Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Ціну прив'язано до валютного курсу: що в обліку в покупця

Юлія Гужел

12.12.2014 7621 0 0

Із цієї статті ви дізнаєтеся: як правильно відобразити в обліку зміну ціни товару, якщо її вартість згідно з угодою прив'язана до курсу інвалюти на дату оплати.

Що можна зробити на практиці: вибрати варіант обліку залежно від умов договору, наявності товару в залишку, методу обліку вибуття товарів.

Цінові застереження стали реальністю

Підприємствам багатьох галузей промисловості для виробництва продукції доводиться використовувати сировину зарубіжного виробництва. Зрозуміло, що зараз їм вигідно укладати договори з покупцями, прив'язавши ціну продукції до курсу інвалюти на дату оплати. І часто підприємству-покупцеві нічого не залишається, крім як прийняти такі умови.

Розглянемо, як покупцеві відобразити такі коригування в бухгалтерському та податковому обліку.

Бухгалтерський облік

Згідно з п. 9 П(С)БО 9 «Запаси» до первісної вартості запасів уключаються суми, сплачені їх постачальникові згідно з угодою (за мінусом непрямих податків). Тобто вартість запасів формується виходячи з фактичної суми остаточного розрахунку за них. Це означає, що всі суми коригувань ціни придбаних запасів (сировини, матеріалів, товарів тощо) повинні враховуватися у вартості запасів.

Наприклад, якщо ви оплачуєте товар, який ще знаходиться на вашому складі, то коригування ціни через зміну курсу валюти відображається шляхом коригування вартості товару за рахунком 28.

А що робити, якщо товар уже відвантажений наступному покупцеві (тобто в обліку сформовано дохід і витрати)? Мало того, можлива ситуація, коли товар відвантажений в одному періоді, а оплачується в іншому. У цьому випадку облік зміни ціни залежатиме від декількох чинників: методу оцінки вибуття запасів при їх вибутті, дати оплати або додаткових умов договору. Розглянемо вплив кожного чинника окремо.

Як відобразити коригування ціни при різних методах оцінки вибуття запасів, якщо товар відвантажений наступному покупцеві й оплата за нього перерахована в поточному звітному році?

Наприклад, в обліковій політиці підприємства передбачено, що товари при реалізації оцінюються за методом ФІФО. Тоді в момент перерахування оплати за них бухгалтер буде точно знати, що були реалізовані саме ці товари, а не інші, придбані раніше. У такому разі відкоригувати ціну можна шляхом зменшення (збільшення) собівартості проданого товару – на субрахунку 902.

Якщо застосовується середньозважений метод оцінки, то в разі великої кількості однорідних товарів бухгалтер не знатиме, які саме товари були реалізовані – придбані раніше чи придбані за договором з прив'язкою до інвалюти. На наш погляд, щоб коректно відобразити собівартість таких товарів, можна піти двома шляхами:

 • або відображати таку зміну ціни за аналогією з транспортно-заготівельними витратами (ТЗВ), застосовуючи для цього окремий субрахунок. Сума коригування, що відноситься до таких реалізованих товарів, розраховується як добуток середнього відсотка коригування і вартості вибулих товарів.
 • або списати суму коригування до складу витрат або доходів (субрахунок 949 або 719 відпо­відно).

Як відкоригувати ціну, якщо договором передбачено відстрочення платежу за товар?

Такий договір можна розцінити як такий, що має ознаки кредитування. Відповідно збільшення вартості товару за рахунок зростання курсу інвалюти на дату оплати розглядається як фінансові витрати і відображається на субрахунку 952 «Інші фінансові витрати».

Як відобразити коригування ціни товару, якщо він отриманий і реалізований у поточному році, а оплата за нього перерахована в наступному?

Відображення змін в обліку і звітності регулюється П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». Порядок залежить від періоду, у якому вам доводиться робити коригування. Якщо ціна за товар змінилася:

 • до затвердження річної фінансової звітності – то в обліку це відображається у звітному році шляхом сторнування або внесення додаткових бухгалтерських записів на відповідних рахунках обліку (субрахунки 902, 949, 719, 952);
 • після затвердження річної фінансової звітності – тоді коригування слід проводити через рахунок 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)». Тобто відображати суму коригування безпосередньо у власному капіталі.

Податок на прибуток

При оподаткуванні прибутку покупцеві слід керуватися п. 140.2 Податкового кодексу (далі – ПК). Там сказано, що продавець і покупець товарів роблять перерахунок доходу і витрат, якщо після продажу товарів змінилася сума компенсації їх вартості. Такий перерахунок здійснюється в періоді зміни суми компенсації.

Іншими словами, навіть якщо ціна на товар змінилася після подання декларації з податку на прибуток за звітний період (квартал, рік), покупцеві товару не потрібно подавати уточнюючу декларацію з усіма можливими наслідками, що випливають звідси (штрафні санкції, пеня). Податкове законодавство не розглядає таку операцію як уточнення податкових зобов'язань.

Проте коригування витрат обов'язково повинне бути підтверджене відповідними документами (акт узгодження ціни, коригувальна накладна тощо).

У декларації з податку на прибуток коригування витрат (зокрема, якщо в бухобліку визнано дохід) відображається в рядку 06.4.28 додатка ІВ зі знаком «+» або «–».

ПДВ

Пункт 192.1 ПК передбачає, що у випадках перегляду ціни після постачання суми податкових зобов'язань і податкового кредиту у постачальника й отримувача підлягають коригуванню. Зав-важимо, що таке коригування повинне відображатися шляхом оформлення розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (дода-ток 2 до податкової накладної).

У декларації з ПДВ у покупця коригування податкового кредиту відобразиться в рядку 16.1 і в розд. ІІ додатка 1 до декларації (Д1).

Приклад 1

Згідно з угодою купівлі-продажу, укладеною між підприємствами 16 грудня 2013 року, вартість товару дорівнює 79 930 грн. (у т. ч. ПДВ – 13 321,67 грн.), що на дату укладення договору еквівалентно 10 000 дол. США за офіційним курсом НБУ. Крім того, договором передбачено такі умови:

 • при зміні офіційного валютного курсу НБУ на дату оплати ціна договору в гривнях перераховується виходячи з офіційного курсу НБУ на дату оплати;
 • 50 % вартості придбаного товару підлягає перерахуванню на рахунок продавця на умовах передоплати, решта – після їх постачання.

Фактично оплата й постачання товару відбувалися в такі строки:

 • 07.02.14 р. – передоплата в розмірі 50 % вартості (курс НБУ – 8,708 грн. за 1 дол. США);
 • 07.05.14 р. – постачання товару (курс НБУ – 11,651347 грн. за 1 дол. США);
 • 07.08.14 р. – остаточний розрахунок (курс НБУ – 12,458546 грн. за 1 дол. США).

Бухгалтерський і податковий облік у покупця при коригуванні ціни показано в таблиці.

(грн.)

№п/п

Зміст операції

Первинний документ

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Перераховано передоплату в розмірі 50 % вартості товару ($10 000 : 2 х 8,708)

Виписка банку

371

311

43 540,00

2

Відображено податковий кредит із ПДВ виходячи із суми передоплати

Податкова накладна

641

644

7 256,67

3

Отримано товар [79 930,00 : 2 : 1,2 ++ (43 540,00 – 7 256,67)]*

Накладна, акт узгодження ціни

281

631

69 587,50

4

Відображено податковий кредит із ПДВ виходячи з решти вартості товару

(69 587,50 х 20 % – 7 256,67)

Податкова накладна

641

631

6 660,83

5

Закрито розрахунки із заборгованості

Регістри бухобліку

631

371

43 540,00

6

Закрито розрахунки з податкового кредиту з ПДВ

644

631

7 256,67

7

Проведено остаточний розрахунок ($10 000 : 2 х 12,458546)

Виписка банку

631

311

62 292,73

8

Відкориговано вартість товару [(62 292,73 – (69 587,50 х 1,2 –– 43 540,00 грн.)) : 1,2]

Акт узгодження ціни, накладна коригування

281

631

18 606,44

9

Відкориговано податковий кредит (18 606,44 х 20 %)

Розрахунок коригування до податкової накладної**

641

631

3 721,29

* Курс НБУ, установлений на дату постачання товарів, у цьому випадку не має значення. Адже згідно з умовами договору вартість товару розраховується виходячи з курсу НБУ, установленого на день оплати. Оскільки половина товару оплачена виходячи з курсу НБУ, установленого на день передоплати (8,708 грн. за 1 дол. США), неоплачена частина розраховується виходячи із ціни, зафіксованої в договорі.

** Виписується до податкової накладної, оформленої при постачанні товару.

Приклад 2

Згідно з умовами договору купівлі-продажу, укладеного між підприємствами 16 грудня 2013 року, вартість товару дорівнює 109 719,91 грн. (у т. ч. ПДВ – 18 286,65 грн.), що на дату укладення договору еквівалентно 10 000 євро за офіційним курсом НБУ (10,971991 грн. за 1 євро). Крім того, умовами договору передбачено:

 • при зміні офіційного валютного курсу НБУ на дату здійснення платежу ціна договору в гривнях перераховується виходячи з офіційного курсу НБУ на дату оплати;
 • відвантаження товару повинне відбутися до 31 грудня 2013 року;
 • оплата здійснюється в такі строки: 50 % вартості товару підлягає перерахуванню на рахунок продавця до 31 січня 2014 року; реш­та – до 30 червня 2014 року.

Фактично постачання товару та його оплата здійснювалися в такі строки:

 • 30.12.13 р. – постачання товару (курс НБУ – 11,041530 грн. за 1 євро);
 • 10.01.14 р. – оплата 50 % вартості товару (курс НБУ – 10,880072 грн. за 1 євро);
 • 27.06.14 р. – остаточний розрахунок (курс НБУ – 16,086845 грн. за 1 євро).

При цьому товар був перепроданий покупцем 31 січня 2014 року за 120 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 20 000 грн.).

Бухгалтерський і податковий облік у покупця наведено в таблиці.

(грн.)

№ п/п

Зміст операції

Первинний документ

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Оприбутковано товар

(109 719,91 – 18 286,65)

Накладна

281

631

91 433,26

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

18 286,65

3

Оплачено 50 % вартості товару

(Ђ10 000 : 2 х 10,880072)

Виписка банку

631

311

54 400,36

4

Відкориговано вартість товару методом «сторно»

(91 433,26 : 2 + 54 400,36 : 1,2 –– 91 433,26)*

Акт узгодження ціни, регістри бухобліку

281

631

383,00

5

Відкориговано (зменшено) податковий кредит із ПДВ методом «сторно»

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали