Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Безплатне отримання основних засобів

Формування первісної вартості

Бухгалтерський облік

Отриманий об'єкт основних засобів (далі – ОЗ) прибуткується на баланс підприємства за первісною вартістю. При безплатному отриманні первісна вартість об'єкта дорівнює його справедливій вартості станом на дату отримання – з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7 (п. 10 П(С)БО 7).

Нагадаємо, що в п. 8 П(С)БО 7 перелічено витрати, які підлягають включенню до первісної вартості об'єктів ОЗ (докладніше див. «БАЛАНС», 2014, № 81, с. 4). Наприклад, це можуть бути витрати, пов'язані з транспортуванням, монтажем, налагодженням, страхуванням, а також доведенням об'єкта ОЗ до стану, у якому він стане придатним до експлуатації.

Під справедливою вартістю розуміють суму, за якою можна продати актив або сплатити зобов'язання за звичайних умов на певну дату (п. 4 П(С)БО 7, п. 4 П(С)БО 19).

Щоб дізнатися про справедливу вартість безплатно отриманого об'єкта, можете скористатися послугами професійного оцінювача. Або зробіть це самостійно: порядок визначення справедливої вартості об'єктів ОЗ наведено в п. 4 додатка до П(С)БО 19. Наприклад, справедлива вартість:

  • будівель і споруд – дорівнює їх ринковій вартості;
  • машин та обладнання – також дорівнює їх ринковій вартості, а якщо дані про ринкову вартість таких об'єктів відсутні (наприклад, передається об'єкт, що був у використанні, а аналога такого об'єкта на ринку немає), тоді справедливою вважається відновна вартість;
  • інших об'єктів ОЗ – визначається виходячи з їх відновної вартості.

Відновна вартість – це собівартість придбання нового об'єкта за вирахуванням суми зносу на дату його оцінки.

Чи є експертна оцінка безплатно отриманого майна обов'язковою?

При передачі об'єкта ОЗ від однієї юрособи іншій юрособі оцінка об'єкта незалежним експертом не є обов'язковою (ст. 7 Закону від 12.07.01 р. № 2558-III, далі – Закон № 2558). Також нагадаємо, що при безплатній передачі об’єкта нерухомості договір дарування посвідчується нотаріально.

Випадки, коли експертна оцінка майна є обов'яз­ковою, названо в ст. 7 Закону № 2558.

Справедлива вартість безплатно отриманого об'єк­та ОЗ збільшує кредитове сальдо субрахунка 424 «Безоплатно отримані необоротні активи». Іншими словами, відбувається збільшення додаткового капіталу. Таким чином, зарахування безплатно отриманих активів до складу ОЗ відоб­ражаємо проведенням Дт 10 – Кт 424 (на суму справедливої вартості об'єкта ОЗ).

При цьому зверніть увагу: сума витрат, перелічених у п. 8 П(С)БО 7, розмір додаткового капіталу не збільшує. Так, згідно з п. 13 Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561, витрати на доставку, установку, монтаж тощо, пов'язані з уведенням в експлуатацію безплатно отриманих об'єктів ОЗ, включаються до первісної вартості таких об'єктів. В обліку відображаються у складі капітальних інвестицій.

Тобто первісна вартість безплатно отриманого об'єкта ОЗ, яка складається із супутніх витрат (за наявності), формується на рахунку 15 «Капітальні інвестиції». А після введення об'єкта в експлуатацію відображається за дебетом рахунка 10 «Основні засоби» (проведенням Дт 10 – Кт 15).

Податок на прибуток

Вартість безплатно отриманих ОЗ включається до складу інших доходів. Дохід визнається в періоді фактичного отримання таких об'єктів (п. 137.10 Податкового кодексу, далі – ПК). Завважимо, що зазначена норма ПК стосується товарів, проте основні засоби як матеріальні активи також є товарами (пп. 14.1.138, 14.1.244 ПК).

Дохід визначається на рівні звичайних цін таких об'єктів (пп. 135.5.4 ПК). Нагадаємо, що правила визначення звичайної ціни існують тільки для контрольованих операцій (п. 39.2 ПК). Чим керуватися іншим платникам при визначенні звичайної ціни, законодавець не роз'яснює. Якщо виходити з договірної ціни, то вона дорівнює нулю, тому дохід також дорівнюватиме нулю. Обережним платникам можемо порекомендувати орієнтуватися на рівень ринкових цін на аналогічні об'єкти.

Також завважимо, що в пп. 136.1.16 ПК названо випадки, коли при безплатному отриманні об'єктів ОЗ їх вартість не включається до складу податкових доходів.

ПДВ

При безплатному отриманні об'єктів ОЗ у платника ПДВ право на податковий кредит не виникає (адже для нього вартість об'єктів дорівнює нулю).

Суму ПДВ, сплачену у складі супутніх витрат (транспортування, налагодження, монтаж тощо), підприємство має право включити до податкового кредиту в загальному порядку. Тобто за умови, що отриманий об'єкт використовуватиметься в операціях, що обкладаються ПДВ, у рамках госпдіяльності підприємства, і за наявності податкової накладної (належним чином оформленої та за необхідності – зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних) (п. 198.2, 198.6 ПК). Для наочності розглянемо податковий і бухгалтерський облік операцій із безплатного отримання об'єктів ОЗ на числовому прикладі.

Приклад

Підприємством безплатно отримано об'єкт ОЗ (обладнання), його справедлива вартість дорівнює 110 000 грн. Витрати на транспортування і монтаж становлять 24 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 4 000 грн.).

(грн.)

№п/п

Зміст операцій

Первиннідокументи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Отримано об'єкт ОЗ за справедливою вартістю

Акт приймання-передачі типової форми № ОЗ-1*

1041**

424

110 000

110 000***

2

Відображено витрати на доставку та монтаж обладнання

Акт виконаних робіт

151

631

20 000

3

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

4 000

4

Уведено в експлуатацію обладнання

Типова форма № ОЗ-1*

1042**

1041, 151

130 000

* Затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

** Припустимо, підприємством будуть здійснені додаткові витрати за безплатно отриманими об'єктами (наприклад, як у нашому випадку – витрати на доставку і монтаж). Тоді щоб розуміти, коли об'єкт буде придатний до використання, у бухобліку можна ввести субрахунки 1041 «Безплатно отримане обладнання» та 1042 «Безплатно отримане обладнання, уведене в експлуатацію».

*** Керівництвом підприємства було прийняте рішення визначити розмір податкових доходів виходячи з ринкової вартості об'єкта ОЗ (вона ж справедлива для цілей бухгалтерського обліку).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали