Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Служба охорони праці та бухгалтерська служба: порядок взаємодії

23.10.2019 619 0 0

Як передбачено ст. 15 Закону від 14.10.92 р. № 2694-ХІІ «Про охорону праці» (далі – Закон № 2694), на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення.


Для виконання завдань, покладених на службу охорони праці підприємства, потрібна тісна взаємодія з іншими структурними підрозділами, службами, представниками профспілки, у тому числі з бухгалтерською службою (п. 5.6 Типового положення №255).

Відповідно до ст. 13 Закону № 2694 роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві, згідно зі ст. 8 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», здійснюється, зокрема, шляхом уведення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером.

Довідником кваліфікаційних характеристик професій (Випуск 1) працівників, затвердженим наказом Мінпраці та соцполітики від 29.12.04 р. № 336 (далі – Довідник № 336) передбачено, що головний бухгалтер: керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов’язки; знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві; повинен знати податкову справу, основи цивільного права, трудове, фінансове, господарське законодавство.

Як передбачено ст. 159 КЗпП, працівники підприємства (у т. ч. бухгалтерської служби) повинні знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження (зокрема, з екранними пристроями); дотримувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації.

На головного бухгалтера як керівника структурного підрозділу (бухгалтерської служби) покладаються такі обов’язки щодо забезпечення охорони праці:

 1. Ознайомлення працівників бухгалтерської служби під підпис з посадовою інструкцією. Стаття 29 КЗпП передбачає, що до початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний роз’яснити працівникові його права й обов’язки. Обов’язок складання посадової інструкції передбачено п. 6 Довідника № 336.
 2. Контроль проходження працівниками відділу (або проходження бухгалтером одноосібно, якщо відділ не створено) інструктажу з питань охорони праці. Не допускати до роботи працівників, які не пройшли інструктаж з питань охорони праці (ст. 18 Закону № 2694).
  Згідно з п. 6.3–6.7 Типового положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 р. № 15 (далі – Положення № 15), за характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на:
  – вступний – з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
  – первинний – проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з новоприйнятим працівником або працівником, який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;
  – повторний – проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу;
  позаплановий – проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці у разі: запровадження нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також внесення змін та доповнень до них; зміни технологічного процесу, заміни або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці; порушень працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
  – цільовий – проводиться у разі: ліквідації аварії або стихійного лиха; проведення робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.
  Функції із проведення вступного інструктажу покладаються на службу охорони праці (п. 3.5. Типового положення № 255) або особу, на яку керівником згідно з наказом покладено такі обов’язки.
  Первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю (п. 6.8 Положення № 15).
 3. Контролює проходження працівниками бухгалтерської служби інструктажу, навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці та безпечного використання екранних пристроїв (комп’ютерної техніки) до початку роботи з ними, а також у разі модифікації та організації роботи обладнання. Проведення інструктажу забезпечує керівник підприємства (п. 2 розд. ІІ Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями, затверджених наказом Мінсоцполітики від 14.02.18 р. № 207 (далі – Вимоги №207).
 4. Забезпечує дотримання працівниками бухгалтерської служби мінімальних вимог безпеки в роботі з екранними пристроями, вимог пожежної безпеки, доведення до відома працівників інформації про місце розташування засобів пожежогасіння та аптечки первинної допомоги.
 5. Забезпечує дотримання працівниками бухгалтерської служби вимог нормативно-правових документів з питань охорони праці.
 6. Забезпечує своєчасне технічне обслуговування офісної техніки.
 7. У разі виявлення несправності офісного обладнання або отримання від працівників інформації про порушення роботи обладнання зобов’язаний повідомити про це керівника і не допускати працівників до роботи з несправним обладнанням.
 8. Контролює дотримання працівниками бухгалтерської служби режиму праці та відпочинку згідно з умовами трудового договору та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 9. Забезпечує дотримання працівниками бухгалтерської служби порядку зберігання поточної бухгалтерської документації в спеціальних шафах, полицях або окремих архівних приміщеннях.
 10. Вимагає від роботодавця дотримання вимог безпеки до робочих місць (облаштування робочого місця) працівників бухгалтерської служби в роботі з екранними пристроями (п. 3, 4 Вимог № 207).
 11. Головний бухгалтер спільно із службою охорони праці розробляє комплексні заходи щодо підвищення рівня охорони праці на підприємстві, виносить на розгляд питання щодо стану охорони праці в бухгалтерській службі.
 12. Виконує та контролює виконання працівниками бухгалтерської служби запланованих заходів з охорони праці в установлені терміни, виконання приписів служби охорони праці.
 13. Спільно із службою охорони праці контролює внесення необхідних змін до інструкцій з питань охорони праці працівників бухгалтерської служби у разі зміни законодавства про працю або охорону праці, виникнення аварійної ситуації або нещасного випадку, що спричинили необхідність перегляду (зміни) інструкції (п. 2 розд. VI Положення № 9).
 14. Відсторонює від роботи працівників, що з’явилися на робочому місці в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння (ст. 46 КЗпП).
 15. Не допускає до приміщення бухгалтерської служби та робочого обладнання сторонніх осіб без спеціального дозволу.
 16. Проводить роз’яснювальну роботу з питань охорони праці та попередження виробничого травматизму.
 17. Повідомляє керівника про настання випадку, який загрожує життю та здоров’ю працівників бухгалтерської служби, про погіршення стану здоров’я або нещасного випадку, що стався на робочому місці.
 18. Якщо виникла аварійна ситуація в кабінеті головного бухгалтера або бухгалтерської служби, головний бухгалтер повинен оповістити про це керівництво та працівників та зобов’язати всіх залишити приміщення.

На жаль, працівники невиробничих служб дуже часто ігнорують мінімальні вимоги до власної техніки безпеки, вважаючи, що з бухгалтером в кабінеті нічого не може статися. Тому трапляються випадки: враження струмом від несправного обладнання; отримання травм через несправні меблі, зокрема стільці, на яких протягом робочого дня сидять бухгалтери; серйозних переломів суглобів через неправильне зберіганням бухгалтерських документів, які ускладнюють пересування по кабінету; травматизму внаслідок недотримання безпеки під час пересування по території виробничого підприємства; інші негаразди.

1 из 1

Виконуючи свої функції, служба охорони праці взаємодіє з усіма структурними підрозділами підприємства. З’ясуємо, у чому полягає її взаємодія з бухгалтерською службою, чи обов’язкові її приписи для працівників бухгалтерії та яка відповідальність за порушення вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці.

Взаємодія служби охорони праці з бухгалтерською службою

Працівники служби охорони праці (уповноважені найманими працівниками особи) мають право:

 1. Безперешкодно перевіряти виконання вимог щодо охорони праці в усіх підрозділах підприємства (у т. ч. в бухгалтерській службі) і вносити обов'язкові для розгляду роботодавцем пропозиції щодо усунення виявлених порушень нормативно-правових актів з безпеки і гігієни праці (ст. 42 Закону № 2694).
 2. Перевіряти наявність у бухгалтерській службі інструкцій з охорони праці. У кожного керівника структурного підрозділу (у т. ч. бухгалтерської служби) підприємства має бути в наявності комплект примірників інструкцій, необхідних для працівників усіх професій і для всіх видів робіт підрозділу (служби) (п. 5 розд. V Положення № 9).
 3. Перевіряти організацію робочих місць працівників бухгалтерської служби відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці (абзац тринадцятий п. 3.14 Типового положення № 255).
 4. Перевіряти застосування праці інвалідів і осіб, молодших 18 років, відповідно до законодавства (у разі наявності таких працівників у бухгалтерській службі) (абзац п’ятнадцятий п. 3.14 Типового положення № 255).
 5. Розглядати питання про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника бухгалтерської служби від виконання дорученої роботи (у разі встановлення факту несправності обладнання, робота з яким може спричинити шкоду здоров’ю працівника) (п. 3.10 Типового положення № 255).
 6. Забороняти роботу на робочому місці у разі встановлення факту порушення нормативно-правових актів з питань охорони праці, які створюють загрозу життю та здоров’ю працівника.
 7. Видавати керівникам структурних підрозділів (у т. ч. керівнику бухгалтерської служби) обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків з питань охорони праці. Припис працівника служби охорони праці може скасувати лише керівник підприємства (абзац другий гл. 4 Типового положення № 255).
 8. Одержувати від керівників структурних підрозділів (головного бухгалтера) документи з питань охорони праці, вимагати письмові пояснення від працівників бухгалтерської служби, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці (абзац другий гл. 4 Типового положення № 255).
 9. Притягувати до відповідальності працівників, які не виконали приписи служби охорони праці підприємства.
 10. Доводити до бухгалтерської служби графіки проведення навчання з питань охорони праці, проведення інструктажів, заходів з питань охорони праці.
 11. Вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли інструктаж з питань охорони праці (абзац четвертий гл. 4 Типового положення № 255, ст. 46 КЗпП)).
 12. Надсилати керівнику подання про притягнення до відповідальності головного бухгалтера та працівників бухгалтерської служби, які порушують вимоги щодо охорони праці (абзац п’ятий гл. 4 Типового положення № 255).

Взаємодія бухгалтерської служби зі службою охорони праці

З боку бухгалтерської служби взаємодія зі службою охорони праці полягає в такому:

 1. Достовірне відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, вимагати від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
 2. Достовірне відображення в обліку операцій із придбання, оприбуткування та списання спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту (ст. 163 КЗпП, ст. 8 Закону №2 694, П(С)БО 7, 9, п. 8 розд. ІІІ Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджених наказом Мінсоцполітики від 29.11.18 р. № 1804 (далі – Вимоги № 1804).
 3. Проведення інвентаризації наявних засобів індивідуального захисту (далі – ЗІЗ) відповідно до Положення про проведення інвентаризації активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879.
 4. Можлива участь у проведенні інвентаризації наявних ЗІЗ на предмет їх відповідності нормативним вимогам, надійності та гарантованого забезпечення захищеності працівників від шкідливого впливу негативних виробничих факторів разом із профспілковими представниками, службою охорони праці (п. 14 розд. ІІІ Вимог № 1804).
 5. Компенсація працівнику витрат на придбання спецодягу та інших ЗІЗ, якщо встановлений нормами строк видачі цих засобів порушено і працівник був змушений придбати їх за власні кошти (ст. 164 КЗпП, ст. 8 Закону №2694).
 6. Своєчасна оплата рахунків на придбання, комплектування засобів індивідуального захисту, у т. ч. їх заміни в разі передчасного зношення не з вини працівника (ст. 8 Закону № 2694, п. 7 Вимог № 1804).
 7. Своєчасне та правильне нарахування зарплати в підвищеному розмірі, доплати та компенсації працівникам за несприятливі умови праці (за роботу в тяжких та шкідливих, особливо важких та особливо шкідливих умовах праці ) згідно з атестацією робочого місця (ст. 7 Закону № 2694, ст. 100 КЗпП, абзац одинадцятий п. 3.14 Типового положення № 255).
 8. Своєчасне та правильне нарахування оплати додаткової щорічної відпустки за особливий характер праці працівникам, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням (робота за комп’ютером) (ст. 76 КЗпП, ст. 8 Закону від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки», постанова КМУ від 17.11.97 р. № 1290 «Про затвердження списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особистий характер праці, Порядок застосування списків, затверджений наказом Мінпраці від 30.01.98 р. № 16).
 9. Своєчасне фінансування заходів з охорони праці та контроль їх цільового використання (ст. 19 Закону № 2694, ст. 162 КЗпП).
 10. Подання даних щодо окремих витрат підприємства, зумовлених нещасними випадками на виробництві, сум штрафів, сплачених посадовими особами підприємства за порушення вимог законодавства про охорону праці, пов’язаних з нещасним випадком, кадровій службі та/або службі охорони праці, необхідних для складання Звіту про травматизм на виробництві (ф. №7-тнв).
 11. Своєчасне складання та подання Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів (ф. № 10-ПІ).
 12. Надання службі охорони праці необхідної інформації про дотримання законодавства з питань охорони праці, участь у складанні плану заходів з питань охорони праці та участь у цих заходах.
 13. Своєчасне виконання приписів служби охорони праці про усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 

 

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали