Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Облік нематеріальних активів: експлутатція та вибуття

У консультації ми розглянемо порядок обліку операцій з експлуатації та вибуття нематеріальних активів (далі – НА).

Визначення НА


НА є невід'ємною частиною господарської діяльності практично кожного підприємства. Згідно з пп. 14.1.120 ПК під НА мається на увазі: право власності на результати інтелектуальної діяльності (у т. ч. промислової власності), а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності); право користування майном і майновими правами, у тому числі набуті права користування природними ресурсами, майном і майновими правами.

У бухгалтерському обліку нематеріальним вважається немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований (п. 4 П(С)БО 8).

Експлуатація НА


Амортизація НА

Витрати на придбання (створення) об'єктів НА, які включаються до їх первісної вартості, підлягають амортизації за вирахуванням ліквідаційної вартості (пп. 14.1.19 ПК). Ліквідаційна вартість НА зазвичай береться рівною нулю. Виняток становлять випадки, передбачені п. 28 П(С)БО 8. Облік вартості НА, що амортизується, ведеться за кожним об'єктом, який входить до складу окремої групи. Для нарахування амортизації НА застосовуються методи, наведені
в пп. 145.1.5 ПК і п. 26 П(С)БО 7 для об'єктів ОЗ.

Приклад 1

Підприємство в березні 2014 року придбало та ввело в експлуатацію комп'ютерну програму вартістю 135 000 грн. Програму призначено для виробничих цілей. Строк її корисного використання, установлений на підприємстві, становить 2 роки, ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Амортизація нараховується
з квітня 2014 року. Метод амортизації – прямолінійний.

Розрахуємо суму амортизації за квітень – червень (II квартал):

135 000 грн. : 24 міс. х 3 міс. = 16 875 грн.

В обліку виконані операції відображаються так:

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Придбано комп'ютерну програму

Договір на передачу
виключних
майнових прав,
акт приймання-передачі

154

631

135 000

2

Введено в експлуатацію програму

Типова форма № НА-1

125

154

135 000

3

Нараховано амортизацію за квітень – червень 2014 року

Відомість нарахування
амортизації

23

133

16 875

16 875

Якщо комп'ютерна програма використовується для виробництва продукції, до складу витрат звітного періоду сума амортизації включається пропорційно до доходу, отриманого від продажу такої продукції (п. 138.4 ПК).

Поліпшення НА

У процесі експлуатації НА можуть бути допрацьовані та вдосконалені. У бухобліку витрати на поліпшення НА відображаються згідно з п. 18 П(С)БО 8: у складі витрат звітного періоду, якщо поліпшення об'єктів НА необхідно для підтримання їх у стані, придатному для використання; збільшують первісну вартість об'єкта, якщо витрати на поліпшення пов'язані з удосконаленням об'єктів НА.

У податковому обліку витрати на поліпшення та модернізацію об'єктів НА не включаються до їх первісної вартості (п. 144.1 ПК). Тобто вони відносяться на витрати звітного періоду, у якому були здійснені.

Приклад 2

Підприємство здійснило такі операції з НА, які числяться в нього на балансі: модифікувало комп'ютерну програму з метою її вдосконалення і розширення можливостей. Сума витрат становила 12 000 грн. (у т. ч. ПДВ –
2 000 грн.); перерахувало плату за щомісячне поповнення інформаційно-пошукової системи в сумі 750 грн. (у т. ч. ПДВ – 125 грн.).

Облік цих операцій буде таким:

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Перераховано оплату розробникові за модифікацію програми

Договір на надання послуг, виписка банку

371

311

12 000

2

Нараховано податковий кредит
із ПДВ

Податкова накладна

641

644

2 000

3

Перераховано щомісячну плату за поповнення інформаційної системи

Договір на надання послуг, виписка банку

631

311

750

4

Відображено податковий кредит
із ПДВ

Податкова накладна

641

644

125

5

Отримано та введено в експлуатацію модифіковану версію комп'ютерної програми

Типова форма
№ НА-1

154

631

10 000

10 000

125

154

6

Відображено зарахування заборгованостей

631

371

12 000

7

Закрито разрахунки з ПДВ

644

631

2 000

8

Отримано послугу з поповнення інформаційної системи

Акт
наданих послуг

92

631

625

625

9

Закрито разрахунки з ПДВ

644

631

125

Вибуття НА


Об'єкти НА можуть списуватися з балансу підприємства, наприклад, у разі їх продажу, обміну, безкоштовної передачі, ліквідації.

Продаж НА

Під продажем НА слід розуміти відчуження виключного майнового права на такий об'єкт НА. Після прийняття рішення про продаж у бухгалтерському обліку об'єкти НА слід перевести до складу необоротних активів, що містяться для продажу, відповідно до норм П(С)БО 27.

У податковому обліку потрібно керуватися
п. 146.13, 146.14 ПК. Так, якщо дохід від продажу НА перевищує його балансову вартість, різниця включається до доходу. Якщо фінансовий результат від’ємний (тобто дохід від продажу нижчий від балансової вартості НА), то різниця відноситься на витрати. Для цілей ПДВ операція
з продажу НА є об’єктом нарахування подат-
кових зобов’язань, за винятком випадків прода-
жу комп’ютерних програм, які звільняються
від оподаткування згідно з п. 261 підрозд. 2 розд. ХХ ПК.

Приклад 3

Підприємство продає виключне майнове право на комп'ютерну програму. Договірна вартість програми – 105 000 грн., первісна вартість – 210 000 грн., сума амортизації – 127 000 грн.

В обліку ці операції відображаються так:

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Списано суму амортизації НА

Наказ про переведення об'єкта, типові
форми № НА-2*
№ НА-4*

133

125

127 000

2

Переведено об'єкт НА до складу об'єктів, призначених
для продажу

286

125

83 000

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали