Стаття

Пояснення

П(С)БО

Вплив переходу

МСФЗ

АКТИВИ

Необоротні активи

Основні засоби та обладнання

8 000

8 000

Нематеріальні активи

A

1 200

(300)

900

9 200

(300)

8 900

Оборотні активи

Запаси

2 800

2 800

Торговельна та інша дебіторська заборгованість

B

3 500

(300)

3 200

Грошові кошти та еквіваленти

700

700

7 000

(300)

6 700

УСЬОГО АКТИВИ

16 200

(600)

15 600

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити та позики

3000

3 000

Відстрочені податкові зобов’язання

D

800

(200)

600

3 800

(200)

3 600

Короткострокові зобов’язання

Забезпечення виплат персоналу

C

100

200

300

Торговельна та інша кредиторська заборгованість

4 100

4 100

4 200

200

4 400

Усього зобов’язання

8 000

-

8 000

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал

1 000

1 000

Нерозподілений прибуток

E

7 200

(600)

7 600

8 200

(600)

(32)

УСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА КАПІТАЛ

16 200

(600)

15 600