуг у нерезидента є договірна (контрактна) вартість таких послуг з урахуванням податків і зборів (за винятком ПДВ), які включаються до ціни постачання. Тобто ПДВ нараховується «зверху» на договірну вартість послуг. Якщо послугу від нерезидента отримано безоплатно, база оподаткування визначається виходячи з договірних цін на аналогічні послуги (без урахування ПДВ) (п. 190.2 ПК).

3. Податкові зобов'язання нараховуються за правилом першої події: або на дату списання коштів із банківського рахунка отримувача послуг, або на дату оформлення документа, що підтверджує факт надання послуги (п. 187.8 ПК).

4. Для визначення бази оподаткування застосовують курс НБУ на дату виникнення податкових зобов'язань.

5. Отримувач послуг – платник ПДВ на дату виникнення першої події повинен виписати ПН (п. 208.2 ПК). Нюанси заповнення ПН такі (п. 9, 12 Порядку № 957):

у лівому верхньому кутку ПН зазначається тип причини 14 «Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента»;

рядку «Особа (платник податків) – продавець» – найменування (П. І. Б.) нерезидента;

рядку «Місцезнаходження (податкова адреса) продавця» – країна, у якій зареєстровано продавця (нерезидента);

рядку «Індивідуальний податковий номер» – умовний ІПН «500000000000», а якщо придбані в нерезидента послуги не призначено для використання в господарській діяльності або такі послуги придбано для використання за межами митної території України – «200000000000».

Оформлена ПН підлягає обов'язковій реєстрації в ЄРПН.

6. Отримувач послуг – резидент (платник ПДВ) має право на податковий кредит на підставі оформленої ним ПН. Із 1 січня 2015 року податковий кредит і податкові зобов'язання відображаються в одному звітному періоді (п. 198.2 ПК). У декларації обсяг постачань і сума ПДВ відображаються в рядку 7 розд. I і в рядках 12.4, 13.3, 14.1, 15.1 розд. II (залежно від напряму використання отриманих послуг).

Якщо місцем постачання послуг нерезидента є територія за межами України, об'єкт оподаткування не виникає.

приклад 2

Підприємство-резидент (платник ПДВ) уклало договір із нерезидентом про надання рекламних послуг із місцем постачання в Україні (згідно з пп. «б» п. 186.3 ПК). Вартість послуг – 2 000 дол. США. Оплата здійснюється після підписання акта наданих послуг.

Облік цих операцій ведеться так:

(дол. США/грн.)

1

2

3

4

5

6

№з/п

Зміст операції

Первиннідокументи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Отримано послуги від нерезидента.

Курс НБУ – 22 грн. за $1

Акт про надання послуг

93

632

$2 000

44 000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

643

641

8 800

3

Відображено податковий кредит із ПДВ

641

644

8 800

4

Закрито розрахунки з ПДВ

644

643

8 800

5

Нараховано податок на доходи нерезидента за ставкою 15 %.

Курс НБУ на дату виплати доходу – 22,90 грн. за $1

Бухгалтерськадовідка

632

641

$300

6 870

6

Перераховано податок до бюджету

Виписка банку

641

311

6 870

7

Відображено курсову різнию на дату розрахунку податку на доходи нерезидента [$300 х (22,00 – 22,90)]

Бухгалтерськадовідка

945

632

270

8

Перераховано кошти нерезидентові за вирахуванням податку. Курс НБУ – 22,90 грн. за $1

Виписка банку

632

312

$1 700

38 930

9

Відображено курсову різницю [$1 700 x (22,00 – 22,90)]

Бухгалтерська довідка

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали