Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Перша звітність за МСФЗ: нагальні питання


Якщо підприємство переходить на міжнародні стандарти фінансової звітності, воно повинно застосовувати всі міжнародні стандарти фінансової звітності. Але МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування МСФЗ» передбачені деякі виключення з цього правила. Це потрібно для того, щоб перші фінансові звіти, складені за міжнародними стандартами, містили якісну інформацію. Крім того, це дає можливість подавати їх за дещо спрощеною процедурою.


Сергій Рогозний,
аудитор, юрист, менеджер з аудиту
Міжнародної аудиторської компанії BDO

Після переходу на МСФЗ підприємства повинні відразу застосовувати всі чинні стандарти з урахуванням особливостей, встановлених МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування МСФЗ» (далі — IFRS 1). Якщо має місце вибіркове застосування стандартів, звітність не вважатиметься складеною за МСФЗ.

Першу фінансову звітність, яка подається за МСФЗ, підприємство має складати відповідно до власної облікової політики, яка ґрунтується на чинних стандартах. Але облікові політики, які підприємство використовує у балансовому звіті за МСФЗ на початок періоду, можуть відрізнятися від попередніх. Тому всі коригування вважаються такими, що виникли до дати переходу на МСФЗ. Це означає, що вони повинні визнаватися безпосередньо в нерозподіленому прибутку (чи іншій категорії власного капіталу, якщо це доречно).

Попередні редакції стандартів не застосовуються. А от дочасне використання положень нових МСФЗ дозволяється, але з відповідними примітками.

Яку звітність вважати першою

За загальним правилом, перший звіт про фінансовий стан (баланс), підготовлений за МСФЗ, суб’єкт господарювання складає на початок періоду, за який подається порівняльна інформація. Така необхідність пов’язана з тим, що у процесі переходу потрібно рекласифікувати статті активів, зобов’язань чи компонентів капіталу на відповідні статті, що вимагаються за МСФЗ. Відповідно до МСФЗ суб’єкт господарювання визнає у фінансових звітах усі активи та зобов’язання, за виключенням тих, які суперечать МСФЗ. Порівняльна інформація за попередній період повинна бути ретроспективно перерахована відповідно до МСФЗ з деякими можливими винятками, визначеними у додатках B та D до IFRS 1. Порівняльна інформація подається щонайменше за рік.

Тобто, якщо перша звітність складалася станом на 31 грудня 2012 року, потрібно було підготувати також звіти про фінансовий стан на 1 січня 2011 року, на 31 грудня 2011 року, а також звіти про сукупний дохід за 2011 та 2012 роки.

1 из 1

Втім, Нацбанк, Мінфін та Держкомстат у спільному Листі від 07.12.2011 дозволили підприємствам подавати першу фінансову звітність за 2012 рік без порівняльної інформації за 2011 рік. Незважаючи на те, що така вимога суперечить п. 21 IFRS 1, чимало українських підприємств уже встигли нею скористатися. Подана таким чином фінзвітність називається не першою звітністю, складеною за МСФЗ, а попередньою (тобто підготовчою). А от наступну звітність, яка складена станом на 31 грудня 2013 року та містить порівняльну інформацію за 2012 рік, можна вважати повноцінною звітністю за МСФЗ, якщо вона підготовлена відповідно до стандартів, чинних на зазначену дату (п. 7.3 зазначеного вище листа).

Фактично, підприємства, що у звітності за 2012 рік не подавали порівняльної інформації за 2011 рік, за підсумками 2013 року складають першу фінансову звітність за МСФЗ.

Структура і форма першого звіту

До першого комплекту фінансової звітності, складеної за МСФЗ, включаються:

  • Звіт про сукупній доход;
  • Звіт про фінансовий стан;
  • Звіт про рух грошових коштів;
  • Звіт про зміни в капіталі;
  • примітки до зазначених вище звітів.

Як зазначалось вище, всі форми звітності повинні містити порівняльну інформацію.

Підприємствам, що складають фінансову звітність за МСФЗ, необхідно подавати її за формами, що передбачені для підприємств, які ведуть облік за П(С)БО, але з поміткою на балансовому звіті, що звітність складена за МСФЗ (НП(С)БО 1).

Щоб дотриматися вимог міжнародних стандартів, у Балансі (Звіті про фінансовий стан), Звіті про фінансові результати, Звіті про рух грошових коштів та Звіті про власний капітал потрібно залишити вільними рядки, заповнення яких не передбачено МСФЗ.

Про те, що звітність за МСФЗ складається вперше, зазначають у розділі приміток до фінансової звітності, в якому описано базові облікові принципи, на яких ґрунтується звітність. У цьому ж розділі наводять перехідний Звіт про фінансовий стан (Баланс) на дату переходу на МСФЗ, який складається із:

  • звіту за національними положеннями;
  • виконаних коригувань;
  • звіту за МСФЗ.

В узгодженнях, що їх вимагає пп. «а» і «б» п. 24 IFRS 1, має надаватися досить детальна інформація, щоб користувачі могли зрозуміти, які саме коригування зроблені у Звіті про фінансовий стан і Звіті про сукупні доходи.

До всіх виконаних коригувань потрібно надавати пояснення (додаток). При цьому слід розрізняти виправлення помилок і внесення коригувань у зв’язку із змінами в облікових політиках (п. 26 IFRS 1).


Додаток

Схематичний приклад складання першого звіту акціонерного товариства

(станом на 31.12.20Х1)

<…>

4. Основні принципи бухгалтерського обліку

4.1 Перше застосування МСФЗ

Компанія на дату переходу вела свій облік та складала фінансову звітність відповідно до вимог українського законодавства, які не повною мірою збігаються з МСФЗ.

Керівництво прийняло рішення скласти першу фінансову звітність за МСФЗ за рік, який завершився 31.12.20Х3. Для цього підготовлено попередній звіт про фінансовий стан на 31.12.20Х1.

(тис. грн)

Стаття

Пояснення

П(С)БО

Вплив переходу

МСФЗ

АКТИВИ

Необоротні активи

Основні засоби та обладнання

8 000

8 000

Нематеріальні активи

A

1 200

(300)

900

9 200

(300)

8 900

Оборотні активи

Запаси

2 800

2 800

Торговельна та інша дебіторська заборгованість

B

3 500

(300)

3 200

Грошові кошти та еквіваленти

700

700

7 000

(300)

6 700

УСЬОГО АКТИВИ

16 200

(600)

15 600

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити та позики

3000

3 000

Відстрочені податкові зобов’язання

D

800

(200)

600

3 800

(200)

3 600

Короткострокові зобов’язання

Забезпечення виплат персоналу

C

100

200

300

Торговельна та інша кредиторська заборгованість

4 100

4 100

4 200

200

4 400

Усього зобов’язання

8 000

-

8 000

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал

1 000

1 000

Нерозподілений прибуток

E

7 200

(600)

7 600

8 200

(600)

(32)

УСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА КАПІТАЛ

16 200

(600)

15 600

Пояснення до таблиці узгодження

A. Зі складу НМА виключено об’єкти, що не відповідають критеріям, передбаченим у п. 18 МСБО 38.

B. Згідно з п. 46 МСБО 39 дебіторську заборгованість відкориговано в результаті перерахунку резерву сумнівних боргів.

C. Нараховано забезпечення на виплату премії за результатами 20Х1 року згідно з п. 4 МСБО 19.

D. Згідно з вимогами МСБО 12 зменшено ВПЗ за рахунок виконаних коригувань.

E. Як результат, нерозподілений прибуток зменшився на 600 тис. грн.

<…>


Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ, зокрема акціонерні товариства та страхові компанії, у разі складання приміток до річної фінансової звітн

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали