• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

31.01.2019 18254 0 3


Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Звітність суб'єктів малого підприємництва (форми № 1-м і № 2-м)


Загальні положення

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (далі – Звіт) затверджена НП(С)БО 1 (додаток 1).

Мета складання Звіту – надати користувачам повну, правдиву та неупереджену інформацію про доходи, витрати, прибутки і збитки, а також про сукупний дохід підприємства (п. 3.1 Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.13 р. № 433, далі – Методрекомендації № 433).

Звіт складають юридичні особи всіх форм власності, які зобов'язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством або прийняли таке рішення самостійно, закріпивши його в обліковій політиці підприємства (п. 2 розд. I, п. 1 розд. IV НП(С)БО 1).

Звіт не подається:

 • бюджетними установами;
 • суб'єктами малого підприємництва, які складають скорочений фінансовий звіт відповідно до П(С)БО 25.

Особливості заповнення Звіту

Звіт складається з чотирьох розділів:

 • розд. I «Фінансові результати»;
 • розд. II «Сукупний дохід»;
 • розд. III «Елементи операційних витрат»;
 • розд. IV «Розрахунок показників прибутковості акцій».

Порядок заповнення цих розділів регламентований Методрекомендаціями № 433 (п. 3.3–3.44). Основні правила такі:

 • до Звіту включаються показники діяльності відокремлених підрозділів підприємства (п. 6 розд. II НП(С)БО 1);
 • суми доходів і витрат, які відображаються у Звіті, повинні відповідати критеріям, установленим у П(С)БО (п. 3.2 Методрекомендацій № 433);
 • показники податку на прибуток, витрат і збитків, вирахувань з доходу, зменшення складових власного капіталу наводяться в дужках (п. 5 розд. II НП(С)БО 1). Також наводиться в дужках показник собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);
 • у Звіті можна не наводити статті, за якими немає інформації до розкриття (крім випадків, коли інформація за цими статтями була відображена в попередньому звітному періоді) (п. 4 розд. II НП(С)БО 1);
 • до форми Звіту можна додавати статті з переліку додаткових статей, наведеного в додатку 3 до НП(С)БО 1. За умови, що інформація в них є істотною, тобто може вплинути на рішення власників підприємства, й оцінка статті може бути визначена достовірно (п. 4 розд. II НП(С)БО 1). Як випливає з Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 11.04.13 р. № 476 (далі – Методрекомендації № 476), показники, наведені в додаткових статтях, які стосуються діяльності страховиків, беруть участь у розрахунку фінансового результату підприємства разом з показниками інших статей Звіту. Тоді як показники інших додаткових статей наводяться довідково, включаються до складу показника основної відповідної статті Звіту й окремо не беруть участі в розрахунку фінансового результату підприємства;
 • дані розділів І–ІІІ заповнюються в тисячах гривень, без десятих (без гривень і копійок), а розд. IV – у гривнях з копійками.

Зверніть увагу! Повністю завершити складання Звіту платники податку на прибуток зможуть тільки після того, як розрахують суму податку на прибуток у рядку 17 декларації за цим податком. Цей показник необхідний для заповнення рядка 2300 «Витрати (дохід) з податку на прибуток» Звіту. Чинна форма декларації з податку на прибуток підприємства затверджена наказом Мінфіну від 20.10.15 р. № 897 (далі – декларація).

Заповнення Звіту

Наведемо в таблицях порядкове заповнення розділів Звіту з урахуванням Методрекомендацій № 433 та Методрекомендацій № 476. Додаткові статті для відображення доходів і витрат страховиків не наводяться. Інші додаткові статті форми в таблицях виділені курсивом.

Розділ I «Фінансові результати»

У цьому розділі розкривається інформація про отримані (визнані) доходи і витрати від операційної та іншої діяльності. Шляхом зіставлення визнаних доходів і витрат підприємство визначає фінансовий результат до оподаткування (показник, необхідний для складання декларації з податку на прибуток), а також чистий фінансовий результат (прибуток або збиток) від діяльності за звітний період.

Таблиця 1

Найменування статті Звіту

Код рядка

Обороти за рахунками бухобліку

Пояснення згідно з Методрекомендаціями № 433

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти Дт 701, 702, 703 – Кт 791 мінус обороти Дт 791 – Кт 704

У цьому рядку відображається виручка (дохід) від реалізації товарів, робіт, послуг (у т. ч. дохід від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості та дохід посередника від надання посередницьких послуг). При цьому не враховуються: суми наданих знижок, вартість повернених покупцями товарів, доходи, які за умовами договорів належать комітентам (принципалам тощо), а також суми податків і зборів (ПДВ, акцизний податок).
Передбачається, що реалізація, дохід від якої зазначений у цьому рядку, повинна бути від основних видів діяльності. Тобто від діяльності, яка є головною метою створення підприємства і забезпечує основну частку його доходу (п. 3 НП(С)БО 1). Тому якщо, наприклад, дохід від операційної оренди складає істотну частку в загальному доході підприємства, його також можна відобразити в цьому рядку.
Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами (далі – ЦП), у цьому рядку відображають вартість, за якою ЦП були реалізовані, і суму винагороди, отриману за виконання інших операцій, пов'язаних з розміщенням, купівлею та продажем ЦП, з урахуванням вирахувань із цієї суми (п. 3.3)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти Дт 791 – Кт 901, 902, 903

У рядку відображається виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів, дохід від реалізації яких зазначений у ряд. 2000. Завважимо, що до цієї статті включається також сума постійних нерозподілених загальновиробничих витрат, що входять до складу собівартості реалізованої продукції. Нагадаємо, собівартість реалізації визначається за правилами П(С)БО 9, 16, 30. Будівельні організації відображають у цьому рядку собівартість, визначену згідно з П(С)БО 18.
Якщо основною діяльністю підприємства є торгівля ЦП – зазначається балансова вартість реалізованих ЦП.
Підприємства, які займаються випуском і проведенням лотерей, зазначають тут відрахування за звітний період на створення призового фонду, а також резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену внесками учасників лотерей (п. 3.5)

Валовий:
– прибуток

 2090

Ряд. 2000 – – ряд. 2050 або Ряд. 2050 – – ряд. 2000 (п. 34, 35 Методрекомендацій № 476)

Додатне значення

– збиток

2095

Від’ємне значення (наводиться в дужках)

Інші операційні доходи

2120

Оборот Дт 71 – Кт 791. Показник ряд. 2120 може бути більшим або дорівнювати сумі рядків 2121–2123 (за їх наявності) (п. 37 Методрекомендацій № 476)

Відображаються суми інших доходів від операційної діяльності (крім доходів від реалізації продукції, товарів, послуг), зокрема: від операційної оренди активів; у вигляді операційних курсових різниць; від відшкодування раніше списаних активів; у вигляді роялті; у вигляді процентів, нарахованих на залишок на поточному рахунку в банку; від реалізації оборотних активів (крім фінінвестицій), необоротних активів, що утримуються для продажу, і груп вибуття; від списання кредиторської заборгованості; у вигляді сум отриманих штрафів, пені, неустойки тощо (п. 3.10). Завважимо, що сюди включаються також суми санкцій, які визнані боржником або щодо яких отримані рішення суду (опис субрахунка 715 «Отримані штрафи, пені, неустойки» в Інструкції № 291).
Крім того, до цієї статті включаються доходи від купівлі-продажу інвалюти (лист Мінфіну від 01.03.12 р. № 31-08410-07-27/5199, далі – Лист № 5199), від збільшення на дату балансу чистої вартості реалізації необоротних активів (груп вибуття), що утримуються для продажу (далі – НАУП).
До цієї статті можуть довідково наводитися додаткові статті (коди рядків 2121–2123)

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

Обороти Дт 35, 100, 161, 163, 165, 211, 212 – Кт 710

Відображається дохід від зміни вартості всіх активів (фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості, біологічних активів тощо), які оцінюються за справедливою вартістю.
Підприємства, чиїм основним видом діяльності є торгівля ЦП, зазначають дохід від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю (п. 3.10)

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

Оборот Дт 23 – Кт 710

Відображається дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції (п. 3.10)

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

Оборот Дт 481 – Кт 718

Наводиться сума доходу, отриманого підприємством у результаті вивільнення коштів у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток згідно з нормами Податкового кодексу (далі – ПК) (п. 3.2 розд. I, п. 142.2 розд. III, п. 38, 41 підрозд. 4 розд. ХХ)

Адміністративні витрати

2130

Оборот Дт 791 – Кт 92

Відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства (п. 3.11).Нагадаємо, згідно з п. 18 П(С)БО 16 до складу адмінвитрат включаються: загальні корпоративні витрати; витрати на службові відрядження та утримання апарату управління й іншого загальногосподарського персоналу; витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання; винагорода за професійні послуги; витрати на зв'язок; амортизація нематеріальних активів загальногосподарського призначення; витрати на врегулювання спорів у судових органах; суми податків, зборів та інших установлених законодавством платежів; плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків; інші витрати загальногосподарського призначення

Витрати на збут

2150

Оборот Дт 791 – Кт 93

Відображаються витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів, послуг), витрати на утримання підрозділів, які займаються збутом, витрати на рекламу, доставку продукції споживачам тощо (п. 3.12). Повний перелік таких витрат наведений у п. 19 П(С)БО 16

Інші операційні витрати

2180

Оборот Дт 791 – Кт 94. Показник ряд. 2180 більше або дорівнює сумі рядків 2181, 2182 (при їх наявності) (п. 38 Методрекомендацій № 476)

Тут відображаються (п. 3.13): собівартість реалізованих виробничих запасів і НАУП; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості згідно з П(С)БО 10; втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць, а також витрати, пов'язані з купівлею-продажем інвалюти (Лист № 5199); визнані суми економічних (фінансових) санкцій; відрахування для створення забезпечень майбутніх операційних витрат; інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, які включаються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг).
Тут також відображаються витрати від зменшення на дату балансу чистої вартості реалізації НАУП.
До цієї статті можуть довідково наводитися додаткові статті (коди рядків 2181, 2182)

Витраті від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

Оборот Дт 940 – Кт 35, 100, 161, 163, 165, 211, 212

Відображаються витрати від зміни вартості всіх активів (фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості, біологічних активів тощо), які оцінюються за справедливою вартістю (п. 3.13). Підприємства, що здійснюють торгівлю ЦП, відображають витрати від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

Оборот Дт 940 – Кт 23

Відображаються витрати від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції, отриманих у результаті сільгоспдіяльності підприємства (п. 3.13)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
– прибуток

2190

Рядки (2090 + 2120) – рядки (2130 + 2150 + 2180)
або
Ряд. 2120 – рядки (2095 + 2130 + 2150 + 2180)
(п. 39, 40 Методрекомендацій № 476)

Показник визначається як сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу за вирахуванням сум адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат з урахуванням сум, наведених у додаткових статтях (п. 3.14).
Додатний результат

– збиток

2195

Від’ємний результат

Дохід від участі в капіталі

2200*

Оборот Дт 72 – Кт 792

Відображається дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі (п. 3.15).
Зверніть увагу! У платників податку на прибуток, які коригують фінрезультат на всі різниці, передбачені ПК, показник цього рядка збігається з показником ряд. 3.2.2.1 додатка PI до декларації за звітний період. На цю суму платник може зменшити фінрезультат до оподаткування згідно з пп. 140.4.1 ПК

Інші фінансові доходи

2220*

Оборот Дт 73 – Кт 792

Відображаються отримані дивіденди від підприємств, що не є асоційованими, дочірніми або спільними, проценти за облігаціями та іншими ЦП, винагорода за здані у фінансову оренду необоротні активи та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі) (п. 3.15).
Зверніть увагу! У платників податку на прибуток, які коригують фінрезультат на всі різниці, передбачені ПК, показник цього рядка не може бути меншим від показника ряд. 3.2.3 додатка PI до декларації за звітний період. У ряд. 3.2.3 відображаються суми дивідендів від інших платників податку на прибуток (за деякими винятками) згідно з пп. 140.4.1 ПК.

Інші доходи

2240

Оборот Дт 74 – Кт 793 (більше або дорівнює ряд. 2241) (п. 41 Методрекомендацій № 476)

У цьому рядку відображається дохід:
– від реалізації фінансових інвестицій;
– у вигляді неопераційних курсових різниць;
– від зміни балансовій вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю (крім підприємств, основною діяльністю яких є торгівля ЦП);
– інші доходи, що виникають у процесі госпдіяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (наприклад, дохід від безплатно отриманих необоротних активів у сумі нарахованої амортизації, від відновлення корисності активів) (п. 3.17).
До цієї статті може довідково наводитися додаткова стаття (код 2241)

Дохід від благодійної допомоги

2241

Обороти Дт 483 – Кт 745

Відображається дохід від отриманої благодійної допомоги у вигляді коштів (товарів, робіт, послуг), яка звільняється від обкладення ПДВ (згідно з пп. 197.1.15 ПК) і визнається в порядку, установленому П(С)БО 15 (п. 3.17 Методрекомендацій № 433)

Фінансові витрати

2250

Оборот Дт 792 – Кт 95

Відображаються витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов'язані з позиками (крім фінансових витрат, що включаються до вартості кваліфікаційних активів згідно з П(С)БО 31), а також витрати, пов'язані з фінансовою орендою (п. 3.18)

Витрати від участі в капіталі

2255

Оборот Дт 792 – Кт 96

Відображається збиток, здійснений у зв'язку зі зменшенням частки інвестора в асоційованих, дочірніх або спільних підприємствах, облік інвестицій у яких ведеться за методом участі в капіталі (п. 3.19).
Зверніть увагу! У платників податку на прибуток, які коригують фінрезультат на всі різниці, передбачені ПК, показник цього рядка збігається з показником ряд. 3.1.5 додатка PI до декларації за звітний період. На цю суму платник повинен збільшити фінрезультат до оподаткування згідно з пп. 140.5.3 ПК

Інші витрати

2270

Оборот Дт 793 – Кт 97

У цьому рядку відображаються витрати: від зміни вартості фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю (окрім торговців ЦП); собівартість реалізованих фінінвестицій; втрати від зменшення корисності активів, розраховані згідно з П(С)БО 28; втрати від неопераційних курсових різниць; суми знецінення (зниження ціни) необоротних активів і фінінвестицій; залишкова вартість списаних необоротних активів і витрати, пов'язані з їх ліквідацією; інші витрати (п. 3.20)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

Рядок заповнюється підприємствами, які на підставі ст. 14 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV зобов'язані оприлюднювати свою фінзвітність (п. 2  П(С)БО 22). Відображається сума прибутку (збитку) від впливу інфляції на монетарні статті, яка розраховується згідно з п. 12 та 13 П(С)БО 22. Інформація із цієї статті враховується при розрахунку прибутку (збитку) до оподаткування.
Проте розрахунок впливу інфляції у звітному періоді здійснюється в разі дотримання таких умов (п. 4 П(С)БО 22):
– переважна більшість населення зберігають свої заощадження у формі немонетарних активів або у стабільній іноземній валюті;
– продаж і придбання активів на умовах відстрочення платежу здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності грошей протягом періоду відстрочення платежу;
– процентні ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно з індексом цін;
– досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 100 і більше відсотків.
Завважимо, що в 2017 році ці критерії не виконувалися. Тому ця стаття у Звіті за 2017 рік не наводиться

Фінансовий результат до оподаткування:
– прибуток

 2290

Рядки (2190 + 2200 + 2220 +
+ 2240 ± 2275) – рядки (2250 + 2255 + 2270)
або
Рядки (2200 + 2220 + 2240 ± 2275) – рядки (2195 + 2250 + 2255 + 2270)
(п. 42, 43 Методрекомендацій № 476)

Сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), за вирахуванням фінансових та інших витрат (збитків) з урахуванням сум, наведених у додаткових статтях (п. 3.22).
Додатне значення*

– збиток

2295

Від’ємне значення*

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Обороти Дт 791 – Кт 98 (витрати)/ Дт 98 – Кт 791 (доходи)

Наводиться сума податку на прибуток, який визначається за правилами П(С)БО 17 (п. 3.23), тобто з урахуванням податку на прибуток, нарахованого в декларації (ряд. 17), і відстрочених податкових активів або зобов'язань.
Як визначити суму витрат на прибуток – див. консультацію «Тимчасові податкові різниці та ВПА/ВПЗ: правила визначення й облік»

Прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування

2305

Вибірка за рахунками відповідних даних, що відображають фінрезультати від припинення діяльності

Відображається прибуток або збитки від припинення діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів і груп вибуття, які утворюють припинену діяльність та оцінюються за чистою вартістю реалізації (п. 3.24). Відображений у рядку прибуток підлягає підсумовуванню при розрахунку наступного показника, а збиток — відніманню

Чистий фінансовий результат:
– прибуток

 2350

Рядки 2290 (2295) ± 2300 ± 2305 – 2295 (2290)
(п. 44, 45 Методрекомендацій № 476)

Алгебраїчна сума прибутку (збитку) до оподаткування, податку на прибуток і прибутку (збитку) від припинення діяльності після оподаткування (п. 3.25). Додатне значення. Показник цього рядка може служити базою для нарахування дивідендів за звітний рік

– збиток

2355

Негативне значення

* Показник рядка 2290 (2295) Звіту у платників податку на прибуток переноситься до ряд. 02 декларації. Якщо показник ряд. 02 декларації не збігатиметься з показником ряд. 2290 (2295) Звіту, то платник зобов'язаний дати відповідні пояснення у спецтаблиці в декларації, призначеній для доповнень згідно з п. 46.4 ПК

Зверніть увагу: якщо сума показників рядків 2000, 2120, 2200, 2220, 2240 Звіту за 2017 рік не перевищить 20 млн грн., то платник податку на прибуток має право в 2018 році застосовувати річний звітний період, тобто звітувати тільки за підсумками року (пп. «в» п. 137.5 ПК).

Розділ II «Сукупний дохід»

У цьому розділі наводиться інформація про інший сукупний дохід і розраховується загальний сукупний дохід підприємства, отриманий у звітному періоді (п. 3.26 Методрекомендацій № 433).

Як випливає з п. 3 розд. I НП(С)БО 1, до іншого сукупного доходу включаються доходи і витрати, які не враховуються у фінансових результатах підприємства, відображених у розд. I Звіту. Це доходи і витрати, що виникли внаслідок змін у власному капіталі, які відбулися протягом звітного періоду в результаті господарських операцій та інших подій (крім змін капіталу за рахунок операцій з власниками).

Таблиця 2

Найменування статті Звіту

Код рядка

Обороти по рахунках бухобліку

Пояснення згідно з Методрекомендаціями № 433

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Оборот Кт 411, 412, 414 мінус оборот Дт 411, 412, 414

У цьому рядку відображається сума тільки тих дооцінок (уцінок), яка збільшує (зменшує) додатковий капітал.
Наводиться сума дооцінки основних засобів і нематеріальних активів або сума їх уцінки протягом звітного періоду в межах сум раніше проведених дооцінок. Переоцінка необоротних активів здійснюється згідно з п. 19 та 20 П(С)БО 7, п. 22 та 23 П(С)БО 8 (п. 3.27)

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Оборот за Кт 413 мінус оборот за Дт 413

Відображається сума змін балансової вартості об'єктів хеджування в порядку, викладеному в п. 38–41 П(С)БО 13 (п. 3.28)

Накопичені курсові різниці

2410

Оборот за Кт 423 мінус оборот за Дт 423

Наводиться сума курсових різниць, які відображаються у складі іншого додаткового капіталу і в іншому сукупному доході. Згідно з п. 9 П(С)БО 21 до таких належать курсові різниці, що виникають за дебіторською заборгованістю або зобов'язаннями за розрахунками (фінінвестицією) з господарською одиницею, що знаходиться за межами України, погашення яких не планується і не є вірогідним найближчим часом (п. 3.29). Зверніть увагу: як випливає з листа Мінфіну від 19.11.13 р. № 31-08410-07-16/33606, курсові різниці на суму заборгованості нерезидентів за внесками до статутного капіталу тут не відображаються

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

Оборот за Кт 42 мінус оборот за Дт 42 (у частині частки іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств)

Наводиться розмір частки іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств, облік фінансових інвестицій у яких ведеться методом участі в капіталі (п. 3.30)

Інший сукупний дохід

2445

Обороти за Кт 424, 425 мінус Дт 424, 425 (крім змін капіталу в результаті операцій з власниками)

Відображається сума іншого сукупного доходу, який виходячи з ознак істотності не можна було виділити в окрему статтю або який не може бути включений до іншої статті цього розділу Звіту (п. 3.31)

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Ряд. 2400 + ряд. 2405 + ряд. 2410 + ряд. 2415 + ряд. 2445

Алгебраїчна сума дооцінки (уцінки) необоротних активів, дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, накопичених курсових різниць, частки іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств та іншого сукупного доходу (п. 3.32 Методрекомендацій № 433)

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

Відображається сума податку на прибуток, пов'язаного з іншим сукупним доходом (п. 3.33). Як випливає з п. 4.1 П(С)БО 17, податок на прибуток, нарахований у результаті дооцінки активів та інших господарських операцій, які відображаються збільшенням власного капіталу, у Звіті не визнається ні витратами, ні доходом. Тому цей рядок не заповнюється. Крім того, згідно з чинними нормами ПК результати операцій, наведених у цьому розділі Звіту, не приводять до нарахування податку. Отже, відображати тут немає чого

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Ряд. 2450 ± ряд. 2455)

Наводиться сума іншого сукупного доходу після вирахування податку на прибуток (п. 3.34) (тобто сюди переноситься показник ряд. 2450 (див. вище))

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355, 2460)

2465

Ряд. 2350 (ряд. 2355) + ряд. 2460

Алгебраїчна сума чистого фінрезультату за звітний період та іншого сукупного доходу після оподаткування (п. 3.35)

Розділ III. Елементи операційних витрат

У цьому розділі наводиться інформація про елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління, інші операційні витрати), здійснених підприємством протягом звітного періоду. При цьому сума внутрішнього обороту, тобто тих витрат, які складають собівартість продукції (робіт, послуг), виробленої та спожитої самим підприємством, – не враховується.

Таблиця 3

Найменування статті Звіту

Код рядка

Обороти за рахунками бухобліку

Пояснення згідно з Методрекомендаціями № 433

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

Обороти Дт 23, 91–94 – Кт 20, 21, 22, 27, 28

Відображаються витрати за матеріалами (сировиною) на виробництво, загальновиробничі, адміністративні, збутові та інші потреби підприємства.
Зверніть увагу! До цієї статті не включаються (п. 3.37): собівартість реалізованих товарів і запасів; витрати на виробництво продукції власного споживання; вартість поворотних відходів власного виробництва

Витрати на оплату праці

2505

Обороти Дт 23, 91–94 – Кт 66, 47

Відображаються суми нарахованої зарплати за звітний період (у т. ч. нарахований резерв оплати відпусток)

Відрахування на соціальні заходи

2510

Обороти Дт 23, 91–94 – Кт 65, 47

Відображаються суми нарахованого ЄСВ за звітний період (у т. ч. в частині резерву оплати відпусток)

Амортизація

2515

Обороти Дт 23, 91–94 – Кт 13

Відображаються суми нарахованої амортизації за звітний період.
У платників податку на прибуток, які коригують фінрезультат на всі різниці, передбачені ПК, показник ряд. 1.1.1 додатка PI до декларації за звітний період дорівнює показнику ряд. 2515 Звіту за вирахуванням суми амортизації необоротних матеріальних активів, первісна вартість яких не перевищує 6 000 грн. Такі активи для цілей оподаткування прибутку не вважаються основними засобами і не беруть участі в розрахунку різниць

Інші операційні витрати

2520

Обороти Дт 23, 91–94 – Кт 30, 31, 33–39, 47, 63, 68

Відображаються суми інших витрат, пов'язаних з діяльністю підприємства, які не потрапили до інших рядків цього розділу Звіту

Разом

2550

Сума рядків 2500, 2505, 2510, 2515, 2520

Розділ IV «Розрахунки показників прибутковості акцій»

Цей розділ заповнюють акціонерні товариства, чиї прості акції або потенційні прості акції відкрито продаються або купуються на фондових біржах, зокрема товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій (п. 3.38 Методрекомендацій № 433). Потенційною простою акцією вважають фінансовий інструмент або іншу угоду, яка дає право на отримання простих акцій (п. 3 П(С)БО 24).

Таблиця 4

Найменування статті Звіту

Код рядка

Пояснення згідно з Методрекомендаціями № 433

1

2

3

Середньорічна кількість простих акцій

2600

Наводиться середньозважена кількість простих акцій, які були в обігу протягом звітного періоду (п. 3.39). Середньорічна кількість акцій розраховується згідно з п. 5 П(С)БО 24:

Кількість акцій в обігу х Кількість днів,
протягом яких акція знаходилася в обігу :
: Кількість днів у звітному році.

Числовий приклад розрахунку наведений у додатку 1 до П(С)БО 24. Дані для заповнення цього рядка беруться з реєстру акціонерів та аналітичного обліку за рахунками 40, 45, 46

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

Наводиться середньорічна кількість простих акцій в обігу, відкоригована на середньорічну кількість потенційних простих акцій (п. 3.40). Розрахунок здійснюється згідно з п. 9.2 П(С)БО 24:

Середньорічна кількість простих акцій (ряд. 2600) +
+ Середньорічна кількість акцій, які надійдуть
в обіг у разі конвертації всіх розбавляючих простих акцій

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

Розрахунок чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію здійснюється згідно з п. 4 П(С)БО 24 (п. 3.41):

Сума чистого прибутку (збитку) (ряд. 2350 або 2355) –
– Сума дивідендів на привілейовані акції :
: Середньорічна кількість простих акцій в обігу (ряд. 2600)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

Розрахунок відкоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію здійснюється згідно з п. 8–14 П(С)БО 24 (п. 3.42, 3.43):

Сума відкоригованого чистого прибутку (збитку) :
: Відкоригована середньорічна кількість
простих акцій в обігу (ряд. 2605)
.

Сума відкоригованого чистого прибутку (збитку) визначається таким чином (п. 9 П(С)БО 24):

Чистий прибуток (збиток) (ряд. 2350 або 2355) –
– Дивіденди на привілейовані акції +
+ Дивіденди (після сплати процентів і податків),
визнані у звітному періоді щодо розбавляючих
потенційних простих акцій ± Інші доходи (витрати),
що виникають у разі конвертації простих акцій

Дивіденди на одну просту акцію

2650

Відображається показник, який розраховується таким чином (п. 3.44):

Сума оголошених дивідендів : Кількість простих акцій,
за якими виплачуються дивіденди

 

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали