Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Статут товариства – і знову зміни: кого стосуються та що робити

19.11.2019 8434 0 3


02.11.19 р. набув чинності Закон від 03.10.19 р. № 159-IX, який декларує додаткові гарантії у сфері захисту прав власності шляхом внесення низки змін до законодавчих актів, що містять застарілі тлумачення та неефективно регулюють відносини.


Необхідність цього кроку зумовлена кількістю та масштабністю рейдерських захоплень, що змушує підприємців відволікати значні ресурси для захисту своїх інтересів. Проблема незахищеності власників нерухомості та корпоративних прав від злочинних дій, унаслідок яких відповідне майно протиправно переходить під контроль інших осіб, протягом кількох останніх років набула особливої гостроти.

Нинішня система державної реєстрації прав на нерухоме майно та корпоративних прав має досить багато прогалин та недоліків, що дозволяє недобросовісним особам у протиправний спосіб набувати контроль над відповідними активами. Наприклад, практика засвідчила недоцільність подальшого використання інституту так званих акредитованих суб'єктів, оскільки значна їх кількість брала активну участь у сумнівних, а то й відверто злочинних реєстраційних діях. Крім того, нагальним є запровадження обов'язковості нотаріального посвідчення договорів про відчуження корпоративних прав, оскільки без цього практично неможливо зупинити обіг підроблених документів на майно.

Також необхідне впровадження принципу одночасності вчинення нотаріальної дії та державної реєстрації прав, коли реєстраційна дія проводиться нотаріусом, який посвідчив відповідний документ щодо речового права.

2018 рік ознаменувався великою кількістю змін не лише щодо правового регулювання роботи товариства, а й щодо питання, хто повинен уносити зміни до статуту, як надалі здійснювати правочини (детально про це див за посиланням).

Для того щоб ви швидко зорієнтувалися у змінах та правильно приймали управлінські рішення, ми підготували цей матеріал. Передусім коротко нагадаємо норми, прийняті 2018 року.

Зміни в діяльності ТОВ-2018

1. Зміни щодо змісту статуту.

Якщо 2019 року ви не внесли зміни до статуту з урахуванням усіх чинних положень Закону від 23.03.17 р. № 1984-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» і Закону від 06.02.18 р. № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон № 2275), то ваш установчий документ діє лише в тій частині, що відповідає новому законодавству. Ця норма була чинною лише до 19.06.19 р.

І хоча вимоги до змісту статуту значно спростилися (відтепер обов’язковими є три положення: найменування товариства (повне та скорочене); органи управління, їх компетенція та порядок прийняття рішення; порядок вступу до товариства та виходу з нього) у статті «Ризики під час складання нового статуту» ми звертали увагу на те, які ризики можуть виникнути у підприємства саме за запропонованим сценарієм. Однак наша справа – надати вам найточніший прогноз та найповніший аналіз змін, а ваша – прийняти рішення, яке убезпечить вашу прибуткову діяльність.

2. Зміни у правовому регулюванні діяльності підприємства.

Вищезгадані закони по-новому тлумачать такі поняття, як корпоративний договір, нікчемність правочинів, особисті немайнові права, виконання зобов’язань, а також запроваджують нові поняття: безвідклична довіреність, корпоративні права.

3. Зміни у статутному капіталі та різних операціях з частками: купівля-продаж, вихід учасника з товариства.

Якщо до 2018 року подібні дії вимагали проведення загальних зборів, то на сьогодні достатньо подати реєстратору заяву встановленого зразка, квитанцію про адміністративний збір та акт прийняття-передання частки. А для виходу зі складу товариства учасника, який володіє часткою, меншою ніж 50 %, достатньо заяви про вихід, щоб з Реєстру було вилучено запис.

4. Зміни в органі управління.

Урегулювання на власний розсуд переліку органів управління, їх складу та компетенції. Наприклад: наглядова рада відтепер може призначати та звільняти членів органу управління; генеральний директор може бути індивідуальним органом управління; запроваджено заочні голосування, режим відеофіксації.

5. Можливість укладання корпоративного договору.

Договір укладається лише в письмовій формі. Порушення цього правила тягне за собою нікчемність договору. Його виконання забезпечується штрафом, пенею, заставою і новими нормами: безвідклична довіреність і договір опціону.

Запровадження нового інструменту – корпоративного договору передбачалося законодавцем передусім для врегулювання конфлікту інтересів у позасудовому порядку. Адже ним може бути визнана нікчемність іншого договору, який було укладено з порушенням саме корпоративного договору.

Проте, на жаль, на сьогодні цей інструмент не набув поширеного застосування і не став регулюючим механізмом у діяльності підприємств.

Урегульовано порядок виплати дивідендів.

Дивіденди ТОВ та ФОП: податкові нюанси

Отже, ми нагадали основні законодавствчі зміни щодо діяльності товариств, що відбулися 2018 року. Однак на підставі цієї інформації не спішіть приймати остаточні рішення, бо зміни вносилися і 2019 року.

Що змінилося в діяльності ТОВ 2019 року

2019 року до законодавства щодо діяльності товариств унесено зміни, які, зокрема, стосуються:

 • діяльності товариства на основі модельного статуту;
 • спадкування ТОВ і ТДВ;
 • прийняття рішення щодо правочинів, які перевищують 50 % чистих активів;
 • обов’язковості використання спеціальних бланків нотаріальних документів;
 • екстериторіальності реєстраторів;
 • безоплатного моніторингу;
 • перевірки цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи.

Для чіткого розуміння важливості цих змін розглянемо їх детально.

Діяльність товариства на основі модельного статуту

28.04.19 р. нaбулa чинностi постaновa КМУ вiд 27.03.19 р. № 367 «Деякi питaння дерегуляцiї господaрської дiяльностi», якою, зокремa, зaтверджено Модельний стaтут товaриствa з обмеженою вiдповiдaльнiстю.

Нaгaдуємо! Суб'єкт господaрювaння може створювaтися тa дiяти нa пiдстaвi модельного стaтуту, зaтвердженого Кабміном, який пiсля його прийняття учaсникaми стaє устaновчим документом (ч. 4 ст. 56 Господaрського кодексу, дaлi – ГК).

Якщо господaрське товaриство створюється тa дiє нa пiдстaвi модельного стaтуту, у рiшеннi про його створення, яке пiдписується всiмa учасниками, зaзнaчaються вiдомостi про вид товaриствa, його нaйменувaння, мiсцезнaходження, предмет i цiлi дiяльностi, склaд зaсновникiв тa учaсникiв, розмiр стaтутного (склaденого) кaпiтaлу, розмiр чaсток кожного з учaсникiв, порядок внесення ними вклaдiв, a тaкож iнформaцiя про провaдження дiяльностi нa основi модельного стaтуту (ч. 10 ст. 82 ГК).

Отже, ТОВ може створювaтися тa дiяти нa пiдстaвi модельного стaтуту aбо перейти нa модельний стaтут уже у процесi дiяльностi (у такому разі не буде можливостi вносити змiни до затвердженого КМУ модельного стaтуту i доведеться беззaперечно виконувaти всi його норми), aбо сaмостiйно розробити свій стaтут.

У разі подaння документiв в електроннiй формi для держреєстрaцiї створення ТОВ, що дiє нa пiдстaвi модельного стaтуту, aбо переходу ТОВ нa дiяльнiсть нa пiдстaвi модельного стaтуту редaкцiя модельного стaтуту сaмостiйно визнaчaється товaриством (його зaсновникaми) шляхом обрaння вaрiaнтiв «зa зaмовчувaнням» aбо вiдповiдних положень модельного стaтуту. Тобто електронна форма подaння документiв дозволяє обрaти бiльш прийнятний для конкретного ТОВ вaрiaнт пiдпунктiв модельного стaтуту (з рiзних, зaпропоновaних його зaтвердженою формою, вaрiaнтiв).

У разі подання документів у паперовому вигляді такої можливості немає — всi пiдпункти обирaються «зa зaмовчувaнням» (у формi модельного стaтуту цi пiдпункти позначено зiрочкою, див. зразок 1).

Спадкування частки ТОВ та ТДВ

Вилучено положення, яке зобов’язувало отримувати погодження інших учасників для вступу до товариства спадкоємців.

02.11.19 р. втратила чинність норма, за якою державному реєстратору крім стандартного пакета документів подавалася заява на вступ, доказ набуття права на спадщину, згода інших учасників, підпис яких завірявся нотаріально.

Отже, якщо у статуті таку згоду передбачено, слід унести зміни, вилучивши ці положення. В іншому разі статут суперечуватиме чинному законодавству, зокрема ч. 1 ст. 23 Закону № 2275.

Хто приймає рішення щодо правочинів, сума яких перевищує 50 % чистих активів

Відтепер учасники самостійно визначають у статуті, чи може виконавчий орган товариства сам приймати рішення щодо здійснення правочинів, сума яких перевищує 50 % чистих активів, чи потрібне рішення загальних зборів.

Тобто якщо у статуті ТОВ і ТДВ передбачено, що для здійснення правочинів, сума яких перевищує 50 % чистих активів згідно з останньою звітністю, потрібне рішення загальних зборів, то зараз ця норма вже не потрібна. Але якщо у статуті зроблено посилання на чинне законодавство України у розв’язанні питань, що обмежують повноваження виконавчого органу, то таким ТОВ і ТДВ все ще необхідні будуть рішення загальних зборів.

Це головне питання і визначатиме, чи потрібно вносити зміни до статуту, чи робити нову редакцію.

Використання спеціальних бланків

Із 02.11.19 р. передбачається використання спеціальних нотаріальних бланків щодо вчинення таких дій:

 • заяви про вступ до ТОВ/ТДВ;
 • заяви про вихід з ТОВ/ТДВ;
 • рішення загальних зборів учасників товариства про визначення розміру статутного капіталу та розміру часток учасників;
 • рішення зборів учасників товариства про виключення учасника з товариства;
 • акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства.

Відтепер необхідна нотаріальна довіреність, якщо документи подаються держреєстратору від імені ТОВ/ТДВ представником за довіреністю.

Екстериторіальність реєстраторів

Обмежена екстериторіальність – для юридичних осіб та повна екстериторіальність – для фізосіб-підприємців. Тобто ФОП можуть проводити реєстраційні дії незалежно від їх місцезнаходження.

Із 02.11.19 р. державну реєстрацію проводять лише державні реєстратори та нотаріуси. Виключено з Реєстру акредитованих суб’єктів.

Безоплатний моніторинг

Закріплено право учасника, керівника юридичної особи безоплатно в режимі реального часу робити запит та отримувати інформацію про факт подання або отримання документів щодо здійснення реєстраційних дій стосовно цієї юридичної особи.

Перевірка правоздатності та дієздатності

Така норма суттєво ускладнить роботу як реєстратора, так і тих, хто здійснює правочин. Перевірки здійснюються шляхом отримання відомостей з Державного реєстру.

__________

Усвідомлюючи проблеми недосконалості статутів, Uteka з турботою про вас надає розроблені зразки документів, які ви можете використати у своїй діяльності, попередньо вивчивши та вибравши для себе потрібний текст.

Зразок 1 Модельний статут.docx
Завантажити
Зразок 2 Статут ТОВ.docx
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали