• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Документальне оформлення інвентаризації

Таблиця-підказка: ви дізнаєтеся, які основні документи знадобляться комерційному підприємству для оформлення результатів щорічної інвентаризації та якими нормативними актами затверджено форми таких документів.

Нагадаємо, що обов'язкова інвентаризація проводиться перед здаванням річної звітності відповідно до Інструкції, затвердженої наказом Мінфіну від 11.08.94 р. № 69 (далі – Інструкція № 69).

Також зазначимо, що форми для відображення результатів інвентаризації, затверджені нормативними актами, можуть виявитися не зовсім зручними для підприємства. Наприклад, якщо в типовій або спеціалізованій формі не передбачено граф для відображення необхідної інформації або, навпаки, є «зайві» графи, які підприємство не заповнює.

Крім того, для інвентаризації деяких активів взагалі немає затверджених форм. У таких «незручних» випадках підприємство може розробити інвентаризаційні форми самостійно, узявши за основу типові чи спеціалізовані форми або взагалі придумавши свої бланки. Цю можливість передбачено п. 2.7 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88 (далі – Положення № 88). Головне, щоб ваші саморобні форми містили обов'язкові реквізити первинних документів або типових чи спеціалізованих форм.

Перелік документів для оформлення інвентаризації

№з/п

Номер форми, чим затверджено

Найменування форми

Пояснення

1

2

3

4

Основні засоби (у т. ч. малоцінні необоротні матеріальні активи)

1

Форма № инв-1

(Постанова № 241)*

Інвентаризаційний опис основних засобів

Застосовується для оформлення даних інвентаризації основних засобів (далі – ОЗ).

Складається в одному примірнику комісією окремо за кожним місцезнаходженням цінностей і посадовою особою, відповідальною за схоронність ОЗ.

Окремі описи складаються й на ОЗ, які числяться на позабалансових рахунках підприємства (орендовані, прийняті в ремонт, на зберігання)

2

Форма № инв-10

(Постанова № 241)

Акт інвентаризації незавершених ремонтів основних засобів

Застосовується під час інвентаризації незавершених ремонтів будівель, споруд, машин, обладнання, енергетичних установок та інших об'єктів ОЗ.

Складається в одному примірнику інвентаризаційною комісією на підставі перевірки фактичного обсягу та стану робіт, підписується й передається до бухгалтерії.

Акт містить елементи звіряльної відомості, тому його дані до такої відомості не переносяться (тобто результати інвентаризації відображаються в акті)

3

Форма № инв-18

(Постано-ва № 241)

Звіряльна відомість результатів інвентаризації основ-них засобів

Застосовується для відображення результатів інвентаризації ОЗ, за якими виявлено відхилення від облікових даних.

Складається в одному примірнику бухгалтером підприємства (організації) та зберігається в бухгалтерії

Нематеріальні активи

4

Типова форма № НА-1

(наказ Мінфіну від 22.11.04 р. № 732)

Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

Складається в одному примірнику за кожним місце-знаходженням об'єктів права інтелектуальної власності (далі – об'єкт права ІВ) та за кожною особою, відповідальною за використання таких об'єктів. Об'єкти права ІВ включаються до опису кожен окремо.

Наявність об'єктів права ІВ установлюється або за документами, на підставі яких ці об'єкти було оприбутковано (які підтверджують наявність прав власності), або за документами, якими було оформлено (підтверджено) майнові права

5

Форму розроб-лено підприємством

Інвентаризаційний опис об'єктів права на провадження діяльності у складі нематеріальних активів

В описі зазначаються ліцензії, документи, які підтверджують права на економічні та інші привілеї підприємства при провадженні госпдіяльності

* Постанова Держкомстату СРСР від 28.12.89 р. № 241.

6

Форму розроб-лено підприємством

Звіряльна відомість результатів інвентаризації нематеріальних активів

Застосовується для відображення результатів інвентаризації нематеріальних активів, за якими виявлено відхилення від облікових даних

Запаси

7

Типова форма № М-21

(наказ Мінстату від 21.06.96 р. № 193)

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей

Складається у разі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей (далі – ТМЦ) у натурі за кожним окремим складом, ділянкою, об'єктом у розрізі матеріально відповідальних осіб

8

Форма № инв-3

(Постанова № 241)

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей

Застосовується для відображення даних фактичної наявності ТМЦ (сировини, матеріалів, готової продукції, малоцінних і швидкозношуваних предметів тощо).

Складається комісією в одному примірнику на підставі перерахунку, зважування, переміряння цінностей окремо за кожним місцезнаходженням і матеріально відповідальною особою або групою осіб, на зберіганні яких перебувають цінності.

Може застосовуватися замість типової форми № М-21 у частині, що не суперечить їй (лист Держкомстату від 15.07.10 р. № 14/2/-18/72)

9

Форма № инв-2

(Постанова № 241)

Інвентаризаційний ярлик

Застосовується для обліку фактичної наявності ТМЦ на складах у період проведення інвентаризації в тих випадках, коли за умовами організації виробництва інвентаризаційна комісія не має можливості відразу зробити підрахунок матеріальних цінностей і записати їх до інвентаризаційного опису.

Ярлик заповнюється інвентаризаційною комісією в одному примірнику та зберігається разом із перерахованими ТМЦ за місцем їх перебування. Показники форми № инв-2 використовуються для заповнення форми № инв-3

10

Форма № инв-19

(Постанова № 241)

Звіряльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей

Застосовується для відображення результатів інвентаризації ТМЦ, за якими виявлено відхилення від облікових даних. Відомість складається в одному примірнику бухгалтером підприємства (організації) та зберігається в бухгалтерії.

За запасами, які перебувають на відповідальному зберіганні, складається окрема відомість.

11

Додаток до Положення, затвердженого наказом Мінфіну, Мін­економіки від 10.09.96 р. № 120/190

Опис-акт уцінки товарів і продукції, що залежалися, а також надлишкових товарно-матеріальних цінностей

Опис-акт складається у двох примірниках:

– на виробничих підприємствах і підприємствах оптової торгівлі – на кожному складі товарів, продукції, надлишкових ТМЦ;

– на підприємствах роздрібної торгівлі – у кожному відділі (секції), магазині чи іншій торговій одиниці.

Такими, що залежалися, уважаються товари та продукція, які не мають збуту більше трьох місяців, а зайвими – ті ТМЦ, які більше трьох місяців не використовуються на виробництво продукції у зв'язку з тим, що така продукція не має попиту

Товари в дорозі

12

Форма № инв-6

(Постанова № 241)

Акт інвентаризації матеріалів і товарів, які знаходяться в дорозі

Застосовується для виявлення кількості та вартості матеріалів і товарів, які в момент інвентаризації знаходяться в дорозі.

Акт складається в одному примірнику комісією на підставі документів, що підтверджують знаходження матеріалів і товарів у дорозі

Запаси на відповідальному зберіганні

13

Форма № инв-5

(Постанова № 241)

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне збері­гання

Застосовується для обліку запасів, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання (у т. ч. у разі щорічної інвентаризації). Заповнюється в одному примірнику.

Записи в описі проводяться під час інвентаризації ТМЦ:

– прийнятих на відповідальне зберігання – на підставі перевірки та перерахунку цінностей у натурі;

– зданих на відповідальне зберігання – на підставі документів, які підтверджують здавання цих цінностей на зберігання

Кошти

14

Додаток № 7 до Положення, затвердженого постановою Правлінням НБУ від 15.12.04 р. № 637

Акт про результати інвентаризації наявних коштів

Застосовується для інвентаризації каси. Складається у двох примірниках.

В акті відображаються: суми наявних коштів у касі (після перерахунку), наявність цінних паперів, чекових книжок тощо

15

Форму розроб-лено підприємством самостійно

Акт про результати інвентаризації безготівкових кош-тів, наявних на поточних рахунках

В акті відображаються суми коштів, наявних на дату інвентаризації на поточних рахунках підприємства (у розрізі кожного рахунка в національній та іноземній валютах). Окремо відображаються суми грошей у дорозі.

Складається в одному примірнику. Приклад складання акта див. «БАЛАНС», 2013, № 86, с. 28

Цінні папери

16

Форму розроб-лено підприємством самостійно

Акт інвентаризації цінних паперів

Складається в одному примірнику.

Цінні папери (далі – ЦП) відображаються в розрізі кожного виду, за строками (довгострокові та поточні), із наведенням інформації про емітента, назви, серії, номера, номінальної та балансової вартості, строків погашення.

Інвентаризація ЦП, переданих на зберігання (до банку, депозитарію), проводиться шляхом звіряння залишків на відповідних рахунках бухобліку з даними виписок зберігача

Бланки суворого обліку

17

Форма № инв-16

(Постанова № 241)

Інвентаризаційний опис цінностей і бланків документів суворої звітності

Застосовується для відображення результатів інвентаризації фактичної наявності цінностей і бланків документів суворої звітності (талони на бензин, проїзні документи тощо) та виявлення їх кількісних розбіжностей із обліковими даними.

Опис містить елементи звіряльної відомості, тому її дані до такої відомості не переносяться, а результати інвентаризації відображаються в описі

Витрати майбутніх періодів

18

Форма № инв-11

(Постанова № 241)

Акт інвентаризації витрат майбутніх періодів

Складається в одному примірнику інвентаризаційною комісією на підставі облікових даних про залишки на рахунках, на яких відображаються суми витрат майбутніх періодів, резервів і забезпечень майбутніх витрат

Розрахунки з кредиторами, дебіторами та бюджетом

19

Форма № инв-17

(Постанова № 241)

Акт інвентаризації розрахунків із покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами

Складається в одному примірнику на підставі Довідки (див. на рядок нижче) та актів звіряння з дебіторами і кредиторами

20

Додатокдо форми № инв-17

Довідка до акта інвентаризації розрахунків із покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами

Складається в одному примірнику на підставі даних бух­обліку про дебіторські та кредиторські заборгованості

Оформлення результатів інвентаризації (для всіх об'єктів)

21

Додаток № 1 до Інструкції № 69

Акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей

Контрольна перевірка інвентаризації цінностей проводиться на підставі п. 11.6 Інструкції № 69 для забезпечення достовірності проведеної інвентаризації. Для цього інвентаризаційною комісією за участю матеріально відповідальних осіб після закінчення інвентаризації, але до відкриття складу (комори, відділу, секції тощо) ще раз перевіряються за інвентаризаційним описом наявність найбільш цінних ТМЦ, а також тих, що мають підвищений попит.

У разі виявлення значних розбіжностей між даними опису та даними контрольної перевірки призначається новий склад робочої інвентаризаційної комісії для проведення повторної суцільної інвентаризації цінностей

22

Додаток № 2 до Інструкції № 69

Книга реєстрації контрольних перевірок інвентари­зації

23

Додаток № 3 до Інструкції № 69

Відомість результатів інвентаризації

Є зведенням результатів інвентаризації

24

Форму розроб­лено підприємством самостійно

Протокол інвентаризаційної комісії

Складається на підставі результатів проведеної інвентаризації з урахуванням висновків і пропозицій членів інвентаризаційної комісії

25

Форму розроб­лено підприємством самостійно

Наказ про твердження результатів інвентаризації

На підставі наказу проводяться операції (з їх відображенням в обліку), які приводять у відповідність облікові та фактичні дані щодо підприємства.

Наприклад, переведення об'єкта ОЗ із підрозділу, у якому він не використовується, до іншого підрозділу, де він працюватиме; списання непридатного об'єкта; відображення в обліку надлишків і нестач тощо

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали