Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Облік статутного капіталу

14.07.2016 85531 0 6


Приклади з проведеннями: на числових прикладах показано, як у бухобліку відобразити операції, пов'язані з формуванням і подальшою зміною розміру статутного капіталу (далі – СК).


Приклад 1
Формування СК

Протягом звітного періоду було створене і зареєстроване ТОВ «Дельта» з СК у розмірі 900 000 грн. Засновниками є: підприємство А, підприємство Б і фізособа. Усі засновники – резиденти України. Частки власників у СК розподіляються таким чином:

  • підприємство А – 50 % (450 000 грн.);
  • підприємство Б – 34 % (306 000 грн.);
  • фізособа – 16 % (144 000 грн.).

Відповідно до статутних документів до СК товариства були внесені:

  • підприємством А – кошти у розмірі 450 000 грн.;
  • підприємством Б – основні засоби (обладнання) за узгодженою вартістю 306 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 51 000 грн.);
  • фізособою – матеріали за узгодженою вартістю 144 000 грн. (без ПДВ).

Витрати на доставку і монтаж обладнання становлять 9 600 грн. (у т. ч. ПДВ – 1 600 грн.). Операції були проведені після реєстрації ТОВ платником ПДВ.

Таблиця 1. Бухгалтерський облік

(грн.)


п / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Відображено вартість частки в зареєстрованому СК ТОВ*:
– підприємство А

Статут, виписка з Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців (далі – ЄДР)

 46/А

 401/А

 450 000

– підприємство Б

46/Б

401/Б

306 000

– фізособа

46/ФЛ

401/ФО

144 000

2

Оприбутковано матеріали, отримані від фізособи як внесок до СК

Акт приймання-передачі  матеріалів, накладні типової форми № М-11**

20

46/ФО

144 000

3

Отримано кошти від підприємства А як внесок до СК

Виписка банку

311

46/А

450 000

4

Оприбутковано обладнання, отримане від підприємства Б як внесок до СК

Акт типової форми № ОЗ-1***

104****

46/Б

255 000

5

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

46/Б

51 000

6

Відображено витрати на доставку і монтаж обладнання

Акт виконаних робіт

152

631

8 000

7

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

1 600

8

Включено до первісної вартості обладнання витрати на доставку і монтаж

Акт типової форми № ОЗ-1

104

152

8 000

* Внески повинні бути сплачені протягом року з дня держреєстрації ТОВ (ст. 144 Цивільного кодексу, далі – ЦК; ст. 52 Закону від 19.09.91 р. № 1576-XII).
** Затверджена наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193
*** Затверджена наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.
**** Отримання основних засобів у СК відображається за дебетом рахунка обліку основних засобів, минаючи рахунок капітальних інвестицій (п. 13 Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561).

Приклад 2
Збільшення СК

На підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ «Дельта» було прийнято рішення про збільшення СК на суму 600 000 грн. Пропорції часток учасників при цьому не міняються. Учасниками ТОВ внесені на поточний рахунок кошти в загальній сумі 300 000 грн., а також реінвестовані дивіденди за рік у загальній сумі 300 000 грн.

Таблиця 2. Бухгалтерський облік

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Відображено збільшення СК ТОВ за рахунок додаткових внесків учасників:
– підприємства А (600 000 х 50 %)

Зареєстрована нова редакція статуту ТОВ

 46/А

 401/А

 300 000

– підприємства Б (600 000 х 34 %)

46/Б

401/Б

204 000

– фізособи (600 000 х 16 %)

46/ФО

401/ФО

96 000

2

Унесені учасниками кошти:
– підприємством А (300 000 х 50 %)

Виписка банку

 311

 46/А

 150 000

– підприємством Б (300 000 х 34 %)

311

46/Б

102 000

– фізособою (300 000 х 16 %)

301

46/ФО

48 000

3

Реінвестовано дивіденди, нараховані:
– підприємству А (300 000 х 50 %)

Протокол загальних зборів учасників

 443

 671/А

 150 000

671/А

46/А

150 000

– підприємству Б (300 000 х 34 %)

443

671/Б

102 000

671/Б

46/Б

102 000

– фізособі* (300 000 х 16 %)

443

671/ФО

48 000

671/ФО

46/ФО

48 000

4

Перераховано авансовий внесок із податку на прибуток при виплаті (реінвестиції) дивідендів юрособам

Виписка банку

641/АВ

311

34 200**

* Реінвестовані дивіденди не обкладаються ПДФО за умови, що таке нарахування не змінює часток участі в СК емітента (пп. 165.1.18 Податкового кодексу, далі – ПК).
** Сума умовна.

Приклад 3
Зменшення СК згідно із законодавчими вимогами

За підсумками звітного періоду (так само, як і за підсумками минулих звітних періодів) ТОВ «Дельта» отримало збитки. У результаті вартість чистих активів (ряд. 1495 форми № 1) виявилася меншою від зареєстрованої величини СК на 270 000 грн. ТОВ прийняло рішення зменшити СК на цю суму і спрямувати її на погашення збитків. Частки учасників зменшуються пропорційно.

Таблиця 3. Бухгалтерський облік

(грн.)


п / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

 

Відображено непокриті збитки звітного періоду

Бухгалтерська довідка

442

79

100 000

1

Відображено зміни у вартості частки з одночасним списанням збитків за рахунок зменшення розміру СК:
– підприємства А (270 000 х 50 %)

Протокол загальних зборів, нова редакція статуту, виписка з ЄДР, бухгалтерська довідка

 401/А

442

 135 000

– підприємства Б (270 000 х 34 %)

401/Б

91 800

– фізособи (270 000 х 16 %)

401/ФО

43 200

Приклад 4
Зменшення СК при виході учасника

Розмір частки учасника, який виходить з ТОВ «Дельта» (підприємства Б), становить 34 %. ТОВ прийняло рішення про зменшення СК на цю частку. Сума внеску підприємства Б у СК – 306 000 грн. Розмір СК – 900 000 грн.

Розглянемо облік для двох варіантів.

Варіант 1 (виплата більша від розміру внеску). Припустимо, що на дату виходу учасника нерозподілений прибуток ТОВ становив 57 000 грн., сума додаткового капіталу (Кт 423) – 28 000 грн. Таким чином, підприємству Б належить 334 900 грн. [(900 000 грн. + 57 000 грн. + 28 000 грн.) х 34 %]. Учасник отримав:

  • 120 000 грн. – основними засобами (автомобіль);
  • 214 900 грн. – грошима.

Варіант 2 (виплата менша від розміру внеску). На дату виходу учасника збитки ТОВ становили 170 000 грн. Таким чином, підприємству Б при виході належить 248 200 грн. [(900 000 грн. – 170 000 грн.) х 34 %]. Виплата проведена грошима.

Таблиця 4. Бухгалтерський облік

(грн.)


п / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Варіант 1

1

Відображено заборгованість перед учасником, що вийшов, у сумі його внеску до СК

Заява учасника про вихід, рішення товариства

452/Б

672/Б*

306 000

2

Відображено зменшення СК

Виписка з ЄДР

401/Б

452/Б

306 000

3

Відображено заборгованість перед підприємством Б на суму перевищення виплати над сумою внеску до СК (334 900 – 306 000)

Бухгалтерська довідка

452/Б

672/Б

28 900

4

Відображено перевищення виплати над сумою внеску до СК:
– у розмірі додаткового капіталу (28 000 х 34 %)

 423

 452/Б

 9 520

– у розмірі нерозподіленого прибутку (57 000 х 34 %)

441

452/Б

19 380

5

Проведено грошову виплату

Виписка банку

672/Б

311

214 900

6

Передано автомобіль, що обліковується як необоротний актив, призначений для продажу

Акт типової форми № ОЗ-1

377/Б

712

120 000

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

712

641

20 000

Списано балансову вартість автомобіля

Бухгалтерська довідка

943

286

98 000

7

Відображено взаємозалік заборгованостей

Бухгалтерська довідка

672/Б

377/Б

120 000

Варіант 2

8

Відображено заборгованість перед учасником, що вийшов, у сумі виплати, що належить йому

Заява учасника про вихід, рішення товариства, бухгалтерська довідка

452/Б

672/Б*

248 200

9

Відображено зменшення СК

Виписка з ЄДР

401/Б

452/Б

306 000

10

Відображено різницю між сумою внеску до СК і виплатою, що належить учасникові (306 000– 248 200)

452/Б

441

57 800

11

Проведено грошову виплату

Виписка банку

672/Б

311

248 200

* Інструкцією, затвердженою наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291, рекомендовано запис Дт 40 – Кт 672. Проте його можна застосовувати тільки після реєстрації змін до статуту.

Таблиця 5. Відображення у фінзвітності


п / п

Найменування показника

Відображення у фінзвітності

1

2

3

1

Формування, збільшення, зменшення СК за умови, що величина статуту зареєстрована в ЄДР (Дт 401 або Кт 401)

Ряд. 1400 форми № 1, № 1-м

2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (Кт 441, Дт 442)

Ряд. 1420 форми № 1, № 1-м

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали