• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Завдаток і утримання як забезпечувальні заходи за госпдоговором

05.12.2018 2547 0 0

Господарські договори: практичні поради та зразки документів


У консультації розповімо про завдаток і утримання речі як способи забезпечення виконання зобов'язання.


Суть завдатку

Завдаток – це грошова сума або рухоме майно, що передається боржником кредиторові в рахунок платежів, які належать із нього, на підтвердження укладення договору і забезпечення виконання зобов'язання (ч. 1 ст. 570 ЦК).

Назвемо основні характерні риси завдатку:

  • як завдаток може передаватися грошова сума або рухоме майно;
  • завдатком можуть бути забезпечені тільки зобов'язання, що випливають із договору.

Звертаємо увагу: нерухоме майно не може виступати як завдаток.

Якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних із боржника платежів, є завдатком, вона вважається авансом (ч. 2 ст. 570 ЦК). Нагадаємо, аванс – це певна сума грошей, яку боржник передає кредиторові в рахунок майбутніх платежів.

Досить часто на практиці сторони укладають попередній договір, за яким боржник передає кредиторові в рахунок майбутніх платежів певну грошову суму, але в майбутньому основний договір так і не укладає. Судова практика йде шляхом визнання такої сплаченої суми авансом, оскільки основний договір так і не був укладений (постанова ВСУ від 23.07.18 р., ЄДРСР, реєстр. № 75690039).

Згідно зі ст. 547 ЦК угода про завдаток (договір або розписка) повинна бути укладена у письмовій формі (див. зразок у кінці консультації). В угоді необхідно чітко зазначити, що сума, що передається в рахунок платежів, які належать за договором, є завдатком. Інакше ця сума вважається авансом і підлягає поверненню особі, яка видала його.

Правові наслідки порушення або припинення зобов'язання, забезпеченого завдатком

Як визначено ст. 571 ЦК, якщо боржник не виконає свої зобов'язання, завдаток залишається у кредитора. Якщо ж порушення зобов'язання відбудеться з вини кредитора, то він зобов'язаний повернути боржникові завдаток у подвійному розмірі.

У разі припинення зобов'язання, забезпеченого завдатком, до початку його виконання або в разі неможливості його виконання завдаток підлягає поверненню.

Суть утримання

Кредитор, який правомірно володіє річчю, що підлягає передачі боржникові або особі, зазначеній боржником, у разі невиконання ним у строк зобов'язання з оплати цієї речі або відшкодування кредиторові пов'язаних із нею витрат та інших збитків, має право утримувати її у себе до виконання боржником зобов'язання (ч. 1 ст. 594 ЦК).

Наприклад, підрядник, який виконав замовлення, але не отримав оплату, утримує у себе зроблену ним річ доти, доки замовник не розрахується з ним.

До уваги: утримання як забезпечувальний захід за договором спрямоване на стимулювання боржника до виконання ним своїх зобов’язань.

Якими правами й обов'язками володіє кредитор, що утримує у себе річ?

Кредитор володіє правом:

  • утримувати у себе річ, причому незалежно від того, чи є пряма вказівка на таке право в договорі, укладеному між боржником і кредитором;
  • задовольнити свої вимоги за рахунок вартості утримуваної речі (докладніше див. нижче).

Згідно зі ст. 595 ЦК кредитор, що утримує у себе річ, зобов'язаний:

  • негайно повідомити боржника про утримання речі, що належить йому. Форма такого повідомлення не встановлена, тому його можна направити боржникові рекомендованим листом з описом вкладення або доставити особисто;
  • вживати всіх необхідних заходів зі збереження утримуваної речі, охороняти її та піклуватися про неї. Адже кредитор відповідає за втрату, псування або пошкодження речі;
  • не користуватися річчю, яку утримує.

Важливий момент! До кредитора, що утримує у себе річ боржника, не переходить право власності на неї (ч. 1 ст. 596 ЦК).

Яким чином кредитор, що утримує річ, може задовольнити свої вимоги?

Вимоги кредитора задовольняються виходячи з вартості речі (ст. 597 ЦК).

Кредитор має право звернути стягнення на утримувану річ у порядку, передбаченому для заставних відносин (ст. 591 ЦК). У цьому випадку він ініціює проведення публічних торгів для продажу утримуваної речі. Для цього він повинен звернутися до суду для звернення стягнення на цю річ. І вже після прийняття судом рішення слід звернутися з виконавчим листом до виконавчої служби, яка і проводитиме публічні торги.

ЗРАЗОК

 Договір про надання завдатку

м. Київ             20.09.18 р.

ТОВ «Юпітер» в особі Ситка Ігоря Сергійовича, який діє на підставі статуту (дал іменується Кредитор), з однієї сторони, і ТОВ «Зірка» в особі директора Гавриленка Сергія Михайловича, який діє на підставі статуту (далі іменується Боржник), з іншої сторони (далі разом – Сторони), уклали цей договір про надання завдатку (далі – Договір) з метою підтвердження укладення Сторонами договору купівлі-продажу від 18.09.18 р. № 86 (далі основний Договір) та забезпечення його виконання про таке:

1. Предмет і ціна Договору

1.1. Сторони дійшли згоди в тому, що грошова сума в розмірі 25 000 грн., сплачена Боржником у рахунок належних із нього за основним Договором платежів, є завдатком.

2. Відповідальність Сторін

2.1. У разі порушення Договору з вини Боржника завдаток залишається у Кредитора.

2.2. У разі порушення Договору з вини Кредитора він зобов'язаний повернути Боржникові завдаток та додатково сплатити суму в розмірі завдатку в строк 5 робочих днів шляхом перерахування на поточний рахунок Боржника.

2.3. У разі припинення Договору до початку його виконання або внаслідок неможливості його виконання завдаток підлягає поверненню Кредитором Боржнику в строк 5 робочих днів шляхом перерахування на поточний рахунок Боржника.

3. Вирішення спорів

3.1. Усі спори, пов’язані з Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

3.2. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, що визначені відповідним законодавством України.

4. Строк дії Договору та інші умови

4.1. Договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін (за наявності).

4.2. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за основним Договором.

4.3. Договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін.

4.4. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

<...>

Висновки

Основна функція завдатку й утримання – забезпечення виконання зобов’язання.

Унесення завдатку як забезпечувальний захід можливе тільки за наявності зобов’язання, що виникає на підставі договору. Якщо прямо в договорі не зазначено, що сплачена сума є завдатком, тоді отримана кредитором сума вважатиметься авансом.

Основна відмінність завдатку від авансу в тому, що завдаток не повертається боржникові, якщо правочин зірвався з його вини. Якщо правочин не відбувся з вини кредитора, то він повинен повернути завдаток боржникові в подвійному розмірі. А ось аванс повертається завжди.

Утримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язання повинні стимулювати боржника виконати свої зобов’язання. Якщо боржник порушить свої зобов’язання, кредитор має право задовольнити свої вимоги за рахунок вартості утримуваної речі.

Зразок - Договір про надання завдатку.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали