Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Якщо вас перевіряє пожежний інспектор

На сьогодні контроль над дотриманням вимог пожежної безпеки здійснює Державна служба з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС). Розглянемо, яким чином проводять перевірки пожежні та які передбачені заходи відповідальності за порушення правил пожежної безпеки.

Правила проведення перевірок

При проведенні перевірок, які можуть бути плановими та позаплановими, органи ДСНС керуються такими нормативними документами: Кодекс цивільного захисту України від 02.10.12 р. № 5403-VI (далі – КЦЗ), Законом № 877, Постановою № 306, Порядком № 1337.

Офіційний сайт ДСНС.

Метою перевірок є контроль над дотриманням суб'єктами господарювання (далі – СГ) вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, виявлення порушень і запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захист життя і здоров'я людей.

Перевірки проводяться за місцем знаходження об'єктів перевірок СГ у робочий час, установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, у присутності керівника або його заступника чи вповноваженого представника СГ (див. табл. 1).

При проведенні перевірки СГ зобов'язаний:

  • безперешкодно допускати посадових осіб ДСНС для здійснення огляду (обстеження) будівель, приміщень, споруд, обладнання, території;
  • надавати для ознайомлення документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають у ході перевірок.

Таблиця 1. Основна інформація про планові та позапланові перевірки пожежних

Показник

Характерні ознаки перевірок

1

2

Планові перевірки

Підстави для проведення

Планові перевірки проводяться відповідно до планів перевірок, які щокварталу затверджуються ДСНС України або її територіальними органами та публікуються на їх офіційному сайті до 25-го числа останнього місяця кварталу, що передує плановому (п. 1 розд. II Порядку № 1337).
У плані перевірки вказуються: найменування СГ-юрособи та/або його відокремленого підрозділу або П. І. Б. фізособи-підприємця, адреса розташування об'єкта (об'єктів) перевірки, дати початку та закінчення заходу.
Якщо СГ на відповідний плановий період включено до плану перевірок відразу декількох контролюючих органів, перевірки проводяться комплексно – одночасно всіма цими органами

Періодичність

Згідно з п. 6 Критеріїв № 306 планові перевірки проводяться:
– при високому ступені ризику СГ – не частіше одного разу на рік;
– середньому – не частіше одного разу на три роки;
– незначному – не частіше одного разу на п'ять років

Тривалість

Строк планової перевірки визначається залежно від площі (території) об'єкта, що перевіряється, кількості будівель, приміщень і ділянок, що знаходяться у власності або користуванні СГ, а також ступеня ризику від провадження господарської діяльності, але не може перевищувати 15 робочих днів (далі – р. д.), а для суб'єктів малого підприємництва (далі – СМП) – 5 р. д. (п. 10 розд. II Порядку № 1337).
Продовження планової перевірки не допускається

Повідомлення про перевірку

Не пізніше ніж за 10 днів до початку перевірки СГ повинен бути письмово повідомлений про її проведення (п. 9 розд. II Порядку № 1337).
Повідомлення про проведення планової перевірки (за формою додатка 3 до Порядку № 1337) направляється рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручається під підпис керівнику або вповноваженому представнику СГ.
У першому випадку планова перевірка здійснюється не раніше ніж через 15 днів із дня відправлення СГ повідомлення.
Повідомлення повинне містити:
– дати початку та закінчення перевірки;
– найменування юрособи або П. І. Б. фізособи-підприємця, діяльність якого перевіряється;
– найменування органу, який проводить перевірку

Умови допуску до перевірки

Згідно з п. 4 розд. IIІ Порядку № 1337 перед початком перевірки перевіряючі зобов'язані пред'явити СГ*:
– посвідчення на проведення перевірки (за формою додатка 1 до Порядку № 1337);
– службові посвідчення.
Крім того, перевіряючі повинні внести запис до Журналу реєстрації перевірок СГ, якщо такий є (ч. 12 ст. 4 Закону № 877, п. 6 розд. IIІ Порядку № 1337)

Позапланові перевірки

Підстави для проведення

До підстав для проведення позапланової перевірки п. 13 розд. II Порядку № 1337 віднесені:
– подання СГ письмової заяви про проведення перевірки за його бажанням;
– перевірка виконання СГ приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів про усунення порушень вимог законодавства, прийнятих за результатами планових перевірок;
– обґрунтоване звернення фізичних осіб про порушення СГ вимог законодавства. У цьому випадку перевірка можлива тільки за згодою ДСНС України;
– аварія або інша небезпечна подія, пов'язана з діяльністю СГ.
У ході перевірки з'ясовуються тільки ті питання, які стали підставою для її проведення

Тривалість

Не може перевищувати 10 р. д., а для СМП – 2 р. д. (п. 18 розд. II Порядку № 1337)

Умови допуску до перевірки

Перед початком перевірки перевіряючі зобов'язані пред'явити*:
– посвідчення на проведення перевірки (за формою додатка 1 до Порядку № 1337);
– службові посвідчення.
Перевіряючі повинні зробити запис у Журналі реєстрації перевірок, якщо такий є (п. 6 розд. IIІ Порядку № 1337)

* СГ має право не допускати перевіряючих до перевірки, якщо вони не пред'являть зазначені документи (п. 5 розд. IIІ Порядку № 1337). У випадку недопуску перевіряючих до перевірки складається акт за формою додатка 4 до Порядку № 1337.

Повноваження посадових осіб ДСНС при перевірках

Відповідно до п. 9 розд. IIІ Порядку № 1337, ст. 67 КЦЗ посадові особи ДСНС мають право:

  • проводити огляд (обстеження) об'єкта перевірки, перевіряти організацію роботи та виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;
  • отримувати від посадових осіб СГ документи, у тому числі проектну документацію за об'єктом перевірки та інші матеріали, пояснення й інформацію з питань, що виникають у ході перевірки;
  • вимагати від СГ усунення виявлених порушень і припинення дій, що перешкоджають проведенню перевірки;
  • звертатися у встановленому законом порядку до суду у випадку недопущення до перевірки посадових осіб ДСНС у цілому або до окремих приміщень перевірюваного об'єкта;
  • фіксувати процес перевірки за допомогою засобів аудіо- і відеотехніки з поданням копії запису керівнику або вповноваженому представнику СГ.

Оформлення результатів перевірки

При виявленні порушень перевіряючі складають акт за формою, затвердженою Наказом № 1337. Не відмовляйтеся від підписання акта, а в разі незгоди з фактами, викладеними в акті, підпишіть його із запереченнями. Підготуйте в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення та додайте їх до акта перевірки – вони є його невід'ємною частиною. Щоб уникнути дописок без вашого відома, незаповнені місця в акті перекреслюйте буквою «Z». Один примірник акта в обов'язковому порядку вручається СГ.

Якщо СГ відмовляється від отримання акта перевірки, тоді він направляється йому рекомендованим листом із повідомленням про вручення (п. 14 розд. IIІ Порядку № 1337).

Якщо за результатами перевірки порушення не виявлені, тоді перевіряючі складають рапорт. На підставі цього документа керівник ДСНС або її територіального органу чи заступник керівника, у повноваження якого входять питання державного контролю, листом повідомляє СГ про відсутність порушень за результатами проведеної перевірки (п. 17 розд. IIІ Порядку № 1337).

На підставі акта перевіряючі можуть винести припис про усунення порушень за формою додатка 6 до Порядку № 1337. При проведенні планової або позапланової перевірки посадова особа ДСНС зобов'язана зробити відмітки в попередньому приписі, якщо таке є. При усуненні порушень у приписі напроти кожного з них пишеться «виконано», ставиться дата перевірки та підпис перевіряючого, а при невиконанні – у кінці припису вказуються порядкові номери невиконаних пунктів і заходи, вжиті за результатами перевірки.

Строки усунення порушень, перелічених у приписі, установлюються посадовими особами ДСНС, які здійснюють перевірку, залежно від виявлених порушень законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (п. 26 розд. IIІ Порядку № 1337).

Контроль над виконанням приписів здійснюється органом ДСНС, який його видав.

Зверніть увагу: наявність припису, складеного на підставі акта перевірки, не позбавляє ДСНС права звернутися до адміністративного суду з позовом про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) при наявності порушень, що створюють загрозу життю та/або здоров'ю людей (п. 28 розд. IIІ Порядку № 1337).

Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки

Відповідно до ч. 1 і 2 ст. 68 КЦЗ посадові особи центрального органу виконавчої влади, що здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки (далі – центральний орган), у випадку порушення законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, у тому числі невиконання їх законних вимог, зобов'язані застосовувати санкції, визначені законом.

На підставі акта перевірки посадові особи центрального органу звертаються до адміністративного суду. Так, згідно з п. 12 ст. 67 КЦЗ вони мають право вимагати застосування заходів реагування у вигляді: повного або часткового призупинення до повного усунення порушень роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, об'єктів, споруд, цехів, дільниць, окремих приміщень, а також машин, механізмів, обладнання, транспортних засобів; зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску та реалізації пожежнонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці порушення утворюють загрозу життю та/або здоров'ю людей.

У ст. 67, 68, 69, 70 КЦЗ наведено перелік підстав для повного або часткового зупинення діяльності СГ.

Крім того, посадові особи СГ можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки (див. табл. 2).

Таблиця 2. Адміністративна відповідальність за недотримання правил пожежної безпеки

Суть правопорушення

Санкція

Норма КУпАП

1

2

3

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, застосування пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням

Попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємства в розмірі
від 2 до 10 НМДГ
(від 34 до 170 грн.)

Ст. 175

Початок роботи новоствореного підприємства або початок використання СГ нерухомості без реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази СГ вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов'язковим

Штраф на посадових осіб підприємства в розмірі
від 40 до 100 НМДГ
(від 680 до 1 700 грн.)

Ст. 1752

Невиконання приписів і постанов посадових осіб органів пожежного нагляду або створення перешкод у їх діяльності

Попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємства в розмірі
від 2 до 10 НМДГ
(від 34 до 170 грн.)

Ст. 1888

Заходи адміністративного впливу можуть бути застосовані до порушників не пізніше ніж через два місяці із дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніше ніж через 2 місяці із дня його виявлення (ст. 38 КУпАП).

Крім того, діюче законодавство передбачає кримінальну відповідальність у сфері пожежної безпеки на підставі ч. 1 і 2 ст. 270 Кримінального кодексу України від 05.04.01 р. № 2341-III.

Висновки

Якщо до вас прийшли з перевіркою пожежні, вони повинні пред'явити:

  • посвідчення на проведення перевірки (за формою додатка 1 до Порядку № 1337);
  • службові посвідчення.

Пам’ятайте, що про планову перевірку вас повинні попередити не пізніше ніж за 10 днів до її початку, а от про позапланову перевірку повідомляти не зобов'язані.

Зверніть увагу! На перевірки з пожежної безпеки розповсюджеється мораторий: «Мораторій-2017: хто і коли може прийти до вас із перевіркою»

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали