Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Відображаємо в обліку експорт товарів із передоплатою

Ольга Целуйко

21.10.2015 14200 0 3

     Бухгалтерський облік

Нагадаємо, що після набуття чинності наказу Минфину від 18.06.15 р. № 573 (з 24.07.15 р.) підприємство може вести облік наявності та руху інвалюти на розподільчому рахунку, застосовуючи субрахунок 316.

Якщо першою подією при експорті є отримання передоплати від нерезидента, то на дату її надходження дохід у резидента не відображається (п. 6 П(С)БО 21). У цьому випадку дохід від реалізації товару визнається на дату переходу права власності на товар (це може бути дата оформлення експортної митної декларації, що підтверджує фактичний перетин товаром митного кордону України).

Гривневий еквівалент доходу в інвалюті визначається за курсом НБУ на початок дня отримання такої передоплати (п. 6 П(С)БО 21). Нагадаємо, що протягом усього дня застосовується курс, установлений у попередній день (п. 9 Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 12.11.03 р. № 496).

Сумова різниця (додатна або від’ємна), що виникла між курсами МВРУ та НБУ при продажу частини інвалютної виручки (75 %), відображається або у складі доходів на субрахунку 711 «Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти», або у складі витрат на субрахунку 942 «Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти».

Кредиторська заборгованість експортера перед нерезидентом із постачання товару є немонетарною статтею, тому курсові різниці за такою заборгованістю не розраховуються (пп. «б» п. 7 П(С)БО 21).

Екпортна операція зі 100%-вою передоплатою не підпадає під валютний контроль, оскільки у цьому випадку відсутній предмет контролю – валютні цінності за кордоном.

Податок на прибуток

Об'єкт обкладення податком на прибуток визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) бухгалтерського фінансового результату на різниці, які виникають за правилами ПК (пп. 134.1.1 Податкового кодексу, далі – ПК). Перелік різниць наведено в ст. 138–141 ПК.

Якщо річний дохід, визначений за правилами бухобліку, за останній звітний (податковий) рік (починаючи з 2015 року) не перевищує 20 млн грн., то підприємство може не проводити таке коригування. У цьому випадку в податковому обліку дохід визначається так само, як і в бухгалтерському обліку.

Тим же підприємствам, у яких річний дохід перевищує 20 млн грн, потрібно буде визначати об'єкт обкладення податком на прибуток шляхом коригувань бухгалтерського фінрезультату. Зокрема, експортери повинні будуть збільшити фінансовий результат на суму перевищення звичайних цін над контрактними цінами реалізованих на експорт товарів, якщо експортна операція підпадає під визначення контрольованої (пп. 140.5.1 ПК).

Нагадаємо, що під контроль підпадають усі види господарських операцій, договорів або угод, документально підтверджених або непідтверджених, які можуть впливати на об'єкт обкладення податком на прибуток екпортера, зокрема – з товарами, готовою продукцією, послугами, нематеріальними активами (пп. 39.2.1.4 ПК).

Контролюватися можуть операції експортера з нерезидентами. Причому тільки в тому випадку, якщо з кожним із таких контрагентів обсяг вищеперелічених господарських операцій, визначений за правилами бухобліку, за звітний рік перевищує 5 млн грн. (за вирахуванням непрямих податків), а річний дохід самого експортера, визначений за правилами бухобліку від будь-якої діяльності за цей рік, перевищує 50 млн грн. (пп. 39.2.1.7 ПК).

Перелічимо контрагентів-нерезидентів, операції з якими підлягають контролю, якщо дотримуються наведені вище критерії «контрольованості» для експортера. До таких нерезидентів належать:

  • пов'язані особи-нерезиденти, з якими укладено прямі контракти. Критерії пов'язаності осіб наведено в пп. 14.1.159 ПК;
  • комісіонери-нерезиденти при продажу товарів у сфері ЗЕД (пп. 39.2.1.1 ПК);
  • пов'язані особи-нерезиденти у випадках, коли в експортних операціях право власності на предмет контракту переходить до них за ланцюжком: резидент – непов'язана особа (особи) – пов'язана особа-нерезидент (тобто експортер намагається збудувати схему, щоб розірвати ланцюг пов'язаності з нерезидентом). Указує на наявність такої схеми роль, яка відводиться таким проміжним непов'язаним особам у ланцюжку переходу права власності на предмет контракту, а саме: непов'язані особи не виконують істотних функцій із придбання або продажу товарів (робіт, послуг) між пов'язаними особами, а також не використовують істотних активів та/або не приймають на себе істотних ризиків для організації придбання або продажу товарів (робіт, послуг) між пов'язаними особами. Причому під істотними функціями й активами розуміються функції, які пов'язані особи не могли б виконати самостійно у своїй звичайній діяльності без залучення інших осіб і використання активів таких осіб. Під істотними ризиками розуміються ризики, прийняття яких є обов'язковим для ділової практики таких операцій (пп. 39.2.1.5 ПК). Зрозуміло, що питання про істотність ролі непов'язаних осіб у такій ситуації може стати предметом спору з контролюючими органами;
  • нерезиденти, які зареєстровані в державі (на території), включеній до Переліку, затвердженого Кабміном, і в такій державі (на території) ставка податку на прибуток на 5 процентних пунктів нижча, ніж в Україні, або з такою державою Україна не уклала міжнародні договори про обмін інформацією (пп. 39.2.1.2 ПК).

У 2015 році діяли декілька переліків:

  • з початку року – Перелік, наведений у додатку до постанови КМУ від 25.12.13 р. № 1042-р;
  • потім – Перелік, наведений у додатку до розпорядження КМУ від 14.05.15 р. № 449-р (далі – Перелік № 449-р);
  • з 16.09.15 р. діє Перелік, наведений у додатку до розпорядження КМУ від 16.09.15 р. № 977-р.

З оновленого переліку виключені Швейцарія, Грузія, Мальта, Ліван, ОАЕ, Сінгапур, Марокко, Люксембург, Ямайка і Гваделупа. А ось з Авст­рією – окрема історія: ця країна була включена до Переліку № 449-р 14.05.15 р., а потім з 01.08.15 р. виключена з нього розпорядженням КМУ від 01.07.15 р. № 677-р. Завважимо, що операція визнається контрольованою з дати включення держави (території) до відповідного переліку (пп. 39.2.1.2 ПК). Логічно припустити, що з дати виключення держави (території) з переліку, операція з контрагентом, зареєстрованим у такій державі (на території), не визнаватиметься контнрольованою, хоча прямо про це ніде не сказано.

Приклад

Фірма «КІН-трейд» (постачальник) уклала експортний контракт на 194 935 дол. США на умовах 100%-вої передоплати. Товар фактично вивозиться з митної території України. Операція не є контрольованою. Комісію банку-кореспондента сплачує покупець.

В обліку господарські операції відображаються таким чином:

(дол. США/грн.)

№п/п

 

Зміст операції

 

Первиннідокументи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

26.08.15 р. Курс НБУ – 22,623411 грн. за $1. Надійшла на розподільчий рахунок у банку передоплата в інвалюті від нерезидента в сумі $194 935

 

Виписка банку, меморіальнийордер

 

316

 

681

 

$194 935,00

4 410 094,62

2

 

27.08.15 р. Курс НБУ – 21,425702 грн. за $1. Перераховано з розподільчого рахунка 25 % інвалюти, що надійшла, на поточний рахунок в інвалюті ($194 935 х 0,25)

 

Виписки банку

 

312

 

316

 

$48 733,75

1 044 154,80

3

 

Перераховано з розподільчого рахунка 75 % інвалюти, що надійшла, для обов'язкового продажу ($194 935 х 0,75)*

 

Виписка банку

 

334

 

316

 

$146 201,25

3 132 464,41

4

 

Відображено курсову різницю на дату господарської операції [$194 935,00 х (21,425702 – 22,623411)]

 

Бухгалтерська довідка

 

945

 

316

 

233 475,41

 

5

 

Зараховано на поточний рахунок у гривнях кошти, отримані від продажу інвалюти (курс МВРУ – 21,31 грн. за $1)

($146 201,25 х 21,31)

Виписки банку

 

311

 

334

 

3 115 548,64

 

6

 

Утримано комісію уповноваженого банку (0,1 % від суми, отриманої від продажу 3 115 548,64 грн.)

 

92

 

311

 

3 115,55

 

7

 

Відображено збиток від продажу інвалюти

(3 132 464,41 – 3 115 548,64)

Бухгалтерська довідка

 

942

 

334

 

16 915,77

 

8

 

28.08.15 р. Курс НБУ – 21,317065 грн. за $1. Відвантажено товар на експорт ($194 935 х 22,623411)** і нараховано податкові зобов'язання з ПДВ за ставкою 0 % (за курсом НБУ на дату подання МД)***

 

Видаткова накладна, МД, податкова накладна

 

362

 

702

 

$194 935,00

4 410 094,62

 

9

 

Списано собівартість реалізованого товару (сума умовна)

 

Регістри бухобліку

 

902

 

281

 

3 500 000,00

 

10

 

Перераховано суму за брокерські послуги

 

Виписка банку

 

377

 

311

 

1 000,00

 

11

 

Включено до витрат на збут вартість брокерських послуг

 

Акт наданих послуг, рахунок

 

93

 

377

 

1 000,00

 

12

 

Проведено взаємозалік заборгованості****

 

 

681

 

362

 

$194 935,00

4 410 094,62

* Згідно з п. 2 постанови Правління НБУ від 03.09.15 р. № 581.

** Сума в гривнях розрахована за курсом 22,62341 грн. за $1 на дату надходження передоплати на розподільчий рахунок (26.08.15 р.).

*** Датою виникнення податкових зобов'язань є дата оформлення митної декларації, що підтверджує фактичний перетин митного кордону України (пп. «а» пп. 195.1.1 ПК).

**** Закриття фінансових результатів у прикладі не відображено.

 

(дол. США/грн.)

№п/п

 

Зміст операції

 

Первиннідокументи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

26.08.15 р. Курс НБУ – 22,623411 грн. за $1. Надійшла на розподільчий рахунок у банку передоплата в інвалюті від нерезидента в сумі $194 935

 

Виписка банку, меморіальнийордер

 

316

 

681

 

$194 935,00

4 410 094,62

2

 

27.08.15 р. Курс НБУ – 21,425702 грн. за $1. Перераховано з розподільчого рахунка 25 % інвалюти, що надійшла, на поточний рахунок в інвалюті ($194 935 х 0,25)

 

Виписки банку

 

312

 

316

 

$48 733,75

1 044 154,80

3

 

Перераховано з розподільчого рахунка 75 % інвалюти, що надійшла, для обов'язкового продажу ($194 935 х 0,75)*

 

Виписка банку

 

334

 

316

 

$146 201,25

3 132 464,41

4

 

Відображено курсову різницю на дату господарської операції [$194 935,00 х (21,425702 – 22,623411)]

 

Бухгалтерська довідка

 

945

 

316

 

233 475,41

 

5

 

Зараховано на поточний рахунок у гривнях кошти, отримані від продажу інвалюти (курс МВРУ – 21,31 грн. за $1)

($146 201,25 х 21,31)

Виписки банку

 

311

 

334

 

3 115 548,64

 

6

 

Утримано комісію уповноваженого банку (0,1 % від суми, отриманої від продажу 3 115 548,64 грн.)

 

92

 

311

 

3 115,55

 

7

 

Відображено збиток від продажу інвалюти

(3 132 464,41 – 3 115 548,64)

Бухгалтерська довідка

 

942

 

334

 

16 915,77

 

8

 

28.08.15 р. Курс НБУ – 21,317065 грн. за $1. Відвантажено товар на експорт ($194 935 х 22,623411)** і нараховано податкові зобов'язання з ПДВ за ставкою 0 % (за курсом НБУ на дату подання МД)***

 

Видаткова накладна, МД, податкова накладна

 

362

 

702

 

$194 935,00

4 410 094,62

 

9

 

Списано собівартість реалізованого товару (сума умовна)

 

Регістри бухобліку

 

902

 

281

 

3 500 000,00

 

10

 

Перераховано суму за брокерські послуги

 

Виписка банку

 

377

 

311

 

1 000,00

 

11

 

Включено до витрат на збут вартість брокерських послуг

 

Акт наданих послуг, рахунок

 

93

 

377

 

1 000,00

 

12

 

Проведено взаємозалік заборгованості****

 

 

681

 

362

 

$194 935,00

4 410 094,62

* Згідно з п. 2 постанови Правління НБУ від 03.09.15 р. № 581.

** Сума в гривнях розрахована за курсом 22,62341 грн. за $1 на дату надходження передоплати на розподільчий рахунок (26.08.15 р.).

*** Датою виникнення податкових зобов'язань є дата оформлення митної декларації, що підтверджує фактичний перетин митного кордону України (пп. «а» пп. 195.1.1 ПК).

**** Закриття фінансових результатів у прикладі не відображено.

 

(дол. США/грн.)

№п/п

 

Зміст операції

 

Первиннідокументи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

26.08.15 р. Курс НБУ – 22,623411 грн. за $1. Надійшла на розподільчий рахунок у банку передоплата в інвалюті від нерезидента в сумі $194 935

 

Виписка банку, меморіальнийордер

 

316

 

681

 

$194 935,00

4 410 094,62

2

 

27.08.15 р. Курс НБУ – 21,425702 грн. за $1. Перераховано з розподільчого рахунка 25 % інвалюти, що надійшла, на поточний рахунок в інвалюті ($194 935 х 0,25)

 

Виписки банку

 

312

 

316

 

$48 733,75

1 044 154,80

3

 

Перераховано з розподільчого рахунка 75 % інвалюти, що надійшла, для обов'язкового продажу ($194 935 х 0,75)*

 

Виписка банку

 

334

 

316

 

$146 201,25

3 132 464,41

4

 

Відображено курсову різницю на дату господарської операції [$194 935,00 х (21,425702 – 22,623411)]

 

Бухгалтерська довідка

 

945

 

316

 

233 475,41

 

5

 

Зараховано на поточний рахунок у гривнях кошти, отримані від продажу інвалюти (курс МВРУ – 21,31 грн. за $1)

($146 201,25 х 21,31)

Виписки банку

 

311

 

334

 

3 115 548,64

 

6

 

Утримано комісію уповноваженого банку (0,1 % від суми, отриманої від продажу 3 115 548,64 грн.)

 

92

 

311

 

3 115,55

 

7

 

Відображено збиток від продажу інвалюти

(3 132 464,41 – 3 115 548,64)

Бухгалтерська довідка

 

942

 

334

 

16 915,77

 

8

 

28.08.15 р. Курс НБУ – 21,317065 грн. за $1. Відвантажено товар на експорт ($194 935 х 22,623411)** і нараховано податкові зобов'язання з ПДВ за ставкою 0 % (за курсом НБУ на дату подання МД)***

 

Видаткова накладна, МД, податкова накладна

 

362

 

702

 

$194 935,00

4 410 094,62

 

9

 

Списано собівартість реалізованого товару (сума умовна)

 

Регістри бухобліку

 

902

 

281

 

3 500 000,00

 

10

 

Перераховано суму за брокерські послуги

 

Виписка банку

 

377

 

311

 

1 000,00

 

11

 

Включено до витрат на збут вартість брокерських послуг

 

Акт наданих послуг, рахунок

 

93

 

377

 

1 000,00

 

12

 

Проведено взаємозалік заборгованості****

 

 

681

 

362

 

$194 935,00

4 410 094,62

* Згідно з п. 2 постанови Правління НБУ від 03.09.15 р. № 581.

** Сума в гривнях розрахована за курсом 22,62341 грн. за $1 на дату надходження передоплати на розподільчий рахунок (26.08.15 р.).

*** Датою виникнення податкових зобов'язань є дата оформлення митної декларації, що підтверджує фактичний перетин митного кордону України (пп. «а» пп. 195.1.1 ПК).

**** Закриття фінансових результатів у прикладі не відображено.

 

(дол. США/грн.)

№п/п

 

Зміст операції

 

Первиннідокументи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

26.08.15 р. Курс НБУ – 22,623411 грн. за $1. Надійшла на розподільчий рахунок у банку передоплата в інвалюті від нерезидента в сумі $194 935

 

Виписка банку, меморіальнийордер

 

316

 

681

 

$194 935,00

4 410 094,62

2

 

27.08.15 р. Курс НБУ – 21,425702 грн. за $1. Перераховано з розподільчого рахунка 25 % інвалюти, що надійшла, на поточний рахунок в інвалюті ($194 935 х 0,25)

 

Виписки банку

 

312

 

316

 

$48 733,75

1 044 154,80

3

 

Перераховано з розподільчого рахунка 75 % інвалюти, що надійшла, для обов'язкового продажу ($194 935 х 0,75)*

 

Виписка банку

 

334

 

316

 

$146 201,25

3 132 464,41

4

 

Відображено курсову різницю на дату господарської операції [$194 935,00 х (21,425702 – 22,623411)]

 

Бухгалтерська довідка

 

945

 

316

 

233 475,41

 

5

 

Зараховано на поточний рахунок у гривнях кошти, отримані від продажу інвалюти (курс МВРУ – 21,31 грн. за $1)

($146 201,25 х 21,31)

Виписки банку

 

311

 

334

 

3 115 548,64

 

6

 

Утримано комісію уповноваженого банку (0,1 % від суми, отриманої від продажу 3 115 548,64 грн.)

 

92

 

311

 

3 115,55

 

7

 

Відображено збиток від продажу інвалюти

(3 132 464,41 – 3 115 548,64)

Бухгалтерська довідка

 

942

 

334

 

16 915,77

 

8

 

28.08.15 р. Курс НБУ – 21,317065 грн. за $1. Відвантажено товар на експорт ($194 935 х 22,623411)** і нараховано податкові зобов'язання з ПДВ за ставкою 0 % (за курсом НБУ на дату подання МД)***

 

Видаткова накладна, МД, податкова накладна

 

362

 

702

 

$194 935,00

4 410 094,62

 

9

 

Списано собівартість реалізованого товару (сума умовна)

 

Регістри бухобліку

 

902

 

281

 

3 500 000,00

 

10

 

Перераховано суму за брокерські послуги

 

Виписка банку

 

377

 

311

 

1 000,00

 

11

 

Включено до витрат на збут вартість брокерських послуг

 

Акт наданих послуг, рахунок

 

93

 

377

 

1 000,00

 

12

 

Проведено взаємозалік заборгованості****

 

 

681

 

362

 

$194 935,00

4 410 094,62

* Згідно з п. 2 постанови Правління НБУ від 03.09.15 р. № 581.

** Сума в гривнях розрахована за курсом 22,62341 грн. за $1 на дату надходження передоплати на розподільчий рахунок (26.08.15 р.).

*** Датою виникнення податкових зобов'язань є дата оформлення митної декларації, що підтверджує фактичний перетин митного кордону України (пп. «а» пп. 195.1.1 ПК).

**** Закриття фінансових результатів у прикладі не відображено.

 

(дол. США/грн.)

№п/п

 

Зміст операції

 

Первиннідокументи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

26.08.15 р. Курс НБУ – 22,623411 грн. за $1. Надійшла на розподільчий рахунок у банку передоплата в інвалюті від нерезидента в сумі $194 935

 

Виписка банку, меморіальнийордер

 

316

 

681

 

$194 935,00

4 410 094,62

2

 

27.08.15 р. Курс НБУ – 21,425702 грн. за $1. Перераховано з розподільчого рахунка 25 % інвалюти, що надійшла, на поточний рахунок в інвалюті ($194 935 х 0,25)

 

Виписки банку

 

312

 

316

 

$48 733,75

1 044 154,80

3

 

Перераховано з розподільчого рахунка 75 % інвалюти, що надійшла, для обов'язкового продажу ($194 935 х 0,75)*

 

Виписка банку

 

334

 

316

 

$146 201,25

3 132 464,41

4

 

Відображено курсову різницю на дату господарської операції [$194 935,00 х (21,425702 – 22,623411)]

 

Бухгалтерська довідка

 

945

 

316

 

233 475,41

 

5

 

Зараховано на поточний рахунок у гривнях кошти, отримані від продажу інвалюти (курс МВРУ – 21,31 грн. за $1)

($146 201,25 х 21,31)

Виписки банку

 

311

 

334

 

3 115 548,64

 

6

 

Утримано комісію уповноваженого банку (0,1 % від суми, отриманої від продажу 3 115 548,64 грн.)

 

92

 

311

 

3 115,55

 

7

 

Відображено збиток від продажу інвалюти

(3 132 464,41 – 3 115 548,64)

Бухгалтерська довідка

 

942

 

334

 

16 915,77

 

8

 

28.08.15 р. Курс НБУ – 21,317065 грн. за $1. Відвантажено товар на експорт ($194 935 х 22,623411)** і нараховано податкові зобов'язання з ПДВ за ставкою 0 % (за курсом НБУ на дату подання МД)***

 

Видаткова накладна, МД, податкова накладна

 

362

 

702

 

$194 935,00

4 410 094,62

 

9

 

Списано собівартість реалізованого товару (сума умовна)

 

Регістри бухобліку

 

902

 

281

 

3 500 000,00

 

10

 

Перераховано суму за брокерські послуги

 

Виписка банку

 

377

 

311

 

1 000,00

 

11

 

Включено до витрат на збут вартість брокерських послуг

 

Акт наданих послуг, рахунок

 

93

 

377

 

1 000,00

 

12

 

Проведено взаємозалік заборгованості****

 

 

681

 

362

 

$194 935,00

4 410 094,62

* Згідно з п. 2 постанови Правління НБУ від 03.09.15 р. № 581.

** Сума в гривнях розрахована за курсом 22,62341 грн. за $1 на дату надходження передоплати на розподільчий рахунок (26.08.15 р.).

*** Датою виникнення податкових зобов'язань є дата оформлення митної декларації, що підтверджує фактичний перетин митного кордону України (пп. «а» пп. 195.1.1 ПК).

**** Закриття фінансових результатів у прикладі не відображено.

 

(дол. США/грн.)

№п/п

 

Зміст операції

 

Первиннідокументи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали