Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Порядок переходу на єдиний податок


Акценти цієї статті:

 • які документи слід подати для переходу на спрощену систему оподаткування;
 • яким способом можна подати такі документи;
 • у які строки потрібно подати заяви для переходу на єдиний податок (далі – ЄП);
 • протягом якого строку суб'єкта господарювання (далі – СГ) зареєструють платником ЄП;
 • який документ підтверджує факт реєстрації єдинником.

Які документи подаються для переходу із загальної системи оподаткування на спрощену?

СГ подає до органу ДФС заяву про застосування спрощеної системи оподаткування (далі – заява) (пп. 298.1.1 Податкового кодексу, далі – ПК). Форма та Порядок подання такої заяви затверджені наказом Мінфіну від 20.12.11 р. № 1675 (далі – Наказ № 1675).

У заяві вказуються такі відомості (п. 298.3 ПК):

 • найменування СГ, код ЄДРПОУ (для юрособи) або П. І. Б. фізособи-підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізосіб, які за своїми релігійними переконаннями у встановленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • податкова адреса;
 • місце ведення господарської діяльності;
 • обрані СГ види господарської діяльності згідно із КВЕД ДК 009:2010;
 • група та ставка ЄП;
 • кількість осіб, які одночасно перебувають із підприємцем у трудових відносинах (для роботодавців-підприємців) або середньооблікова чисельність працівників (для роботодавців-юросіб);
 • дата (період) переходу на спрощену систему оподаткування.

До заяви слід додати розрахунок доходу за попередній календарний рік за формою, затвердженою Наказом № 1675.

Отримавши від СГ заяву про перехід на спрощену систему оподаткування, орган ДФС приймає рішення щодо реєстрації або про відмову в реєстрації платником ЄП.

Які встановлені критерії знаходження на спрощеній системі?

Залежно від обсягу доходу, кількості найманих працівників і виду діяльності платники ЄП поділяються на чотири групи:

 • перша та друга – фізособи-підприємці;
 • третя – фізособи-підприємці та юрособи;
 • четверта – сільгосппідприємства.

У таблиці на наступній сторінці ви знайдете критерії, яким повинні відповідати єдинники першої – третьої груп.

Група платників ЄП

СГ

Дозволена сфера діяльності

Наявність і кількість найманих працівників

Максимально допустимий обсяг доходу за календарний рік

Ставка ЄП

1

2

3

4

5

6

Перша
(пп. 1 п. 291.4 ПК)

Фізособи-підприємці

Виключно роздрібний продаж на ринках та/або надання побутових послуг* населенню

Не можна використовувати працю найманих працівників

300 000 грн.

Не більше 10 % мінімальної зарплати (далі – МЗП)** із розрахунку на календарний місяць

Друга
(пп. 2 п. 291.4 ПК)

Надання послуг, у т. ч. побутових***, платникам ЄП та/або населенню; виробництво та/або продаж товарів; діяльність у сфері ресторанного господарства

Не більше 10 чоловік****

1 500 000 грн.

Не більше 20 % МЗП** із розрахунку на календарний місяць

Третя
(пп. 3 п. 291.4 ПК)

Юрособи та фіз­особи-під­приємці

Будь-який вид госпдіяльності, за винятком заборонених для платників ЄП п. 291.5 ПК

Не обмежене

5 000 000 грн.

3 % доходу – для платників ПДВ;
5 % доходу – якщо ПДВ включено до складу ЄП (платник ЄП не є платником ПДВ)

* Під побутовими послугами, які надаються населенню платниками ЄП першої та другої груп, розуміються послуги, перелічені в п. 291.7 ПК.
** Виходячи із МЗП, установленої на 1 січня звітного року (п. 293.1, 293.2 ПК).
*** Критерії не поширюються на фізосіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінки нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009: 2005), а також здійснюють діяльність із виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних і побутових виробів із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі підприємці відносяться виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, установленим для цієї групи.
**** При підрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з єдинником-підприємцем, не враховуються наймані працівники, які знаходяться у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку (пп. 291.4.1 ПК).

Якими способами можна подати заяву?

Заява може бути подана одним із трьох способів (пп. 298.1.1 ПК):

 • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
 • поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення. Зазначимо, що датою подання заяви буде вважатися дата відправлення, зазначена на поштовому штемпелі (ЗІР, категорія 107.01);
 • засобами електронного зв'язку в електронній формі (із дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством). Однак на сьогодні подання заяви таким способом практично не реалізоване (ЗІР, категорія 107.12).

Які строки встановлені для подання заяви про перехід на ЄП?

СГ, які працюють на загальній системі оподаткування, мають право перейти на спрощену систему не частіше одного разу в календарному році (пп. 298.1.4 ПК). Для такого переходу їм потрібно подати до контролюючого органу заяву не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу.

З яких підстав СГ можуть відмовити в реєстрації платником ЄП?

Орган ДФС може відмовити в реєстрації платником ЄП з таких підстав (п. 299.6 ПК):

 • невідповідність вимогам, установленим для єдинників ст. 291 ПК (тобто за видами діяльності, обсягом доходу, наявністю та чисельністю найманих працівників);
 • недотримання вимог, передбачених пп. 298.1.4 ПК (це стосується строку подання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування; періодичності подання такої заяви (не частіше одного разу на рік); порядку оформлення заяви з додатком до неї розрахунку доходу за формою, затвердженою Наказом № 1675, а також наявність податкового боргу).

У разі відмови в реєстрації контролюючий орган зобов'язаний протягом двох робочих днів із дня подання заяви надати заявнику письмову мотивовану відмову, яка може бути оскаржена у встановленому порядку (п. 299.5 ПК).

Протягом якого часу після подання заяви здійснюється реєстрація СГ платником ЄП?

Реєстрація платником ЄП здійснюється протягом двох робочих днів із дати надходження заяви про перехід на ЄП – при відсутності підстав для відмови в реєстрації (п. 299.3 ПК).

Крім того, відповідна інформація вноситься до реєстру платників ЄП. Для підтвердження факту реєстрації єдинником СГ має право безплатно отримати в органі ДФС витяг із реєстру платників ЄП.

З якого моменту СГ уважається єдинником?

Згідно з п. 294.3 ПК для СГ, які перейшли на сплату ЄП зі сплати інших податків і зборів, перший податковий (звітний) період починається з 1-го числа місяця, який настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особа зареєстрована платником ЄП, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

Наприклад, 12.09.16 р. СГ подав заяву про перехід на ЄП із IV кварталу 2016 року. Його зареєстрували єдинником 14.09.16 р. Його перший звітний період як єдинника починається 01.10.16 р. і закінчується 31.12.16 р.

Висновки

Для того щоб СГ перейти на спрощену систему оподаткування, потрібно подати до ДФС заяву за формою, затвердженою Наказом № 1675. До заяви слід додати розрахунок доходу за попередній календарний рік за формою, затвердженою цим же наказом.

Податкове законодавство передбачає декілька способів поданя такої заяви: нарочно (особисто платником податків або його представником); поштою рекомендованим листом (із повідомленням про вручення та описом вкладення); засобами електронного зв'язку (в електронній формі), хоча така можливість на сьогодні не реалізована.

Якщо в податкового органу немає підстав для відмови, то реєстрація платником ЄП здійснюється протягом двох робочих днів із дати подання заяви.

Факт реєстрації єдинником підтверджується витягом із реєстру платників ЄП.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали