ЗРАЗОК

 Договір про надання завдатку

м. Київ             20.09.18 р.

ТОВ «Юпітер» в особі Ситка Ігоря Сергійовича, який діє на підставі статуту (дал іменується Кредитор), з однієї сторони, і ТОВ «Зірка» в особі директора Гавриленка Сергія Михайловича, який діє на підставі статуту (далі іменується Боржник), з іншої сторони (далі разом – Сторони), уклали цей договір про надання завдатку (далі – Договір) з метою підтвердження укладення Сторонами договору купівлі-продажу від 18.09.18 р. № 86 (далі основний Договір) та забезпечення його виконання про таке:

1. Предмет і ціна Договору

1.1. Сторони дійшли згоди в тому, що грошова сума в розмірі 25 000 грн., сплачена Боржником у рахунок належних із нього за основним Договором платежів, є завдатком.

2. Відповідальність Сторін

2.1. У разі порушення Договору з вини Боржника завдаток залишається у Кредитора.

2.2. У разі порушення Договору з вини Кредитора він зобов'язаний повернути Боржникові завдаток та додатково сплатити суму в розмірі завдатку в строк 5 робочих днів шляхом перерахування на поточний рахунок Боржника.

2.3. У разі припинення Договору до початку його виконання або внаслідок неможливості його виконання завдаток підлягає поверненню Кредитором Боржнику в строк 5 робочих днів шляхом перерахування на поточний рахунок Боржника.

3. Вирішення спорів

3.1. Усі спори, пов’язані з Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

3.2. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, що визначені відповідним законодавством України.

4. Строк дії Договору та інші умови

4.1. Договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін (за наявності).

4.2. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за основним Договором.

4.3. Договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін.

4.4. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

<...>