Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Основний засіб у подарунок: як визначити його вартість і відобразити в обліку

Юлія Гужел

26.08.2014 5723 0 1

Із цієї статті ви дізнаєтеся: як розраховується вартість, за якою відображаються в обліку комерційного підприємства безплатно отримані основні засоби (далі – ОЗ), і як їх надалі обліковувати.

Що можна зробити на практиці: отримавши безплатно ОЗ, потрібно визначити його справедливу вартість для бухгалтерського обліку. Якщо операція згідно з податковим законодавством є контрольованою, то така справедлива вартість буде податковою базою.

За якою вартістю обліковувати безплатно отримані ОЗ

Облік згідно з П(С)БО. Орієнтуємося на п. 10 П(С)БО 7: безплатно отримані ОЗ зараховуються на баланс за справедливою вартістю з урахуванням витрат, пов'язаних з таким отриманням (наприклад, транспортування, монтаж, мита та інші витрати, передбачені п. 8 П(С)БО 7). Під справедливою вартістю об'єкта ОЗ розуміється сума, за якою можна цей об'єкт продати або сплатити свої зобов'язання перед іншими особами на певну дату (п.4 П(С)БО 7, п. 4 П(С)БО 19). Іншими словами, справедлива вартість – це поточна ринкова вартість.

Для визначення справедливої вартості дарованого ОЗ підприємство може звернутися, наприклад, до спеціалізованих видань України, що публікують ціни на основні товари різних груп. Якщо ж інформації в таких виданнях недостатньо, тоді зазвичай користуються послугами професійних оцінювачів. Незалежна оцінка дозволяє мінімізувати податкові ризики в податковому обліку, про які йтиметься далі.

Облік згідно з МСФЗ. МСБО 16 «Основні засоби», на відміну від нашого П(С)БО 7, не розглядає облік безплатно отриманих ОЗ. За загальним правилом об'єкт ОЗ визнається активом за виконання двох умов:

  • якщо передбачається, що надалі об'єкт приноситиме економічну вигоду;
  • якщо собівартість об'єкта можна достовірно оцінити.

Об'єкт ОЗ, визнаний активом, при первісному визнанні оцінюється за собівартістю (§ 15 МСБО 16). Собівартість включає:

  • ціну придбання (уключаючи мита та невідшкодовані податки);
  • будь-які витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням цього об'єкта до стану, що дозволяє його експлуатувати;
  • попередню оцінку витрат на демонтаж, переміщення і відновлення території (якщо за підприємством – власником об'єкта ОЗ закріплено такий обов'язок).

Стандарт припускає, що ОЗ при подальшому визнанні оцінюється або за собівартістю, або за переоціненою вартістю. І тут слід пригадати один з головних принципів міжнародних стандартів: відповідність визнання доходів і витрат. За цим принципом при отриманні економічної вигоди (доходу) від використання об'єкта ОЗ у підприємства виникають і витрати у вигляді амортизації. Тому підприємство, що безплатно отримало ОЗ, оцінює його за переоціненою вартістю та амортизує.

Переоцінена вартість об'єкта – це справедлива вартість на дату переоцінки. Справедливою вартістю є ціна, за якою можна продати актив або врахувати в рахунок зобов'язань на дату оцінки (§ 6 МСБО 16). МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» визначає справедливу вартість як поточну ринкову оцінку.

Як бачимо, для визначення вартості безплатно отриманого ОЗ за МСФЗ підприємство використовує ті самі методи, що й при обліку згідно з П(С)БО.

Бухгалтерський облік

Облік згідно з П(С)БО. Відповідно до п. 13 розд. 3 Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561, справедлива вартість безплатно отриманого об'єкта ОЗ збільшує сальдо додаткового капіталу (Кт 424). При цьому, якщо додаткових витрат на монтаж і доведення об'єкта до стану, придатного до експлуатації, підприємство не має, вартість об'єкта відразу потрапляє на дебет рахунка 10. Але якщо підприємству довелося «витратитися» на те, щоб ввести об'єкт в експлуатацію, вартість цього об'єкта і здійснених витрат відображається на субрахунку 152. Коли об'єкт готовий до експлуатації, роблять проведення Дт 10 – Кт 152.

При подальшій експлуатації об'єкта нараховується амортизація, яка списується до складу відповідних витрат (Дт 23, 91, 92, 93, 94). Одночасно зменшується сальдо додаткового капіталу – шляхом визнання доходу в сумі амортизації (Дт 424 – Кт 745).

Облік згідно з МСФЗ. Звернемося до норм МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу». Гранти – це допомога підприємствам у формі передачі ресурсів в обмін на виконання будь-яких умов (у минулому або в майбутньому), пов'язаних з його діяльністю (§ 3 МСБО 20).

По суті, безплатно отримані ОЗ є грантом: адже вони теж передаються підприємству для провадження ним діяльності.

Згідно з § 24 МСБО 20 гранти відображаються у звітності: або як відкладений дохід, або шляхом зменшення вартості активу на суму гранту.

При використанні першого методу підприємство включає вартість активу до доходу на систематичній основі в періоді експлуатації активу. Відповідно сума доходу нівелюється витратами з амортизації, і результат дорівнює нулю.

Другий метод заснований на тому, що отриманий об'єкт визнається активом, але при цьому грант віднімається від його балансової вартості. У цьому випадку амортизація таких об'єктів дорівнює нулю.

Іншими словами, різниця між цими двома методами полягає в тому, що при першому методі дохід та амортизація у звітності відображаються протягом усього періоду експлуатації об'єкта, а при другому – тільки в момент його отримання.

Податковий облік

Податок на прибуток. Безплатно отримані ОЗ у цілях оподаткування вважаються товарами. За загальним правилом вартість безплатно отриманих товарів у розмірі, не нижчому від звичайної ціни, включається до доходів у періоді їх отримання згідно з пп. 135.5.4 Податкового кодексу (далі – ПК).

Але яку ціну вважати звичайною? У пп. 14.1.71 ПК сказано, що звичайною ціною є ціна договору. І якщо не доведене інше (а доводити повинен податковий орган), ця ціна відповідає ринковій.

Є два підходи до визначення звичайної ціни в неконтрольованих операціях:

  • фіскальний. Звичайна ціна безплатно отриманих ОЗ визначається виходячи з їх справедливої вартості (наприклад, оцінної вартості або ціни на однорідні товари). Тоді дохід визнається в сумі цієї визначеної вартості;
  • нефіскальний. Звичайна ціна – це договірна ціна, а ціна за договором при безплатній передачі дорівнює нулю. Зверніть увагу, що органи Міндоходів це також визнають (див. роз'яснення за адресою: http://lv.minrd.gov.ua/media-ark/news... Тоді дохід при отриманні безплатних ОЗ також дорівнює нулю.

Проте якщо ваше підприємство отримає в подарунок основний засіб від пов'язаної особи (наприклад, від засновника), тоді за певних умов ця операція буде контрольованою. І до неї застосовуватимуться вимоги, передбачені ст. 39 ПК. Ось тут і потрібна справедлива вартість, визначена для цілей бухгалтерського обліку.

Нагадаємо, переліки спеціалізованих видань із цінами товарів, що застосовуються для цілей трансфертного ціноутворення, затверджені розпорядженнями КМУ від 23.10.13 р. № 865-р та № 866-р. А якщо найменування безплатно отриманого товару не буде зазначено в таких виданнях (або там недостатньо інформації про товар), тоді для визначення ціни в контрольованих операціях використовуються джерела інформації, перелічені в пп. 39.3.2 ПК (у т. ч. й оцінна вартість, зазначена незалежним оцінювачем). Застосування в цьому випадку справедливої вартості, розрахованої за правилами бухгалтерського обліку (як ми описували вище), не призведе до донарахування податкових зобов'язань згідно з пп. 39.5.4 ПК.

Додамо, що оскільки витрат на придбання ОЗ у підприємства не було, то і права включити амортизаційні нарахування за таким об'єктом до складу витрат у підприємства теж немає (п. 144.1 ПК).

ПДВ. При безплатному отриманні об'єкта ОЗ у підприємства немає права на податковий кредит (п. 198.1 ПК).

Приклад

Підприємство отримало в подарунок від свого засновника виробниче обладнання. Ринкова (справедлива) вартість такого самого обладнання становить 100 000 грн., строк експлуатації – 5 років. При цьому витрати підприємства на доставку подарунка становлять 6 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 1 000 грн.). У цьому випадку операція з безплатного отримання обладнання не є контрольованою, оскільки не виконуються вимоги пп. 39.2.1.1 ПК.

Облік при безплатному отриманні ОЗ див. у таб­лиці нижче (для зручності суми округлено).

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Отримано обладнання

Акт типової форми № ОЗ-1*

152

424

100 000

–**

2

Відображено витрати на доставку

Акт
виконаних робіт

152

631

5 000

3

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

1 000

4

Обладнання введено в експлуатацію

Акт типової
форми № ОЗ-1

104

152

105 000

5

Проведено розрахунок із транспортною компанією

Виписка банку

631

311

6 000

6

Нараховано щомісячну амортизацію обладнання
(105 000 : 5 років : 12 міс.)

Відомість нарахування
амортизації

23

131

1 750

83***

7

Відображено дохід у сумі амортизації

Регістри бухобліку

424

745

1 667****

* Затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

** Якби операція визнавалася контрольованою, то підприємство включило б до доходу 100 000 грн.

*** Амортизація нараховується тільки на вартість доставки, яка сформувала первісну вартість об'єкта: 5 000 грн. : 5 років : 12 міс. = 83 грн.

**** До доходу включається сума в розмірі амортизації безплатно отриманого обладнання (тобто за мінусом витрат на доставку): 100 000 грн. : 5 років : 12 міс. = 1 667 грн.

ВИСНОВКИ

1. Якщо у підприємства немає оборотних коштів для самостійної купівлі основного засобу, можна прийняти його в подарунок від засновника. Це прийнятна альтернатива отриманню фіндопомоги або збільшенню статутного капіталу.

2. Отримавши в подарунок основний засіб, підприємству потрібно визначити його справедливу вартість. Необхідну для цього інформацію можна брати з видань, що спеціалізуються на публікаціях цін різних товарів в Україні.

3. У бухгалтерському обліку вартість безплатно отриманого ОЗ включається до доходів не відразу, а в міру його експлуатації: одночасно з нарахуванням амортизації та в її ж розмірі.

4. У податковому обліку вартість такого об'єкта ОЗ включається до доходів за договірною ціною. Договірна ціна при безплатному отриманні об'єкта дорівнює нулю. Проте податкові органи можуть не прийняти такий підхід і донарахувати підприємству зобов'язання з податку на прибуток, виходячи зі справедливої (ринкової) вартості. Якщо ця операція потрапляє до категорії контрольованих, то до доходів включається вартість подарунка, визначена за правилами ст. 39 ПК.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали