Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Конкурс 2016. Доходи: порядок визначення та види

У цій консультації йтиметься про види доходів підприємства, порядок їх визнання і відображення в обліку.

Визначення поняття

Згідно з п. 3 розд. І НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» доходи – це збільшення економічних вигід підприємства за рахунок надходження активів або зменшення зобов'язань, яке приводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства). Українським законодавством передбачено окремий стандарт, що регулює порядок визнання доходів, – П(С)БО 15 «Доходи».

Визначення доходу, наведене в п. 5 П(С)БО 15, практично ідентичне визначенню із НП(С)БО 1, але містить істотне доповнення: дохід визнається за умови, що його сума може бути достовірна визначена. 

Класифікація доходів

Відповідно до п. 7 П(С)БО 15 у бухгалтерському обліку визнані доходи класифікуються за такими групами:

 • дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
 • інші операційні доходи;
 • фінансові доходи;
 • інші доходи. 

Норми даного стандарту не поширюються на доходи, пов'язані (п. 3):

 • із договорами оренди;
 • дивідендами, які належать за результатами фінансових інвестицій і обліковуються за методом участі в капіталі;
 • страховою діяльністю;
 • зміною справедливої вартості фінансових активів і зобов'язань, а також ліквідацією (продажем, погашенням) зазначених активів і зобов'язань;
 • зміною вартості інших поточних активів;
 • первісним визнанням і зміною справедливої вартості біологічних активів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю, і з первісним визнанням сільгосппродукції;
 • видобутком корисних копалин.

Перелічені види доходу розглядаються в інших стандартах (наприклад, П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», П(С)БО 14 «Оренда», П(С)БО 30 «Біологічні активи» та ін.).

Умови визнання доходу

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається за наявності всіх таких умов (п. 8 П(С)БО 15):

 • покупцю передано ризики й вигоди, пов'язані із правом власності на продукцію (товар, інший актив);
 • підприємство не здійснює в подальшому управління та контроль над реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
 • сума доходу (виручка) може бути достовірна визначена;
 • є впевненість, що в результаті операції збільшаться економічні вигоди підприємства, а витрати, пов'язані із цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Дохід від надання послуг визнається виходячи зі ступеня завершеності операції на дату балансу, якщо результат цієї операції може бути достовірно оцінено. Така оцінка можлива при наявності всіх таких умов (п. 10 П(С)БО 15):

 • можлива достовірна оцінка доходу;
 • імовірне надходження економічних вигід від надання послуг;
 • можлива достовірна оцінка ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;
 • можлива достовірна оцінка витрат, здійснених для надання послуг і необхідних для їх завершення.

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг здійснюється (п. 11 П(С)БО 15):

 • шляхом вивчення виконаної роботи;
 • визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які повинні бути надані;
 • визначення питомої ваги витрат, понесених підприємством у зв'язку з наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Витрати, здійснені на певну дату, містять тільки ті, які відображають обсяг наданих на цю саму дату послуг.

Надходження, які не визнаються доходами

Відповідно до п. 6 П(С)БО 15 не визнаються доходами:

 • перерахування до бюджету і позабюджетні фонди;
 • надходження за договором комісії, агентським та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;
 • сума передоплати продукції (товарів, робіт, послуг);
 • сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
 • сума задатку під заставу або в погашення позички, якщо це передбачено договором;
 • надходження, що належать іншим особам;
 • надходження від первинного розміщення цінних паперів;
 • сума балансової вартості валюти. 

Види доходів та їх відображення в бухгалтерському обліку

Інструкцією, затвердженою наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291, передбачено такі види доходів:

 • дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Кт 70);
 • інші операційні витрати (Кт 71);
 • доходи від участі в капіталі (Кт 72);
 • інші фінансові доходи (Кт 73);
 • інші доходи (Кт 74).

У свою чергу, рахунки 70–74 мають субрахунки, за кредитом яких більш детально відображається інформація про види доходів, отриманих підприємством. 

Розглянемо, як доходи відображаються в бухгалтерському обліку та які первинні документи необхідні для їх підтвердження (див. таблицю). 

Види доходів та їх облік


п / п

Вид доходу

Первинні документи

Бухгалтерський облік*

Дт

Кт

1

2

3

4

5

Дохід (виручка) від реалізації

1

Дохід (виручка) від реалізації готової продукції

Накладна, акт приймання-передачі

30, 31,
36, 37, 66,
67, 69

701

2

Дохід (виручка) від реалізації товарів

702

3

Дохід (виручка) від реалізації робіт (послуг)

Акт виконаних робіт

703

4

Відрахування з доходів

Звіт комісіонера, акти, накладні із зазначенням суми знижок і т. п.

704

 

36

Інші операційні доходи

1

Дохід від первісного визнання та зміни вартості активів, що обліковуються за справедливою вартістю

Бухгалтерська довідка, акт оцінювачів

100, 16, 21

710

2

Дохід від продажу іноземної валюти

Виписка банку

31

711

3

Дохід від реалізації оборотних активів

Накладна, акт приймання-передачі

36, 37

712

4

Дохід від операційної оренди активів

Акт виконаних робіт

713

5

Дохід від операційної курсової різниці

Розрахунок (перерахунок) курсових різниць, бухгалтерська довідка

31, 36, 50, 60, 63

714

6

Одержані пені, штрафи та неустойки

 Прибутковий ордер, виписка банку, бухгалтерська довідка

30, 31, 37

715

7

Відшкодування раніше списаних активів

Розрахунок сум, що підлягають відшкодуванню, бухгалтерська довідка

375, 38

716

8

Дохід від списання кредиторської заборгованості

Бухгалтерська довідка

63, 68

717

9

Дохід від безплатно отриманих активів

Бухгалтерська довідка, накладні, акти приймання-передачі

20, 22,
28, 48

718

 

10

Інші доходи від операційної діяльності

Бухгалтерська довідка, відомості інвентаризації, прибутковий касовий ордер, виписка банку

20, 30,
31 і ін.

719

Доходи від участі в капіталі

1

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

Бухгалтерська довідка, розрахунок частки інвестицій

14

721

2

Дохід від спільної діяльності

722

3

Дохід від інвестицій у дочірні підприємства

723

Інші фінансові доходи

1

Дивіденди одержані

Протокол зборів акціонерів, бухгалтерська довідка

37

731

2

Відсотки одержані

Виписка банку, бухгалтерська довідка

31, 34, 37

732

3

Інші фінансові доходи

14, 35, 37

733

Інші доходи

1

Дохід від зміни вартості фінансових інструментів

Розрахунок, бухгалтерська довідка

14, 35

740

2

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

34, 35, 37

741

3

Дохід від відновлення корисності активів

10, 12

742

4

Дохід від неопераційної курсової різниці

Розрахунок (перерахунок) курсових різниць, бухгалтерська довідка

50, 60, 68

744

5

Дохід від безплатно отриманих активів

Накладні, розрахунок, бухгалтерська довідка

10–12,
15, 48

745

6

Інші доходи

Розрахунок, бухгалтерська довідка

10, 11,
20, 63

746

 

* Перелік бухгалтерських проведень, поданий у цій таблиці, не є вичерпним. Тут наведено приклади проведень за найпоширенішими господарськими операціями.

Чи включається до складу доходів поворотна фінансова допомога?

Ні, не включається. За правилами бухобліку операція з отримання поворотної фінансової допомоги обліковується за дебетом рахунків 30, 31 в кореспонденції з кредитом:

 • субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» – якщо строк повернення ПФД не перевищує 12 місяців із дати балансу;
 • рахунку 55 «Інші довгострокові зобов'язання» – якщо строк повернення ПФД перевищує 12 місяців із дати балансу. При цьому якщо за умовами договору ПФД повертається частинами, тоді чергова частина ПФД, яка підлягає поверненню протягом найближчих 12 місяців із дати балансу, переводиться до складу короткострокової заборгованості на субрахунок 685 (Дт 55 – Кт 685).

При поверненні ПФД відбувається погашення кредиторської заборгованості (Дт 685 – Кт 30, 31). 

Таким чином, згідно з п. 5 і пп. 6.6 П(С)БО 15 «Доходи», п. 6 і пп. 9.3 П(С)БО 16 «Витрати» у підприємств при одержанні та своєчасному поверненні безпроцентної ПФД ніяких доходів і витрат не виникає.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали