• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Інвентаризація ОЗ

Акценти цієї статті:

 

 • наведено перелік ОЗ, які потребують інвентаризації;
 • розповідається про наслідки інвентаризації;
 • розглянуто варіанти відображення в бухобліку нестач та надлишків ОЗ.

Загальні положення

Умови і порядок проведення інвентаризації основних засобів (далі – ОЗ) визначені постановою Держкомстату СРСР від 28.12.89 р. № 241 (далі – Постанова № 241) та Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків від 11.08.94 р. № 69 (далі – Інструкція № 69).

Розглянемо докладніше, як провести таку інвентаризацію.

До початку інвентаризації ОЗ бухгалтерії підприємства слід перевірити наявність і стан:

 

 • регістрів обліку (актів приймання-передачі, карток, книг, описів та ін.);
 • технічних паспортів та іншої технічної документації;
 • документів на ОЗ, що здані чи прийняті підприємством в оренду, на зберігання, на тимчасове користування.

За відсутності таких документів слід забезпечити їх отримання чи оформлення. У разі виявлення розходжень і неточностей у бухгалтерському обліку або технічній документації необхідно в ці документи внести відповідні виправлення й уточнення.

Також перед початком інвентаризації інвентаризаційній комісії необхідно визначити об’єкти ОЗ, їх місцезнаходження, інвентаризаційні номери тощо. Зауважимо, що до об’єктів, які підлягають інвентаризації, належать:

 

 • активи, що обліковуються на рахунках 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», які є власними ОЗ підприємства, у тому числі інвестиційна нерухомість, передані в оренду та отримані на умовах фінансового лізингу ОЗ (п. 1, 5 Інструкції № 69);
 • активи, облік яких ведеться на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» (п. 5 Інструкції № 69);
 • об’єкти незавершених капітальних інвестицій в необоротні активи, що обліковуються по дебетовому сальдо рахунка 15 «Капітальні інвестиції» (п. 11.9 Інструкції № 69).

Результати інвентаризації ОЗ оформляються Інвентаризаційним описом основних засобів за формою № инв-1, затвердженим Постановою № 241. Проте підприємство може розробити і власні форми, що містять обов’язкові реквізити та реквізити типової форми, зафіксувавши це в наказі про облікову політику (п. 2.7 ст. 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88).

За наслідками проведеної інвентаризації можуть бути виявлені (причому одночасно):

 

 • необліковані ОЗ (надлишки);
 • нестача ОЗ;
 • невідображення в обліку зміни у вартості ОЗ (наприклад, суми ремонту);
 • непридатні до експлуатації ОЗ, що підлягають ліквідації.

Надлишки ОЗ

У разі виявлення ОЗ, на які відсутні документи, інвентаризаційна комісія має їх включити до Iнвентаризаційного опису із зазначенням необхідних даних і технічних показників. Для обладнання, наприклад, слід указати його повну назву, призначення, характерні ознаки, гарантійний строк, назву виробника тощо.

Відповідно до п. 10 П(С)БО 7 «Основні засоби» первісна вартість таких ОЗ дорівнює їх справедливій вартості на дату виявлення (тобто дату проведення інвентаризації).

Для визначення справедливої вартості можна, але не обов’язково, скористатися послугами професійних оцінювачів. Зазвичай користуються послугами професійних оцінювачів для підтвердження суми доходів у податковому обліку.

У бухгалтерському обліку фактично такі об’єкти обліковуються як безоплатно отримані. Слід зазначити, що у фахівців немає одностайної думки щодо проведень при оприбуткуванні таких ОЗ. Ясно тільки, що їхня вартість повинна знайти своє відображення у складі доходів. П(С)БО 7 також не дає відповіді на це запитання, а розглядає лише оцінку безоплатно отриманих об’єктів ОЗ.

Отже, розглянемо варіанти відображення виявлених у результаті інвентаризації ОЗ із зазначенням бухгалтерських проведень.

 


п/п

Дт

Кт

Зміст операції

Нормативний акт

1

2

3

4

5

1

10

424 «Безоплатно отримані необоротні активи»

Оприбутковано безоплатно отримані ОЗ, виявлені
в результаті інвентаризації

П. 13 Методичних рекомендацій,
затверджених наказом Мінфіну
від 30.09.03 р. № 561
(далі – Методрекомендації № 561)

2

23, 91–94

131

Нараховано амортизацію

П. 25 Методрекомендацій № 561

3

424

745 «Дохід від безоплатно отриманих активів

Одночасно з нарахуванням амортизації, визнано дохід

Інструкція, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291

Або інший варіант

1

10

746

Оприбутковано ОЗ, виявлені
в результаті інвентаризації

П. 21 додатка
до Методрекомендацій № 561

2

23, 91–94

131

Нараховано амортизацію

П. 25 Методрекомендацій № 561

 

Таким чином, на думку автора, відображення в бухгалтерському обліку надлишків ОЗ, виявлених у результаті інвентаризації, залежить від того, унаслідок чого такі надлишки утворилися (неправильно оприбутковані, безоплатно отримані, безхазяйні тощо).

Приклад 1

Під час інвентаризації на підприємстві виявлено необлікований ОЗ – верстат деревообробний. Справедливу вартість цього об’єкта комісією встановлено в розмірі 4 000 грн.

На дату закінчення інвентаризації ця операція відображається проведенням Дт 10 – Кт 424 (746) на суму справедливої вартості (4 000 грн.). На цю ж суму в податковому обліку відображаємо дохід (пп. 135.5.15 Податкового кодексу, далі – ПК).

Нестача ОЗ

Залишкова вартість втраченого об’єкта ОЗ списується проведенням Дт 976 «Списання необоротних активів» – Кт 10 «Основні засоби». Одночасно така сума відображається на позабалансовому рахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» — з метою контролю за її можливим відшкодуванням. Зменшення суми на субрахунку 072 відображається після вирішення питання про винних осіб з одночасними записами: Дт 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» – Кт 746 «Інші доходи» в сумі, яку належить відшкодувати винними особами.

У бухобліку втрачений об’єкт ОЗ не визнається активом та списується з балансу. За наслідками інвентаризації складається Акт списання основних засобів за типовою формою № ОЗ-3, затвердженою наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352).

Розглянемо бухгалтерський облік нестачі ОЗ на прикладі.

Приклад 2

Під час інвентаризації виявлено нестачу ОЗ – копіювального апарату (група 4). Первісна вартість об’єкта становить 5 000 грн. Установлено факт крадіжки, про що мається довідка, видана органами внутрішніх справ. На дату інвентаризації балансова вартість об’єкта в бухгалтерському та податковому обліку є однаковою – 4 000 грн., сума нарахованої амортизації – 1 000 грн.

Облік таких операцій показано в таблиці.

(грн.)

 


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Виявлено під час інвентаризації нестачу ОЗ, суму нестачі відображено на позабалансовому обліку

Інвентаризаційний опис форми № инв-1

072

4 000

2

Списано суму зносу ОЗ

Бухгалтерська
довідка

131

104

1 000

3

Списано залишкову вартість ОЗ

976

104

4 000

4 000*

* Податкові витрати в сумі залишкової вартості ОЗ відображено на підставі п. 146.16 ПК.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2268 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали