Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Об'єкт переведено до невиробничих основних засобів:як нараховувати амортизацію?

Підприємство переводить виробничий основний засіб (далі – ОЗ) до складу невиробничих ОЗ. Якими документами оформити переведення? Як правильно відобразити в бухгалтерському й податковому обліку? Як нараховується амортизація?

Термін «невиробничий» означає, що об'єкт ОЗ не використовується в господарській діяльності платника податків. Тобто в діяльності, пов'язаній із виробництвом (виготовленням) продукції, реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, яка спрямована на отримання доходу (пп. 14.1.36 Податкового кодексу, далі – ПК).

Витрати на придбання, самостійне виготовлення, ремонт, модернізацію й будь-які інші поліпшення невиробничих ОЗ не підлягають амортизації, вони фінансуються за рахунок відповідних джерел (пп. 138.3.2 ПК).

До невиробничих ОЗ можна віднести об'єкти, які експлуатуються в базах відпочинку, спортивних клубах, оздоровчих комплексах та інших об'єктах соціальної інфраструктури підприємства. Проте якщо ви здаєте подібні об'єкти в оренду або отримуєте дохід (компенсацію) від їх експлуатації, тоді ці об'єкти є виробничими.

У нашому випадку виробничий об'єкт треба перевести до складу невиробничих ОЗ. Як оформляється таке переведення?

Перш за все видається наказ (розпорядження) керівництва, де наводиться перелік (найменування) об'єктів ОЗ, які переводяться до складу невиробничих, і зазначено дату їх переведення.

На підставі наказу (розпорядження) керівника складається Акт приймання-передачі (внут-рішнього переміщення) основного засобу типової форми № 03-1, затвердженої наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352, у двох примірниках (як у разі внутрішнього переміщення). Перший примірник здається до бухгалтерії, другий залишається в матеріально відповідальної особи підрозділу, який передає.

Тепер дивимося, що в нас в обліку.

У бухгалтерському обліку: П(С)БО 7 не робить різниці між виробничими та невиробничими ОЗ і дозволяє амортизувати невиробничі об'єкти незалежно від того, використовуються вони в господарській діяльності підприємства чи ні. Тому в бухобліку після переведення виробничих ОЗ до складу невиробничих амортизацію продовжуємо нараховувати – тим методом, який зафіксовано в обліковій політиці підприємства. Суми амортизації невиробничих ОЗ списуємо на субрахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності». Списання починається з місяця, що настає за місяцем переведення об'єкта до невиробничих.

У податковому обліку: нарахування амортизації слід припинити починаючи з місяця, що настає за місяцем переведення ОЗ до складу невиробничих. Річ у тому, що пп. 138.3.1 ПК передбачає, що розрахунок амортизації ОЗ здійснюється за правилами П(С)БО або МСФЗ. А згідно з п. 29 П(С)БО 7 нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, що настає за місяцем вибуття об'єкта ОЗ. У нашому випадку фактичного вибуття ОЗ не відбулося, але об'єкт вибув зі складу виробничих. А невиробничі ОЗ, як ми вже сказали вище, у податковому обліку не підлягають амортизації. Тому для цілей податкового обліку потрібно вивести такі ОЗ з експлуатації (на підставі наказу про переведення ОЗ до скла-ду невиробничих).

Платники ПДВ у разі переведення необоротних активів до складу невиробничих зобов'язані нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ (пп. «в» п. 198.5 ПК) у тому періоді, коли переведення було оформлено, і скласти податкову накладну в тому самому звітному періоді. База оподаткування визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості об'єкта, яка склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, у якому відбулося переведення (п. 189.1 ПК).

Для наочності наведемо умовний числовий приклад.

Приклад

У січні 2015 року один із легкових автомобілів, який раніше використовувався адміністрацією підприємства, передано в розпорядження бази відпочинку. Згідно з обліковою політикою підприємства усі об'єкти ОЗ, що знаходяться на базі відпочинку, визнано невиробничими ОЗ, оскільки база відпочинку повністю утримується за рахунок коштів підприємства і не веде окремої господарської діяльності (не отримує доходу).

По автомобілю є такі дані:

придбаний у січні 2014 року;

строк корисного використання – 5 років;

первісна вартість 120 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 20 000 грн.).

Підприємство є платником податку на прибуток і ПДВ на загальних підставах.

У таблиці покажемо, як відобразити переведен-ня автомобіля до невиробничих ОЗ в обліку підприємства.

(грн.)

№з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Перераховано суму передоплати за автомобіль (січень 2014 року)

Банківська виписка

371

311

120 000,00

2

Отримано придбаний автомобіль

Акт приймання-передачі

152

631

100 000,00

3

Відображено податковий кредит із ПДВ у вартості придбаного автомобіля

Податкова накладна

641/ ПДВ

631

20 000,00

4

Проведено зарахування заборгованостей

Бухгалтерська довідка

631

371

120 000,00

5

Уведено в експлуатацію автомобіль

Типова форма № ОЗ-1

105

152

100 000,00

6

Нараховано амортизацію за період експлуатації автомобіля адміністрацією

(100 000 : 60 міс. х 12 міс.)

(із лютого 2014 року по січень 2015-го)

Розрахунок амортизації (типова форма № ОЗ-16)

92

131

20 000,00

7

Переведено автомобіль до складу невиробничих ОЗ (за балансовою вартістю на дату переведення) (січень 2015 року)*

Наказ, типова форма № ОЗ-1

105

105

80 000,00

8

На дату переведення до складу невиробничих ОЗ нараховано податкові зобов'язання з ПДВ [(100 000 – 100 000 : 60 міс. х 11 міс.) хх 20 %]

Податкова накладна

105**

641/ПДВ

16 333,33

9

Нараховано амортизацію автомобіля за лютий 2015 року

[(80 000,00 + 16 333,33) : 48 міс.]

Розрахунок амортизації (типова форма № ОЗ-16)

949

131

2 006,94***

* Підприємство може відкрити різні субрахунки для обліку виробничих і невиробничих ОЗ. Наприклад, на субрахун-ку 1051 обліковувати транспортні засоби, призначені для використання в госпдіяльності, а на субрахунку 1052 – які не використовуються в госпдіяльності. Амортизацію при цьому можна нараховувати, також використовуючи субра-хунки 1311 і 1312 відповідно.

** Згідно з п. 1.4 Інструкції, затвердженої наказом Мінфіну від 01.07.97 р. № 141.

*** Згідно з п. 138.1, 138.2 ПК фінрезультат до оподаткування, розрахований за правилами бухобліку, збільшується на суму нарахованої в бухобліку амортизації та зменшується на суму амортизації, нарахованої в податковому обліку. Таким чином, сума амортизації невиробничих ОЗ не враховується під час розрахунку податку на прибуток (не впли-ває на базу оподаткування на прибуток) підприємства.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали