Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Практикум з обліку товарів, придбаних через посередника

Нормативна база:

Цивільний кодекс (далі – ЦК);

Податковий кодекс (далі – ПК);

Господарський кодекс (далі – ГК).

Теоретичний мінімум

У консультації ми розглянемо посередницькі операції, пов'язані з придбанням товару, де всі сторони операції – резиденти України. Основні види торговельно-посередницьких операцій: комісія і доручення.

Договір комісії укладаэться між комітентом і комісіонером. Комісіонер зобов'язується за дорученням комітента придбати зазначений товар за певною ціною за винагороду від свого імені, але за рахунок комітента (ст. 1011–1013 ЦК).

Договір доручення укладається між довірителем і повіреним. Повірений зобов'язується учинити від імені та за рахунок довірителя певні юридичні дії (ст. 1000 ЦК). Наприклад, придбати товар на певних умовах. При укладенні договору доручення довіритель зобов'язаний видати повіреному довіреність (ст. 1007 ЦК).

Агентський договір є різновидом договору доручення. Його особливість полягає в тому, що він укладається між суб'єктами господарювання. Комерційний агент (посередник) придбаває товар від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє (ст. 295 ГК). Друга сторона агентського договору може називати себе довірителем. На практиці його часто називають принципалом, хоча цього терміна немає в українському законодавстві.

Посередник зобов'язаний здійснювати операції на умовах, найбільш вигідних для довірителя (комітента, принципала), і відповідно до його вказівок.

Винагорода посередникові може виплачуватися як авансом, так і після здійснення операції – як сторони зазначать у договорі (ст. 1002, 1020 ЦК; п. 2 ст. 301 ГК).

Додаткові витрати, здійснені посередником для виконання договору, повинні відшкодовуватися довірителем (комітентом, принципалом). Якщо довіритель (комітент, принципал) не відшкодовуватиме посередникові його додаткові витрати, то з юридичної точки зору це може розцінюватися як подарунок із боку посередника – з усіма податковими наслідками, що випливають звідси. Рекомендуємо сторонам заздалегідь застерігати перелік додаткових витрат, які відшкодовуватимуться посередникові: наприклад, транспортні витрати й оплата інших послуг сторонніх організацій.

Документальне оформлення

Документом, що підтверджує виконання посередницького договору, є звіт повіреного (комісіонера, комерційного агента) з додаванням необхідних підтвердних документів (копій накладних і рахунків, а також документів, що підтверджують фактичні витрати повіреного, пов'язані з виконанням доручення).

Після затвердження звіту сторони підписують акт наданих послуг, де фіксують суму винагороди посередника.

Комітент, що має заперечення за звітом комісіонера, повинен повідомити його про це протягом 30 днів із дня отримання звіту. Якщо такі заперечення не надійдуть, звіт уважається прийнятим (п. 2 ст. 1022 ЦК).

Бухгалтерський облік

У бухобліку у посередника (комісіонера, повіреного, комерційного агента):

  • придбані товари відображаються на позабалансовому субрахунку 025 «Матеріальні цінності довірителя». При передачі товару комітентові або довірителеві товар списується із позабалансового рахунка;
  • винагорода відображається за кредитом субрахунка 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»;
  • відшкодування додаткових витрат, здійснених посередником під час виконання договору, доходом не визнається (п. 6.6 П(С)БО 15), а оплата цих витрат обліковується як погашення дебіторської заборгованості на субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами».

У бухобліку у довірителя, комітента, принципала:

  • придбання товару відображається згідно з П(С)БО 9 на дебеті субрахунка 281 «Товари на складі»;
  • нарахована посередникові винагорода, як і його додаткові витрати на придбання товару, відноситься на дебет субрахунків 281 або 289 «Транспортно-заготівельні витрати» (п. 9 П(С)БО 9);
  • розрахунки з посередником відображаються, як правило, на рахунках обліку з іншими дебіторами і кредиторами (субрахунки 377, 685).

Податковий облік

У всіх сторін посередницького договору ніяких коригувань фінансового результату для цілей обкладення податком на прибуток не передбачено.

Продавець виписує податкову накладну з ПДВ посередникові на дату першої події: відвантаження товару або отримання передоплати (п. 187.1 ПК).

Посередник виписує податкову накладну замовникові (довірителеві або комітентові) також на дату першої події: при отриманні авансу на купівлю товару або за фактом передачі товару від посередника до замовника. При цьому базою обкладення ПДВ для товарів, які передаються в рамках посередницьких договорів, є вартість постачання цих товарів, визначена згідно зі ст. 188 ПК.

Податкові зобов'язання з ПДВ на послуги посередника нараховуються в загальному порядку за правилом першої події (тобто на дату події, яка відбулася раніше, – отримання винагороди або підписання акта наданих послуг) (п. 187.1 ПК). База оподаткування для послуг посередника визначається виходячи з договірної (конт-рактної) вартості цих послуг з огляду на вимоги ст. 188 ПК.

Товар придбано за договором доручення

Завдання 1

Згідно з договором доручення повірений (ТОВ «Медіатор») повинен знайти і придбати для довірителя (ТОВ «Торговий дім») ексклюзивний товар на загальну суму 120 000 грн. з ПДВ. Довіритель перерахував повіреному аванс у сумі 120 000 грн. Винагорода повіреного становить 5 % від вартості придбаного товару. Додаткові витрати повіреного на транспортування товару становлять 2 400 грн. з ПДВ. Довіритель і повірений – платники ПДВ і податку на прибуток на загальних підставах. Гроші (винагорода та оплата додаткових витрат) були перераховані повіреному після закінчення операції.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

Відобразити операції в бухгалтерському обліку довірителя і повіреного.

РІШЕННЯ

Бухгалтерський облік операцій в довірителя і повіреного показано в таблиці.

(грн.)

№ п/п

Зміст операції

Первиннідокументи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Облік у повіреного

1

Отримано гроші від довірителя

Виписка банку

311

685

120 000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

643

641/ПДВ

20 000

3

Перераховано гроші продавцеві товару

Виписка банку

377

311

120 000

4

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

644

20 000

5

Отримано товар від продавця

Прибуткова накладна

025

120 000

6

Передано товар довірителеві

Акт приймання-передачі

025

120 000

7

Закрито розрахунки з довірителем під час переходу права власності на товар від продавця до довірителя

Акт приймання-передачі

685

377

120 000

8

Зараховано розрахунки за ПДВ

Бухгалтерська довідка

644

643

20 000

9

Оплачено витрати на транспортування товару третій особі

Виписка банку

371

311

2 400

10

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

644

400

11

Нараховано винагороду

Звіт повіреного, акт наданих послуг

361 (377)

703

6 000

12

Віднесено на довірителя витрати на транспортування

Звіт повіреного, ТТН, акт наданих послуг

377

371

2 400

13

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ:
– за винагородою

Податкова накладна

703

641/ПДВ

1 000

– за витратами на транспортування

643

400

14

Отримано гроші від довірителя

Виписка банку

311

361 (377)

6 000

311

377

2 400

15

Зараховано розрахунки за ПДВ

Бухгалтерська довідка

644

643

400

Облік у довірителя

1

Перераховано гроші повіреному на придбання товару

Виписка банку

377

311

120 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

644

20 000

3

Отримано товар від повіреного

Акт приймання-передачі

281

685

100 000

4

Відображено ПДВ у складі вартості товару

644

20 000

5

Закрито розрахунки за товар

685

377

120 000

6

Нараховано винагороду повіреному

Звіт повіреного,акт наданих послуг

281

685

5 000

7

Відображено витрати повіреного на транспортування товару

Акт наданих послуг, ТТН

281

685

2 000

8

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкові накладні

641/ПДВ

685

1 400

9

Перераховано кошти повіреному

Виписка банку

685

311

8 400

Товар придбано за агентським договором

Завдання 2

Згідно з агентським договором комерційний агент ТОВ «Зета» від імені ТОВ «Омега» уклав договір із продавцем на придбання товару на суму 240 000 грн. з ПДВ. За умовами договору приймання-передача товару і розрахунки за нього проводяться безпосередньо між ТОВ «Омега» і продавцем. Агентська винагорода за укладення договору – 1 % від суми купівлі. Додаткові витрати агента на виконання агентського договору становлять 600 грн. із ПДВ. Принципал і агент – платники ПДВ і податку на прибуток на загальних підставах. Відшкодування додаткових витрат агентові передбачено після завершення операції.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

Відобразити операції в бухобліку комерційного агента і принципала.

РІШЕННЯ

Бухгалтерський облік операцій за агентським договором показано в таблиці.

(грн.)

№ п/п

Зміст операції

Первиннідокументи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Облік у комерційного агента

1

Нараховано суму винагороди

Звіт агента, акт наданих послуг

361 (377)

703

2 400

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

703

641/ПДВ

400

3

Відображено додаткові витрати на оплату послуг третіх осіб

Звіт агента, акт наданих послуг

377

685

600

4

Відображено податковий кредит із ПДВ на підставі ПН, отриманої від постачальника додаткових послуг

Податкова накладна

641/ПДВ

644

100

5

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ на вартість додаткових послуг

Податкова накладна

643

641/ПДВ

100

6

Отримано суму винагороди

Виписка банку

311

361 (377)

2 400

7

Отримано відшкодування додаткових послуг

311

377

600

8

Зараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Бухгалтерська довідка

644

643

100

9

Перераховано гроші за послуги третім особам

Виписка банку

685

311

600

Облік у принципала

1

Перераховано гроші постачальникові товару

Виписка банку

371

311

240 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

644

40 000

3

Отримано товар від постачальника

Прибуткова накладна

281

631

200 000

4

Відображено розрахунки за податковим кредитом з ПДВ

644

40 000

5

Зараховано заборгованість за розрахунками

Бухгалтерська довідка

631

371

240 000

6

Нараховано винагороду агентові

Звіт агента, акт наданих послуг

281

685

2 000

7

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

685

400

8

Відображено додаткові витрати агента на виконання договору

Звіт агента, акт наданих послуг

281

685

500

9

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

685

100

10

Виплачено агентові винагороду й оплачено додаткові витрати

Виписка банку

685

311

3 000

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали