Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Навчання з питань охорони праці: основні правила

02.06.2021 1112 0 1


Із цієї статті ви дізнаєтеся:

 • які обов’язки роботодавця щодо організації навчання з питань охорони праці;
 • які документи повинен оформити роботодавець, організувати процес такого навчання;
 • які види навчання існують і чим вони відрізняються;
 • які інструктажі повинні проводитися на підприємстві та де вони фіксуються.

Чим регламентуються питання навчання

Охорона праці на підприємстві – це ціла система заходів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності людини в процесі її трудової діяльності. Тому законодавством передбачено значний перелік обов’язків роботодавця в цій сфері. І одним із таких обов’язків є проведення інструктажів і навчання працівників із питань охорони праці та пожежної безпеки (ст. 153 КЗпП).

Питання навчання працівників із питань охорони праці регламентуються ст. 18 Закону від 14.10.92 р. № 2694-XII «Про охорону праці» (далі – Закон № 2694). Крім того, згідно з даною нормою порядок проведення такого навчання визначається типовим положенням, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці. На сьогодні таким документом є Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань із питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 р. № 15 (далі – Наказ № 15, Типове положення № 15).

Навчання питанням охорони праці на підприємстві повинне проводитися під час прийняття на роботу та в процесі роботи. Періодичність такого навчання залежить від того, яку посаду обіймає працівник, або від характеру виконуваних ним робіт (докладніше про це див. нижче).

Нововведення відносно дистанційних працівників

Цього року Законом від 04.02.21 р. № 1213-IX до КЗпП були внесені зміни, які стосуються організації дистанційної роботи. Зокрема, тепер ст. 29 установлює, що під час укладення із працівником трудового договору на дистанційну роботу роботодавець зобов’язаний систематично проводити інструктаж і навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки в межах використання такими працівниками обладнання та засобів, рекомендованих або наданих роботодавцем.

Такі інструктажі/навчання можуть проводитися дистанційно, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відеозв’язку. А підтверджує їх проведення обмін відповідними електронними документами між роботодавцем і працівником.

Види навчання

Типове положення № 15 розрізняє декілька видів навчання з питань охорони праці, а саме:

 • навчання на підприємстві;
 • спеціальне навчання;
 • навчання посадових осіб;
 • інструктажі з питань охорони праці.

Розглянемо кожний із цих видів навчання окремо.

Організація процесу навчання на підприємстві

Для організації процесу навчання з питань охорони праці на підприємстві необхідно насамперед розробити та затвердити ряд внутрішніх документів, що стосуються цього питання. Такими є (п. 3.2, 3.9 Типового положення № 15):

 • Положення про проведення навчання з питань охорони праці на підприємстві. Розробляється на основі Типового положення № 15, з урахуванням специфіки виробництва, а також вимог нормативних документів із питань охорони праці, затверджених для даного виробництва;
 • плани-графіки проведення навчання та перевірки знань із питань охорони праці;
 • наказ про призначення комісії з перевірки знань із питань охорони праці (далі – комісія). Головою комісії призначається керівник підприємства або його заступник, до посадових обов’язків яких входить організація роботи з охорони праці. До складу комісії включають працівників служби охорони праці підприємства, кадрової служби, юристів, представників профспілкової організації (за наявності). Також до складу комісії можуть входити страхові експерти з охорони праці виконавчої дирекції ФСС, викладачі, які проводили навчання. Комісія повинна складатися не менш ніж із трьох осіб. За необхідності такі комісії можуть бути створені в структурних підрозділах підприємства.

Крім того, слід розробити та затвердити нав­чально-тематичні плани та програми, на підставі яких буде проводитися навчання.

Чи треба узгоджувати навчально-тематичні плани та програми, складені на підприємстві, із держорганами?

Ні, не потрібно. Законодавством, зокрема Типовим положенням № 15, таке узгодження з держорганами не передбачено.

Навчально-тематичні плани та програми розробляються на підприємстві з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників. Також під час складання цих документів треба орієнтуватися на додаток 4 до Типового положення № 15, у якому наведено типові тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб. Затверджує такі плани та програми керівник підприємства.

Роз’яснення Держгірпромнагляду щодо цього наведено в листі від 17.01.13 р. № 392/0/8.2-8.1-05/6/13.

Хто на підприємстві зобов’язаний займатися організацією процесу навчання з питань охорони праці?

Згідно з п. 3.18 Типового положення № 15 відповідальність за організацію та здійснення інструктажів, навчання та перевірки знань покладається на роботодавця. Водночас безпосередньо організацією навчання на підприємстві займаються працівники кадрової служби або інші фахівці, яким роботодавець доручив організувати таку роботу (п. 3.3 Типового положення № 15).

Тому роботодавець, передаючи ці обов’язки конкретній службі підприємства, повинен дотримуватися вимог трудового законодавства. Це означає, що їх необхідно прописати в посадовій інструкції конкретного працівника та ознайомити його з ними під підпис. Адже згідно зі ст. 31 КЗпП забороняється вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої укладеним із ним трудовим договором.

Як повинен проводитися процес навчання на підприємстві?

Навчання може проводитися як традиційними методами, так і за допомогою сучасних видів навчання: модульного, дистанційного і т. д. При цьому можуть використовуватися технічні засоби навчання: аудіовізуальні, комп’ютерні навчально-контрольні системи, комп’ютерні тренажери (п. 3.5 Типового положення № 15). Також навчання можливе у вигляді лекцій, семінарів і консультацій (п. 3.7 Типового положення № 15).

Чи можна проводити навчання на самому підприємстві чи це повинні робити фахівці органів Держпраці?

Як правило, навчання працівників із питань охорони праці проводиться на самому підприємстві (п. 3.1 Типового положення № 15). Однак у цього правила є винятки, що стосуються навчання деяких категорій посадових осіб підприємства, перелічених у п. 5.2 і 5.3 Типового положення № 15 (докладніше див. розділ «Навчання посадових осіб підприємства»).

Як здійснюється перевірка знань із питань охорони праці на підприємстві?

Для перевірки знань з охорони праці члени комісії складають у довільній формі перелік питань з урахуванням специфіки виробництва підприємства (п. 3.11 Типового положення № 15). Цей перелік повинен бути затверджений роботодавцем.

Сама ж перевірка може проходити у вигляді тестування, заліку або іспиту. Для тестування можна використовувати технічні засоби, а для заліку або іспиту – екзаменаційні квитки (опитування проводиться письмово або усно).

Результати перевірки знань з охорони праці оформляються протоколом. Зразок такого протоколу наведено в додатку 1 до Типового положення № 15.

Чи обов’язково видавати посвідчення?

Працівникам, які пройшли навчання, можуть видавати посвідчення за результатами проходження навчання та перевірки знань за формою додатка 2 до Типового положення № 15 (п. 3.13 Типового положення № 15). Однак обов’язковим видання таких посвідчень є, тільки коли працівники виконують роботи підвищеної небезпеки (п. 3.14 Типового положення № 15). У всіх інших випадках роботодавець самостійно вирішує це питання та закріплює його в затверджуваних внутрішніх документах.

Спеціальне навчання

Спеціальне навчання – це щорічне вивчення працівниками, які залучаються для виконання робіт підвищеної небезпеки або там, де є необхідність у професійному відборі, відповідних нормативних актів з охорони праці (п. 1.4 Типового положення № 15).

Як бачимо, цей вид навчання з питань охорони праці проводиться тільки для окремих категорій працівників, яким установлюються особливі вимоги, у тому числі й відносно охорони праці.

Таке навчання проводиться для працівників і посадових осіб підприємства, які включені (п. 4.1 Типового положення № 15):

Спеціальне навчання може проводитися як безпосередньо на підприємстві, так і в навчальному центрі (п. 4.2 Типового положення № 15).

Навчальні центри – це суб’єкти господарювання (далі – СГ), які проводять навчання з питань охорони праці працівників інших СГ (п. 1.4 Типового положення № 15). Щоб мати право займатися таким видом діяльності (бути навчальним центром), СГ зобов’язано подати територіальному органу Держпраці декларацію відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Перелік навчальних центрів, що діють у вашому регіоні, можна знайти на офіційному сайті відповідного тероргану Держпраці.

Галузевий навчальний центр – визначений міністерством або іншим центральним органом виконавчої влади підпорядкований навчальний підрозділ, який проводить навчання посадових осіб та інших працівників підприємств із питань охорони праці, що знаходяться у сфері управління зазначених міністерств.

Перевірка знань під час спецнавчання проводиться:

 • комісією підприємства, якщо навчання проводилося на підприємстві;
 • комісією відповідного тероргану Держпраці за участю відповідних профспілок, якщо в навчальному центрі.

Навчання посадових осіб підприємства

Цей вид навчання повинен проводитися під час прийняття на роботу, а також періодично, один раз на три роки (п. 5.1 Типового положення № 15).

Перелік посадових осіб, які зобов’язані проходити це навчання, наведено в додатку 3 до Типового положення № 15. Щодо комерційних підприємств це:

 • керівники, заступники керівників, головні спеціалісти, керівники основних виробничих і технічних служб підприємств та об’єднань підприємств, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт;
 • керівники та фахівці науково-дослідних, конструкторських, проєктних і технологічних відділів, які проводять експертизи проєктно-конструкторської документації.

Посадових осіб можуть навчати або в навчальних центрах, або в галузевих навчальних центрах, залежно від чисельності працюючих на підприємстві та інших факторів (див. п. 5.2, 5.3 Типового положення № 15).

1. Навчання в навчальних центрах повинні проходити посадові особи, перелічені в п. 5.2 Типового положення № 15. Так, на комерційних підприємствах це стосується, зокрема:

 • керівників об’єднань підприємств;
 • керівників підприємств, керівників служб охорони праці та членів комісій із перевірки знань із питань охорони праці на підприємствах із чисельністю понад 1 000 осіб.

Перевіряє здобуті ними знання комісія, створена наказом Держпраці. До її складу входять посадові особи Держпраці та її терорганів, а також представники відповідних профспілок.

2. Навчання в навчальних центрах або галузевих навчальних центрах повинні проходити посадові особи, зазначені в п. 5.3 Типового положення № 15. Це, зокрема, керівники підприємств, керівники служб охорони праці та члени комісій із перевірки знань із питань охорони праці на підприємствах із чисельністю менше 1 000 працівників.

Перевірка знань здійснюється залежно від того, де проводилося навчання:

 • якщо в навчальному центрі, то комісією відповідного тероргану Держпраці за участю представників інших органів державного управління охорони праці або комісією, створеною місцевим органом виконавчої влади за участю відповідних профспілок;
 • якщо в галузевому навчальному центрі – комісією, створеною наказом вищого органу. Очолює таку комісію керівник або заступник цього органу, до обов’язків якого входить організація роботи з охорони праці. До складу комісії входить представник профспілок і можуть залучатися представники органів держуправління праці, а також штатні викладачі галузевого навчального центру, де проводилося навчання.

Інструктажі з охорони праці

Порядок проведення інструктажів прописано в розд. 6 Типового положення № 15. Розрізняють декілька видів інструктажів з охорони праці (див. таблицю).

Види інструктажів на підприємстві

№ з/п

Вид
інструктажу

Пояснення

Норма
Типового положення № 15

1

2

3

4

1

Вступний

Проводиться для всіх працівників, прийнятих на підприємство на постійну або тимчасову роботу. Проводить фахівець служби охорони праці або інший фахівець, уповноважений на це керівником підприємства. Запис про проведення інструктажу робиться в журналі реєстрації вступних інструктажів (додаток 5 до Типового положення № 15)

П. 6.3

2

Первинний*

Проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з новоприйнятими працівниками, працівниками, які переведені з інших підрозділів або яким доручена нова робота, а також із відрядженими з інших підприємств, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі. Може проводитися індивідуально або із групою осіб однієї спеціальності

П. 6.4

3

Повторний*

Проводиться на робочому місці індивідуально з кожним працівником або групою працівників, що виконують однотипні роботи. Інструктаж повинен проводитися не рідше одного разу:

– на три місяці – для робіт із підвищеною небезпекою;

– на шість місяців – для інших видів робіт

П. 6.5

4

Позаплановий*

Проводиться на робочому місці або в кабінеті служби охорони праці в таких випадках:

– при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також унесенні до них змін і доповнень;

– зміні технологічного процесу, заміні або модернізації обладнання, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, які впливають на стан охорони праці;

– порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, які призвели до травм, аварій, пожеж і т. п.;

– перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів – для робіт підвищеної небезпеки, а для здавання робіт – понад 60 днів

П. 6.6

5

Цільовий*

Проводиться із працівниками у випадку:

– ліквідації наслідків аварії або стихійного лиха;

– виконання робіт, на які відповідно до законодавства оформляється наряд-допуск, наказ або розпорядження

П. 6.7

* Про проведення цих видів інструктажів також робиться запис у журналі реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці (додаток 6 до Типового положення № 15).

Як бачимо, на підприємстві слід вести два журнали реєстрації інструктажів з охорони праці: один для вступних інструктажів та один для інструктажів на робочому місці. Сторінки цих журналів повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою (за наявності).

Види інструктажів на підприємстві.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали