ЗРАЗОК 2

Договір переведення боргу

1. Первісний боржник переводить борг у сумі 250 000 грн. за Договором купівлі-продажу від 05.07.12 р. № 35-КП (далі – Основний договір), укладеним між Первісним боржником та приватним підприємством «W» (далі – Кредитор), а Новий боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первісного боржника перед Кредитором за Основним договором.

2. Кредитор підтверджує свою згоду на заміну Боржника шляхом підписання цього Дого­вору.

3. Із моменту набуття чинності цим Договором у Нового боржника виникає право вимоги до Первісного боржника в сумі 250 000 грн. Новий боржник протягом 10 календарних днів із дня виконання зобов'язань перед Кредитором письмово повідомляє Первісного боржника про таке виконання з доданням підтвердних документів.

4. Первісний боржник не має права змінювати умови Основного договору без письмової згоди на те Нового боржника.

5. Первісний боржник зобов'язаний передати Новому боржнику протягом 3 календарних днів із дати укладання цього Договору документи, що підтверджують дійсність вимог Кредитора: договір купівлі-продажу від 05.07.12 р. № 35-КП, інші документи та інформацію, що стосуються переведення боргу.

6. За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань винна Сторона сплачує другій Стороні пеню в розмірі 0,1 % від простроченої суми за кожен день прострочення. У разі порушення інших умов Договору Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством України.

7. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

<...>