Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Договір комісії: правові аспекти

01.12.2016 35163 0 6

Договір комісії – досить поширений сьогодні вид договорів, адже він зручний як продавцю товарів/послуг, так і комісіонеру. Наприклад, виробник товару може укласти договір комісії з комісіонером і йому не доведеться шукати покупців, укладати договори купівлі-продажу або постачання. Цим усім буде займатися комісіонер, який за реалізацію продукції отримає винагороду. Як правильно скласти договір комісії, розповімо в цій консультації.

Суть договору

Відповідно до ст. 1011 Цивільного кодексу України від 16.01.03 р. № 435-IV (далі – ЦК) за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або декілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. За своєю природою договір комісії схожий на договір доручення, однак в останньому повірений діє не від свого імені, а від імені довірителя.

Договір комісії може бути укладений на проведення будь-яких правочинів, не заборонених законодавством, наприклад на купівлю/продаж товарів або послуг.

Форма та сторони договору

Договір комісії укладається в простій письмовій формі (з урахуванням ст. 208 ЦК) (див. зразок 1 у кінці консультації). Нотаріальне посвідчення в цьому випадку не потрібне, але при бажанні сторони можуть засвідчити договір у нотаріуса.

Сторонами договору можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Зверніть увагу: при укладанні договорів із третіми особами комісіонер діє від свого імені, а не від імені комітента.

Істотні умови договору

Згідно зі ст. 180 ГК договір повинен містити такі істотні умови:

 • предмет договору;
 • ціну;
 • строк дії. Незважаючи на те що ст. 1012 ЦК передбачено, що договір комісії може бути укладений на певний строк або без визначення строку, у нашому випадку пріоритет буде мати норма ГК, тому строк дії в договорі вказуємо.

Предмет договору. Це посередницькі послуги з укладання визначених договором правочинів. Якщо предметом договору є купівля або продаж товарів, то істотною умовою договору буде визначення цього товару та його ціни (ч. 3 ст. 1012 ЦК).

Ціна. Договір комісії є платним, тобто за надані послуги комісіонер отримує комісійну винагороду, розмір якої встановлюється договором. Зверніть увагу: якщо договір комісії не виконано із причин, що залежать від комітента, комісіонер має право на комісійну винагороду на загальних підставах.

Рекомендуємо чітко вказати в договорі не тільки розмір комісійної винагороди, але й порядок її виплати комісіонеру.

Розмір винагороди комісіонера можна встановити в договорі різними способами. Це може бути:

 • відсоток від суми правочинів;
 • тверда грошова сума;
 • комбінована форма: тверда грошова сума та диференційований відсоток залежно від суми правочинів;
 • різниця (або частина різниці) між ціною, призначеною комітентом, і ціною продажу товару (роботи, послуги) комісіонером.

Порядок виплати винагороди комісіонеру також буває різний:

1) винагорода виплачується комітентом після затвердження звіту комісіонера;

2) комісіонер самостійно утримує винагороду з виручки, отриманої від правочинів.

Важливий нюанс: якщо комісіонер здійснить операцію на більш вигідних умовах, ніж це визначено комітентом (наприклад, продасть продукцію комітента за більш високою в порівнянні із зазначеною в договорі ціною), додатково отримана вигода належить комітенту.

Рекомендуємо чітко прописати в договорі моменти, пов'язані з поверненням нереалізованого товару, прийнятого на комісію: строки, порядок, документи, які при цьому оформляються.

До договору також можна включити умову про те, що комітенту заборонено укладати договір комісії із третіми особами.

Делькредере

Делькредере – це порука комісіонера перед комітентом за виконання третьою особою своїх зобов'язань за правочином.

За загальним правилом, установленим ч. 3 ст. 1016 ЦК, комісіонер не відповідає перед комітентом за виконання правочинів третіми особами. Однак сторони можуть передбачити цей обов'язок комісіонера. Тоді він буде нести відповідальність не тільки за виконання доручених йому дій, але й за дії третьої особи за укладеними правочинами. Надання такої послуги може бути зафіксоване як у самому договорі, так і в окремій (додатковій) угоді до основного договору комісії. При цьому якщо комісіонер поручився в рамках договору комісії за третю особу, то крім норм, що регламентують договір комісії, будуть діяти норми цивільного законодавства, що регулюють відносини поруки (ст. 553–559 ЦК).

Зверніть увагу: оскільки порука комісіонера перед комітентом за виконання третьою особою своїх зобов'язань за правочином – це додаткова послуга, за її надання належить додаткова плата (ч. 2 ст. 1013 ЦК).

Звіт комісіонера

За фактом виконання доручень комісіонер зобов'язаний подати комітенту звіт (ст. 1022 ЦК). На підставі цього документа здійснюються розрахунки між комітентом і комісіонером (див. зразок 2 у кінці консультації). Комітент має право пред'явити свої заперечення комісіонеру протягом 30 днів із дня отримання звіту, у противному разі звіт уважається прийнятим (ч. 2 ст. 1022 ЦК).

Строки подання звіту комісіонера нормативними документами не встановлені, тому сторони мають право самостійно визначати, як часто комісіонер буде подавати такі звіти (наприклад, раз на місяць або за фактом вчинення правочинів). У будь-якому разі, щоб уникнути розбіжностей, цей момент варто відобразити в договорі.

Законодавчо ні форма звіту комісіонера, ні перелік необхідних реквізитів не встановлені. На практиці у звіті комісіонера вказуються:

 • дата та номер договору, за яким складено звіт;
 • реквізити сторін договору;
 • інформація про період, за який подається звіт;
 • дані про кількість і ціну проданого (придбаного) товару (робіт, послуг);
 • розмір комісійної винагороди та комісійні витрати, що підлягають відшкодуванню;
 • дата складання звіту;
 • підпис і печатка (при наявності) комісіонера.

А підпис і печатка (при наявності) комітента на звіті будуть свідчити про прийняття останнім звіту.

Комісіонер має право вимагати від комітента відшкодування понесених ним при виконанні договору витрат, але це повинні бути витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням дорученого. Щоб уникнути непорозумінь, рекомендуємо в договорі комісії конкретно вказувати витрати, що підлягають відшкодуванню.

Також сторони договору можуть скласти акт приймання-передачі посередницьких послуг, але на відміну від звіту комісіонера необхідність оформлення акта законодавством не передбачена.

Субкомісія

Комісіонер може укласти договір субкомісії із третьою особою, але тільки зі згоди комітента. Виняток: комісіонер може укласти такий договір без згоди комітента, якщо це необхідно для захисту інтересів останнього, але про це його необхідно повідомити.

Комісіонер несе відповідальність перед комітентом за дії субкомісіонера.

У випадку укладання договору субкомісії в комісіонера виникають права та обов'язки комітента відносно субкомісіонера. Комітент (за попереднім договором комісії) не має права вступати у відносини із субкомісіонером без згоди комісіонера.

Висновки

Договір комісії укладається в простій письмовій формі і при бажанні сторін може бути нотаріально засвідчений. До істотних умов договору відносяться: предмет, ціна та строк дії.

У договорі можна передбачити відповідальність комісіонера перед комітентом за виконання третьою особою своїх зобов'язань за правочином (делькредере).

За фактом виконання доручення комітента комісіонер подає звіт.

Зразок 1

<...>

Договір комісії № 123/543

м. Київ                                                                                                                                                01.12.16 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Поле» (далі – Комісіонер) в особі директора Новацького Петра Івановича, який діє на підставі статуту, з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Сокіл» (далі – Комітент) в особі директора Петренко Тетяни Миколаївни, яка діє на підставі статуту, із другої сторони (далі – Сторони), уклали цей договір комісії (далі – Договір) про нижченаведене:

1. Загальні положення

1.1. Комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента за комісійну винагороду від свого імені укласти договір на продаж продукції, зазначеної в п. 1.2 Договору, із третьою особою (далі – Покупець).

1.2. Продукцією за Договором є: комплект постільної білизни, артикул 123456/76543, вартістю 450 грн/шт.

2. Права та обов'язки Комісіонера

2.1. Комісіонер зобов'язаний:

2.1.1. Самостійно знайти Покупця на продукцію Комітента, виконати всю переддоговірну роботу та укласти з Покупцем договір купівлі-продажу продукції, зазначеної в п. 1.2 Договору.

2.1.2. Отримати в Комітента продукцію, призначену для продажу відповідно до умов Договору, і вжити всіх необхідних заходів для її належного зберігання.

2.1.3. Щотижня (по понеділках до 15.00) подавати Комітенту звіт про виконання доручення.

2.1.4. Передати всі кошти, отримані за договором (договорами) купівлі-продажу з Покупцем.

2.1.5. Зберігати конфіденційність даних, які стали йому відомі у зв'язку з виконанням Договору.

2.2. Комісіонер має право:

2.2.1. Отримати комісійну винагороду, а також компенсацію витрат, пов'язаних із виконанням Договору, у розмірі та порядку, які встановлені Договором.

2.2.2. Відмовитися від виконання умов Договору при порушенні Комітентом договірних зобов'язань.

3. Права та обов'язки Комітента

3.1. Комітент зобов'язаний:

3.1.1. Передати Комісіонеру продукцію для продажу відповідно до умов Договору.

3.1.2. Прийняти звіт Комісіонера, розглянути та затвердити його.

3.1.3. На підставі звіту Комісіонера виплатити останньому комісійну винагороду, а також відшкодувати витрати, понесені Комісіонером при виконанні Договору (при наявності таких), у розмірі та на умовах, визначених Договором.

3.2. Комітент має право:

3.2.1. Протягом 30 днів із моменту отримання звіту Комісіонера направити мотивоване заперечення. При відсутності такого заперечення звіт уважається прийнятим.

4. Порядок розрахунків

4.1. Розмір комісійної плати за одну одиницю проданої Комісіонером продукції відповідно до п. 1.2 Договору становить 50,00 грн.

4.2. Кошти, отримані від продажу продукції Комітента, Комісіонер перераховує щотижня на розрахунковий рахунок Комітента одночасно з поданням звіту (відповідно до пп. 2.1.3 Договору).

4.3. Усі витрати Комісіонера, здійснені ним для належного виконання умов Договору, відображаються ним у звіті (пп. 2.1.3 Договору). Комітент відшкодовує тільки ті витрати Комісіонера, які були узгоджені з Комітентом.

4.4. Комісійна винагорода, а також затрати Комісіонера при виконанні Договору (при наявності таких), виплачуються Комісіонеру протягом двох банківських днів із моменту надходження на рахунок Комітента коштів, отриманих від договорів купівлі-продажу з Покупцем.

5. Відповідальність Сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором Сторони несуть відповідальність згідно з нормами діючого законодавства та умовами Договору.

5.2. У разі порушення Комісіонером строку перерахування коштів, отриманих за договором купівлі-продажу з Покупцем (п. 4.4 Договору), Комісіонер сплачує Комітенту пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу. У разі прострочення платежу на строк більше 10 календарних днів крім пені Комісіонер сплачує на користь Комітента штраф у розмірі 20 % простроченої суми.

5.3. У випадку порушення Комітентом строків сплати комісійної винагороди, а також відшкодування витрат Комісіонера, пов'язаних із виконанням Договору, Комітент сплачує Комісіонеру пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу.

5.4. Сторона, яка порушила умови Договору, зобов'язана відшкодувати збиток, заподіяний таким порушенням.

5.5. Сплата пені та штрафних санкцій не звільняє Сторону від зобов'язань щодо відшкодування збитків у повному обсязі та виконання зобов'язань за Договором. Усі штрафні санкції сплачуються Сторонами в добровільному порядку на підставі обґрунтованої претензії (із розрахунками та доказами) або в порядку судового розгляду.

5.6. Відшкодування Стороною збитку, заподіяного порушенням умов Договору, не звільняє її від обов'язку виконати Договір у натурі, якщо інше прямо не передбачене діючим законодавством України.

6. Вирішення спорів

6.1. Усі спори, що стосуються виконання Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.

6.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів такі спори передаються на розгляд до господарського суду за місцем знаходження відповідача.

7. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (стихійне лихо, війна, воєнні дії, блокада, ембарго, уведення надзвичайного стану, обмеження імпорту, експорту, підвищення ставок мита, податків, скасування пільг, дотацій, спеціальних режимів або інші дії держав, що роблять неможливим виконання Сторонами своїх зобов'язань, а також пожежі, повені, інше стихійне лихо або сезонні природні явища, страйки, епідемії та всі інші випадки й обставини, що зазвичай визнаються такими в господарській практиці), унаслідок чого в Сторони відсутня можливість виконання зобов'язань за договором.

7.2. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана не пізніше трьох днів із моменту їх настання направити електронною поштою або кур'єрською службою другій Стороні повідомлення про дію таких обставин. При цьому строк дії зазначених обставин повинен бути підтверджений документально. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, який повинен бути направлений другій Стороні протягом 14 днів із моменту повідомлення про такі обставини.

7.3. Із припиненням дій обставин непереборної сили Сторона, яка потрапила під вплив таких обставин, зобов'язана негайно направити повідомлення про це другій Стороні. У ньому повинен бути зазначений строк, протягом якого передбачається виконати зобов'язання за Договором.

8. Дія Договору

8.1. Договір уважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін (при наявності) і діє до 31 грудня 2017 року.

8.2. Усі зміни та доповнення до Договору можуть бути внесені тільки зі згоди Сторін, оформленої додатковою угодою до Договору, яка після підписання Сторонами стає невід'ємною частиною Договору.

8.3. Дія Договору може бути достроково припинена з ініціативи однієї зі сторін у випадку надання ініціюючою стороною письмового повідомлення не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати припинення Договору, а також в інших випадках, передбачених діючим законодавством.

9. Заключні положення

9.1. Сторони гарантують одна одній конфіденційність даних, отриманих у рамках виконання умов Договору.

9.2. Після підписання Договору всі попередні переговори, листування, договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін із питань, що стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов Договору.

9.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними в Договорі реквізитів і зобов'язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти другу Сторону про їх зміну.

9.4. Відступлення права вимоги та(або) переведення боргу за договором однієї зі Сторін третім особам допускається виключно з письмової згоди другої Сторони Договору.

9.5. Договір складено у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

10. Реквізити та підписи Сторін

<...>

Зразок 2

<...>

Звіт комісіонера про виконання доручення
за період із 05.12.16 р. по 11.12.16 р.
за договором комісії від 01.12.16 р. № 123/543

м. Київ                                                                                                                                                12.12.16 р.

Комісіонер: Товариство з обмеженою відповідальністю «Поле» в особі директора Новацького Петра Івановича, який діє на підставі статуту.

Комітент: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сокіл» в особі директора Петренко Тетяни Миколаївни, яка діє на підставі статуту.

1. За період із 05.12.16 р. по 11.12.16 р. Комісіонером укладено договори купівлі-продажу з Покупцями на такий товар:

 • комплект постільної білизни, артикул 123456/76543, вартістю 450 грн/шт.

2. Кількість укладених договорів купівлі-продажу – 12, загальна вартість – 5 400,00 (п'ять тисяч чотириста) грн.

3. Сума комісійної винагороди комісіонера становить 600,00 (шістсот) грн.

4. Витрати комісіонера за звітний період: відсутні.

5. Усього підлягає відшкодуванню (п. 4 і 5) – 600,00 (шістсот) грн.

6. Одночасно з поданням даного звіту комітенту комісіонер перераховує суму, зазначену в п. 2, на розрахунковий рахунок комітента.

Комісіонер:

Новацький П. І. (підпис, печатка) 12.12.16 р.

Звіт комісіонера затверджую, претензій не маю.

Комітент:

Петренко Т. Н. (підпис, печатка) 13.12.16 р.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали