Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Укладаємо договори відступлення права вимоги і переведення боргу

Валерія Іванова

28.08.2014 38521 0 2

Акценти цієї статті:

 • для заміни кредитора згода боржника не потрібна;
 • заміна боржника неможлива без згоди кредитора;
 • угода про відступлення права вимоги і договір переведення боргу укладаються в тій самій формі, що й основний договір.

Відступлення права вимоги

Відступлення права вимоги – це передача новому кредиторові права вимагати від боржника виконання зобов'язань за договором, раніше укладеним між боржником і первісним кредитором. Відносини сторін при відступленні права вимоги регулюються Цивільним кодексом (далі – ЦК) і Господарським кодексом (далі – ГК).

Договір відступлення права вимоги є оплатним й укладається між первісним та новим кредиторами у тій самій формі, що й основний договір, права за яким відступаються. Так, якщо основний договір підлягає державній реєстрації, то і договір відступлення має бути зареєстрований у такому ж порядку (ст. 513 ЦК). Як правило, договір відступлення права вимоги укладається в письмовій формі та набуває чинності з моменту його підписання сторонами (ст. 639 ЦК).

Приклад

ТОВ і ПП уклали в письмовій формі договір постачання, за яким ТОВ поставило, а ПП отримало товар на суму 356 000 грн. У строку, установлені договором постачання, ПП не оплатило в повному обсязі вартість отриманого товару, у результаті його заборгованість перед ТОВ становить 193 000 грн. ТОВ уклало з ВАТ письмовий договір відступлення права вимоги, за умовами якого ТОВ (первісний кредитор) відступилося, а ВАТ (новий кредитор) придбало право вимоги до ПП за договором постачання.

При укладенні договору відступлення права вимоги необхідно дотримуватися вимог, установлених ст. 638, 639 ЦК. Зокрема, договір повинен містити такі істотні умови:

 • визначення права вимоги, яке відступається;
 • сума, на яку сторони оцінюють право вимоги, яке відступається;
 • строки, у які первісний і новий кредитори виконують взаємні зобов'язання;
 • форма договору;
 • строки, у які новий кредитор сплачує первісному кредитору суму оцінки права вимоги, яке відступається.

Господарська практика показує, що первісний і новий кредитори домовляються про різні строки виконання взаємних зобов'язань, які обчислюються теж по-різному, наприклад:

 • строк виконання зобов'язань може зазначатися як у календарних, так і в робочих днях;
 • обчислення строку виконання зобов'язань може починатися з моменту: укладення договору, виконання боржником зобов'язань на користь нового кредитора, пред'явлення первісним кредитором вимоги новому кредитору.

Якщо строк виконання зобов'язань договором відступлення права вимоги не встановлено, первісний кредитор має право вимагати від нового кредитора виконання зобов'язань у будь-який час, а новий кредитор зобов'язаний виконати зобов'язання перед первісним кредитором протягом 7 днів із дня пред'явлення такої вимоги (ст. 530 ЦК).

Умовами договору відступлення права вимоги може бути передбачена передача новому кредиторові права вимоги не тільки основного боргу, але й неустойки у зв'язку з невиконанням боржником зобов'язань перед первісним кредитором.

До нового кредитора переходять права первісного кредитора в тому самому обсязі та на тих самих умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інші умови не встановлено законом або договором (ст. 514 ЦК).

Заміна кредитора не допускається, якщо вимоги стосуються відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншою шкодою здоров'ю (ст. 515 ЦК).

Первісний кредитор зобов'язаний передати новому кредиторові документи, які підтверджують наявність прав, що передаються, а також інформацію, яка є важливою для їх реалізації (ч. 1 ст. 517 ЦК). Первісний кредитор несе відповідальність перед новим кредитором у разі відступлення йому права недійсної вимоги, але не несе відповідальності за невиконання боржником зобов'язань перед новим кредитором, крім випадків, коли первісний кредитор є поручителем боржника (ст. 519 ЦК).

Боржник має право заперечувати проти вимог нового кредитора за тими самими підставами, що й проти вимог первісного кредитора на момент отримання письмового повідомлення про заміну кредитора (ч. 1 ст. 518 ЦК).

Відступлення майнового права, у тому числі і права вимоги може бути предметом договору купівлі-продажу, але при цьому до договору купівлі-продажу застосовуються положення про відступлення права вимоги (ч. 3 ст. 656 ЦК).

Відступлення права вимоги може відбуватися і за договором факторингу. Але такий договір має свої особливості:

 • стороною, на користь якої суб'єкт господарювання перевідступає право вимоги, тобто фактором, може бути тільки банк або інша фінансова установа (ст. 1079 ЦК, ст. 350 ГК);
 • відступленим може бути не тільки право грошової вимоги до боржника, строк платежу за яким настав, але й те право грошової вимоги, строк платежу за яким настане в майбутньому (ст. 1078 ЦК);
 • перевідступлення права вимог може використовуватися як забезпечення виконання зобов'язання первісного кредитора перед банком (фінансовою установою).

Якщо в договорі між первісним кредитором і боржником передбачено заборону на перевідступлення права вимоги до боржника третім особам, а первісним кредитором укладено договір факторингу, такий договір буде дійсним незалежно від наявності зазначеної заборони. Проте відповідальність за порушення такої заборони перед боржником несе первісний кредитор виходячи з умов договору між ними (ст. 1080 ЦК).

Заміна кредитора за договором перевідступлення права вимоги не потребує отримання згоди боржника ч. 1 ст. 516 ЦК). Підставою для виникнення у боржника зобов'язань перед новим кредитором є договір відступлення права вимоги або факторингу (п. 1 ч. 2 ст. 11, ч. 2 ст. 509 ЦК).

Якщо боржник не повідомлений про заміну кредитора, то він має право продовжувати виконувати зобов'язання за договором на користь первісного кредитора до отримання доказів переходу права вимоги до нового кредитора. Це вважатиметься належним виконанням боржником своїх обов'язків (ч. 2 ст. 516, ч. 2 ст. 517, ст. 1082 ЦК). Тому якщо боржника не повідомити про заміну кредитора, новий кредитор ризикує залишитися ні з чим.

Повідомити боржника про перевідступлення права вимоги може як первісний, так і новий кредитор. Це робиться, наприклад, шляхом:

 • направлення боржникові повідомлення про укладення між первісним і новим кредиторами договору відступлення права вимоги до боржника, у якому слід зазначити найменування, реквізити та адресу нового кредитора, а також суму, яку боржник зобов'язаний сплатити новому кредиторові. Таке повідомлення краще направляти цінним листом з описом вкладення і повідомленням про вручення. В описі, засвідченому працівником пошти, буде чітко зазначено, що саме направлено отримувачеві, а повідомлення про вручення цінного листа покаже, коли боржникові стало відомо про зміну кредитора;
 • укладення договору про відступлення права вимоги за участю боржника – тристоронній договір, тоді боржник дізнається про заміну кредитора при укладенні договору.

Наведемо у зразку 1 основні умови договору перевідступлення права вимоги. Завважимо, що ці умови можуть бути доповнені сторонами залежно від їх потреб.


ЗРАЗОК 1

Договір відступлення права вимоги

<...>

1. Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор придбаває право вимоги сплати приватним підприємством «Z» (далі – Боржник) грошової суми в розмірі 193 000 грн., а також неустойки, яке належить Первісному кредитору згідно з договором постачання від 12.07.12 р. № 7 (далі – Основний договір), укладеним між Первісним кредитором і Боржником.

2. Право вимоги, яке відступається за цим Договором, оцінено Сторонами в сумі 193 000 грн.

3. Первісний кредитор відповідає перед Новим кредитором за дійсність переданого йому права вимоги, але не відповідає за виконання Боржником зобов'язань.

4. Незалежно від виконання Боржником своїх зобов'язань перед Новим кредитором Новий кредитор зобов'язаний сплатити Первісному кредиторові кошти в сумі 193 000 грн. протягом 30 календарних днів із моменту підписання цього Договору.

5. Первісний кредитор зобов'язаний передати Новому кредиторові документи, які підтверджують право вимоги до Боржника, протягом 3 (трьох) днів із дати укладення цього Договору.

6. Первісний кредитор зобов'язаний:

 • протягом 14 календарних днів із дати укладення цього Договору письмово повідомити Боржника про перевідступлення права вимоги за Основним договором Новому кредиторові;

 • протягом 45 календарних днів із дати укладення цього Договору надати Новому кредиторові докази, що Боржника повідомлено про перевідступлення права вимоги за Основним договором.

7. Первісний кредитор не має права змінювати умови Основного договору або достроково його розривати без письмової згоди Нового кредитора.

8. За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань за цим Договором Новий кредитор сплачує Первісному кредиторові пеню в розмірі 0,1 % від простроченої суми за кожний день прострочення.

9. За прострочення у направленні повідомлень за Договором Первісний кредитор сплачує Новому кредиторові штраф у розмірі 1 000 грн.

10. У разі невиконання або неналежного виконання умов Договору в частині, не врегульованій цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України.

11. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє по 31 грудня 2014 року включно.

<...>

Переведення боргу

Переведення боргу – це заміна первісного боржника новим боржником, що приймає на себе зобов'язання попередника. Відносини сторін при переведенні боргу регулюються ЦК.

Договір переведення боргу укладається в тій самій формі, що й основний договір, за яким відбувається заміна боржника. Так, якщо основний договір підлягає державній реєстрації, то й договір переведення боргу також має бути зареєстрований у тому самому порядку (ст. 513, 521 ЦК).

Заміна боржника можлива тільки зі згоди кредитора.

Договір переведення боргу слід укласти в письмовій формі, і краще це зробити шляхом укладення тристоронього договору, оскільки потрібне погодження із кредитором, первісним і новим боржниками.

Новий боржник має право заперечувати проти вимог кредитора за тими самими підставами, що й первісний боржник (ст. 522 ЦК).

У разі заміни боржника (ст. 523 ЦК):

 • порука або застава припиняються, якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобов'язання новим боржником;
 • застава, установлена первісним боржником, зберігається, якщо інше не передбачене договором або законом.

Наведемо у зразку 2 основні умови тристоронього договору переведення боргу. Ці умови може бути доповнено на розсуд боржників або кредитора залежно від їх потреб.


ЗРАЗОК 2

Договір переведення боргу

1. Первісний боржник переводить борг у сумі 250 000 грн. за Договором купівлі-продажу від 05.07.12 р. № 35-КП (далі – Основний договір), укладеним між Первісним боржником та приватним підприємством «W» (далі – Кредитор), а Новий боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первісного боржника перед Кредитором за Основним договором.

2. Кредитор підтверджує свою згоду на заміну Боржника шляхом підписання цього Дого­вору.

3. Із моменту набуття чинності цим Договором у Нового боржника виникає право вимоги до Первісного боржника в сумі 250 000 грн. Новий боржник протягом 10 календарних днів із дня виконання зобов'язань перед Кредитором письмово повідомляє Первісного боржника про таке виконання з доданням підтвердних документів.

4. Первісний боржник не має права змінювати умови Основного договору без письмової згоди на те Нового боржника.

5. Первісний боржник зобов'язаний передати Новому боржнику протягом 3 календарних днів із дати укладання цього Договору документи, що підтверджують дійсність вимог Кредитора: договір купівлі-продажу від 05.07.12 р. № 35-КП, інші документи та інформацію, що стосуються переведення боргу.

6. За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань винна Сторона сплачує другій Стороні пеню в розмірі 0,1 % від простроченої суми за кожен день прострочення. У разі порушення інших умов Договору Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством України.

7. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

<...>

ВИСНОВКИ

При правильному використанні договорів відступлення права вимоги і переведення боргу суб’єкт господарювання може з вигодою для себя придбати чужі борги або передати свої.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали