Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

26.01.2018 63670 1 4


Загальні положення

Форму № 3 «Звіт про рух грошових коштів» (далі – Звіт) наведено в додатку 1 до НП(С)БО 1).

Звіт складається з метою подати користувачам фінансової звітності повну, правдиву та неупереджену інформацію про зміни, що відбулися в грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

Звіт заповнюють усі підприємства (за винятком банків і бюджетних організацій), які повинні подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Зміст, форма, склад статей Звіту і загальні вимоги до їх розкриття встановлені НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

У Звіт не включається інформація (п. 9 розд. II НП(С)БО 1):

  • про негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій і т. п.);
  • внутрішні зміни у складі грошових коштів (наприклад, перекидання грошових коштів з одного поточного рахунка підприємства на інший; передача виручки підприємства з каси на його поточний рахунок і т. п.).

Нюанси заповнення Звіту прямим методом

Підприємства можуть вибрати один із двох способів складання Звіту: прямий або непрямий.

Зупинимося на нюансах, які слід урахувати при заповненні Звіту прямим методом:

  • форма № 3 складається із чотирьох граф, у яких указується: у графі 1 – найменування статті, у графі 2 – код рядка, у графі 3 – рух грошових коштів за звітний період, у графі 4 – рух грошових коштів за аналогічний період попереднього року;
  • суми надходжень і витрат грошових коштів підприємства наводяться у Звіті на підставі записів їх руху на рахунках бухобліку в розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової;
  • якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції містить суми, що відносяться до різних видів діяльності, то ці суми наводяться окремо у складі відповідних видів діяльності;
  • суми надходження і вибуття грошових коштів відображаються з урахуванням ПДВ, акцизу та інших податків і зборів, що входять у ціну;
  • показники про витрачання грошових коштів наводяться в дужках, про надходження – без дужок;
  • підприємство має право додавати до Звіту додаткові статті (зі збереженням назви і коду рядка), перелік яких наведено в додатку 3 до НП(С)БО 1. Це робиться в тому випадку, якщо: статтю можна достовірно оцінити, інформація в статті є суттєвою. Тобто якщо відображувана в даній статті сума перевищує поріг суттєвості, установлений підприємством в обліковій політиці. Для цілей потрапляння статті до Звіту рекомендується встановлювати поріг суттєвості на рівні 5 % чистого потоку грошових коштів від операційної діяльності (пп. 2.20.3 Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 27.06.13 р. № 635). Сума, яка використовується для розрахунку відсотка порога суттєвості, наведена в рядку 3195 Звіту.

Порядок заповнення Звіту

Як скласти Звіт за формою № 3, наочно показано в таблиці нижче. Інформація наведена з додаванням додаткових статей (у таблиці вони виділені фоном) та з урахуванням Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.13 р. № 433 (далі – Методрекомендації № 433).

Найменування статті

Код рядка

Обороти за рахунками бухобліку

Відображувані показники (пункт Методрекомендацій № 433)

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

Дт 30, 31, 334, 335 – Кт 36, 377, 70

Грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), платежі за оренду інвестиційної нерухомості, якщо оренда є основною діяльністю підприємства з урахуванням відповідних вирахувань із доходу (ПДВ, акциз, інші вирахування) (пп. 4.6.1).
Зверніть увагу: аванси, отримані від покупців і замовників, тут не наводяться, для них призначені рядки 3015 або 3095

Від повернення податків і зборів

3005

Дт 31 – Кт 641, 642

Отримані з бюджету на поточні рахунки підприємства суми надмірно сплачених податків і зборів (обов'язкових платежів), а також бюджетне відшкодування ПДВ (пп. 4.6.2)

у т. ч. податку на додану вартість

3006

Дт 31 – Кт 641

Відшкодовані підприємству суми податкового кредиту (бюджетного відшкодування) ПДВ (пп. 4.6.2)
Зверніть увагу: при розрахунку підсумку розділу І показник даного рядка не враховується

Цільового фінансування

3010

Дт 30, 31 – Кт 48, 377, 378, 647, 718

Надходження з бюджету і державних цільових фондів, а також кошти цільового фінансування від інших осіб для фінансування витрат на операційну діяльність підприємства (окрім коштів ФСС на виплату допомог, оскільки ці кошти не призначені для фінансування підприємства) (пп. 4.6.3)

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

Дт 31 – Кт 647, 48

Суми отриманих із бюджетів і державних цільових фондів субсидій, дотацій (пп. 4.6.3).
Зверніть увагу: при розрахунку підсумку розділу І показник цього рядка не враховується

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

Дт 30, 31, 335 – Кт 681, 69, 36, 377

Суми передоплати (авансів), отримані від покупців і замовників під подальше постачання продукції (товарів, робіт, послуг) (пп. 4.6.4)

Надходження від повернення авансів

3020

Дт 30, 31, 335 – Кт 371, 63, 685

Суми передоплати (авансів), повернені підприємству постачальниками і підрядчиками за сировину, матеріали, товари, роботи, послуги, що відносяться до операційної діяльності (пп. 4.6.5)

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

Дт 31 – Кт 373, 719

Сума отриманих відсотків за залишками коштів на поточних рахунках (за договорами банківського рахунка) (пп. 4.6.6).
Зверніть увагу: відсотки за депозитними рахунками (у т. ч. короткостроковими, які обліковуються на субрахунку 351) тут не відображаються

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

Дт 30, 31 – Кт 374, 715

Суми отриманих від боржників економічних (фінансових) санкцій (штрафи, пені) за порушення ними законодавства та умов договорів (пп. 4.6.7)

Надходження від операційної оренди

3040

Дт 30, 31 – Кт 681, 685, 69, 36, 377, 713

Надходження орендних платежів за операційною орендою (окрім надходжень від оренди інвестиційної нерухомості, а також від оренди будь-якого іншого майна, якщо оренда – основний вид діяльності підприємства) (пп. 4.6.8)

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

Дт 30, 31 – Кт 681, 69, 36, 377

Отримані суми винагороди за використання або надання прав користування будь-яким авторським правом і суміжними правами (пп. 4.6.9)

Інші надходження

3095

Дт 30, 31, 335 – Кт 34, 36, 372, 373, 375, 377, 378, 661, 685, 712, 716, 719

Інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю, або не включені до попередніх статей звіту. Це можуть бути надходження від реалізації оборотних активів, від діяльності обслуговуючих господарств, суми відшкодування завданих підприємству збитків і т. п. (пп. 4.6.12).
Сюди потрапляють також суми надходжень за додатковими статтями (рядки 3015–3055), у тому випадку якщо ці рядки у Звіті не заповнені

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

Дт 63, 685 – Кт 30, 31, 335

Грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за отримані ТМЦ, прийняті роботи і послуги (пп. 4.6.13).
Зверніть увагу: передоплати (аванси) постачальникам і підрядникам у цей рядок не потрапляють, для них призначено ряд. 3135 або 3190

Праці

3105

Дт 66 – Кт 30, 31

Виплачені працівникам суми зарплати, лікарняні за рахунок підприємства, матеріальної допомоги, винагород (пп. 4.6.14)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

Дт 65 – Кт 31

Сума сплаченого ЄСВ (пп. 4.6.15)

Зобов’язань з податків і зборів

3115

Дт 64 – Кт 31

Загальна сума сплачених до бюджету податків і зборів. Якщо суми таких платежів є суттєвими, вони підлягають відображенню в додаткових статтях 3116, 3117 і 3118 відповідно (пп. 4.6.16)

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток

3116

Дт 641/податок на прибуток – Кт 31

Сума сплаченого до бюджету податку на прибуток – за умови, що податок на прибуток не пов'язаний із фінансовою або інвестиційною діяльністю (пп. 4.6.17).
Зверніть увагу: цей показник у розрахунку підсумку розділу I не бере участі

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість

3117

Дт 641/ПДВ – Кт 31

Сума сплаченого до бюджету ПДВ (пп. 4.6.18).
Зверніть увагу: цей показник у розрахунку підсумку розділу I не бере участі

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів

3118

Дт 641, 65 – Кт 31

Суми сплачених інших податків і зборів (окрім ПДВ, податку на прибуток, зобов'язань з ЄСВ) (пп. 4.6.19).
Зверніть увагу: цей показник у розрахунку підсумку розділу I не бере участі

Витрачання на оплату авансів

3135

Дт 371, 63, 685 – Кт 30, 31, 335

Суми передоплати (авансів) постачальникам і підрядникам за ТМЦ (роботи, послуги), які будуть поставлені (виконані, надані) для використання в операційній діяльності (пп. 4.6.20)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

Дт 681, 36, 377 – Кт 30, 31, 335

Суми передоплати (авансів отриманих), повернені покупцям і замовникам (пп. 4.6.21)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

Дт 685 – Кт 30, 31

Сума сплачених цільових і благодійних внесків (пп. 4.6.22)

Інші витрачання

3190

Дт 39, 372, 377, 378, 62, 63, 68 – Кт 30, 31; Дт 942 – Кт 333, 334

Виплати на інші напрями операційної діяльності, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю, або не включені до попередніх статей Звіту (пп. 4.6.25).
Сюди потрапляють також суми витрачань за додатковими статтями (рядки 3135–3145), якщо ці статті окремо у Звіті не відображені

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

Рядки (3000 + 3005 + 3010 + 3015 + 3020 + 3025 +
+ 3035 + 3040 + 3045 + 3095) –
–  Рядки (3100 + + 3105 + 3110 + 3115 + 3135 +
+ 3140 + 3145 + 3190)

Результат руху грошових коштів від операційної діяльності (п. 4.8).
Зверніть увагу: результат може мати як додатне, так і від’ємне значення (від’ємний результат наводять у дужках)

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності*

* Розділ ІІ заповнюється на основі аналізу змін у статтях розділу «Необоротні активи» і в статті «Поточні фінансові інвестиції» Балансу (п. 4.9 Методрекомендацій № 433).

Надходження від реалізації:
– фінансових інвестицій

3200

Дт 30, 31 – Кт 14, 352, 36, 377

Надходження від продажу акцій, часток у капіталі або боргових зобов'язань інших підприємств (окрім надходжень за такими інструментами, які визнаються еквівалентами грошових коштів або утримуються для дилерських або торговельних цілей) (п. 4.10)

– необоротних активів

3205

Дт 30, 31 – Кт 36, 377

Надходження від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, що утримуються для продажу, і групи вибуття, інших довгострокових необоротних активів (окрім фінансових інвестицій) (п. 4.11)

Надходження від отриманих:
– відсотків

3215

Дт 30, 31 – Кт 373

Відсотки, отримані підприємствами (окрім фінансових установ) за позиками (наданими іншим сторонам), за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів, за довгостроковими депозитами (п. 4.12)

– дивідендів

3220

Дт 30, 31 – Кт 373

Суми отриманих дивідендів (у т. ч. від інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі) (окрім дивідендів за цінними паперами, які визнаються еквівалентами грошових коштів або утримуються для дилерських і торговельних цілей) (п. 4.13)

Надходження від деривативів

3225

Дт 31 – Кт 379

Надходження грошових коштів, зокрема від ф'ючерсних контрактів, форвардних контрактів, контрактів «своп» та опціонів (окрім тих контрактів, які укладаються в рамках основної або фінансової діяльності) (п. 4.14)

Надходження від погашення позик

3230

Дт 30, 31 – Кт 377, 183, 371, 63

Суми повернених підприємству (окрім фінансових установ) авансів і наданих іншим сторонам позик, пов'язаних з інвестиційною діяльністю (наприклад, на придбання необоротних активів, фінансових інвестицій) (п. 4.15)

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

Дт 30, 31 – Кт 14, 36, 377

Надходження від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які були реалізовані у складі майнового комплексу) (п. 4.16)

Інші надходження

3250

Дт 30, 31 – Кт 143, 182, 183, 184, 352, 377, 379, 48, 681, 36

Надходження, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не були включені до попередніх статей даного розділу Звіту (п. 4.17).
Сюди потрапляють також суми надходжень за додатковими статтями (рядки 3230, 3235), якщо ці статті окремо у Звіті не відображені

Витрачання на придбання:
– фінансових інвестицій

3255

Дт 14, 352, 685, 63 – Кт 30, 31

Виплати для придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, часткою в спільних підприємствах і т. д. (окрім виплат за такими інструментами, які визнаються еквівалентами грошових коштів або утримуються для дилерських або торговельних цілей) (п. 4.18)

– необоротних активів

3260

Дт 65, 641, 642, 684, 685, 63, 48 – Кт 30, 31

Виплати для придбання (створення) основних засобів, НМА та інших необоротних активів (окрім фінансових інвестицій). А також суми сплачених відсотків, якщо вони включені у вартість створення необоротних активів. У цій статті також відображаються інші фінансові витрати, які входять до собівартості кваліфікаційних активів, що відносяться до необоротних активів, суми витрачання бюджетного фінансування капітальних інвестицій, суми податків і зборів, сплачених у зв'язку із придбанням необоротних активів (п. 4.19)

Виплати за деривативами

3270

Дт 379 – Кт 31

Виплати за деривативами – ф'ючерсними і форвардними контрактами, контрактами «своп» та опціонами (за винятком контрактів, укладених у рамках основної або фінансової діяльності) (п. 4.20)

Витрачання на надання позик

3275

Дт 377, 183, 371, 63 – Кт 30, 31

Суми виданих підприємством позик (або фінансової допомоги). Також сюди включаються суми перерахованих підприємством авансів на придбання необоротних активів, фінансових інвестицій, дочірніх підприємств (п. 4.21)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

Дт 14, 685 – Кт 30, 31

Витрати, пов'язані із придбанням дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за винятком грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу) (п. 4.22)

Інші платежі

3290

Дт 143, 183, 184, 352, 377, 379, 681, 36 – Кт 30, 31

Інші платежі, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не були включені до попередніх статей цього розділу Звіту (п. 4.23).
Сюди потрапляють також суми витрат за додатковими статтями (рядки 3275, 3280), якщо ці статті окремо у Звіті не відображені

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

Рядки (3200 + 3205 + 3215 + 3220 + 3225 +
+ 3230 + 3235 + 3250) –
– Рядки (3255 + 3260 + 3270 + 3275 + 3280 + 3290)

Результат руху коштів від інвестиційної діяльності (п. 4.24).
Результат може мати як додатне, так і від’ємне значення (від’ємний результат наводиться в дужках)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності*

* Розділ ІІІ заповнюється на основі аналізу змін у статтях розділу «Власний капітал» і в статтях, пов'язаних із фінансовою діяльністю, у розділах «Забезпечення майбутніх виплат і платежів», «Довгострокові зобов'язання» і «Поточні зобов'язання» Балансу (п. 4.25 Методрекомендацій № 433).

Надходження від:
Власного капіталу

3300

Дт 30, 31 – Кт 40, 421, 422, 425, 45, 46

Надходження від розміщення акцій та від інших операцій, що приводять до збільшення власного капіталу (внески в пайовий і додатковий капітали та погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу грошовими коштами, надходження, пов'язані зі зменшенням вилученого капіталу) (п. 4.26)

Отримання позик

3305

Дт 30, 31 – Кт 50, 51, 52, 55, 60, 61, 62, 685

Надходження кредитів, позик, векселів, облігацій, інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною та інвестиційною діяльністю (п. 4.27)

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

Дт 30, 31 – Кт 377, 14

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві, яка не привела до втрати контролю над ним (п. 4.28).
Зверніть увагу: у розрахунку підсумку розд. III цей показник не бере участі

Інші надходження

3340

Дт 30, 31 – Кт 55, 685

Інші надходження від фінансової діяльності (п. 4.29).
Сюди потрапляють також суми надходжень за додатковою статтею (ряд. 3310), якщо ця стаття окремо у Звіті не відображена

Витрачання на:
– викуп власних акцій

3345

Дт 45 – Кт 311

Виплати для придбання власних акцій (п. 4.30)

Погашення позик

3350

Дт 50, 51, 52, 55, 60, 61, 685 – Кт 30, 31

Погашення кредитів, позик, фінансової допомоги, виданих боргових цінних паперів.
Якщо овердрафт відображається за Кт 311 або Кт 312 (без використання субрахунка 601, 602), його погашення повинне відображатися в даному рядку (п. 4.31)

Сплату дивідендів

3355

Дт 671, 641 – Кт 30, 31

Виплата дивідендів (відображається разом із ПДФО, що утримується при виплаті) учасникам-фізособам (п. 4.32)

Витрачання на сплату відсотків

3360

Дт 684 – Кт 30, 31

Сплата відсотків за користування позиковим капіталом (окрім сум сплачених відсотків, що капіталізуються) (п. 4.33)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

Дт 53, 61, 685 – Кт 30, 31

Виплата заборгованості з фінансової оренди (за договорами фінансового лізингу) (п. 4.34)

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

Дт 14, 377 – Кт 30, 31

Придбання додаткової частки в дочірньому підприємстві (п. 4.35)

Інші платежі

3390

Дт 45, 53, 61, 672, 684, 672, 684, 685 – Кт 30, 31

Платежі, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей цього розділу Звіту (п. 4.37). Сюди потрапляють також суми витрат за додатковими статтями (рядки 3360–3375), якщо ці статті окремо у Звіті не відображені

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Рядки (3300 + 3305 + 3310 + 3340) –
– Рядки (3345 + 3350 + 3355 + 3360 +
+ 3365 + 3370 + 3375 + 3390)

Результат руху грошових коштів від фінансової діяльності (п. 4.38).
Результат може мати як додатне, так і від’ємне значення (від’ємний результат наводиться в дужках)

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

Ряд. 3195 ± ряд. 3295 ± ряд. 3395

Результат руху грошових коштів від усіх видів діяльності (п. 4.39).
Значення даного рядка може бути як додатним, так і від’ємним (від’ємний результат наводиться в дужках)

Залишок коштів на початок року

3405

Рядок 1165 гр. 3 форми № 1

Даний показник повинен збігатися зі значенням ряд. 3415 гр. 4 форми № 3, якщо у звітному році не виявлено помилок минулих років (п. 4.40)

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Згорнутий результат оборотів за Дт 302, 312, 314, 334, 351 із Кт 714, 744 та оборотів за Дт 945, 974 із Кт 302, 312, 314, 334, 351

Різниця між додатними і від’ємними курсовими різницями за залишками грошових коштів в інвалюті, відображеними протягом звітного року (п. 4.41)

Залишок коштів на кінець року

3415

Ряд. 3405 ± ряд. 3400 ± ряд. 3410

Сума грошових коштів на кінець року (п. 4.42).
Якщо всі показники у Звіті (від ряд. 3000 по ряд. 3415 включно) розраховано правильно, то показник ряд. 3415 Звіту повинен збігатися з даними ряд. 1165 гр. 4 форми № 1

Таблиця_Порядок заповнення Звіту.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 1

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали