Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Доходи та витрати за процентами

24.11.2020 2457 0 2


Проценти – це плата за використання коштів, їх еквівалентів або сум дебіторської заборгованості (п. 4 НП(С)БО 15). У консультації розглянемо, як відображаються в бухгалтерському та податковому обліку доходи та витрати від отримання та сплати процентів за запозиченнями, цінними паперами та товарним кредитом.


Проценти за запозиченнями

Бухгалтерський облік

Облік в отримувача процентів

У бухобліку суми процентів, що підлягають отриманню, відносяться до складу фінансових доходів підприємства (п. 7 НП(С)БО 15).

Аналітичний облік доходів у вигляді процентів ведеться за кожним окремим договором.

Розглянемо облік процентів за депозитом.

Вкладом (депозитом) є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або іноземній валюті, а також банківські метали, які банк прийняв від вкладника під процент та які підлягають виплаті вкладникові відповідно до законодавства України та умов договору (п. 1.1 Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 03.12.03 р. № 516, далі - Положення № 516).

Проценти за вкладом – це дохід, який банк нараховує та виплачує вкладникові за користування його вкладом. Розмір процентів банк установлює самостійно. Якщо договором розмір процентів не визначено, банк зобов’язаний виплатити їх у розмірі облікової ставки НБУ (ч. 1 ст. 1061 ЦК, п. 3.11 Положення № 516). Як правило, проценти нараховуються та виплачуються у валюті вкладу, якщо інше не передбачено договором (п. 1.6 Положення № 516). Проценти нараховуються із дня, що настає за днем розміщення вкладу на депозит, і до дня, що передує дню повернення вкладу (ч. 5 ст. 1061 ЦК).

Виплата процентів здійснюється в строки, установлені договором (п. 1.7 Положення № 516).

Фінансовий дохід у вигляді процентів за депозитом визнається у звичайному порядку: якщо існує ймовірність отримання економічних вигід від такої операції та сума доходу може бути достовірно оцінена (п. 5 НП(С)БО 15).

Періодом отримання доходу у вигляді процентів є той звітний період, за який вони нараховані виходячи з бази нарахування та строку користування відповідними активами з урахуванням економічного змісту договору (п. 20 НП(С)БО 15).

Як правило, дохід від процентів визнається згідно з умовами договору, незалежно від дати їх виплати. Тобто, якщо проценти за жовтень виплачуються в листопаді, визнавати дохід від таких процентів потрібно в жовтні. Нарахування процентів за строковими депозитами відображається проведенням Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» – Кт 733 «Інші доходи від фінансових операцій».

Первинним документом, що підтверджує дату визнання процентів, служить договір банківського вкладу. А перерахування процентів на поточний рахунок вкладника підтверджується банківською випискою.

Облік в особи, яка сплачує проценти

Витрати на сплату процентів за кредитами та позиками є фінансовими витратами (п. 3 НП(С)БО 31).

Згідно з п. 4 НП(С)БО 31 фінансові витрати визнаються витратами того звітного періоду, за який вони були нараховані (визнані зобов’язаннями) такими суб’єктами господарювання (далі – СГ):

  • юрособами – суб’єктами мікро- та малого підприємництва;
  • іноземними представництвами СГ;
  • платниками єдиного податку третьої групи;
  • непідприємницькими товариствами.

У юросіб, які не підпадають під перелічені вище критерії, фінансові витрати визнаються витратами звітного періоду, за який вони нараховані (визнані зобов’язаннями), за винятком частини фінансових витрат, яка капіталізується. Капіталізація фінансових витрат означає їхнє включення до собівартості кваліфікаційного активу.

Що вважається капіталізацією фінансових витрат?

Капіталізація – це включення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційного активу. У свою чергу, кваліфікаційним визнається актив, для створення якого потрібен суттєвий час – більше трьох місяців (п. 3 НП(С)БО 31, п. 1.6 Методрекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 01.11.10 р. № 1300).

Капіталізація застосовується тільки до суми тих фінансових витрат, яких можна було б уникнути, якби не було витрат на створення кваліфікаційного активу (п. 5 НП(С)БО 31). Виходить, що якщо власних грошей не вистачає, тоді проценти за позикою повинні капіталізуватися, тому що їх можна було б уникнути, якби не здійснювалися витрати на створення кваліфікаційного активу.

Але якщо залучення позики не є наслідком дефіциту грошей, пов’язаного зі створенням кваліфікаційного активу, тоді фінансові витрати визнаються витратами того звітного періоду, за який вони були нараховані.

Як проценти за запозиченнями відображаються в бухобліку позикодавця?

Облік витрат, пов’язаних із нарахуванням і виплатою процентів за банківськими кредитами, ведеться на субрахунку 951 «Відсотки за кредит».

На субрахунку 952 «Інші фінансові витрати» відображаються витрати, пов’язані із залученням позикового капіталу, зокрема проценти за небанківськими договорами кредитування.

Нарахування процентів, які списують на витрати звітного періоду, відображається проведенням Дт 951 (952) – Кт 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками». Дата визнання процентних витрат повинна відповідати даті, зазначеній у договорі позики, кредиту. Але не суперечити правилу, що проценти визнаються в тому звітному періоді, до якого вони відносяться (п. 20 НП(С)БО 15).

Суму капіталізованих фінансових витрат за місяць відображають записом Дт 15 «Капітальні інвестиції», 23 «Виробництво» – Кт 951 (952).

Податок на прибуток

При визначенні об’єкта оподаткування процентні доходи та витрати за позиками визначаються згідно із правилами бухобліку.

Про особливості податкового обліку процентів за позиками нерезидентам читайте в матеріалі «Податковий облік відсотків за борговими зобов’язаннями перед нерезидентами».

Проценти за облігаціями

Бухгалтерський облік

Облігації на балансі інвестора – це вкладення коштів (визнання фінансового активу). Проценти за облігаціями та амортизація дисконту (якщо облігації куплені зі знижкою від номінальної ціни) відносяться до фінансових доходів. Премія за облігаціями (у випадку, коли вони куплені за ціною вище від номінальної) зменшує фінансові доходи від процентів.

Облігації на балансі емітента – залучення коштів (визнання фінансових зобов’язань). Проценти за облігаціями та амортизація дисконту (якщо облігації продані зі знижкою від номінальної ціни) є фінансовими витратами. Премія за облігаціями (у випадку, коли вони продані за ціною вище від номінальної) зменшує фінансові витрати за процентами.

Доходи від процентів за облігаціями відображаються на субрахунку 732 «Відсотки одержані», а витрати – на субрахунку 952 «Інші фінансові витрати».

Нарахування інвестором процентів за облігаціями відображається записом Дт 373 – Кт 732. Розрахована в кінці кожного періоду сума амортизації премії зменшує балансову вартість облігації й відноситься на витрати (Дт 952 – Кт 142 (143)), а сума дисконту збільшує балансову вартість облігації та включається до доходів (Дт 142 (143) – Кт 733 або Дт 352 – Кт 733).

Облік процентів за облігаціями та амортизацією дисконту ведеться емітентом на субрахунку 952, нарахування процентів відображається проведенням Дт 952 – Кт 684, а виплата процентів інвесторові – записом Дт 684 – Кт 301, 311.

Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням процентів і відображається в складі інших фінансових доходів або витрат (п. 10 НП(С)БО 12).

Податок на прибуток

При визначенні об’єкта оподаткування процентні доходи та витрати за облігаціями визначаються згідно із правилами бухобліку.

Проценти за товарним кредитом

У цивільному законодавстві договору товарного кредиту відповідає договір купівлі-продажу в кредит із відстроченням платежу (ст. 694 ЦК). Тому під час укладення договору товарного кредиту слід керуватися нормами, що регулюють порядок укладення договору купівлі-продажу, тобто гл. 54 ЦК і гл. 30 ГК.

За договором товарного кредиту продавець (постачальник) передає товар у власність покупця, а покупець повинен розрахуватися за товар пізніше, сплативши при цьому проценти за відстрочення або розстрочення платежу.

Майте на увазі! Проценти за товарним кредитом є платою за користування послугою та не включаються до ціни товару. Причому СГ – нефінансова установа має право нараховувати та отримувати проценти за таким договором, оскільки подібна послуга прямо передбачена ЦК і не підпадає під визначення фінансової.

Дебіторська заборгованість покупця за товар – це, по суті, відстрочений платіж. Таку заборгованість можна розглядати як фінансову інвестицію, що приносить прибуток у вигляді процентів за відстрочення платежу. У цьому випадку проценти покривають різницю між справедливою вартістю та номінальною сумою коштів або їх еквівалентів, які повинні бути отримані за продукцію, товари, роботи, послуги або інші активи, якщо договором передбачене відстрочення платежу (п. 22 НП(С)БО 15).

Бухгалтерський облік

Проценти, нараховані за товарним кредитом, включаються:

  • у продавця – до складу інших операційних доходів записом Дт 373 – Кт 719 «Інші доходи від операційної діяльності»;
  • у покупця – до складу інших витрат операційної діяльності та відображаються за дебетом однойменного субрахунка 949 у кореспонденції із Кт 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками».

Увага! Дата нарахування процентів повинна відповідати даті, зазначеній у договорі. Звідси випливає, що в договорі треба чітко прописати, яким чином та в який момент нараховуються проценти.

Зазначимо, що не буде помилкою визнавати процентні доходи та витрати за товарним кредитом на субрахунках 732 і 952 відповідно.

Податок на прибуток

При визначенні об’єкта оподаткування доходи та витрати за процентами за товарним кредитом визначаються згідно із правилами бухобліку.

Висновки

  1. Фінансовими доходами є доходи, отримані від фінансових інвестицій, наприклад проценти. У бухгалтерському обліку фінансові доходи відображаються в сумі справедливої вартості отриманих активів.
  2. Фінансові витрати, здійснені у звітному періоді, відображаються в складі витрат цього періоду, за винятком витрат, що підлягають капіталізації.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали