Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Уведення в експлуатацію і списання нематеріальних активів: заповнюємо документи

Юлія Гужел

03.09.2014 13982 0 0

Сьогодні для успішного ведення бізнесу просто необхідно користуватися комп'ютерними програмами, торговельними марками, комерційними знаками, правами на провадження діяльності тощо. Такі нематеріальні права (програми, ліцензії, знаки тощо) відображаються в обліку підприємства як нематеріальні активи. А щоб усе це працювало і приносило вигоду бізнесу, необхідно мати правильно оформлені первинні документи. Докладніше читайте в консультації.

Почнемо з того, що нематеріальний актив (далі – НА) – це немонетарний актив, який, зрозуміло, не має матеріальної форми і може бути ідентифікований. Відображається такий актив у балансі тільки тоді, коли існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигід від його використання і його вартість може бути достовірно оцінена (П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»).

НА амортизуються, що відображається шляхом збільшення витрат підприємства і накопиченого зносу (п. 29 П(С)БО 8).

Для цілей Податкового кодексу (далі – ПК) нематеріальні активи – це право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном і майновими правами платника податків у встановленому законодавством порядку, у тому числі придбані в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном і майновими правами (пп. 14.1.120 ПК). Порядок оподаткування, обліку та амортизації НА регламентовано ст. 144-146 ПК.

Для підтвердження права на включення суми амортизації за НА до складу витрат як у бухгалтерському, так і в податковому обліку важливо правильно оформити первинні документи. Порядок застосування типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів затверджено наказом Мінфіну від 22.11.04 р. № 732. Як правильно оформити введення в експлуатацію і списання нематеріальних активів та які при цьому використовувати форми, розглянемо в таблиці.

Назва типової форми

Порядок оформлення

Типова форма № НА-1 «Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»

При введенні в господарський оборот права інтелектуальної власності акт складається в одному примірнику та заповнюється на підставі технічної, науково-технічної та іншої документації (ліцензійний та авторський договори, патент тощо). Акт складається створеною на підприємстві комісією, підписується головним бухгалтером і затверджується керівником підприємства.

Заповнення акта див. далі у фрагменті 1

Типова форма № НА-3 «Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»

Акт складається у двох примірниках комісією, затвердженою наказом керівника. Перший примірник передається до бухгалтерії, другий залишається в особи, яка відповідає за використання цього об'єкта.

Заповнення акта див. далі у фрагменті 2

Давайте розберемося на прикладах, як правильно відображати в первинних документах придбання і вибуття будь-якого НА, наприклад промислового зразка-етикетки.

ФРАГМЕНТ 1

<...>

ТОВ «Любисток»

підприємство, установа, організація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33533533

Типова форма № НА-1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства Петров І. С.

(підпис, ім'я, по батькові, прізвище)

«29» березня 2014 р.

Акт введення в господарський оборот об'єкта права
інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № 11

«29» березня 2014 р.


з/п

Об'єкт права інтелектуальної власності

Власник об'єкта права інтелектуальної власності

Строк корисного використання

Назва

Найменування та номер документа, що підтверджує майнові права на об'єкт

Дата виникнення права

1

2

3

4

5

6

1

Етикетка паперова

Патент
№ АМ497569

11.03.14 р.

ТОВ «Любисток»

10 років

Дебет

Кредит

Дата введення об'єкта інтелект­туальної власності в господ­дарський оборот

Первісна вартість, грн.

Річна сума
аморти­зації, грн.

Ліквіда­ційна вартість,
грн.

Рахунок, субрахунок

Код аналітич­ного обліку

Раху­нок, субраху­нок

Код аналі­тич­ного обліку

7

8

9

10

11

12

13

14

123

154

29.03.14 р.

5 000,00

487,50

125,00

Комісія, яка створена на підставі наказу (розпорядження) від 28лютого 2014 р. № 25, розглянула документи, які підтверджують ідентифікацію об'єкта права інтелектуальної власності, для введення в господарський оборот Етикетка паперова

(повна назва об'єкта права інтелектуальної власності)

Правові умови введення об'єкта права інтелектуальної власності в господарський оборот

Патент № АМ-497569

(назва документації)

Характеристика об'єкта права інтелектуальної власності за призначенням

Використовується для нанесення на упаковку харчових продуктів із метою інформування про виробника та просування товарів підприємства на ринку

Місце використання об'єкта права інтелектуальної власності Цех пакування ТОВ «Любисток»

Зворотний бік акта введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

Вартість придбання 5 000,00 гривень.

Документ, який підтверджує вартість об'єкта права інтелектуальної власності Рахунки на оформлення патенту № АМ-497569

Об'єкт права інтелектуальної власності придатний/непридатний для реалізації або використання Придатний для використання

(зазначити, чому непридатний)

Потрібне/не потрібне доведення до стану, придатного для використання Не потрібно

(зазначити, що саме потрібно)

Існує/не існує можливість отримання майбутніх економічних вигід від реалізації або використання об'єкта права інтелектуальної власності

Існує

(зазначити, чому саме не існує)

Висновок комісії Об’єкт права інтелектуальної власності – етикетка паперова, придатний для використання в господарський діяльності, взяти на облік об’єктів права інтелектуальної власності у складі НМА підприємства

(щодо придатності об'єкта права інтелектуальної власності, доведення до стану, придатного для використання, прийняття на облік тощо)

Голова комісії головний технолог Альохін Альохін В. А.

(посада) (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

Члени комісії менеджерБуденнийБуденний І. І.

(посада) (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

маркетологІвановаІванова О. Л.

(посада) (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

бухгалтер КарпенкоКарпенко Т. М.

(посада) (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

Особа, відповідальна за прийняття об'єкта права інтелектуальної власності

нач. цеху пакуванняОстапенкоОстапенко В. Ф.

(посада) (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

Відмітка бухгалтерії про відкриття інвентарної картки

«29» березня 2014 р. № 18

(інвентарної картки)

Головний бухгалтер (бухгалтер) Павлова Павлова Г. А.

(підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

<...>


ФРАГМЕНТ 2

ТОВ «Любисток»

підприємство, установа, організація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33533533

Типова форма № НА-3

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства Петров І. С.

(підпис, ім'я, по батькові, прізвище)

«29» березня 2014 р.

Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності
у складі нематеріальних активів № 12

«29» березня 2014 р.


з/п

Об'єкт права інтелектуальної власності

Власник об'єкта права інтелек-туальної власності

Строк
корисного викорис­тання

Назва

Найменування та номер документа, що підтверджує майнові права на об'єкт

Дата виник­нення права

1

2

3

4

5

6

1

Етикетка паперова

Патент № КЛ-135648

01.04.09 р.

ТОВ «Любисток»

5 років

Дебет

Кредит

Дата вибуття
(ліквідації)

Первісна (пере­оцінена) вартість, грн.

Залиш­кова вартість, грн.

Ліквіда­ційна
вартість, грн.

При­мітки

Рахунок, субраху­нок

Код
аналі­тичного обліку

Рахунок, субраху­нок

Код
аналітич­ного обліку

7

8

9

10

11

12

13

14

15

133

123

29.03.14 р.

500

0

0

Комісія, створена на підставі наказу (розпорядження) від 28 лютого 2013 р. № 25, розглянула документи, які підтверджують ідентифікацію об'єкта права інтелектуальної власності для вибуття (ліквідації) з господарського обороту Етикетка паперова

(повна назва об'єкта права інтелектуальної власності)

Правові умови вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності з господарського обороту

Закінчення строку дії патенту № КЛ-135648

Місце вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності Цех пакування

Зворотний бік акта вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

Об'єкт права інтелектуальної власності придатний/не придатний для реалізації та підлягає/не підлягає ліквідації Не придатний, підлягає ліквідації у зв’язку із закінченням строку дії

(зазначити, чому не придатний)

Існує/не існує економічна вигода від реалізації об'єкта права інтелектуальної власності

Не існує

(зазначити, чому не існує, суму вигоди)

Висновок комісії Зняти з обліку підприємства етикетку паперову, право на використання якою надано патентом від 01.04.08 р. № КЛ-135648.

(щодо реалізації об'єкта права інтелектуальної власності, вибуття (ліквідації), зняття з обліку тощо)

Голова комісії головний технологАльохін Альохін В. А.

(посада) (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

Члени комісії менеджер Буденний Буденний І. І.

(посада) (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

маркетолог Іванова Іванова О. Л.

(посада) (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

бухгалтер Карпенко Карпенко Т. М.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали