Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Дивіденди: особливості виплати у воєнний час

09.05.2022 2681 0 5

У консультації розглянемо правила виплати дивідендів учасникам товариств з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) і членам фермерських господарств (далі – ФГ). У період воєнного стану виплачувати дивіденди не заборонено, але при їх виплаті треба враховувати ряд правил та обмежень. Крім того, у зв’язку з воєнною агресією РФ були прийняті нормативно-правові акти, якими введено обмеження для учасників ТОВ, ФГ, підприємств інших організаційно-правових форм, які є громадянами РФ або постійно проживають на території РФ або Республіки Білорусь (далі – РБ). Тепер про все по порядку.


Виплата дивідендів учасникам ТОВ

Для цілей оподаткування застосовується визначення, наведене у пп. 14.11.49 Податкового кодексу (далі – ПК). Зокрема, дивіденди – це платіж, який здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, на користь власника таких корпоративних прав у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Для цілей бухобліку використовується визначення з п. 4 НП(С)БО 15: дивіденди – це частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до їх долі участі у власному капіталі підприємства.

Звідси випливає, що виплачувати дивіденди можуть юрособи на користь власників корпоративних прав, якими можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Джерелом виплати є розподілений прибуток.

Порядок розподілу прибутку, отриманого юрособою, встановлює власник (власники) або уповноважений ним орган. При цьому обов’язково треба дотримуватися вимог законодавства і положення установчих документів юрособи (ст. 142 Господарського кодексу). ТОВ у своїй діяльності керується Законом від 06.02.2018 № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон № 2275). Правила виплати дивідендів у ТОВ установлено у ст. 26, 27 Закону № 2275.

Хто приймає рішення про виплату дивідендів учасникам ТОВ?

Рішення про виплату дивідендів приймає виключно найвищий орган ТОВ – загальні збори учасників більшістю голосів усіх учасників ТОВ, що мають право голосу (п. 12 ч. 2 ст. 30, ст. 34 Закону № 2275).

Зверніть увагу: у статуті можна визначити іншу кількість голосів учасників ТОВ (але не менше більшості голосів), необхідну для прийняття рішень про виплату дивідендів. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одноголосним рішенням загальних зборів учасників, на яких були присутніми всі учасники ТОВ (ч. 5 ст. 34 Закону № 2275).

З якою періодичністю виплачуються дивіденди учасникам ТОВ?

Цей момент учасники ТОВ визначають самостійно. Згідно з ч. 3 ст. 26 Закону № 2275 дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, але з урахуванням одного обмеження: період, за який вони виплачуються, має бути кратним кварталу, при цьому в статуті можна прописати інше.

Тобто ТОВ має право встановити у статуті інший період. Наприклад, можна вказати, що дивіденди виплачуються щомісячно.

Учасники повинні вирішувати питання про розподіл прибутку та виплату дивідендів не рідше за один раз на рік. Такий висновок випливає з ч. 2 ст. 31 Закону № 2275. Цією нормою передбачено, що річні збори учасників мають бути проведені протягом 6 місяців після закінчення звітного року, а до порядку денного має бути включене питання про розподіл чистого прибутку, виплату дивідендів та їх розмір.

Як треба оформити рішення про виплату дивідендів?

Рішення про виплату дивідендів має бути оформлене, як і усі інші рішення загальних зборів, протоколом. Протокол підписує голова загальних зборів або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник ТОВ, який був присутнім на зборах, може підписати протокол (ч. 4 ст. 33 Закону № 2275). Строк підписання протоколу законодавчо не встановлений (зразок протоколу див.у «Виплата дивідендів в АТ, ТОВ, ПП: правовий аспект»).

Якщо у ТОВ один учасник, то рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів ТОВ (у т. ч. і щодо виплати дивідендів), він приймає одноосібно і оформляє письмово (ст. 37 Закону № 2275).

На підставі протоколу директор ТОВ видає наказ (розпорядження) про нарахування та виплату дивідендів, а бухгалтер відображає в обліку операції з нарахування, оподаткування та виплати дивідендів.

У якій формі виплачуються дивіденди?

Дивіденди учасникам ТОВ повинні виплачуватися у грошовій формі, якщо рішенням загальних зборів не передбачене інше (ч. 2 ст. 26 Закону № 2275). До статуту ТОВ можна включити положення про те, що дивіденди можуть виплачуватися і в натуральній формі.

Рішення про виплату дивідендів у негрошовій формі має бути прийнято одноголосно всіма учасниками товариства. У такому разі в протоколі загальних зборів треба зафіксувати, що нараховані дивіденди виплачуватимуться майном, і вказати, яким саме (це може бути, наприклад, автомобіль, зерно, корма і т. д.). Також у протоколі слід відбити, у які строки та на підставі яких документів передається майно які дивіденди.

До відома: у разі виплати дивідендів у натуральній формі в обліку їх нараховують у грошовій сумі. З учасником, якому виплачуються такі дивіденди, укладається договір купівлі-продажу товарів (майна). Факт переходу права власності оформляється актом приймання-передачі, накладною тощо.

У які строки необхідно виплатити дивіденди?

За загальним правилом виплатити дивіденди необхідно протягом 6 місяців із дня прийняття рішення загальними зборами (ч. 4 ст. 26 Закону № 2275).

Пам’ятайте! Учасники ТОВ мають право змінити (зменшити або збільшити) цей строк. Рішення про зміну встановленого законом строку виплати дивідендів потрібно оформити документально. Такий строк.можна закріпити у статуті або зафіксувати у протоколі загальних зборів, на яких приймалося рішення про виплату дивідендів. Наприклвд, у цих документах можна прописати, що дивіденди виплачуються протягом 4 місяців із дня прийняття рішення загальними зборами.

Під час війни учасники ТОВ не хочуть/не мають можливості виплатити дивіденди. Вони мають намір прийняти рішення про невиплату дивідендів за звітний період. Чи мають вони на це право?

Так, мають. Виплата дивідендів – це право, а не обов’язок юрособи. Тому загальні збори можуть прийняти рішення про використання прибутку не для виплати дивідендів, а для інших цілей. Наприклад, за рахунок прибутку можна збільшити розмір статутного капіталу відповідно до ст. 17 Закону № 2275.

Крім того, у ст. 27 Закону № 2275 названо випадки, коли дивіденди виплачувати забороняється, а саме:

 • якщо товариство не розрахувалося з учасниками у зв’язку з їх виходом з товариства або з правонаступниками учасників товариства;
 • майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов’язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо після прийняття рішення про виплату дивідендів;
 • учасник товариства не зробив свій внесок у статутний капітал (повністю або частково).

Додатково статутом можна встановити і інші випадки, коли дивіденди не можуть виплачуватися.

Виплата дивідендів членам ФГ

ФГ діє на основі установчого документу, який залежно від організаційної форми господарства має вигляд (ч. 4 ст. 1 Закону від 19.06.2003 № 973-IV «Про фермерське господарство», далі – Закон № 973):

 • статуту – для юрособи;
 • договору (декларації) про створення ФГ – для господарства, створеного без статусу юрособи (фізособи-підприємця).

У статуті ФГ обов’язково прописується порядок формування майна, його розподілу між учасниками та виплати дивідендів.

Важливий момент: частка члена ФГ у складеному капіталі (далі – СК) має бути визначена і зафіксована у статуті. Тільки тоді кошти, отримані при розподілі прибутку, вважаються дивідендами.

Також варто пам’ятати, що дивіденди можуть виплачуватися виключно за наявності прибутку.

За якою ставкою утримується ПДФО з дивідендів?

Ставка ПДФО при виплаті дивідендів становить (п. 167.5 ПК):

 • 5 % – для платників податку на прибуток;
 • 9 % – для єдинників.

Якщо виплати не є дивідендами, доходи обкладаються ПДФО в загальному порядку за ставкою 18 %. Тому, щоб виплати підлягали оподаткуванню за ставкою 5 % або 9 %, пропишіть у статуті розміри часток кожного члена у СК. Наприклад, в статут можна включити пункт з переліком членів ФГ і зазнвченням частки кожного з них.

Як оформити розподіл прибутку і виплатити дивіденди членам ФГ?

Розподіл прибутку і направлення його на виплату членам ФГ у вигляді дивідендів здійснюється на підставі розпорядчого документу ФГ, який визначено статутом. Це може бути:

 • або протокол загальних зборів, якщо статутом передбачено прийняття рішення всіма учасниками на загальних зборах;
 • або розпорядження голови ФГ, якщо голова уповноважений приймати всі рішення одноосібно.

З якою періодичністю виплачуються дивіденди членам ФГ?

Періодичність розподілу прибутку визначається статутом. Зазвичай це відбувається щорічно, але може бути і частіше (раз на місяць, квартал). Тобто у статуті вказується, що дивіденди виплачуються:

 • або за підсумками звітного року;
 • або за підсумками затвердження проміжної звітності.

Не допустіть порушення! Якщо ФГ виплачуватиме дивіденди в інший період, ніж передбачено статутом, це вважатиметься порушенням положень статуту. Податкова може розцінити такі виплати не як дивідендні, а як звичайні, які обкладаються ПДФО за ставкою 18 %. Тому, якщо, наприклад, у статуті визначено, що дивіденди виплачуються раз на рік, то виплачувати їх раз на місяць не можна.

У разі встановлення щомісячного розподілу прибутку бухгалтерові доведеться щомісячно подавати Звіт про фінансовий результат. Він потрібний для управлінських цілей, щоб зрозуміти розмір прибутку, який розподіляється між власниками корпоративних прав ФГ.

У якому порядку та в які строки проводяться збори учасників ФГ?

Порядок та визначення дати проведення зборів, порядок напряму повідомлення членам і т. п. необхідно прописати у статуті. Як ми вже відмічали, учасники ТОВ мають бути поінформовані про скликання загальних зборів не менше ніж за 30 днів до дати їх проведення (ст. 32 Закону № 2275). Для ФГ такі строки на законодавчому рівні не визначені, але конкретний строк скликання загальних зборів учасників можна прописати в статуті.

Зразок оформлення протоколу загальних зборів учасників ФГ, на якому розглядалося питання розподілу прибутку і направлення його на виплату дивідендів власникам корпоративних прав, див. у «Виплата дивідендів у ФГ: порядок та оформлення».

Учасник ТОВ або ФГ – нерезидент: що слід урахувати при виплаті дивідендів

При виплаті дивідендів учасникам ТОВ, ФГ, юросіб інших організаційно-правових форм необхідно дотримуватися правила з п. 17 постанови Правління НБУ від 24.02.2022 № 18 (далі – Постанова № 18). Так, на сьогодні банкам заборонено здійснювати будь-які валютні операції:

 • з використанням російських і білоруських рублів;
 • у разі якщо їх учасником є юридична або фізична особа, що має місцезнаходження (зареєстрована/що постійно проживає) у РФ або РБ;
 • для виконання зобов’язань перед юридичними або фізичними особами, що мають місцезнаходження (зареєстровані/такі, що постійно проживають) у РФ або РБ.

Це означає, що виплатити дивіденди, як у рублях, так і в іншій валюті (гривні, доларах, євро і т. д.), учасникам ТОВ, ФГ та ін., які зареєстровані або постійно проживають на території РФ або РБ, не можна.

На замітку: згідно з постановою КМУ від 03.03.2022 № 187 (далі – Постанова № 187) якщо засновник юрособи – громадянин РФ, то зараз на виконання яких-небудь зобов’язань перед ним установлено мораторій. Виключення: проживання громадянина РФ в Україні на законних підставах.

Як передбачено п. 3 Постанови № 187, мораторій діятиме до прийняття закону про врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, але не більше за один місяць із дня припинення або відміни воєнного стану.

Якщо йдеться не про громадян РФ або РБ, то при виплаті дивідендів нерезидентам теж виникають проблеми. Відповідно до п. 31 Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 2 (далі – Положення № 2), виплата дивідендів нерезиденту може здійснюватитися виключно через банки. А згідно з п. 12, 14 Постанови № 18 в умовах воєнного стану фактично діє заборона на купівлю та перерахування інвалюти на рахунки нерезидентів для виплати дивідендів за кордоном.

Тобто на даний момент купити інвалюту і перерахувати дивіденди нерезиденту в інвалюті за кордон неможливо. Як варіант, нерезиденту можна виплатити дивіденди у гривнях (п. 29 Положення № 2). Для цього у нерезидента має бути відкрито рахунок у банку України у національній валюті (гривні), на який можна буде перерахувати дивіденди у гривні.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали