Зразок 1

<...>

Договір комісії № 123/543

м. Київ                                                                                                                                                01.12.16 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Поле» (далі – Комісіонер) в особі директора Новацького Петра Івановича, який діє на підставі статуту, з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Сокіл» (далі – Комітент) в особі директора Петренко Тетяни Миколаївни, яка діє на підставі статуту, із другої сторони (далі – Сторони), уклали цей договір комісії (далі – Договір) про нижченаведене:

1. Загальні положення

1.1. Комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента за комісійну винагороду від свого імені укласти договір на продаж продукції, зазначеної в п. 1.2 Договору, із третьою особою (далі – Покупець).

1.2. Продукцією за Договором є: комплект постільної білизни, артикул 123456/76543, вартістю 450 грн/шт.

2. Права та обов'язки Комісіонера

2.1. Комісіонер зобов'язаний:

2.1.1. Самостійно знайти Покупця на продукцію Комітента, виконати всю переддоговірну роботу та укласти з Покупцем договір купівлі-продажу продукції, зазначеної в п. 1.2 Договору.

2.1.2. Отримати в Комітента продукцію, призначену для продажу відповідно до умов Договору, і вжити всіх необхідних заходів для її належного зберігання.

2.1.3. Щотижня (по понеділках до 15.00) подавати Комітенту звіт про виконання доручення.

2.1.4. Передати всі кошти, отримані за договором (договорами) купівлі-продажу з Покупцем.

2.1.5. Зберігати конфіденційність даних, які стали йому відомі у зв'язку з виконанням Договору.

2.2. Комісіонер має право:

2.2.1. Отримати комісійну винагороду, а також компенсацію витрат, пов'язаних із виконанням Договору, у розмірі та порядку, які встановлені Договором.

2.2.2. Відмовитися від виконання умов Договору при порушенні Комітентом договірних зобов'язань.

3. Права та обов'язки Комітента

3.1. Комітент зобов'язаний:

3.1.1. Передати Комісіонеру продукцію для продажу відповідно до умов Договору.

3.1.2. Прийняти звіт Комісіонера, розглянути та затвердити його.

3.1.3. На підставі звіту Комісіонера виплатити останньому комісійну винагороду, а також відшкодувати витрати, понесені Комісіонером при виконанні Договору (при наявності таких), у розмірі та на умовах, визначених Договором.

3.2. Комітент має право:

3.2.1. Протягом 30 днів із моменту отримання звіту Комісіонера направити мотивоване заперечення. При відсутності такого заперечення звіт уважається прийнятим.

4. Порядок розрахунків

4.1. Розмір комісійної плати за одну одиницю проданої Комісіонером продукції відповідно до п. 1.2 Договору становить 50,00 грн.

4.2. Кошти, отримані від продажу продукції Комітента, Комісіонер перераховує щотижня на розрахунковий рахунок Комітента одночасно з поданням звіту (відповідно до пп. 2.1.3 Договору).

4.3. Усі витрати Комісіонера, здійснені ним для належного виконання умов Договору, відображаються ним у звіті (пп. 2.1.3 Договору). Комітент відшкодовує тільки ті витрати Комісіонера, які були узгоджені з Комітентом.

4.4. Комісійна винагорода, а також затрати Комісіонера при виконанні Договору (при наявності таких), виплачуються Комісіонеру протягом двох банківських днів із моменту надходження на рахунок Комітента коштів, отриманих від договорів купівлі-продажу з Покупцем.

5. Відповідальність Сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором Сторони несуть відповідальність згідно з нормами діючого законодавства та умовами Договору.

5.2. У разі порушення Комісіонером строку перерахування коштів, отриманих за договором купівлі-продажу з Покупцем (п. 4.4 Договору), Комісіонер сплачує Комітенту пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу. У разі прострочення платежу на строк більше 10 календарних днів крім пені Комісіонер сплачує на користь Комітента штраф у розмірі 20 % простроченої суми.

5.3. У випадку порушення Комітентом строків сплати комісійної винагороди, а також відшкодування витрат Комісіонера, пов'язаних із виконанням Договору, Комітент сплачує Комісіонеру пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу.

5.4. Сторона, яка порушила умови Договору, зобов'язана відшкодувати збиток, заподіяний таким порушенням.

5.5. Сплата пені та штрафних санкцій не звільняє Сторону від зобов'язань щодо відшкодування збитків у повному обсязі та виконання зобов'язань за Договором. Усі штрафні санкції сплачуються Сторонами в добровільному порядку на підставі обґрунтованої претензії (із розрахунками та доказами) або в порядку судового розгляду.

5.6. Відшкодування Стороною збитку, заподіяного порушенням умов Договору, не звільняє її від обов'язку виконати Договір у натурі, якщо інше прямо не передбачене діючим законодавством України.

6. Вирішення спорів

6.1. Усі спори, що стосуються виконання Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.

6.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів такі спори передаються на розгляд до господарського суду за місцем знаходження відповідача.

7. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (стихійне лихо, війна, воєнні дії, блокада, ембарго, уведення надзвичайного стану, обмеження імпорту, експорту, підвищення ставок мита, податків, скасування пільг, дотацій, спеціальних режимів або інші дії держав, що роблять неможливим виконання Сторонами своїх зобов'язань, а також пожежі, повені, інше стихійне лихо або сезонні природні явища, страйки, епідемії та всі інші випадки й обставини, що зазвичай визнаються такими в господарській практиці), унаслідок чого в Сторони відсутня можливість виконання зобов'язань за договором.

7.2. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана не пізніше трьох днів із моменту їх настання направити електронною поштою або кур'єрською службою другій Стороні повідомлення про дію таких обставин. При цьому строк дії зазначених обставин повинен бути підтверджений документально. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, який повинен бути направлений другій Стороні протягом 14 днів із моменту повідомлення про такі обставини.

7.3. Із припиненням дій обставин непереборної сили Сторона, яка потрапила під вплив таких обставин, зобов'язана негайно направити повідомлення про це другій Стороні. У ньому повинен бути зазначений строк, протягом якого передбачається виконати зобов'язання за Договором.

8. Дія Договору

8.1. Договір уважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін (при наявності) і діє до 31 грудня 2017 року.

8.2. Усі зміни та доповнення до Договору можуть бути внесені тільки зі згоди Сторін, оформленої додатковою угодою до Договору, яка після підписання Сторонами стає невід'ємною частиною Договору.

8.3. Дія Договору може бути достроково припинена з ініціативи однієї зі сторін у випадку надання ініціюючою стороною письмового повідомлення не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати припинення Договору, а також в інших випадках, передбачених діючим законодавством.

9. Заключні положення

9.1. Сторони гарантують одна одній конфіденційність даних, отриманих у рамках виконання умов Договору.

9.2. Після підписання Договору всі попередні переговори, листування, договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін із питань, що стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов Договору.

9.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними в Договорі реквізитів і зобов'язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти другу Сторону про їх зміну.

9.4. Відступлення права вимоги та(або) переведення боргу за договором однієї зі Сторін третім особам допускається виключно з письмової згоди другої Сторони Договору.

9.5. Договір складено у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

10. Реквізити та підписи Сторін

<...>